рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Методичні рекомендації щодо визначення вибіркової сукупності, що обстежується

Методичні рекомендації щодо визначення вибіркової сукупності, що обстежується - раздел Высокие технологии, Технології соціологічних дослідження Обґрунтування Системи Вибірки Передбачає Визначення Та Наукове Обґрунтування ...

Обґрунтування системи вибірки передбачає визначення та наукове обґрунтування генеральної і вибіркової сукупностей. Залежно від цілей і завдань конкретного соціологічного дослідження визначаються цільові групи, в яких буде проводитиметься опитування, і, відповідно, структура, обсяг і основні принципи формування вибірки. В основі вибірки дослідження закладаються статистичні дані по найбільш значущих, з точки зору впливу на досліджуване явище, характеристиках організації. Як джерела інформації дослідження можуть бути використані дані Державного комітету статистики, результати попередніх опитувань і досліджень. Процедура формування вибірки дослідження припускає аналіз основних характеристик генеральної сукупності. Як відомо, генеральна сукупність включає всю сукупність одиниць спостереження, що має відношення до даної проблеми, хоча й може бути обмеженою територією, часом, професією, функціональними рамками. Для конкретної організації генеральна сукупність дослідження має бути представлена усіма її працівниками.

Вибіркова сукупність — це частина генеральної, безпосередній об’єкт вивчення за розробленою програмою відбору, відтворення характеристики генеральної сукупності на основі її репрезентації (представництва). При формуванні вибірки виділяються структурні підрозділи, у яких планується провести опитування, у кожному з яких випадково відбирають декілька працівників. Потім здійснюється відбір працівників за категоріями персоналу. Спираючись на штатний розпис у вибірку обстеження доцільно включити представників усіх категорій. Таким чином, у вибірку мають бути включені всі працівники організації, і відповідно їх кількості має бути задана частка респондентів серед них. Відбір відділів в рамках маже бути здійснений випадковим чином з усього списку.

Обсяг і структура вибірки залежать від завдань і ресурсів організації, що проводить дослідження. Для кожного конкретного обстеження встановлюється свій оптимальний обсяг вибірки.. Разом з тим, чим більше за чисельністю кожна набрана підгрупа, тим вища ймовірність того, що вдасться статистично обґрунтувати гіпотези дослідження. У будь-якому випадку, вибірка має бути репрезентативною для соціологічних досліджень відповідного типу.

В літературі є безліч підходів, які обґрунтовують скільки респондентів треба опитати з прийнятною точністю, щоб їх думку можна було екстраполювати на всю генеральну сукупність, тобто визначають обсяг вибірки. Так, до таких підходів можна віднести: довільний підхід, за якого бездоказово приймається, що для отримання точних результатів вибірка повинна складати 5% від сукупності. У відповідності з другим підходом обсяг вибірки може бути встановлений виходячи з заздалегідь обумовлених умов – чітко визначеної кількості опитаних. Інші підходи передбачають, що обсяг вибірки визначається виходячи з вартості проведення опитування, а цінність і достовірність отримуваної інформації не приймається до уваги, або визначається на основі статистичного аналізу з визначенням мінімального обсягу вибірки з урахуванням вимог до надійності і достовірності одержуваних результатів. Найбільш теоретично обґрунтованим та правильними справедливо вважається підхід, заснований на розрахунку довірчого інтервалу.

Визначення обсягу вибірки на основі розрахунку довірчого інтервалу передбачає наявність такої вихідної інформації: величина варіації, яка, як вважається, притаманна для сукупності; бажана точність; рівень достовірності, якому мають задовольняти результати проведеного обстеження. Коли на поставлене запитання існує тільки два варіанти відповідей, виражених у відсотках (використовується процентне співвідношення), обсяг вибірки визначається за наступною формулою:

Де обсяг вибірки; нормоване відхилення, яке визначається виходячи з обраного рівня довірчості; z (табл. 1); знайдена варіація для вибірки; ; – допустима помилка.

Таблиця 1.

Значення нормованого відхилення оцінки z від середнього значення залежно від довірчої ймовірності (а) отриманого результату

а, % 99,0 99,7
z 0,84 1,03 1,29 1,44 1,65 1,96 2,18 2,58 3,0

 

Наприклад, підприємством, який випускає покришки, проводиться опитування автолюбителів, що використовують радіальні покришки.

Тому на запитання: «Чи використовуєте Ви радіальні покришки?» Можливі тільки 2 відповіді: «Так» або «Ні». Якщо припустити, що сукупність автолюбителів володіє низьким показником варіації, то це означає, що майже кожен опитаний використовує радіальні покришки. У даному випадку може бути сформована вибірка досить малих розмірів. У формулі (1) твір pg виражає варіацію, властиву сукупності. Наприклад, нехай 90% одиниць сукупності використовують радіальні покришки. Це означає, що pg = 900. Якщо прийняти, що показник варіації вище (р = 70%), то pg = 2100. Найбільша варіація досягається у випадку, коли одна половина сукупності (50%) використовує радіальні покришки, а інші не використовують. У цьому випадку твір досягає значення рівного 2500.

При проведенні опитування важливо вказувати точність отриманих оцінок. Наприклад, було встановлено, що 44% респондентів використовують радіальні покришки. Результати вимірювання необхідно представити у вигляді: відсоток автолюбителів, що використовують радіальні покришки, становить 44 плюс - мінус е%. Величина допустимої помилки заздалегідь спільно визначається замовником дослідження і виконавцем.

Рівень достовірності при проведенні маркетингових досліджень звичайно оцінюється з урахуванням двох його значень: 95% або 99%. Першому значенню відповідає значення z = 1,96; другого - z = 2,58. Якщо вибирається рівень довірчості рівний 99%, то це говорить про наступне: ми впевнені на 99% (іншими словами довірча ймовірність дорівнює 0,99) в тому, що відсоток членів сукупності, що потрапив в діапазон плюс - мінус е%, рівний відсотку членів вибірки , що потрапили в той же діапазон помилки. Приймаючи варіацію рівної 50%, точність дорівнює 10% при 95%-му рівні довірчості розрахуємо розмір вибірки:

Приймаючи варіацію рівну 50%, точність дорівнює ±10% при 95%-му рівні довірчості розрахуємо розмір вибірки:

Приймаючи варіацію рівну 50%, точність дорівнює ±10% при 99%-му рівні довірчості розрахуємо розмір вибірки:

Приймаючи варіацію рівну 50%, точність дорівнює ±5 % при 99%-му рівні довірчості розрахуємо розмір вибірки:

При визначенні показника варіації для конкретної сукупності доцільно проводити попередньо якісний аналіз досліджуваної сукупності і встановити схожість одиниць сукупності в демографічному, соціальному та інших відношеннях, що представляють інтерес для дослідника. Можливо визначення обсягу вибірки на основі використання середніх значень, а не відсоткових величин. Припустимо, що обраний рівень достовірності рівний 95% (z = 1.96,), середньоквадратичне відхилення (S) розраховано і дорівнює 100, і бажана точність (погрішність) становить ± 10. Тоді обсяг вибірки становитиме:

.

Реально на практиці, якщо вибірка формується заново і схожі опитування не проводилися, S невідомо.

У цьому випадку доцільно задавати похибка е в частках від середньоквадратичного відхилення. Розрахункова формула перетвориться і набуває наступний вигляд:

Ми в основному говорили про сукупність дуже великих розмірів, характерних для ринків споживчих товарів. Але в окремих випадках сукупності не є настільки великим, і наприклад на ринках окремих видів продукції виробничого призначення.

Зазвичай, якщо вибірка становить менше 5% сукупності, то сукупність вважається великою, і розрахунки проводяться за вищенаведеними правилами.

Якщо ж V вибірки перевищує 5% сукупності, то остання вважається малою, і в вищенаведені формули вводиться поправочний коефіцієнт. Обсяг вибірки в даному випадку визначається наступним чином:

де n1 – обсяг вибірки для малої сукупності, n – обсяг вибірки (або для процентних заходів або для середніх), розрахований за наведеними вище формулами, N – обсяг генеральної сукупності.

Наприклад, вивчається думка членів сукупності, що складається з 1000 компаній, щодо будівництва хімічного комбінату в межах міста. Внаслідок відсутності інформації про варіації приймається найгірший випадок: 50:50. Дослідник виніс рішення використовувати рівень довірчості рівний 95%. Замовник дослідження вказав, що його влаштує точність результатів плюс мінус 5%. У цьому випадку використовується наступна формула:

Даний підхід до формування вибірки з певними застереженнями може бути використаний і при розрахунку чисельності панелі та експертної групи.

Наведені формули розрахунку вибірки засновані на припущенні, що всі правила формування вибірки були дотримані, і єдиною помилкою є помилка, обумовлена її об'ємом.

Читайте детальніше: http://www.hr-portal.ru/article/opredelenie-obema-vyborki

Для полегшення розрахунків можна скористатися наявними в мережі Інтернет калькуляторами вибірки.

• http://marketolog.biz/surin/calculator.htm

• http://www.fdfgroup.ru/?id=189

• http://www.quans.ru/research/control/select-calc/

• http://www.marketing-ua.com/sample_calculator.php

• http://allcalc.ru/node/100

Приклади розрахунків обсягів вибіркової сукупності залежно від перерахованих вище критеріїв наведено в табл.2.

Таблиця 2.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технології соціологічних дослідження

ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.. Кафедра управління персоналом та економіки праці.. Методичні рекомендації..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Методичні рекомендації щодо визначення вибіркової сукупності, що обстежується

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Київ, 2013
    Анотація Методична розробка містить рекомендації студентам щодо використання технології соціологічних досліджень при аналізі соціально-економічних проб

Загальна інформація про технологію соціологічних досліджень
Соціологічне дослідження (далі – СД) в управлінні персоналом— це система логічно-послідовних методологічних, методичних і організаційно-технічних процедур, пов´язан

Розроблення програми СД
Для забезпечення достовірності інформації важливе значення має вибір методу дослідження, які в трудовій сфері дозволяють отримувати унікальну інформацію про стан і функціонування системи управління

Розроблення стратегічного і робочого плану СД
При проектуванні та організації СД важлива роль належить принциповому (стратегічному) і робочому планам дослідження, які відображають основні стратегічні й оперативні процедурні заходи, яких необхі

Пошук і встановлення індикаторів соціологічного виміру
Розглядаючи технологічні засади розробки програми для більш якісного та ефективного проведення СД, слід зупинитись і на проблемі виміру, що також має бути передбачена програмою, зокрема її п

Приклади обчислень обсягів вибірки залежно від довірчої імовірності та довірчого інтервалу
Обсяг генеральної сукупності Довірча імовірність (точність, надійність вибірки). 90% 95% 99%

Види запитань в анкеті.
Запитання, які закладаються в анкету та адресуються респондентові, можуть бути: 1) результативні (змістові) — щодо змісту об´єкта; 2) функціональні, за допомог

Математичний апарат оцінювання достовірності результатів СД
№ з/п Показник Формула Умовні позначення 1. Середня похибка середньої арифметичної величини

Методика розрахунку простої середньої арифметичної
· Сумувати варіанти: V1+V2+V3+...+Vn = Σ V; · Суму варіант поділити на загальну кількість спостережень: М = Σ V / n 7

Результати виміру плинності кадрів на підприємствах швейної промисловості в 2010 році.
Плинність кадрів (в %) V Середина інтервалу (центральна варіанта) V1 Кількість організацій Р Vp d = V

Вимоги до представлення результатів СД в МДР
  № з/п Процеси ТСД Точки контролю (мінімальні вимоги) Форма представлення В МДР 1.

Чи хотіли б Ви змінити Ваше місце роботи
Так   Ні   2. Якщо б Ви змінити Вашу теперішню роботу, то з якої з причини?

При прийнятті Вами рішення про звільнення з організації, які з чинників матимуть для Вас значення?
№ з/п Чинники Зовсім не впливатиме Не впливатиме Важко відповісти Впливатиме

Розрахунок оптимальної репрезентативної вибірки
Наприклад, ТОВ «Атлас» відноситься до великих швейних підприємств. Чисельність персоналу – 1152 особи, з них 988 осіб, що зайняті на виробництві. Щоб розраховувати оптимальну репрезентативну вибірк

Інтерпретація результатів
Скориставшись таблицею 2, залежно від отриманого значення індексу впливу (I) можна оцінити рівень вмотивованості персоналу до звільнення тим чи іншим чинником всередині підрозділу або професійної г

Ранжування факторів за рівнем впливу на мотивацію до звільнення
№ з/п Чинники Середній індекс 1. Заробітна плата 0,89 2.

Групування факторів за рівнем впливу на мотивацію до звільнення
№ з/п Чинники Група Середній індекс   Оплата праці  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги