рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Розроблення стратегічного і робочого плану СД

Розроблення стратегічного і робочого плану СД - раздел Высокие технологии, Технології соціологічних дослідження При Проектуванні Та Організації Сд Важлива Роль Належить Принциповому (Страте...

При проектуванні та організації СД важлива роль належить принциповому (стратегічному) і робочому планам дослідження, які відображають основні стратегічні й оперативні процедурні заходи, яких необхідно вжити (рис.3.)

Рис.3. Схема розроблення стратегічного і робочого плану СД

У свою чергу, принциповий (стратегічний) план соціологічного дослідження залежно від його виду має чотири варіанти:

1) розвідувальний, коли про об’єкт мало що відомо і відсутні умови для формулювання гіпотез;

2) описовий, коли даних про об’єкт вистачає для описових гіпотез;

3) аналітико-експериментальний – найефективніший, коли є повне знання про об’єкт та умови для пояснювального передбачення і функціонального аналізу;

4) повторно-порівняльний, коли є можливість виявити тенденції досліджуваних процесів, а також зіставляти дані у великому часовому інтервалі.

Поряд з розробкою стратегічного плану розробляється також і робочий план дослідження, який дає можливість передбачати і найефективніше визначати весь обсяг наукових, організаційних та фінансових витрат, а також надає дослідженню необхідної ритмічності на всіх його етапах.

Соціологічне дослідження потребує гнучкого поєднання науково-теоретичної, методичної і організаційно-управлінської діяльності, а це, як відомо, вимагає чіткого розподілу праці між його учасниками. Тому уникнути певних помилок допомагає централізоване керівництво соціологічним дослідженням, важливим інструментом якого є робочий план його підготовки та проведення.

Структурними компонентами робочого плану соціологічного дослідження виступають його етапи та різноманітні за видами і формою науково-дослідні й організаційно-технічні процедури і операції. Усі вони можуть бути згруповані в чотири блоки згідно з послідовністю їх здійснення.

Перший блок робочого плану визначає порядок обговорення й затвердження програми та інструментарію дослідження; формування і підготовку групи до збирання первинної інформації (наприклад, анкетерів); проведення пробного дослідження; внесення необхідних коректив у програму й інструментарій збирання первинної інформації за підсумками пробного дослідження; розмноження інструментарію (анкет, бланків-інтерв´ю, карток спостереження тощо).

Другий блок робочого плану фіксує всі види організаційних та методичних робіт, що забезпечують чітке проведення польового дослідження, тобто масового збирання первинної соціологічної інформації. Тут передбачається також вибір відповідного місця і часу для опитування, інформування опитуваних (респондентів) про мету, завдання і практичні результати дослідження, а також централізоване збирання заповнених анкет, бланків-інтерв´ю чи інших видів інструментарію.

Третій блок робочого плану охоплює всю сукупність операцій, які стосуються підготовки первинної інформації до опрацювання. Тут передбачається контроль за формуванням масиву інформації, яку необхідно ввести у комп´ютер. Крім того, попередньо намічаються заходи й операції щодо кодування відкритих запитань та вибракування зіпсованих анкет.

Четвертий блок робочого плану включає всі види робіт, що стосуються соціологічного аналізу результатів опрацювання отриманих даних, обговорення форми і змісту попереднього та підсумкового наукових звітів, формулювання висновків і розробки відповідних практичних рекомендацій для замовника соціологічного дослідження.

Слід зауважити, що під час підготовки й організації соціологічного дослідження крім розробки програми, стратегічного та робочого планів готують також різноманітні допоміжні документи (наприклад, картка вибірки, інструкція анкетеру або інтерв´юеру тощо), виконують розрахунки часових, організаційно-технічних, матеріальних, фінансових та інших витрат відповідно до встановлених нормативів. Усе це значно впорядковує проведення соціологічного дослідження, допомагає уникнути помилок, а також сприяє якісному збиранню інформації та її своєчасному опрацюванню й аналізу.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технології соціологічних дослідження

ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.. Кафедра управління персоналом та економіки праці.. Методичні рекомендації..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Розроблення стратегічного і робочого плану СД

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Київ, 2013
    Анотація Методична розробка містить рекомендації студентам щодо використання технології соціологічних досліджень при аналізі соціально-економічних проб

Загальна інформація про технологію соціологічних досліджень
Соціологічне дослідження (далі – СД) в управлінні персоналом— це система логічно-послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, пов´язан

Розроблення програми СД
Для забезпечення достовірності інформації важливе значення має вибір методу дослідження, які в трудовій сфері дозволяють отримувати унікальну інформацію про стан і функціонування системи управління

Пошук і встановлення індикаторів соціологічного виміру
Розглядаючи технологічні засади розробки програми для більш якісного та ефективного проведення СД, слід зупинитись і на проблемі виміру, що також має бути передбачена програмою, зокрема її п

Методичні рекомендації щодо визначення вибіркової сукупності, що обстежується
Обґрунтування системи вибірки передбачає визначення та наукове обґрунтування генеральної і вибіркової сукупностей. Залежно від цілей і завдань конкретного соціологічного дослідження визначаються ці

Приклади обчислень обсягів вибірки залежно від довірчої імовірності та довірчого інтервалу
Обсяг генеральної сукупності Довірча імовірність (точність, надійність вибірки). 90% 95% 99%

Види запитань в анкеті.
Запитання, які закладаються в анкету та адресуються респондентові, можуть бути: 1) результативні (змістові) — щодо змісту об´єкта; 2) функціональні, за допомог

Математичний апарат оцінювання достовірності результатів СД
№ з/п Показник Формула Умовні позначення 1. Середня похибка середньої арифметичної величини

Методика розрахунку простої середньої арифметичної
· Сумувати варіанти: V1+V2+V3+...+Vn = Σ V; · Суму варіант поділити на загальну кількість спостережень: М = Σ V / n 7

Результати виміру плинності кадрів на підприємствах швейної промисловості в 2010 році.
Плинність кадрів (в %) V Середина інтервалу (центральна варіанта) V1 Кількість організацій Р Vp d = V

Вимоги до представлення результатів СД в МДР
  № з/п Процеси ТСД Точки контролю (мінімальні вимоги) Форма представлення В МДР 1.

Чи хотіли б Ви змінити Ваше місце роботи
Так   Ні   2. Якщо б Ви змінити Вашу теперішню роботу, то з якої з причини?

При прийнятті Вами рішення про звільнення з організації, які з чинників матимуть для Вас значення?
№ з/п Чинники Зовсім не впливатиме Не впливатиме Важко відповісти Впливатиме

Розрахунок оптимальної репрезентативної вибірки
Наприклад, ТОВ «Атлас» відноситься до великих швейних підприємств. Чисельність персоналу – 1152 особи, з них 988 осіб, що зайняті на виробництві. Щоб розраховувати оптимальну репрезентативну вибірк

Інтерпретація результатів
Скориставшись таблицею 2, залежно від отриманого значення індексу впливу (I) можна оцінити рівень вмотивованості персоналу до звільнення тим чи іншим чинником всередині підрозділу або професійної г

Ранжування факторів за рівнем впливу на мотивацію до звільнення
№ з/п Чинники Середній індекс 1. Заробітна плата 0,89 2.

Групування факторів за рівнем впливу на мотивацію до звільнення
№ з/п Чинники Група Середній індекс   Оплата праці  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги