рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

I.4. Контроль практики і підведення підсумків

I.4. Контроль практики і підведення підсумків - раздел Высокие технологии, Конструювання та технологія швейних виробів   Поточний Контроль За Ходом Виробничої Та Переддипломної Практ...

 

Поточний контроль за ходом виробничої та переддипломної практик здійснюється в такій послідовності:

- з метою встановлення своєчасного прибуття студента на практику на першій сторінці щоденника робиться відмітка про дату прибуття, яка завіряється печаткою підприємства;

- за три дні до закінчення практики студент повинен подати звіт і щоденник керівнику практики від підприємства. Після виправлення зауважень звіт підписується керівником і його підпис затверджується печаткою підприємства. Перевірений і схвалений звіт студент подає керівнику практики від університету, який перевіряє звіт і робить висновки про допуск його до захисту.

Захист виробничої та переддипломної практики відбувається у проміжку п’яти днів від кінцевої дати проходження практики перед комісією, до складу якої обов’язково входить керівник практики. Критерії оцінювання захисту звіту та виконання програми практики визначено та наведено у кінці кожної з п’яти програм відповідно до змісту та завдань практики. Звіт оцінюється оцінкою за чотирьохбальною системою згідно шкали ECTS (табл.1). Підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх видів робіт з урахуванням коефіцієнта вагомості.

Студент, який не виконав програму практики, отримав негативний відгук або оцінку при захисті звіту, відраховується з університету.

Таблиця 1 – Перехід від вітчизняної шкали оцінювання до європейської (ECTS)

Оцінка ECTS Бали Вітчизняна оцінка
A 4,75 – 5,00 ВІДМІННО
B 4,25 – 4,74 ДОБРЕ
C 3,75 – 4,24 ДОБРЕ
D 3,25 – 3,74 ЗАДОВІЛЬНО
E 2,75 – 3,24 ЗАДОВІЛЬНО
FX 2,00 – 2,74 НЕЗАДОВІЛЬНО
F 0,00 – 1, 99 НЕЗАДОВІЛЬНО

Оцінку “відмінно” (за шкалою ЕСТЅ - А) отримує студент за глибоке і повне опанування теоретичних і практичних навичок з виконання завдання практики (виготовлення зразків чи виробів) та оформлення супровідної технічної документації, легко орієнтується при виборі методів технологічної обробки, вміє висловлювати та обґрунтовувати свої судження. Відмінна оцінка передбачає проходження практики згідно графіка, грамотне оформлення звіту та логічний, повний виклад відповідей при захисті практики.

Оцінку “добре” (за шкалою ЕСТЅ - В) отримує студент за повне засвоєння теоретичного і практичного матеріалу та легке орієнтування у ньому, свідоме використання знань для вирішення практичних завдань, грамотний виклад відповіді. Проте, у змісті і формі відповідей мали місце окремі неточності (наприклад, некоректне використання термінів технологічних операцій), або були допущені незначні помилки на захисті звіту. Відповідь студента повинна будуватись на основі самостійного мислення.

Оцінку “добре” (за шкалою ЕСТЅ - С) отримує студент при незначному порушенні графіку проходження практики. Це може стати причиною допущення студентом двох-трьох помилок при захисті звіту. Проте, студент повинен володіти основними теоретичними знаннями та практичними навичками, а також умінням їх застосовувати на практиці.

Оцінки “задовільно” (за шкалою ЕСТЅ - D) заслуговує студент, який освоїв зміст навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та практичної діяльності за напрямком та справляється з виконанням практичних завдань, передбачених програмою. Як правило, студент слабо володіє теоретичними знаннями, плутається і допускає суттєві помилки у відповідях, не має чіткого розуміння технології виготовлення швейних виробів. При відповіді на видозмінене запитання студент вагається, але володіє знаннями, що дозволяють йому під керівництвом викладача усунути неточності у відповіді. Через неналежне ставлення студентом до своїх обов'язків та невчасним захистом практики, студент отримує оцінку “задовільно” - D.

Оцінки “задовільно” (за шкалою ЕСТЅ - Е) заслуговує студент за неповне опанування програми навчальної, виробничої чи переддипломної практики, систематичне порушення дисципліни та несамостійне (невчасне, або незакінчене) написання звіту. Однак, отримані знання і набуті практичні навички відповідають мінімальним критеріям оцінювання.

Оцінка “незадовільно” (за шкалою ЕСТЅ - FХ) виставляється, коли студент має розрізнені, безсистемні знання, не володіє знаннями з розробки технічної документації; допускається помилок у термінології; перекручує зміст технологічних операцій, хаотично і невпевнено викладає матеріал, не здатний без сторонньої виконати індивідуальний план. Як правило, оцінка “незадовільно” виставляється студенту, який не може продовжити навчання без додаткових знань з курсу.

Оцінка “незадовільно” (за шкалою ЕСТЅ - F) виставляється студенту за повне незнання і нерозуміння навчального матеріалу, систематичні пропуски виробничої практики, або відмову відповідати на поставлені запитання, і передбачає повторне навчання студентом дисципліни.

Залік виставляється при отриманні студентом з дисципліни від 2,75 до 5,00 балів. Результати здачі заліку з навчальної практики заносяться у відомість і виставляються у залікову книжку наступним чином: за шкалою ECTS ставиться оцінка, що відповідає набраній студентом кількості балів, та записується її назва за вітчизняною шкалою.


ІІ. ПРОГРАМИ ПРАКТИК

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конструювання та технологія швейних виробів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ... ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАСКРІЗНОЇ ПРОГРАМИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: I.4. Контроль практики і підведення підсумків

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

I.1. Організація практик
  Всі види практики, за винятком виробничої та переддипломної, проводяться на кафедрі технології та конструювання швейних виробів. Проведення навчальних практик відбувається за традиц

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
  Мета практики – набуття та закріплення теоретичних знань та практичних навичок при виготовленні легкого одягу та виховання загальної трудової культури.

Розкрій та виготовлення контрольного зразка
Інструктаж з техніки безпеки проводиться у формі ввідного в швейних лабораторіях кафедри та фіксується у відповідному журналі. До відома студентів доводиться календарний графік роботи, правила внут

Таблиця 1.2 – Перелік деталей крою для обробки горловини дитячої сорочки
№ п/п Найменування деталей Кількість деталей, од Пілочка сорочки ....

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Мета практики – закріплення теоретичних знань з технології виготовлення поясних швейних виробів та набуття практичних навиків у роботі інженера-технолога швейного виробництва.

Підведення підсумків практики
При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби контролю, зокрема: допуск до виконання практичної роботи здійснюється на її початку усним опитуванням кожного студента; якість виконання

ЛІТЕРАТУРА
1. Робоча програма та методичні вказівки до другої навчальної практики для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.051602 – Технологія виробів легкої промисловості / О.В. Захаркевич –

Побудова лекал верху
При виготовлені виробу на індивідуальну фігуру лекала представлені шаблонами основних деталей без будь-яких припусків. Після побудови і вирізання шаблонів основних деталей необхідно викона

Розкрій тканини верху та прокладок
Підготовка тканини верху до розкрою починається з перевірки її довжини та ширини. Огляд лицевої сторони дозволяє уточнити необхідність урахування малюнку, напрямку ворсу, наявність дефектів. Місця

Проведення першої примірки
Роботу виконує бригада з трьох чоловік. які по черзі повинні бути в ролі манекенника, конструктора (виконавця) і художника (контролера). У підготовленому до примірки виробі повинні бути ві

Заключна обробка виробу після другої примірки
Зміни, внесені під час другої примірки, враховуються при з’єднанні плечових та бічних швів. Виконується обробка нижніх кутів бортів та кутів шлиць, якщо вони запроектовані, приводяться скл

СТРУКТУРА ЗВІТУ З ПРАКТИКИ
  Звіт повинен містити систематизовані відомості про роботу, яка виконана студентом за час проходження практики згідно програми практики та відображати технологічний процес виготовлен

Характеристика матеріалів та складання конфекційної карти
Надається характеристика основних, підкладкових та прокладкових матеріалів, а також скріплюючих та оздоблювальних матеріалів, фурнітури. При виборі підкладкових та прокладкових матеріалів

Таблиця 3.4 – Технологічна послідовність виготовлення жіночого жакету
№ н/о Назва неподільної операції Вид робіт Технічні умови Обладнання  

Схеми перерізів основних вузлів виробу
На окремому аркуші формату А4 схематично зображують ескіз моделі (вид спереду і ззаду) і позначають на ньому 5 - 6 перерізів основних вузлів виробу: переріз коміра та з’єднання його з горловиною, п

Підведення підсумків практики
Критеріями оцінки захисту практики є: - дисципліна і ділова активність; - якість та самостійність виготовлення виробу ; - системність у оформлені звіту; - повнот

ЛІТЕРАТУРА
  1. Славінська А.Л., Савчук Н.Г., Дітковська О.А. Конструкторсько-технологічна практика : програма та методичні вказівки до її проходження для студентів напряму підготовки "Техн

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Мета практики – вивчення виробничо-господарської діяльності швейних фабрик (підприємств), а також організації і управління виробничими процесами, освоєння технічних прийомів ро

Таблиця 4.1 – Календарний графік проходження виробничої практики
  № п/п Зміст роботи Термін виконання, год. Знайомство з програмою практики. Уточнення зміс

Робота у швейних цехах підприємства
На цьому етапі практики студенти ознайомлюються з роботою швейних цехів, асортиментом виробів, що виготовляються в них, кількістю технологічних потоків, випуском виробів, продуктивністю праці робіт

СТРУКТУРА ЗВІТУ З ПРАКТИКИ
Рекомендована структура звіту з виробничої практики наступна: Титульний лист (Додаток А.3) Зміст 1. Вступ 2. Характеристика структури управлі

Підведення підсумків практики
Критеріями оцінки захисту практики є:дисципліна і ділова активність; якість та самостійність виготовлення виробу ; системність у оформлені звіту; повнота усних відповідей при захисті звіту з практи

ЛІТЕРАТУРА
1. Савостицкий А.В., Меликов Е.Х. Технология швейных изделий. -М.: Лег. и пищ, промышленность, 1982. 439 с. 2. Справочник по подготовке к раскрою материалов при производстве одежды. - М.:

ІІ.5. Програма переддипломної практики
Виробнича переддипломна практика є заключним етапом підготовки спеціалістів після закінчення теоретичного курсу навчання. Переддипломна практика студентів V курсу, згідно навчального плану, передба

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Мета практики – закріплення теоретичних знань, практичних навиків в роботі інженера-конструктора-технолога, збір матеріалів для виконання дипломного проекту. З

МАТЕРІАЛИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
  1. Повна назва підприємства, адреса, рік заснування підприємства. 2. Структура управління підприємства. 3. Асортимент швейних виробів, що виготовляються.

Таблиця 5.1 – Календарний графік проходження переддипломної практики
Етапи Зміст роботи Термін, дні Загальне ознайомлення з підприємством та інструктаж по техніці безпеки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Для спеціалізації «Технологія швейних виробів» При вивченні технологічних процесів на підприємстві в період практики необхідно приділити увагу та відобразити у звітах у пе

Вивчення організації, техніки та технології експериментального цеху
У період вивчення роботи експериментального цеху слід розглянути такі питання: - організаційна структура (схема), завдання та функції цеху, штатний розклад службовців цеху; - поря

Вивчення організації, техніки та технології підготовчого цеху
При ознайомленні з роботою підготовчого цеху студент повинен вивчити питання: - організаційну структуру, завдання та функції підготовчого цеху; - штатний розклад ІТР та службовців

Вивчення організації, техніки та технології швейних цехів
При вивченні технологічних процесів швейних цехів особливу увагу слід звернути на нові прогресивні форми організації праці в умовах концентрації, спеціалізації та централізації виробництва.

Робота дублером керівника одного; з технічних процесів фабрики
У залежності від існуючої на підприємстві структури управління технологічними процесами, керівник практики від підприємства визначає робоче місце кожного студента індивідуально. У період в

СТРУКТУРА ЗВІТУ З ПРАКТИКИ
Звіт повинен складатися на протязі всієї практики і містити конкретні відомості з усіх питань програми практики. У звіті обов'язково повинні бути відображені всі результати самостійної роботи студе

Підведення підсумків практики
  Захист звіту з практики проводиться на кафедрі технології та конструювання швейних виробів протягом п’яти днів після закінчення практики. До звіту надаються характеристики студента

ЛІТЕРАТУРА
  1. Трухан Г.Л., Сивак В.И. Конструирование одежды промышленного производства. — К.: Технiка, 1989. — 127 с. 2. Славiнська А.Л. Побудова лекал деталей одягу різного асортиме

Вимоги до оформлення звіту з практики
Звіт оформлюють з одного боку аркуша формату А4 (210 мм ´ 297 мм) із рамкою чорного кольору. Лінії рамки розміщують на таких відстанях від зрізів аркуша: - лівого – 20 мм; -

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги