рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Загальна технологія харчової промисловості

Загальна технологія харчової промисловості - раздел Высокие технологии, Міністерство Аграрної Політики Та Продовольства України ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ та продовольства УКРАЇНИ

Сумський національний аграрний університет

 

 

Загальна технологія харчової промисловості

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

 

Суми 2013

 

 


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ та продовольства УКРАЇНИ

 

Сумський національний аграрний університет

 

Кафедра технології молока і м'яса

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисципліни

“Загальна технологія харчової промисловості”

 

 

для студентів 3 курсу напряму підготовки

6. 051701 “Харчові технології та інженерія”

 

 

Суми 2013


Укладачі: Болгова Н.В, к.с.-г..н. доцент кафедри технології молока і м'яса СНАУ;

Бондарчук В.М., с.-г.т.н., доцент кафедри технології молока і м'яса СНАУ.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплін “ Загальна технологія харчової промисловості” для студентів 3 курсу напряму підготовки 6. 051701 “Харчові технології та інженерія” денної та заочної форми навчання. / Укладачі: Болгова Н.В., Бондарчук В.М..

Суми.: СНАУ 2013. 48 с.

 

 

Рецензенти: Димитрієвич Л.Р. к.т.н., доцент кафедри технології харчування

СНАУ

Рожкова Л.Г., к.т.н., доц. кафедри технологічного обладнання

харчових виробництв СНАУ

 

Схвалено та рекомендовано до видання методичною радою факультету харчових технологій протокол № від 2013 р.

 

Друкується згідно рішення вченої ради ННІТІ Сумського національного аграрного університету

Протокол № від 2013 р.

 

 


Зміст

РОЗДІЛ І 5

1. Загальна частина виконання курсової роботи.. 5

Вступ. 5

1.1 Мета та завдання курсової роботи. 5

1.2 Тематика курсової роботи. 6

1.3 Організація роботи над курсовим проектом.. 6

1.4 Зміст курсової роботи. 7

РОЗДІЛ ІІ 8

2. Порядок виконання курсової роботи.. 8

2.1 Обґрунтування рецептурного складу продукту. 8

2.2 Аналіз технологічного процесу виробництва продукту. 8

2.3 Організація забезпечення та контролю якості продукту. 9

2.4 Визначення шляхів розвитку технологічної системи. 10

2.5 Розробка апаратурно-технологічної схеми виробництва продукції 10

2.6 Порядок захисту курсової роботи. 10

Розділ ІІІ 11

3. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 11

3.1 Структура роботи. 11

3.2 Вимоги до змісту роботи. 11

3.2.1 Титульний аркуш.. 11

3.2.2 Завдання. 11

3.2.3 Зміст. 11

3.2.4 Основна частина. 11

3.2.5 Висновки. 12

3.2.6 Список використаних джерел. 12

3.2.7 Додатки. 12

Розділ ІV.. 13

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ.. 13

4.1 Загальні вимоги. 13

4.2 Вимоги до документів, що містять в основному суцільний текст. 13

4.2.1 Побудова документу. 13

4.2.2 Виклад тексту документів. 15

4.2.3 Формули. 18

4.2.4 Примітки. 19

4.2.5 Посилання. 20

4.2.6 Оформлення ілюстрацій. 20

4.2.7 Оформлення додатків. 21

7.2.8 Побудова таблиць. 22

4.3 Правила виконання графічних матеріалів. 25

4.3.1 Загальні вимоги. 25

4.4 Правила шифрування кваліфікаційних робіт. 26

Список рекомендованої літератури.. 28

 


РОЗДІЛ І

1. Загальна частина виконання курсової роботи

Вступ

Курсова робота виконується згідно навчального плану бакалавра спеціальності 6. 051701 “Харчові технології та інженерія”.

Виконання курсової роботи завершує вивчення курсу “Загальна технологія харчової промисловості”.

Для виконання роботи студенту ще знадобляться знання інших дисциплін циклу професійної та практичної підготовки навчального плану бакалавра: «Поглиблене вивчення технології м'ясних продуктів», «Поглиблене вивчення технології молочних продуктів», «Технологія галузі», «Товарознавство харчових продуктів», «Теоретичні основи харчових технологій», «Стандартизація, метрологія, сертифікація», «Мікробіологія харчових продуктів», «Кулінарна етнологія».

Запропоновані методичні вказівки призначені допомогти студентам у виконанні курсової роботи.

1.1 Мета та завдання курсової роботи

Виконання курсової роботи з дисципліни “Харчові технології” дозволить технологу професійно обґрунтувати та аналізувати виробничий процес харчових підприємств, надавати рекомендації щодо оптимізації технологічного процесу, сприяти випуску конкурентноспроможної продукції.

Метою курсової роботи є набуття студентами необхідних вмінь аналітичних досліджень, навичок у розробці технологічного процесу виробництва молочної, м’ясної, рибної, овочевої, жирової, хлібопродуктової, кондитерської, кулінарної, лікеро-горілчаної, безалкогольної продукції.

Одночасно вирішують такі завдання:

- на підставі самостійної роботи з літературними матеріалами поглиблення знань студента, отримані під час вивчення теоретичного курсу;

- закріплення у студента навичок до самостійної творчої праці з літературою, нормативами (ДСТУ, ГОСТи, ТУ та ін.) документами, які діють на харчових виробництвах;

- закріплення знань та вмінь з характеристики та аналізу технологічних процесів виробництва продукції галузі;

- набуття навичок з моделювання технологічних систем, обґрунтування окремих технологічних процесів, визначення проблемних елементів технологічної системи;

- набуття вмінь з організації апаратурного оформлення технологічного процесу виробництва харчової продукції;

- набуття навичок у розв’язанні завдань прикладної технології – розроблення нової продукції, удосконалення тієї, що існує, та ін.;

- залучення студентів до науково-дослідної роботи, узагальнення їх науково-дослідних розробок;

- впровадження науково-дослідних розробок студентів у навчальний процес;

- більш цілеспрямовано підготувати студента до виконання бакалаврської роботи.

1.2 Тематика курсової роботи

Тематика курсової роботи пов’язана з технологією переробки харчової продукції. У якості об’єкта може бути обрана будь-яка харчова чи технічна продукція, що виробляється на підприємствах харчової промисловості.

Тематику курсових робіт надано у додатку А (наприклад: “Обґрунтування та аналіз технології виробництва ковбаси вареної “Русанівської”, “Обґрунтування та аналіз технології виробництва копчено-вареного “Рулету особливого з яловичини”, “Обґрунтування та аналіз технології виробництва харчових тваринних жирів з жиру-сирцю”).

Студент разом із керівником роботи застосовує обґрунтоване рішення щодо необхідності виконання тієї або іншої теми. Тематика може бути розширена за рахунок індивідуальних наукових розробок, патентних пошуків, творчих зв’язків з діючими підприємствами харчової промисловості.

1.3 Організація роботи над курсовим проектом

Основними етапами виконання курсової роботи є:

- визначення теми курсової роботи;

- складання попереднього плану курсової роботи;

- складання бібліографії (добір літератури, нормативної документації, інших матеріалів);

- вивчення літератури та інших матеріалів;

- організація та виконання експериментальних робіт (якщо передбачено);

- обробка робочих матеріалів та написання пояснювальної записки до курсового проекту;

- подання проекту на кафедру для перевірки, складання висновку керівника;

- захист курсового проекту на комісії.

Підготовку до виконання курсової роботи починають з вибору теми та визначення обсягу виконаних робіт.

Керівник курсового проекту допомагає студентові уточнити мету й завдання курсового проекту, визначити методику його виконання. Проте автором проекту є студент, і він відповідає за правильність прийнятих у проекті технологічних та технічних рішень.

Після затвердження теми студент отримує завдання на виконання курсового проекту, в якому визначено порядок і терміни виконання проекту та підписано керівником та студентом.

У завданні обов’язково визначаються:

- об’єкт дослідження – харчова чи технічна продукція, що виробляється на підприємствах харчової промисловості;

- вихідні дані до роботи – проблемний елемент системи, який визначено в напрямку удосконалення об’єкту дослідження;

- стислий зміст курсової роботи згідно з основними етапами його виконання;

- перелік графічного матеріалу до курсової роботи.

1.4 Зміст курсової роботи

Курсова робота складається з пояснювальної записки та графічної частини.

Пояснювальна записка складається з наступних частин.

Вступ.

1. Обґрунтування рецептурного складу продукту.

2. Аналіз технологічного процесу виробництва продукту.

3. Організація забезпечення та контролю якості продукту.

4. Визначення шляхів розвитку технологічної системи.

5. Розробка апаратурно-технологічної схеми виробництва продукції.

Висновки.

Перелік посилань.

Додатки.

У графічній частині повинно бути представлено апаратурно-технологічну схему виробництва продукту.


РОЗДІЛ ІІ

2. Порядок виконання курсової роботи

Вступ

У вступі необхідно стисло обґрунтувати актуальність обраного напрямку курсової роботи, надати загальну характеристику продукту.

2.1 Обґрунтування рецептурного складу продукту

Обґрунтування рецептурного складу передбачає якісне та кількісне визначення компонентів рецептури, основні та допоміжні рецептурні компоненти, їх питому вагу, вплив на якість готових продуктів та проаналізувати наслідки їх надмірного введення.

Важливим моментом під час аналізу рецептури продукції є визначення вимог до якості компонентів (сировини) на основі вивчення нормативної документації (ДСТУ, ГОСТ, ТУ, ТІ тощо).

Складові частини табл. 1 можна змінювати за згодою керівника проекту.

Під час аналізу рецептур, також, доцільно більш детально навести характеристику сировини, яку використано у технологічному процесі виробництва продукції, визначити основні властивості сировини (особливості хімічного складу, морфологічної будови, функціонально-технологічні властивості тощо), які безпосередньо впливають на якість готової продукції.

Аналіз рецептур доцільно подати у вигляді табл. 1.

Таблиця 1 – Аналіз рецептури продукту, що досліджується

Вид сировини Питома вага у рецептурі, % Функціонально-технологічні властивості Вплив на якість готової продукції Вимоги до якості сировини
         

 

Результатом проведення аналізу рецептур є обґрунтування рецептурного складу та визначення впливу рецептурних компонентів на формування функціонально-технологічних, реологічних, органолептичних, структурно-механічних властивостей готового продукту, а також його харчової, біологічної та енергетичної цінності.

2.2 Аналіз технологічного процесу виробництва продукту

Аналіз технологічного процесу починається зі складання технологічної схеми процесу, по ходу якої слід визначити етапи технологічного процесу, операції, їх режим і параметри (тривалість, температуру, тиск, вологість, тощо).

Далі доцільно виконати такі дії:

- визначити окремі етапи технологічного процесу – приймання, первинна обробка чи підготовка сировини, теплова обробка, контроль якості, пакування, зберігання;

- з’ясувати та обґрунтувати вибір параметрів та режимів;

- висвітлити та обґрунтувати основні фізико-хімічні процеси, що відбуваються з основними речовинами рецептурних компонентів;

- оцінити ступінь реалізації функціонально-технологічних властивостей основних речовин сировини.

- аналіз технологічної схеми продукту окрім текстового опису, запропоновано надати у вигляді табл. 2.

Результатом виконання цього етапу є уявлення технологічного процесу у вигляді взаємопов’язаних структурних елементів – етапів, операцій з визначенням мети їх функціонування, змін у технологічній системі під впливом технологічних чинників.

Таблиця 2 – Аналіз технологічного процесу виробництва продукції

Етап Технологічна операція Параметри Фізико-хімічні зміни Мета, яка досягається
         

 

2.3 Організація забезпечення та контролю якості продукту

Цей розділ виконується відповідно до міжнародних систем якості НАССР та ІSО та повинен визначити небезпечні фактори (критичні точки) технології, включаючи усі стадії життєвого циклу продукції.

Слід визначити основні показники, які регламентують якість сировини, допоміжних матеріалів, технологічного процесу та готового продукту (органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні, токсичні елементи), нормативні документи, які їх встановлюють та визначають методи випробувань.

Організацію технохімічного, ветеринарно-санітарного та мікробіологічного контролю продукту окрім текстового опису, запропоновано надати у вигляді табл. 3.

Таблиця 3 – Схема контролю технологічного процесу виробництва продукції

Об’єкт контролю Параметр, що контролюється Нормативний показник Періодичність контролю Метод контролю (НД) Засіб контролю, ціна розподілу, погрішність
1. Контроль сировини та допоміжних матеріалів
           
           
2. Контроль виробництва (технологічного процесу)
           
           
3. Контроль готової продукції
           
           

 

Слід відмітити хто контролює технологічний процес на кожному етапі виробництва продукції.

Бажано також надати схему контролю якості миття та дезінфекції обладнання, що використовується при виробництві продукту.

 

2.4 Визначення шляхів розвитку технологічної системи

Цей етап проводять з метою підвищення конкурентоспроможності продукції.

Шляхи розвитку технологічної системи можуть визначатися в:

Ø удосконаленні рецептурного складу (зміна співвідношення основних компонентів, використання нових компонентів тощо);

Ø впровадження інновацій щодо порядку ведення технологічного процесу (зміна способів первинної чи теплової обробки, підготовки сировини, режимів та параметрів тощо);

Ø організації апаратурного оформлення технологічного процесу (використання сучасного обладнання, засобів пакування тощо).

Напрямок шляхів удосконалення визначається на підставі обґрунтування та аналізу сировинного складу та технологічного процесу переробки та виробництва продукції, які дозволять виявити проблемний елемент технологічної системи, визначити основні напрямки його розвитку, обґрунтувати робочу гіпотезу щодо досягнення поставленої мети(розширення асортименту, зниження калорійності, збагачення біологічно активними речовинами, збільшення термінів зберігання, економічна ефективність тощо), визначити основні задачі щодо її досягнення.

Якщо курсова робота має науково-дослідну спрямованість, цей розділ може бути збільшено (за рахунок зменшення об’єму інших розділів) та повинен мати ще підрозділ, який включає організацію та результати експериментальних досліджень.

2.5 Розробка апаратурно-технологічної схеми виробництва продукції

Комплекс проведених робіт завершується розробкою апаратурно-технологічної схеми виробництва продукту (приклад надано у додатках К,Л) з урахуванням впроваджених інновацій. Необхідно надати текстовий опис схеми.

2.6 Порядок захисту курсової роботи

Студент повинен у відповідний термін зареєструвати курсову роботу на кафедрі технології харчування. Курсова робота повинна бути у папці з теком та картонній папці, містити диск з електронним варіантом курсової роботи та презентацією доповіді. Питання про допуск студента до захисту курсової роботи вирішує керівник. Після чого курсові роботи направляються для захисту у присутності комісії, склад якої затверджений завідувачем кафедри.

Під час підготовки до захисту курсової роботи студент зобов’язаний підготувати стислу доповідь-презентацію (5…7 хвилин). Після доповіді студенти відповідають на запитання членів комісії, а також усіх присутніх на захисті. Члени комісії оцінюють якість виконання курсового проекту та ставлять оцінку в екзаменаційну відомість.


Розділ ІІІ

3. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1 Структура роботи

Розрахунково-пояснювальна записка є найважливішою складовою частиною роботи і відноситься до текстових документів. Вона повинна містити:

– титульний аркуш;

– завдання;

– зміст;

– основну частину роботи;

– висновки;

– список використаних джерел;

– додатки (при необхідності);

– графічна частина.

3.2 Вимоги до змісту роботи

Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою документа. Він виконується згідно з ГОСТом 2.105-95 на аркушах формату А4 (210х297 мм). Приклад заповнення титульного аркуша для кваліфікаційних робіт приведений в додатку Б. Титульний аркуш повинен бути з підписами студента та керівника (допуск до захисту)

Завдання

Початковим документом для виконання курсової роботи є завдання, затверджене завідувачем кафедрою. У завданні, виданому студентові, чітко формулюється назва теми, наводяться необхідні початкові дані. Приклад заповнення завдання на проектування приведений в додатку В.

3.2.3 Зміст

У текстовому документі об'ємом більше 10 сторінок поміщають зміст. Зміст виконують згідно ГОСТ 2.105-95.

Він містить найменування і номери початкових сторінок всіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони мають заголовки), які повинні точно повторювати заголовки розділів, підрозділів і так далі. Слово "ЗМІСТ" записують у вигляді заголовка (симетрично тексту) прописними буквами. Найменування, що включені в зміст, записують рядковими буквами, починаючи з прописної букви.

Приклад оформлення «ЗМІСТУ» наведено в додатку Д.

Основна частина

Основна частина записки повинна починатися зі ВСТУПу. У ньому коротко характеризують сучасний стан питання, якому присвячена робота, а також мета. У вступі слід чітко сформулювати, в чому полягає новизна і актуальність описуваної роботи, і обґрунтувати по суті необхідність її проведення. Об'єм вступу 1...2 сторінки.

Основна частина складається із розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ повинен мати висновок.

Зміст основної частини роботи повинен строго відповідати завданню і закінчуватися «ВИСНОВКОМ».

Висновки

«ВИСНОВКИ» являють собою підсумок виконаної роботи. Вони повинні містити:

– основні результати роботи;

– висновки по виконаній роботі;

– пропозиції по використанню отриманих результатів;

– напрями подальшої роботи в цій галузі або обґрунтування недоцільності її продовження.

Приклад першої і наступних сторінок основної частини наведений в додатку Ж.

Список використаних джерел

В кінці текстового документа приводять «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», який повинен містити перелік літератури, використаної під час виконання роботи. Його необхідно розміщувати одним з таких способів: в порядку появи посилань в тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, в хронологічному порядку. Список літератури включають в зміст документа.

Список літератури складають відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006.

Приклади оформлення списку використаних джерел приведені у додатку И.

Додатки

– проміжні математичні докази, формули, розрахунки; – таблиці додаткових цифрових даних; – опис алгоритмів і програм вирішення завдань на ЕОМ;

Побудова документу

Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими буквами без крапки в кінці, не… Перенесення слів в заголовках розділів не допускаються. Якщо заголовок… Не можна писати заголовок в кінці сторінки, якщо на цій сторінці далі не буде тексту, до якого відноситься заголовок,…

Формули

Формули слід розташовувати по середині рядка безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено… Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу, якщо вони не… В кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки розставляють відповідно до правил пунктуації, виходячи з того, що…

Посилання

Посилатися слід на документ в цілому або на його розділи і додатки. Посилання на підрозділи, пункти, таблиці і ілюстрації не допускаються, за… Посилання на використану літературу і інші документи оформляють згідно ГОСТ… У разі посилання на стандарти і технічні умови указують лише їх позначення.

Побудова таблиць

При перенесенні частини таблиці на ту ж або інші сторінки, назву поміщають тільки над першою частиною таблиці відповідно до прикладу 16. Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими цифрами в… Наприклад: Таблиця 2.3 ( що означає – «третя таблиця другого розділу»)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)  

З А В Д А Н Н Я

На курсовий проект (роботу) студенту

_____________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.Тема проекту (роботи):

__________________________________________________________________________________________

Затверджена наказом № _________ від "____" ____________ 20____р.

2. Строк здачі студентом закінченого проекту до «___» ______________ 20___р.

3. Вихідні дані по проекту ______________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки_______________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5.Перелік графічного матеріалу___________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Керівник роботи: ___________________________________________________

(підпис) (вчене звання та посада, П.І.П.)

Завдання прийняв до виконання:______________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

 


Додаток Д

Приклад оформлення текстового документу (перший текстовий аркуш)

 

ЗМІСТ

  Вступ  
1. Обґрунтування рецептурного складу перших страв.  
2. Аналіз технологічного процесу виробництва перших страв.  
3. Організація забезпечення та контролю якості перших страв.  
4. Визначення шляхів розвитку технологічної системи перших страв.  
5. Розробка апаратурно-технологічної схеми виробництва перших страв.  
  Висновки  
  Перелік використаних джерел  
  Додатки  


Додаток Ж

Приклад оформлення текстового документу (подальші аркуші)

ВСТУП

 

Новітні технології та надзвичайні технологічні властивості нових продуктів є основою для раціонального і швидкого розвитку м’ясної галузі. Одним з важливих важелів розвитку м’ясної промисловості є впровадження нових технологій виробництва продукції та технічне переоснащення підприємства, а також введення в експлуатацію сучасного технологічного обладнання: машин-автоматів, автоматичних уніфікованих ліній, систем автоматичного управління апаратами і виробничими потоками. Використання автоматизованих ліній та механізація ручної праці підвищує економічну ефективність підприємства – зменшується кількість робітників, але підвищується їх кваліфікація, зменшуються відходи виробництва, прискорюються та покращуються технологічні процеси, вихід та якість продукції. Важливим фактором зменшення собівартості продукції є економне використання енерго- і теплоносіїв. В структурі собівартості основних видів продукції м’ясної промисловості основну роль грає ціна сировини, яка складає 90-95 %, що суттєво впливає на ціну вже готового продукту. Тому в організації підприємств м’ясної промисловості покладені принципи повного і раціонального використання всіх складових тваринної сировини. В умовах ринкової економіки, перед м’ясною галуззю стоять задачі інтенсифікації переробки м'яса і продуктів переробки, покращення якості і розширення асортименту продукції, технічного переоснащення підприємства. Виробництво ковбасних виробів має дуже велике значення для народного господарства.


Додаток И

Приклади бібліографічного опису творів друку

у списку літератури

Характеристика джерела Приклад оформлення
Книги одного, два, три або чотирьох авторів Храмцов А.Г. Молочная сыворотка / А.Г. Храмцов – М. : Пищевая промышленность, 1979. – 271 с. Пелеев А.И. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности / А.И. Пелеев – М. : Пищевая промышленность, 1971. – 520с. Ростроса Н.К. Курсовое и дипломное проектирование предприятий молочной промышленности / Н.К. Ростроса, П.В. Мордвинцева – М. : Пищевая промышленность, 1972. – 246 с. Процюк Т.Б. Технологическое проектирование предприятий мясной промышленности / Т.Б. Процюк, В.И. Руденко. – Киев : Вища школа. Головное издательства, 1982. – 269 с. Рогов И.А. Общая технология мяса и мясопродуктов / Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. – М. : Колос, 2000. – 367 с. ил. Бредихин С.А. Технология и техника переработки молока / С.А. Бредихин, Ю.В. Космодемьянский, В.Н. Юрин. – М. : Колос, 2003. – 400 с. Автоматика и автоматизация производственных процессов / И.И. Мартыненко, Б.Л. Головинский, Р.Д. Проценко, Т.Ф. Резниченко. – М. : Агропромиздат, 1985. – 210 с.
Книги п'яти і більш за авторів Поперечний А.М. Процеси та апарати харчових виробництв : [підручник] / [А.М. Поперечний, О.І. Черевко, В.Б. Гаркуша, Н.В. Кирпиченко та ін.] ; за ред. А.М. Поперечного – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 304 с. Технологія м’яса та м’ясопродуктів : [підручник] / [М.М. Клименко, Л.Г. Віннікова, У.Г. Береза та ін.]; за ред. М.М.Кліменка. – К. : Вища освіта, 2006. – 640 с.: іл.
Без авторів Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. - К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. (Грані світу). Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с.
Каталог Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Павлюкова В.А. ; ред. Иванов В.Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006 – . – (Серия «Нормативная база предприятия»). Т.5. – 2007. – 264 с.
Стандарти Якість води. Словник термінів : ДСТУ 6107-1:2004 – ДСТУ 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Національні стандарти України).
Авторські свідоцтва і патенти А.с. №516394 СССР, МКИ2 А 23С 19/02. Способ производства сыра «Рокфор» /Любинскас В.П., Сергеев В.Н. – №54835915/15-02 ; заявл. 27.05.03 ; опубл. 05.06.04, Бюл. № 21. Пат. 2063692 RU, МКИ С 1 А 23 С 19/068. Способ производства сыра для детского и диетического питания / Бедных Б.С., Анисимов Г.А., Кузнецов И.М.; заявитель и патентообладатель Луганськ. нац. аграрн. ун-т. – № 93057449/13; заявл. 20.07.96 ; опубл. 20.07.96, Бюл. №20.
Автореферати Мартиросян А.А. Совершенствование технологии производства сыра Лори : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.17.07 «Технология мясных, молочных и рыбных продуктов» / А.А. Мартиросян – Вологда, 1975. – 24 с.
Матеріали конференцій, з’їздів Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. - 117 с. - (Спецвип.: 10 років АУБ). Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559-956, XIII, [2] с. -- (Ресурс 2000).
Стаття одного, два або трьох авторів Таманова Г.П. Микробиологические и технологические аспекты производства продуктов функционального питания / Г.П. Таманова // Молочная промышленность. – 1997. – № 5. – С. 5-6. Островская Л.А. Термокислотное свертывание молока / Л.А. Островская, И.А. Смирнова // Сыроделие и маслоделие. – 2002. –№ 5. – С. 34. Антипова Л.В. Использование растительных белков на пищевые цели / Л.В. Антипова, В.М. Переныгин, Е.Е. Курчаева // Молочная промышленность. – 2001. – № 5. – С. 29-31.
Стаття чотирьох і більш авторів Гапонова Л.В. Соя в лечебно-профилактическом питании / Л.В. Гапонова, Г.С. Редько, А.И.Свиридов [и др.] // Молочная промышленность, 1993. – № 7. – С. 13-18.
Ресурси Internet http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Примітки:

1. Одна коса межа (/) виділяє відомості про автора.

2. Дві косі межі (//) указують на опис частини твору, тобто аналітичний опис: стаття з журналу і так далі.

3. Проміжки між знаками і елементами опису є обов'язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписної пунктуації.


Додаток К

 


Апаратурно-технологічна схема лінії виробництва пельменів та вареників:

1 – візок для транспортування фаршу та тіста; 2 – гідравлічний підйомник; 3 – фаршмішалка; 4 – фаршевий насос; 5 – фаршепровід з запорною арматурою; 6 – тістомісильна машина; 7 – конвеєр для завантаження тіста; 8 - автомат П6-ФПВ; 9 – пристрій для обдування тісто фаршевого джгута; 10 – вентилятор; 11 – барабан для штампування пельменів; 12 – швидкоморозильний апарат; 13 - вікно для відвантаження заморожених пельменів; 14 – таз для збору заморожених пельменів; 15 – прийомний стіл.

 

 

Апаратурно-технологічна схема лінії виробництва варених ковбас:

 

1 - конвеєрний стіл; 2 – вовчок; 3 – мішалка; 4 – насос для фаршу; 5, 10 – возик; 6, 11 – підйомники; 7 – кутер; 8 – емульсітатор; 9 – мішалка; 12 – шприц; 13 – технологічний стіл; 14 – рама; 15 – універсальний термоагрегат; 16 – душовий пристрій; 17 – контейнер.

 

 


Додаток Л

       
 
 
   
РисунокСхема технологічного процесу виробництва варених ковбас

 


Болгова Наталія Вікторівна

Бондарчук Віктор Миколайович

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи з дисциплін

“Загальна технологія харчової промисловості”

 

 

Редакційно-видавничий відділ Сумського національного аграрного університету м. Суми, вул. Кірова, 160

 

 

Підписано до друку: _________ 2013 р. Формат А 5: Гарнітура Times New Roman Тираж _____ примірників Замовлень _______ Умовно друкованих аркушів

 

– Конец работы –

Используемые теги: загальна, технологія, харчової, промисловості0.065

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Загальна технологія харчової промисловості

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

З курсу Технологія продукції ресторанного частина 1: Технологія продукції з сировини рослинного походження
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.. Кафедра РГС і Т..

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з дисципліни «технологія галузі » з розділу „технологія хлібопекарських виробів ”зі спеціальності 5.05170104 Коледж переробної та харчової промисловості.. Харківського національного технічного університету сільського господарства..

Загальна хімічна технологія
Національний технічний університет України.. київський політехнічний інститут.. електронне навчальне видання..

Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості
Дані представлених таблиць розраховані з допомогою формул Excel. В роботі використано 22 літературних джерела, з яких 6 Законів України. В першому.. Особливу увагу приділено розвитку внутрішньої конкуренції та ринкам збуту. Проведено аналіз експортно-імпортної діяльності в кондитерській галузі. Другий розділ Аналіз економічної діяльності в..

Загальна нозологія
Кафедра патологічної фізіології.. Загальна нозологія.. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету при підготовці до практичних занять..

Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області
Вступ.. Розділ Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу.. Розділ Аналіз пожежної та техногенної безпеки приватного підприємства Ренет Любарський молокозавод с м т Любар Житомирської області..

Примуш М.В. Загальна соціологія: навч. Посібник
Книга подає загальну картину розвитку суспільства розкриває ключові.. зміст..

Підприємницьке право в схемах: загальна частина
Київський університет права.. національної академії наук України..

Загальна теорія держави і права
Національна юридична академія України.. імені Ярослава Мудрого.. Загальна теорія держави і права За редакцією проф М В Цвіка..

Загальна теорія держави і права
ББК УКР я З.. Затверджено Міністерством освіти і науки України лист Г від.. Рекомендовано до друку вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого протокол від..

0.049
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам