рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Вимоги до оформлення пояснювальної записки

Вимоги до оформлення пояснювальної записки - раздел Высокие технологии, Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів 2.10.1 Пояснювальна Записка Виконується В Курсовому Проекті На 30 – 40 Сторін...

2.10.1 Пояснювальна записка виконується в курсовому проекті на 30 – 40 сторінок тексту, набраного на комп’ютері в редакторі Times New Roman шрифт 14 pt, міжрядковий інтервал полуторний або виконується рукописним креслярським шрифтом з висотою букви і цифри не менше 2,5 мм чорними пастою на одній стороні аркуша стандартного розміру, формату А4 (297х210 мм).

2.10.2 Першим аркушем записки є титульний лист, який виконується згідно з вимогами ГОСТ 2.105-95 ( приклад у додатку 11). Другим аркушем є завдання на курсовий проект (додаток 12) і графік виконання курсового проекту (додаток 13), третім – зміст пояснювальної записки. В змісті вказуються назви розділів і підрозділів пояснювальної записки і номер аркушів, на яких вона починається (додаток 14).

2.10.3 На третьому аркуші виконується рамка і основний надпис згідно з ГОСТ 2.104 (форма 2).

2.10.4 Четвертий і слідуючи аркуші записки виконується на листах з рамкою і штампом – згідно з ГОСТ 2.104 (форма 2). Відстань від рамки до тексту на початку і вкінці стрічок не менше 3 мм. Відстань від верхньої або нижньої стрічки до верхньої або нижньої лінії рамки не менше 10 мм.

2.10.5 Абзац в тексті починаються відступом на 1,25-1,5 см.

2.10.6 Текст пояснювальної записки ділиться на розділи. Кожен розділ починається з нового аркуша і нумерується арабськими цифрами без крапки і записаними з абзацного відступу. Підрозділи також нумеруються арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і підрозділу, розділених крапкою. Вкінці номеру підрозділу крапка не ставиться. Нумерація пунктів проводиться в межах розділу і підрозділу. Номер пункту складається з номеру розділу, підрозділу і пункту розділених крапками. Якщо розділ складається з одного пункту, він не нумерується.

2.10.7 При викладенні тексту можуть бути перерахування. Перед кожною позицією перерахування ставиться риска. Якщо на перерахування робиться посилання в тексті, то вони нумеруються малою буквою з дужкою.

 

Наприклад

а) _______________

б) _______________

2.10.8 Заголовки до кожного розділу пишуться великими буквами без крапки в кінці і не підкреслюються. Перенесення слів в заголовках не допускається. Якщо заголовок складається з двох речень, то їх розділяють крапкою. Відстань між заголовками і текстом – 15 мм. Відстань між заголовками розділу і підрозділу – 8 мм.

2.10.9 Нумерація аркушів записки повинна бути наскрізною.

2.10.10 Текст документу повинен бути чітким і однозначним. При вкладенні обов’язкових вимог в тексті повинні застосовуватись слова «повинен», «слід», «необхідно», «не допускається», «забороняється».

В тексті не допускається застосувати звороти:

¾ звороти розмовної мови;

¾ різні терміни для одного поняття;

¾ іноземні слова при наявності рівнозначних слів української мови;

¾ скорочувати слова, крім скорочень слів встановлених державними стандартами;

¾ скорочувати позначення одиниць вимірювання фізичних величин, якщо вони вживаються без цифр, за винятком одиниць вимірювання в головках і бокових графах таблиць, в поясненнях позначень буквами до формул;

¾ застосовувати знак (-) перед значенням величини в тексті (слід писати слово «мінус»);

¾ застосовувати без цифр математичні знаки ≠, ≤, ≥, =, №, %, <, >;

¾ слід писати словами «більше», «менше» тощо;

¾ застосовувати індекс стандартів без реєстраційного номера.

2.10.11 Якщо в записці застосовуються умовні позначення параметрів, їх слід пояснювати в тексті або в переліку позначень. В тексті числові значення величини з позначенням одиниць вимірювання пишуть цифрами, а без одиниць вимірювання – словами.

2.10.12 Дроби в тексті пишуться в виді десяткових дробів. Якщо це не можливо, то допускається записувати в одну стрічку через похилу лінію (наприклад 5/32)

2.10.13 При написанні формул застосовуються умовні позначення параметрів, встановлені державними стандартами. Пояснення умовних позначень параметрів, які входять у формулу, приводяться безпосередньо під формулою, якщо раніше пояснення не зароблені в тексті.

Пояснення кожного символу дається з нової стрічки в послідовності, в якій символи приведені в формулі. Перша стрічка пояснення починається з слова «де» без двокрапки після нього.

2.10.14 Формули нумеруються арабськими цифрами, які записуються на рівні формули в тексті даються з вказівкою номера формули в дужках (наприклад, …… в формулі (3.1). Нумерація формул проводиться в межах кожного розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою.

2.10.15 Ілюстрації виконуються по тексту документу, або в кінці його. Вони нумеруються в межах кожного розділу. Номер ілюстрації складається з номеру розділу і номера ілюстрації, розділених крапкою. Ілюстрації можуть мати назву і пояснювальні дані. Номер ілюстрації і його назву розміщають після пояснень під ілюстрацією.

2.10.16 Текст записки може доповнюватись додатками, які розміщаються в кінці її. В тексті записки на всі додатки повинні бути посилання. Додатки розміщаються черговості посилання на них. Кожен додаток починають з нового аркушу, зверху праворуч аркуша пишуть слова «Додаток» і його позначення і заголовок з великої букви. Позначення додатків проводиться великими буквами українського алфавіту або цифрами (Додаток А). Текст додатку може ділитьсь на розділи, підрозділи, пункту, які нумеруються в межах кожного додатку. Перед номером ставиться позначення цього додатку. Всі додатки перераховуються в змісті документу і вказують їх номери і заголовки.

2.10.17 Цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиці. Назва таблиці, якщо вона є, розміщається над таблицею. Таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах кожного розділу. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті з написанням слова «таблиця» і її номеру.

2.10.18 Таблиці з ліва, справа і знизу обмежуються лініями. Заголовки граф пишуться паралельно стрічками таблиці. При необхідності допускається перпендикулярне розміщення заголовків граф. Висота стрічок таблиць – не менше 8 мм.

2.10.19 Допускається розміщати таблицю вздовж довгої сторони листа.

2.10.20 Якщо стрічка або графи таблиці входять за формат аркушу, її ділять на частини, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку і бокову графу. При поділі таблиці на частини допускається її головку або бокову графу заміняти номером графи або стрічки. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і стрічки першої частини таблиці.

2.10.21 Слово «Таблиця» вказують один раз справа над першою частиною таблиці. Над іншими частинами пишуть слова «Продовження таблиці» і вказують номер таблиці.

2.10.22 Якщо в кінці аркушу таблиця розривається і продовжується на наступному аркуші, в першій частині таблиці першу горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, можна не проводити.

2.10.23 Графа «Номер по порядку» в таблицях не робиться.

Обмежуючі слова «не більше», «не менше» розміщають в одній стрічці або графі з назвою відповідного показника після позначення одиниці фізичної величини його, якщо вони відносяться до всієї стрічки або графи. При цьому перед обмежуючими словами ставиться кома. Позначення одиниць фізичної величини, загальних для всіх даних в стрічці, слід вказувати після назви її. Наприклад: маса, кг, не більше.

2.10.24 Текст, який повторюється в стрічках однієї і тієї ж графи і складається з однакових слів допускається заміняти лапками. Якщо текст складається з двох і більше слів, то при першому повторенні його заміняють словами «Те ж», а далі лапками. Якщо передня фаза є частиною слідкуючою, то допускається заміняти її словами «Те ж» і добавляти додаткові відомості. Заміняти лапками цифри, математичні знаки, марки обладнання не допускається.

При відсутності окремих даних в таблиці ставиться риска.

2.10.25 Інтервали чисел записують словами «від» і «до», якщо після чисел вказана одиниця фізичної величини або числа безрозмірні, і через риску – якщо числа є порядковими номерами. Наприклад: температура від 25 до 28 ˚С; рисунки 1-3.

2.10.26 Цифрові значення показників проставляють на рівні останньої строчки назви показника. Значення показника, приведене в вигляді тексту, записується на рівні першої строчки назви показника. Цифри в графах таблиць пишуться так, щоб розряди чисел в графі були розміщені один під другим. І повинні мати однакову кількість знаків після коми, якщо відносяться до одного показника.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з дисципліни «технологія галузі » з розділу „технологія хлібопекарських виробів ”зі спеціальності 5.05170104 Коледж переробної та харчової промисловості.. Харківського національного технічного університету сільського господарства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Вимоги до оформлення пояснювальної записки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Курсовий проект виконується згідно завдання, в якому вказується тема, асортимент виробів, найменування розділів проекту. Теми курсових проектів можуть бути такими: ü проект складів си

Вихідні дані
Вихідні дані оформляються у вигляді таблиці, яка має вигляд: Таблиця 2.1 – Вихідні дані Назва показників та параметрів, одиниці вимірювання

Розрахунок продуктивності печей
Спочатку розраховується продуктивність печей за годину. Продуктивність кг за годину, Qгод, печей з колисками розраховується за формулою: , (2.1) де –

Розрахунок виходу виробів
Вихід виробів розраховується з використанням вихідних даних приведених в таблиці 2.1 (рецептура на 100 кг борошна, вологість готових виробів, величина витрат і затрат). Розрахунок виходу х

Розрахунок витрат сировини
В проекті розраховується витрата сировини за годину, питома витрата сировини на 1 тонну виробів, витрат за добу, запас сировини для зберігання і площі складів для зберігання сировини. Витр

Розрахунок виробничих рецептур
2.3.5.1 Розрахунок виробничих рецептур проводиться відповідно способу приготування тіста, обґрунтованому в розділі 1 і апаратурно-технологічній схемі приготування тіста, виконаною на аркуші 1.

Після розрахунку маси борошна розраховується маса іншої сировини в підготовленому до замісу вигляді.
Маса дріжджів на заміс в кілограмах розраховується за формулою: , (2.34) де – маса борошна в діжу при замісі тіста в діжах (при безперервному замісі береться ), кг; – мас

При приготуванні пшеничного тіста безопарним способом розрахунок виконується в нижче наведеній послідовності.
Маса борошна на одну порцію тіста за формулою (2.31), або за хвилину за формулами (2.32), (2.33). Маса дріжджів за формулою (2.34), суспензії дріжджів за формулою (2.35) та вологість за фо

При приготуванні пшеничного тіста опарним способом з дозуванням води в опару і тісто розрахунок проводиться в нижче наведеній послідовності
Маса борошна на одну порцію тіста за формулою (2.31) або за хвилину за формулами (2.32), (2.33), (див. п. 2.3.5.1). Маса дріжджів пресованих за формулою (2.34), суспензії дріжджів за форму

При приготуванні пшеничного тіста опарним способом без заливу води в тісто розрахунок ведеться в наведеній нижче послідовності
Маса борошна на одну порцію тіста або за хвилину за формулами (2.31), (2.32), (2.34). Маса дріжджів пресованих за формулою (2.34) і суспензії дріжджів за формулою (2.35) або рідких дріжджі

При приготуванні тіста з використанням концентрованих молочнокислих заквасок КМКЗ розрахунок проводиться в нижче наведеній послідовності.
Маса борошна на порцію за формулою (2.31) або за хвилину за формулою (2.32). Маса дріжджів пресованих і суспензії дріжджів за формулами (2.34), (2.35), (2.36) або рідких дріжджів за формул

При приготуванні житнього тіста на густій заквасці розрахунок ведеться в нижче наведеній послідовності
Маса борошна для приготування однієї порції тіста за формулою (2.31) або витрата за хвилину за формулами (2.32), (2.33). Маса дріжджів і дріжджової суспензії за формулами (2.34), (2.35), (

При приготуванні житнього тіста на рідкій заквасці розрахунок ведеться в послідовності, наведеній нижче
Маса борошна для приготування однієї порції тіста за формулою (2.31) або витрата за хвилину за формулою (2.32). Маса розчинів солі і цукру за формулою (2.40) або (2.42) Маса паток

При приготуванні тіста з використанням рідких дріжджів розраховується виробнича рецептура приготування рідких дріжджів
Розрахунок проводиться після розрахунку виробничої рецептури для приготування тіста в наведеній нижче послідовності. Витрати рідких дріжджів за годину в кілограмах обчислюється за формулою

Розрахунок обладнання для зберігання борошна.
При безтарному зберіганні борошна розраховують потрібну кількість силосів (бункерів) в штуках за формулою , (2.105) де – запас борошна, кг (див. табл. 2.4); – маса борошн

Розрахунок виробничих силосів.
Розраховується кількість виробничих силосів для зберігання борошна перед замісом напівфабрикатів в штуках за формулою: (2.109) де – годинна витрата борошна, кг; – місткіс

Розрахунок обладнання для розчинного вузла. Підбір збірників.
Розрахунок збірників проводиться на 2-х годинний запас, крім збірника для сольового розчину, який розраховується на 8-ми годинний запас розчину. Кількість збірників розраховується за форму

Розрахунок обладнання для приготування рідких дріжджів
Кількість заварочних машин для приготування заварки в штуках розраховується за формулою: (2.128) де – витрата заварки за годину, кг (див. п.2.3.5.15); – тривалість пригот

Розрахунок обладнання для приготування напівфабрикатів
Кількість заварочних машин для замісу опари або поживної суміші для закваски в штуках розраховується за формулою: (2.133) де – витрата опари або заварки за годину, кг (див. п.2.3.

Розрахунок обладнання для розробки тіста
Кількість тістоподільних машин в штуках розраховується за формулою: (2.145) де – продуктивність печі за годину, кг/год, (див. таблицю 2.2); Мв – маса го

Розрахунок баків холодної і гарячої води
Витрата холодної води за годину в метрах кубічних розраховується за формулою: (2.151) де – продуктивність печі за добу,т (див. таблицю 2.2); – норма витрат води на всі по

Заходи з охорони праці і промислової екології
В цьому розділі вказуються заходи з санітарії та гігієни, техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки, які передбачені при проектуванні підприємства. Спочатку вказуються наявніст

Плани і розрізи
Плани і розрізи використовуються в масштабі 1:100 або 1:50 на одному аркуші паперу форматі А1. Рекомендується виконувати їх в проекційному зв’язку. Лист заповнюється кресленням не менше ніж на 75%.

Специфікація
В проекті виконується групова специфікація. В ній вказується перелік документації проекту і технологічне обладнання. Специфікація є окремим документом і має свою нумерацію аркушів. На першому аркуш

Вимоги до оформлення графічної частини
2.11.1 Графічна частина курсового проекту виконується в олівці по єдиній системі конструкторської документації ЕСКД з дотриманням правил креслення і ГОСТ на аркушах ватману форматом А1 (841х594 мм)

Список використаних джерел і літератури
1. Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. Учеб. пособие для вузов. – СПб.: Профессия, 2005. – 416с. 2. Борошно та хлібобулочні вироби. Нормативні документи: Довідник: У2т. –

Продовження додатку 1
Марка печі Пло­ща поду, м2 Кількість колисок, візків шт. Розміри колисок, поду, листа, мм Розміри, довжина&t

Продовження додатку 1
Марка печі Пло­ща поду, м2 Кількість колисок, візків, шт. Розміри колисок, поду, листа, мм Розміри, довжина&

Додаток 2
Технічні характеристики вистійно-пічних агрегатів     Марка лінії   Асортимент виробів Характеристика печі

Додаток 3
Технічні характеристики бункерів (силосів)   Марка бункера (силосу) Місткість, м3 Розміри, мм

Технічні характеристики просіювачів
з/п Марка просіювача Продуктивність Габаритні розміри, мм Примітка   Г4-ХП

Продовження додатку 4
з/п Марка просіювача Продуктивність Габаритні розміри, мм Примітка Ш2-ХПЕ-5

Додаток 5
Технічні характеристики тістоприготувальних агрегатів   Найменування аг­регату Марка, Продуктивність, т/добу

Технічні характеристики тістомісильних машин
Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продуктивність, кг/год

Продовження додатку 6
Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продуктивність кг/год

Продовження додатку 6
  Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продукти

Продовження додатку 6
Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продуктивність, кг/год

Продовження додатку 6
Марка тістомісильної машини Призначення Місткість ємкості (маса одного замісу), м3(кг) Продуктивність, кг/год

Додаток 7
Технічні характеристики бродильних чанів та ємкостей   Марка Місткість, м3 Габаритні розміри, мм

Технічні характеристики тістоподільників
  Марка тістоподільника Маса заготов­ки, кг Продуктивність, шт /хв Примітка А2-ХТН

Продовження додатку 8
Марка тістоподільника Маса заготов­ки, кг Продуктивність, шт /хв Примітка SINMAG SM-9-36 0,02

Технічні характеристики вистоювальних шаф
  Марка вистоювальної шафи Робоча довжина колиски, мм Кількість Колисок, шт Характеристика печі

Додаток 10
Технічні характеристики вистоювальних шаф для ротаційних печей і пекарських шаф   Марка вистійної шафи Місткість візків для ли

Продовження додатку 10
Марка вистійної шафи Місткість візків для листів різного розміру Число дверей Розміри (д×ш×в), мм

Продовження додатку 10
  Марка вистійної шафи Місткість візків для листів різного розміру Число дверей Розміри (д×ш×в), мм

Додаток 13
Графік виконання курсового проекту   Назва розділу, графічної частини Дата виконання по графіку

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги