рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розроблення програми СД

Розроблення програми СД - раздел Высокие технологии, Технології соціологічних дослідження Для Забезпечення Достовірності Інформації Важливе Значення Має Вибір Методу Д...

Для забезпечення достовірності інформації важливе значення має вибір методу дослідження, які в трудовій сфері дозволяють отримувати унікальну інформацію про стан і функціонування системи управління персоналом в цілому, чи за окремими її складовими і з досить високим рівнем точності будувати прогнози наслідків прийняття тих чи інших управлінських рішень. Досягнення такого результату багато в чому залежить від поєднання та взаємоузгодження обґрунтованих підходів використання ТСД. При цьому, в першу чергу, мають бути адаптовані інструментарій і програма СД.

Проведення будь-якого соціологічного дослідження обов´язково починається з розробки його програми. Програма СДє стратегічним документом наукового пошуку, що містить всебічне теоретичне обґрунтування методологічних підходів та методичних прийомів вивчення досліджуваного соціального явища чи процесу. В науково-методичній літературі програму СД у структурному відношенні розглядають з точки зору таких процедур (рис.2.):

- визначення загальних вимог до програми;

- формування методологічного розділу програми;

- формування процедурного (або методичного) розділу програми

Рис.2. Схема розроблення програми соціологічного дослідження

Загальні вимоги до програми випливають з її суті, адже програма СД є теоретико-методологічною основою виконання процедури кожного дослідження. Відповідно цей науковий документ є викладом теоретико-методологічних передумов (загальної концепції) дослідницьких операцій. Останні ґрунтуються на основі мети, гіпотез, правил, процедури, технології, логічної послідовності операцій з метою перевірки ходу досліджень та їх наслідків.

Загальна мета соціологічного дослідження визначає зміст і структуру його програми. Метою теоретичних соціологічних досліджень є сприяння вирішенню соціальних проблем шляхом розробки нових підходів до їх вивчення, а метою прикладних досліджень — практичне вирішення поставлених соціологічних проблем із подальшим запропонуванням конкретних способів дій у визначений строк.

Формування методологічного розділу програми СД містить такі операції:

- Формулювання проблеми, тобто ситуації, яка вимагає невідкладного аналізу з метою вироблення рішення на рівні колективу, регіону, суспільства в цілому;

- Визначення мети та постановка завдань дослідження, які конкретизують його загальну мету - цільову установку на кінцевий результат.

- Визначення об´єкта та предмета дослідження: об´єкт випливає з формулювання проблеми, проблемної ситуації з усіма її суперечностями, а предмет випливає з об´єкта як його сторона (грань, аспект), що безпосередньо досліджується.

- Уточнення та інтерпретація головних категорій і понять, тобто їх структурування, всебічне пояснення їх змісту;

- Попередній системний аналіз об´єкта дослідження, тобто систематизація літературних і практичних відомостей моделювання проблеми, що вивчається, її деталізація.

- Розгортання робочих гіпотез — наукових припущень, які необхідно підтвердити або заперечити, з наступною емпіричною інтерпретацією, коли відбувається процес переходу від гіпотези до питань, що містяться в інструменті дослідження (анкеті або бланку-інтерв´ю).

Методологічний розділ програми СД органічно взаємопов´язаний з її процедурним розділом. Якщо перший закладає методологію дослідження, то другий розкриває його процедуру, тобто послідовність дослідницьких операцій.

Формування процедурного (або методичного) розділу програми СД передбачає виконання наступних операцій:

- Визначення вибіркової сукупності, що обстежується, тобто обґрунтування системи вибірки. Система вибірки включає генеральну сукупність і сукупність вибіркову, які необхідно знати і науково складати. Генеральна сукупність — це вся сукупність одиниць спостереження, що має відношення до даної проблеми, хоча й може бути обмеженою територією, часом, професією, функціональними рамками. Вибіркова сукупність — це частина генеральної, безпосередній об´єкт вивчення за розробленою програмою відбору, відтворення характеристики генеральної сукупності на основі її репрезентації (представництва). Детальніше див. Методичні рекомендації щодо визначення вибіркової сукупності, що обстежується

- Характеристика методів, що використовуються для збирання первинної соціологічної інформації. Методів збирання соціологічної інформації, які можуть бути використані - аналіз документів, спостереження, опитування, експеримент тощо. При їх виборі потрабно враховувати:1) оперативність та економічність дослідження не повинні забезпечуватися за рахунок якості соціологічної інформації; 2) жоден з методів збирання соціологічних даних не є універсальним, тобто кожен з них має чітко визначені пізнавальні можливості; 3) надійність того чи іншого методу забезпечується не тільки його обгрунтованістю та відповідністю меті й завданням дослідження, а й дотриманням правил і процедур практичного застосування.

- Структура інструментарію для збирання соціологічної інформації спрямована перш за все на виявлення необхідних якостей або відповідних сторін (аспектів) предмета дослідження. Отже, той чи інший блок питань та порядок їх розташування в інструментарії завжди має бути спрямований на виявлення необхідних властивостей предмета дослідження. У свою чергу, сам інструментарій у вигляді анкети, бланка-інтерв´ю, опитувального листа чи картки фіксації результатів спостереження повинен додаватися до програми дослідження як самостійний документ. Детальніше див. Методичні рекомендації щодо розроблення інструментарію дослідження (анкети чи листка опитування)

- Логічна схема опрацювання первинної соціологічної інформації передбачає насамперед опрацювання, аналіз та інтерпретацію отриманих даних, а також формулювання на цій основі відповідних висновків і розробку певних практичних рекомендацій.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технології соціологічних дослідження

ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана... Кафедра управління персоналом та економіки праці... МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розроблення програми СД

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Київ, 2013
    Анотація Методична розробка містить рекомендації студентам щодо використання технології соціологічних досліджень при аналізі соціально-економічних проб

Загальна інформація про технологію соціологічних досліджень
Соціологічне дослідження (далі – СД) в управлінні персоналом— це система логічно-послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, пов´язан

Розроблення стратегічного і робочого плану СД
При проектуванні та організації СД важлива роль належить принциповому (стратегічному) і робочому планам дослідження, які відображають основні стратегічні й оперативні процедурні заходи, яких необхі

Пошук і встановлення індикаторів соціологічного виміру
Розглядаючи технологічні засади розробки програми для більш якісного та ефективного проведення СД, слід зупинитись і на проблемі виміру, що також має бути передбачена програмою, зокрема її п

Методичні рекомендації щодо визначення вибіркової сукупності, що обстежується
Обґрунтування системи вибірки передбачає визначення та наукове обґрунтування генеральної і вибіркової сукупностей. Залежно від цілей і завдань конкретного соціологічного дослідження визначаються ці

Приклади обчислень обсягів вибірки залежно від довірчої імовірності та довірчого інтервалу
Обсяг генеральної сукупності Довірча імовірність (точність, надійність вибірки). 90% 95% 99%

Види запитань в анкеті.
Запитання, які закладаються в анкету та адресуються респондентові, можуть бути: 1) результативні (змістові) — щодо змісту об´єкта; 2) функціональні, за допомог

Математичний апарат оцінювання достовірності результатів СД
№ з/п Показник Формула Умовні позначення 1. Середня похибка середньої арифметичної величини

Методика розрахунку простої середньої арифметичної
· Сумувати варіанти: V1+V2+V3+...+Vn = Σ V; · Суму варіант поділити на загальну кількість спостережень: М = Σ V / n 7

Результати виміру плинності кадрів на підприємствах швейної промисловості в 2010 році.
Плинність кадрів (в %) V Середина інтервалу (центральна варіанта) V1 Кількість організацій Р Vp d = V

Вимоги до представлення результатів СД в МДР
  № з/п Процеси ТСД Точки контролю (мінімальні вимоги) Форма представлення В МДР 1.

Чи хотіли б Ви змінити Ваше місце роботи
Так   Ні   2. Якщо б Ви змінити Вашу теперішню роботу, то з якої з причини?

При прийнятті Вами рішення про звільнення з організації, які з чинників матимуть для Вас значення?
№ з/п Чинники Зовсім не впливатиме Не впливатиме Важко відповісти Впливатиме

Розрахунок оптимальної репрезентативної вибірки
Наприклад, ТОВ «Атлас» відноситься до великих швейних підприємств. Чисельність персоналу – 1152 особи, з них 988 осіб, що зайняті на виробництві. Щоб розраховувати оптимальну репрезентативну вибірк

Інтерпретація результатів
Скориставшись таблицею 2, залежно від отриманого значення індексу впливу (I) можна оцінити рівень вмотивованості персоналу до звільнення тим чи іншим чинником всередині підрозділу або професійної г

Ранжування факторів за рівнем впливу на мотивацію до звільнення
№ з/п Чинники Середній індекс 1. Заробітна плата 0,89 2.

Групування факторів за рівнем впливу на мотивацію до звільнення
№ з/п Чинники Група Середній індекс   Оплата праці  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги