рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

I.1. Організація практик

I.1. Організація практик - раздел Высокие технологии, Конструювання та технологія швейних виробів   Всі Види Практики, За Винятком Виробничої Та Переддипломної, ...

 

Всі види практики, за винятком виробничої та переддипломної, проводяться на кафедрі технології та конструювання швейних виробів. Проведення навчальних практик відбувається за традиційною методикою проведення лабораторних робіт під керівництвом викладача за участю майстра виробничого навчання.

Зміст практичної підготовки визначається даними методичними вказівками до наскрізної програми звіту і є обов'язковими для кожного студента. Навчально-методичне керівництво практикою здійснюється кафедрою. Відповідальність за конкретну організацію практики в аудиторіях кафедри несе керівник практики. Призначення керівника з числа професорсько-викладацького складу та розподіл студентів здійснюється кафедрою.

Керівник навчальної практики:

- здійснює контроль за створенням у лабораторіях відповідних умов праці, проводить обов’язковий інструктаж з охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки та контролю їх додержання;

- здійснює методичне керівництво та поточний контроль виконання студентами програми практики, фіксуючи у контрольному листку календарного графіка;

- консультує студентів щодо питань, які виникають у ході виконання програми практики;

- розглядає звіти студентів з практики, робить висновок про якість проходження студентом практики, бере участь у роботі комісії з прийому заліку з практики.

Майстер виробничого навчання:

- організовує робоче місце студента;

- слідкує за якістю виконання технологічних операцій при виготовлені моделі-зразка та серійних виробів;

- надає практичні консультації по роботі;

- виконує поопераційний контроль якості.

 

Виробнича та переддипломна практики студентів відбуваються в умовах реального виробництва на швейних підприємствах, що дають свою згоду для її проходження. Така згода представляється на кафедру у вигляді листа-відношення або договору, укладеного між університетом та підприємством. Відповідно до цього, відповідальність за створення необхідних умов для проходження практики студентів несуть обидві сторони, що домовляються.

Переддипломна практика проводиться переважно на державних та приватних швейних підприємствах, а також ательє та Будинках моделей, що дає змогу адаптуватись до конкретних умов масового та індивідуального виробництва, отримати необхідний досвід інженерної роботи та зібрати необхідний матеріал для виконання перспективного дипломного проекту за замовленням підприємства.

В цілому керівництво виробничою та переддипломною практиками студентів здійснюють керівники від університету і підприємства. Призначення керівників з числа професорсько-викладацького складу і розподіл студентів на бази практики здійснюється кафедрою і оформляється наказом по університету.

Відповідальність за безпосередню організацію практики на підприємстві покладається на керівників практики від підприємства, які призначаються наказом керівника підприємства з числа висококваліфікованих фахівців з вищою спеціальною освітою.

Керівник практики від кафедри:

- забезпечує високу якість проходження студентами практики у відповідності з програмою практики, консультує студентів з питань, що виникають в них під час проходження практики;

- здійснює контроль за забезпеченням нормальних умов праці підприємством, за проведенням необхідних заходів з охорони праці, техніки безпеки, режиму роботи;

- розглядає звіти студентів з практики, робить висновок про роботу студентів, бере участь у роботі комісії з заліку практики.

Перед від’їздом з університету студенти повинні:

- отримати всі необхідні супровідні документи;

- отримати на кафедрі методичні вказівки і щоденник з практики.

Після прибуття на базу практики студенти проходять інструктаж з охорони праці, техніки безпеки і режиму роботи з відповідним записом у журналі, після чого направляються як ІТР на штатні посади або дублерами цих посад відповідно до наказу по підприємству.

Адміністрація підприємства видає наказ на практику, визначає в ньому порядок організації і проведення практики, заходи щодо створення необхідних умов студентам-практикантам для виконання ними програми практики відповідно до положення про виробничу та переддипломну практику студентів.

Керівник практики від підприємства разом з керівником практики від університету:

- організовує практику студентів відповідно до програм, забезпечує і контролює якісне проведення інструктажу з охорони праці, правил внутрішнього розпорядку;

- видає завдання відповідно до програми практики і допомагає його правильно виконати;

- консультує з виробничих питань;

- сприяє збору необхідних матеріалів для звіту;

- дає виробничі характеристики на студентів;

- залучає студентів до науково-дослідної і раціоналізаторської роботи підприємства;

- перевіряє і підписує звіти студентів з практики і затверджує їх, робить висновки про роботу кожного студента (підпис керівника повинен бути завірений печаткою підприємства);

- сповіщає в університет про заохочення студентів на підприємстві, про роботу їх на штатних посадах або дублерами, а також про порушення студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку, про накладення на них стягнень, невиконання ними робіт, доручених їм відповідно до програми практики.

На період проходження практики студент зобов’язаний:

- повністю виконати обсяг завдань практики, передбачений діючою програмою;

- по закінченню практики подати письмовий звіт, представити комісії виготовлений зразок або виріб (якщо це передбачено програмою) і здати залік за підсумками практики.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конструювання та технологія швейних виробів

МІністерство освіти і науки молоді та спорту України.. Хмельницький національний університет.. Методичні вказівки до наскрізної програми практичної підготовки..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: I.1. Організація практик

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

I.4. Контроль практики і підведення підсумків
  Поточний контроль за ходом виробничої та переддипломної практик здійснюється в такій послідовності: - з метою встановлення своєчасного прибуття студента на практику на перш

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
  Мета практики – набуття та закріплення теоретичних знань та практичних навичок при виготовленні легкого одягу та виховання загальної трудової культури.

Розкрій та виготовлення контрольного зразка
Інструктаж з техніки безпеки проводиться у формі ввідного в швейних лабораторіях кафедри та фіксується у відповідному журналі. До відома студентів доводиться календарний графік роботи, правила внут

Таблиця 1.2 – Перелік деталей крою для обробки горловини дитячої сорочки
№ п/п Найменування деталей Кількість деталей, од Пілочка сорочки ....

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Мета практики – закріплення теоретичних знань з технології виготовлення поясних швейних виробів та набуття практичних навиків у роботі інженера-технолога швейного виробництва.

Підведення підсумків практики
При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби контролю, зокрема: допуск до виконання практичної роботи здійснюється на її початку усним опитуванням кожного студента; якість виконання

ЛІТЕРАТУРА
1. Робоча програма та методичні вказівки до другої навчальної практики для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051602 – Технологія виробів легкої промисловості / О.В. Захаркевич –

Побудова лекал верху
При виготовлені виробу на індивідуальну фігуру лекала представлені шаблонами основних деталей без будь-яких припусків. Після побудови і вирізання шаблонів основних деталей необхідно викона

Розкрій тканини верху та прокладок
Підготовка тканини верху до розкрою починається з перевірки її довжини та ширини. Огляд лицевої сторони дозволяє уточнити необхідність урахування малюнку, напрямку ворсу, наявність дефектів. Місця

Проведення першої примірки
Роботу виконує бригада з трьох чоловік. які по черзі повинні бути в ролі манекенника, конструктора (виконавця) і художника (контролера). У підготовленому до примірки виробі повинні бути ві

Заключна обробка виробу після другої примірки
Зміни, внесені під час другої примірки, враховуються при з’єднанні плечових та бічних швів. Виконується обробка нижніх кутів бортів та кутів шлиць, якщо вони запроектовані, приводяться скл

СТРУКТУРА ЗВІТУ З ПРАКТИКИ
  Звіт повинен містити систематизовані відомості про роботу, яка виконана студентом за час проходження практики згідно програми практики та відображати технологічний процес виготовлен

Характеристика матеріалів та складання конфекційної карти
Надається характеристика основних, підкладкових та прокладкових матеріалів, а також скріплюючих та оздоблювальних матеріалів, фурнітури. При виборі підкладкових та прокладкових матеріалів

Таблиця 3.4 – Технологічна послідовність виготовлення жіночого жакету
№ н/о Назва неподільної операції Вид робіт Технічні умови Обладнання  

Схеми перерізів основних вузлів виробу
На окремому аркуші формату А4 схематично зображують ескіз моделі (вид спереду і ззаду) і позначають на ньому 5 - 6 перерізів основних вузлів виробу: переріз коміра та з’єднання його з горловиною, п

Підведення підсумків практики
Критеріями оцінки захисту практики є: - дисципліна і ділова активність; - якість та самостійність виготовлення виробу ; - системність у оформлені звіту; - повнот

ЛІТЕРАТУРА
  1. Славінська А.Л., Савчук Н.Г., Дітковська О.А. Конструкторсько-технологічна практика : програма та методичні вказівки до її проходження для студентів напряму підготовки "Техн

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Мета практики – вивчення виробничо-господарської діяльності швейних фабрик (підприємств), а також організації і управління виробничими процесами, освоєння технічних прийомів ро

Таблиця 4.1 – Календарний графік проходження виробничої практики
  № п/п Зміст роботи Термін виконання, год. Знайомство з програмою практики. Уточнення зміс

Робота у швейних цехах підприємства
На цьому етапі практики студенти ознайомлюються з роботою швейних цехів, асортиментом виробів, що виготовляються в них, кількістю технологічних потоків, випуском виробів, продуктивністю праці робіт

СТРУКТУРА ЗВІТУ З ПРАКТИКИ
Рекомендована структура звіту з виробничої практики наступна: Титульний лист (Додаток А.3) Зміст 1. Вступ 2. Характеристика структури управлі

Підведення підсумків практики
Критеріями оцінки захисту практики є:дисципліна і ділова активність; якість та самостійність виготовлення виробу ; системність у оформлені звіту; повнота усних відповідей при захисті звіту з практи

ЛІТЕРАТУРА
1. Савостицкий А.В., Меликов Е.Х. Технология швейных изделий. -М.: Лег. и пищ, промышленность, 1982. 439 с. 2. Справочник по подготовке к раскрою материалов при производстве одежды. - М.:

ІІ.5. Програма переддипломної практики
Виробнича переддипломна практика є заключним етапом підготовки спеціалістів після закінчення теоретичного курсу навчання. Переддипломна практика студентів V курсу, згідно навчального плану, передба

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Мета практики – закріплення теоретичних знань, практичних навиків в роботі інженера-конструктора-технолога, збір матеріалів для виконання дипломного проекту. З

МАТЕРІАЛИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
  1. Повна назва підприємства, адреса, рік заснування підприємства. 2. Структура управління підприємства. 3. Асортимент швейних виробів, що виготовляються.

Таблиця 5.1 – Календарний графік проходження переддипломної практики
Етапи Зміст роботи Термін, дні Загальне ознайомлення з підприємством та інструктаж по техніці безпеки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Для спеціалізації «Технологія швейних виробів» При вивченні технологічних процесів на підприємстві в період практики необхідно приділити увагу та відобразити у звітах у пе

Вивчення організації, техніки та технології експериментального цеху
У період вивчення роботи експериментального цеху слід розглянути такі питання: - організаційна структура (схема), завдання та функції цеху, штатний розклад службовців цеху; - поря

Вивчення організації, техніки та технології підготовчого цеху
При ознайомленні з роботою підготовчого цеху студент повинен вивчити питання: - організаційну структуру, завдання та функції підготовчого цеху; - штатний розклад ІТР та службовців

Вивчення організації, техніки та технології швейних цехів
При вивченні технологічних процесів швейних цехів особливу увагу слід звернути на нові прогресивні форми організації праці в умовах концентрації, спеціалізації та централізації виробництва.

Робота дублером керівника одного; з технічних процесів фабрики
У залежності від існуючої на підприємстві структури управління технологічними процесами, керівник практики від підприємства визначає робоче місце кожного студента індивідуально. У період в

СТРУКТУРА ЗВІТУ З ПРАКТИКИ
Звіт повинен складатися на протязі всієї практики і містити конкретні відомості з усіх питань програми практики. У звіті обов'язково повинні бути відображені всі результати самостійної роботи студе

Підведення підсумків практики
  Захист звіту з практики проводиться на кафедрі технології та конструювання швейних виробів протягом п’яти днів після закінчення практики. До звіту надаються характеристики студента

ЛІТЕРАТУРА
  1. Трухан Г.Л., Сивак В.И. Конструирование одежды промышленного производства. — К.: Технiка, 1989. — 127 с. 2. Славiнська А.Л. Побудова лекал деталей одягу різного асортиме

Вимоги до оформлення звіту з практики
Звіт оформлюють з одного боку аркуша формату А4 (210 мм ´ 297 мм) із рамкою чорного кольору. Лінії рамки розміщують на таких відстанях від зрізів аркуша: - лівого – 20 мм; -

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги