рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Побудова таблиць

Побудова таблиць - раздел Высокие технологии, Загальна технологія харчової промисловості Таблиці Застосовують Для Кращої Наочності І Зручності Порівняння Показників. ...

Таблиці застосовують для кращої наочності і зручності порівняння показників. Назва таблиці повинна відображати її зміст, бути точною, короткою. Назву слід поміщати над таблицею відповідно до прикладу 16.

При перенесенні частини таблиці на ту ж або інші сторінки, назву поміщають тільки над першою частиною таблиці відповідно до прикладу 16.

Таблиці, за винятком таблиць додатків, слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою.

Наприклад: Таблиця 2.3 ( що означає – «третя таблиця другого розділу»)

Таблиці кожного додатку позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатку. Якщо в документі одна таблиця, вона повинна бути позначена «Таблиця 1» або «Таблиця В.1», якщо вона приведена в додатку В.

На всі таблиці документа повинні бути приведені посилання в тексті документа, при посиланні слід писати слово «таблиця» з вказівкою її номера.

Таблиці слід поміщати після першої згадки про неї в тексті. Допускається поміщати таблиці по порядку номерів в кінці тексту документа. Компонувати таблиці необхідно так, щоб вони були простими і зручними для розміщення в документі. Допускається поміщати таблицю продовж довгої сторони аркуша документа.

Побудову таблиць рекомендується вести згідно ГОСТ 2.105-95.

Заголовки граф і рядків таблиці слід писати з прописної букви, а підзаголовки граф – з рядкової букви, якщо вони складають одне речення із заголовком, або з прописної букви, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапок не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

Таблиці зліва, справа і знизу, як правило, обмежують лініями. Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і граф додатковими лініями не допускається. Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, допускається не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці. При необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків граф. Головка таблиці повинна бути відокремлена лінією від решти частини таблиці. Якщо в кінці сторінки таблиця уривається і її продовження буде на наступній сторінці, в першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять (приклад 16).

Приклад 16:

Таблиця 1 – Габаритні розміри пастеризаторів, мм

 

Розмір Тип пастеризатору
трубчастий пластинчастий
Т1-ОУК Т1-ОУТ А1-ОПК-5 ОПЛ-10
Довжина
Ширина
Висота

Продовження таблиці 1

Висота пластини - -
Ширина пластини - -

 

Графу «Номер по порядку» в таблицю включати не допускається. Нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається в тих випадках, коли в тексті документа є посилання на них і слід виконувати відповідно до прикладу 17.

Приклад 17:

Таблиця 3 – Технічна характеристика гомогенізаторів

 

Показники Марка
А1-ОГМ-2,5 А1-ОГМ-5
1. Продуктивність, м3/год 2. Робочий тиск, МПа 3. Число плунжерів 2,5

 

Якщо всі показники, приведені в графах таблиці, виражені в одній і тій же одиниці фізичної величини, то її позначення необхідно поміщати в заголовку таблиці або над таблицею справа, а при поділі таблиці на частини – над кожною її частиною.

Якщо в більшості граф таблиці приведені показники, виражені в одних і тих же одиницях фізичних величин (наприклад, в міліметрах, вольтах, амперах), але є графи з показниками, вираженими в інших одиницях фізичних величин, то над таблицею слід писати найменування переважаючого показника і позначення його фізичної величини, наприклад, «Маса компоненту в кілограмах», «Розміри в міліметрах», а в підзаголовках решти граф приводити найменування показників і (або) позначення інших одиниць фізичних величин.

Для скорочення тексту заголовків або підзаголовків граф окремі поняття замінюють буквеними позначеннями, встановленими ГОСТ 2.321-84, або іншими позначеннями, якщо вони пояснені в тексті або приведені на ілюстраціях.

Якщо текст, що повторюється, складається з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж саме», а далі лапками (приклад 18). Якщо попередня фраза є частиною подальшої, то допускається замінити її словами «Те ж саме» і додати додаткові відомості.

Приклад 18:

Таблиця 7 – Схема контролю виробництва плавленого сиру

Об’єкт контролю Признак, що контролюється Періодичність контролю Методи контролю
Сир нежирний   Знежирена бринза Масова частка вологи, % Кислотність, ºТ В кожній партії Те ж саме ГОСТ 3626 ГОСТ 3624
Сир кисломолочний   Масло вершкове Масова частка вологи, %   Масова частка жиру, % “ “ ГОСТ 3626 ГОСТ 5867
  Те ж саме ГОСТ 5867

 

За наявності горизонтальних ліній текст необхідно повторювати.

Замінювати лапками цифри, що повторюються в таблиці, математичні знаки, знаки відсотка і номери, позначення марок матеріалів і типорозмірів виробів, позначення нормативних документів не допускається.

За відсутності окремих даних в таблиці слід ставити прочерк (тире).

При вказівці в таблицях послідовних інтервалів чисел, що охоплюють всі числа ряду, їх слід записувати: «Від... до... включ.», «Св... до... включ.».

У інтервалі, що охоплює числа ряду, між крайніми числами ряду в таблиці допускається ставити тире.

Інтервали чисел в тексті записують із словами «від» і «до» (маючи на увазі «Від ... до ... включно»), якщо після чисел вказана одиниця фізичної величини або числа представляють безрозмірні коефіцієнти; або через багатокрапку, якщо числа представляють порядкові номери (приклад 19).

Приклад 19:

1. ...суміш гомогенізують при тиску від 10 до 20 МПа.

2. сторінки 7...12, рисунки 1...14.

 

За наявності в документі невеликого за об'ємом цифрового матеріалу його недоцільно оформляти таблицею, а слід давати текстом, розташовуючи цифрові дані у вигляді колонок (приклад 20).

Приклад 20:

Гранично допустимі втрати продукту при фасуванні складають:

– при фасуванні в споживчу тару ...........2,5%;

– при фасуванні в транспортну тару .....1,5%.

4.3 Правила виконання графічних матеріалів

4.3.1 Загальні вимоги

Графічна частина роботи включає апаратурно-технологічну схему продукту, а також іншу графічну документацію, передбачену завданням на проектування.

Графічний матеріал виконується на креслярському папері формату А1 (594х841 мм). При необхідності допускається використовувати інші формати: А0 (841х1189 мм), А2 (420х210 мм), а також додатково похідні формати, які утворюються збільшенням коротких сторін основних форматів на величину, кратну їх розмірам (згідно ГОСТ 2.301).

Кожне креслення графічної частини повинне мати основний напис.

Всі написи на кресленнях повинні виконуватися стандартним креслярським шрифтом. Креслярський шрифт застосовують також для виконання написів на інших технічних документах. При цьому букви шрифту, цифри, окремі написи і текст виконують від руки. Окремі написи можуть складатися з одних прописних букв. Цифри, що зустрічаються в тексті, також виконуються заввишки, рівній висоті прописних букв.

Всі написи і розмірні числа на кресленнях повинні бути чіткими і ясними. Зміст тексту і написів повинен бути коротким і точним. У написах на кресленнях не повинно бути скорочень слів, за винятком загальноприйнятих, а також встановлених в стандартах.

На аркуші апаратурно-технологічної схеми (або в додатку пояснювальної записки) приводиться перелік обладнання, що входять до складу цієї схеми, за формою, вказаною на рисунку 1.

Рисунок 1 – Форма переліку елементів апаратурно-технологічної схеми.

 

 

4.4 Правила шифрування кваліфікаційних робіт

При шифруванні кваліфікаційних робіт указують:

– індекс проекту (роботи);

– назву кафедри (початкові літери);

– вид роботи;

– номер студентської групи;

– умовне позначення конструкторського документа.

 

КР.ТМЛ і ТМ. Б.11.01.-2. ПЗ

Кодове позначення документа(пояснювальна записка)

Номер студентської групи

 

Вид роботи (будівництво чи реконструкція)

Назва кафедри

Індекс проекту (роботи)

 

Індекс проекту (роботи):

Для курсової роботи використовується індекс – КР

Для курсового проекту використовується індекс – КП

Для бакалаврської роботи використовується індекс – БР

Для дипломної роботи використовується індекс – ДР

Для дипломного проекту використовується індекс – ДП

Для магістерської роботи використовується індекс – МР

 


Назва кафедри:

Кафедри факультету харчових технологій:

Кафедра технології молока та м’яса – ТМЛ і МЯ

Кафедра інженерних технологій харчових виробництв – ІТХВ

Кафедра технології харчування – ТХ

Вид роботи:

Будівництво – Б

Реконструкція – Р

Номер студентської групи:

складається з цифр: перші дві цифри позначають рік вступу до навчального закладу; дві другі цифри позначають номер групи; дві останні цифри позначають номер підгрупи.

Номери студентських груп заочного факультетускладаються з:

перші дві цифри позначають рік вступу до навчального закладу; дві другі цифри позначають номер групи; дві останні цифри – нулі.

Умовне позначення документу:

Для дипломних проектів (робіт), які виконують студенти факультету харчових технологій, прийняті наступні умовні позначення:

ПЗ – пояснювальна записка; ГП – генеральний план;

ТБ – таблиця; ПТ – план технологічного об'єкту;

ГР – графік; ТП – відомість технічного проекту;

СХ – схема; ТУ – технічні умови.

Приклад 29:

Для студентів очного відділення: КР.ТМЛ і ТМ. Б.11.01.-2. ПЗ

Для студентів заочного відділення: КР.ТМЛ і ТМ. Б.09.01.00. ПЗ

 


Список рекомендованої літератури

 

1. Ауерман Л.Я. Технология хлебопекарного производства / Ауерман Л.Я. – М: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 415 с.

2. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва / [О.М. Якубчак, В.І. Хоменко, С.Д. Мельничук та ін.]; за ред. О.М. Якубчак, В.І. Хоменка – Київ, 2005. – 800 с.

3. Віннікова Л.Г. Теорія і практика переробки м’яса / Віннікова Л.Г. – Ізмаїл: СМИЛ, 2000. – 172 с.

4. Герасимова И.В. Сырье и материалы кондитерского производства / Герасимова И.В. – М.: Агропромиздат, 1990. – 205 с.

5. Гончаров Г.І. Технологія первинної переробки худоби і продуктів забою: Навч. посібник / Гончаров Г.І. – К.: НУХТ, 2003. – 160 с.

6. Гусаковский З.П. Технология и оборудование мясоконсервного производства / Гусаковский З.П., Очкин В.А. – М.: Пищевая промышленность, 1970. – 400 с.

7. Димитрієвич Л.Р. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Загальна технологія харчових виробництв” для студентів 3 курсу спеціальності 6.091707 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” за професійним напрямком підготовки 0917 “Харчова технологія і інженерія” денної та заочної форми навчання. / Димитрієвич Л.Р., Скуріхіна Л.А., Неліна К.П. – Суми.: СНАУ – 2008. – 21 с.

8. Домарецький В.А. Технологія харчових продуктів / Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. – К.: НУХТ, 2003. – 372 с.

9. Жаринов А.И. Основы современных технологий переработки мяса: Краткий курс. Часть І. Эмульгированные и грубоизмельченные мясопродукты / Жаринов А.И. Под ред. Воякина М.П. – Москва, 1994. – 154 с.

10. Жаринов А.И. Основы современных технологий переработки мяса: Краткий курс. Часть ІІ. Цельноизмельченные и реструктурированные мясопродукты / Жаринов А.И. Под ред. Воякина М.П. – Москва, 1997. – 302 с.

11. Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах. Підручник / [Товажнянський Л. Л., Бухкало С. І., Капустенко П. О. та ін.] - К.:Центр учбової літератури, 2011. - 832 с.

12. Заяс Ю.Ф. Качество мяса и мясопродуктов / Заяс Ю.Ф. – М.: Легкая и пищевая промышленность. – 1981. – 480 с.

13. Зверев Л.Ф. Технология хлебопекарного производтва / Зверев Л.Ф. – М.: Пищевая промышленность, 1979

14. Коваль О.А. Технологія забою та первинної переробки тварин / Коваль О.А. – К.: Основа, 2002. – 144 с.

15. Коваль О.А. Технологія обробки субропродуктів / Коваль О.А. – К.: Основа, 2002. – 80 с.

16. Конокура М.М. Використання нової сировини у виробництві діабетичних кондитерських виробів. Збірник наукових праць. Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах / Конокура М.М., Дорохович В.В. – К.: КДТЕУ, 2000. – с. 187-195.

17. Мармолкин Г.А. Технология кондитерских изделий/ Мармолкин Г.А. – М.: Пищевая промышленность, 1994. – 272 с.

18. Машкін М.І. Методичні вказівки що до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт студентами очної та заочної форми навчання для всіх напрямків та спеціальностей факультету харчових технологій / Машкін М.І., Радчук О.В., Бондарчук В.М., Баштова Н.К. - Суми: Сумський національний аграрний університет. 2011. - 62 с.

19. Месхи А.И. Биология мяса, мясопродуктов и птицепродуктов / Месхи А.И. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 280 с.

20. Никитин Б.И. Справочник технолога птицеперерабатывающей промышленности / Никитин Б.И. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 280 с.

21. Поздняковский В.М. Экспертиза мяса и мясопродуктов / Поздняковский В.М. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. Ун-та, 2001. _ 526 с.

22. Производство мясных полуфабрикатов и быстрозамороженных блюд. / И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Р.М. Ибрагимов, Л.А. Забашта. – М.: Колос, 1997. – 336 с.

23. Рогов И.А. Общая технология мяса и мясопродуктов / Рогов, И.А., Забашта А.Г., Калюзин Г.П. – М.: Колос, 2000. – 367 с.

24. Рогов И.А. Технология и оборудование колбасного производства / И.А. Рогов – 1997. – 336 с.

25. Сидоров М.А. Микробиология мяса и мясопродуктов / Сидоров М.А., Корнелаева Р.П. – К.: Урожай, 1988. – 526 с.

26. Сірохман І.В. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів. Підручник / Сірохман І.В., Раситюк Т.М.– К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.

27. Сорохман І.В. Асортимент і якість кондитерських виробів / Сорохман І.В., Либединець В.Т. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 636с.

28. Справочник технолога колбасного производства / [И.А. Рогов, А.Г. Забашта, Б.Е. Гутник и др.] – М.: Колос, 1993. – 431 с.: ил.

29. Технохимический контроль производства мяса и мясопродуктов: Учеб. для студ. средн. спец. учебн. завед / [Журавская Н.К. и др.] – М.: Колос, 1999. – 176 с.

30. Тимощук И.И. Совершенствование технологии мясных продуктов / Тимощук И.И. – К.: Урожай, 1988. – 192 с.

31. Тимощук И.И. Справочник технолога мясоперерабатывающего предприятия / Тимощук И.И., Ясевич А.Н. – К.6 Урожай, 1986. – 160 с., ил.

32. Физико-химические и биохимические основы технологии мяса и мясопродуктов. Справочник. – М.: Пищевая пром-сть, 1973. – 494 с.

33. Цвеп Д. Солодке печиво / Цвеп Д. – Л.: «Каменяр», 1987.

34. Юхневич К.П. Сборник рецептур мясных изделий и колбас / Юхневич К.П.– Санкт-Петербург.: 2000. – 322 с.


Додаток А

Тематика курсових робіт

з курсу “Загальна технологія харчової промисловості” для студентів за напрямком підготовки

6. 051701 “Харчові технології та інженерія”

Постановка завдання Об’єкт дослідження
Обґрунтування та аналіз технології виробництва Спирту етилового ректифікованого:екстравищої очистки1 -го сортуароматний
Горілки:сорту екстра (Пшенична, Столичн)вищої очистки (Руська)
Лікерів: міцні,десертні,емульсійні,креми
Наливки: скоростиглі середньстиглі пізньостиглі
Настоянки: солодкі,напівсолодкі,напівсолодкі слабо градусні,гіркі
Аперитивів
Пуншу
Бальзаму
Рому: вищий сорт середній сорт нижчий сорт
Віскі
Джину
Вина:Столові (білі, рожеві, червоні):- сухі- напівсолодкіКрілені:- міцне (біле, рожеве і червоне);- портвейн (білий, рожевий і червоний);- мадера (біла, червона),- марсала- херес міцнийДесертні:- солодкі- лікерні (мускатні, токайського типу, кагор)Ароматизовані (вермут):- білий- рожевий- червоний- марочнийІгристі:- шампанське (способи: пляшковий, резервуарний,шампанізацією вина в безперервному потоці) – брют, сухе, напівсухе,напівсолодке
- ігристі (білі, рожеві, червоні, мускатні)- шипучі (газовані)
Коньяків:ОрдинарніМарочні:- KB- КВВЯ- КСКолекційні
Пива (пастеризоване, непастеризоване):- світле- темнеХлібного квасуМінеральної води- природні- штучні- газовані- негазовані
Соків:Фруктово-ягідніСиропиЕкстрактиМорси
Газованих безалкогольних напоїв:В пляшках:- натуральні- на синтетичних есенціях- тонізуючі- вітамінізовані- для діабетиків- профілактичніСухі концентрати:- шипучі- нешипучі
Обґрунтування та аналіз технології виробництва Кави:розчиннакавові напої
Олії: пресована екстракційна
Жирів тваринних топлених: Жир-сирець: яловичий свинячий баранячий І і II групи
Маргаринів:бутербродні брусковібутербродні м'які (наливні)поліпшеної якостістоловідля промислової переробки
Кулінарних жирів: фритюрний жир сало рослинне кондитерський для шоколадних виробів
Майонезів:столовіз прянощами (пряно-смаковими добавками)з смаковими і желюючими добавками
десертнідієтичнілікувально-профілактичні
  Обґрунтування та аналіз технології виробництва     Обґрунтування та аналіз технології виробництва Продуктів типу майонезу:соусиприправизаливки
Консервів овочевих:натуральнізакусочніфаршированихсалатиікраперші обідні стравидругі обідні стравимаринованіквашені
Картопляних продуктів:чіпсисухе картопляне пюре
Консервів фруктових:фрукти у натуральному соціпюресоусимаринованімочені
Риби:Холодильної обробкиСолона:- риба,- оселедці солені- оселедці пряні і мариновані (бочкові)- сардини пряного засолуКопчена (холодне, гаряче, напівгаряче)В’яленаСушена
Рибних консервів:Натуральні:у власному сокуз додаванням оліїу бульйоніу желеюшкасупиВ соусахВ олії:з риби бланшованої,з риби обсмаженої,з риби копченої,з риби пропеченої з риби підсушеноїРиборослинніПаштети:рибнийшпротнийз печінки тріскових,з ікрипасти
Рибних пресервів:Риба спеціального засолуОселедець спеціального банкового засолуСайра спеціального засолу.Риба океанічна спеціального засолуРиба нерозбирана пряного засолуРиба океанічна пряного засолуПресерви з розібраної риби
Харчових концентратів:перших стравдругих стравфруктові напівфабрикатикиселіпудингикреми заварні і желейнідитячого харчуваннядієтичного харчуваннясухі сніданки
Паштетів: паштет рибний паштет шпротний паста тріскова пасти з солоної риби
Рибних кулінарних виробів: Котлети рибні*; Фрикадельки рибні*; Риба січена: - оселедець; - скумбрія; - оселедець з морською капустою Рибні масла і креми: - ікорне масло; - рибний крем „Загадка”; - рибний крем „Екзотика”
Ковбаси вареної Любительська в/г Лікарська в/г
Ковбаси варені з м’яса птиці і кролика Куряча чайна, Кроляча окрема, Індюшача (вищий ґатунок) Гусяча варена, Пташина варена, Хліб м’ясний (перший ґатунок)
Сосисок Любительські, Молочні, Вершкові, (в/г)
Сардельок Свинячі, Шпикачки, Субпродуктові (в/г),
Напівкопченої ковбаси Прикарпатська, Дрогобицька, Донбаська смажена, Краківська, Талінська, Кіровоградська (вищий ґатунок) Буковинська, Одеська, Яловича, Черкаська, Українська (перший ґатунок) Придніпровська, Бараняча (другий ґатунок)
Варено-копченої ковбаси Делікатесна, Московська, Сервелат (в/г) Любительська, Яловича, Святкова (перший ґатунок)
Сирокопченої ковбаси Брауншвейзька, Зерниста, Майкопська, Невська, Московська (в/г)
Кров’яної ковбаси Кров’яна з сиром (в/г) Кров’яна українська (перший ґатунок)
Сальтисонів кров’яних Червоний кров’яний (в/г) Київський кров’яний (перший ґатунок)
Ліверної ковбаси Ковбаски ліверні українські (другий ґатунок) Пташина ліверна (вищий ґатунок)
Паштетів Паштет з печінки, Паштет із субпродуктів птиці (в/с)
Зельців Червоний, Російський копчений (в/г), Білий, Дніпропетровський (перший ґатунок) Столовий (другий ґатунок) Із рубця, Сірий, Любительський (третій ґатунок)
Холодців, студнів Холодець м’ясний, Студінь м’ясний (в/г) Холодець м’ясний (перший ґатунок) Холодець м’ясний (другий ґатунок)
Фаршированої ковбаси Язикова в/г, Листкова в/г
Сальтисонів в оболонці або без неї
М’ясних баночних консервів Свинина тушкована, баранина тушкована, яловичина відварна у власному соку, яловичина тушкована, гуляш, м’ясо в білому соусі, свинина жирна, яловичина подрібнена, порося в желе, сніданок туриста
Баночних консервів з м’ясопродуктів Шинка бекон копчений пастеризований скибочками (ломтиками) бекон січений сосиски фарш свинячий сосисочний ковбасний фарш з шинки січений ковбасний фарш окремий ковбасний фарш любительський
Субпродуктових баночних консервів Нирки у томатному соусі печінка у власному соусі язики серце
Паштетів баночних Паштет “Одеський” паштет “Арктика” паштет печінковий паштет “Празький” паштет “Львівський” паштет “Естонський”
Баночних консервів з м’яса птиці і кроликів М’ясо птиці в желе рагу куряче в желе м’ясо птиці у власному соусі м’ясо кролика тушковане
Консервів баночних м’ясо-рослинних Каша з м’ясом квасоля, горох та чечевиця з м’ясом вироби макаронні з м’ясом
Молока питного молоко з кавою (жирності 1 %; 3,2 %) пастеризоване (жирність 1,5; 2,5; 3,2; 3,5; 6%) стерилізоване (жирність 0,5; 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3,2; 3,5; 3,6; 4; 5,5; 6%) нормалізоване відновлене білкове (жирність 1,0;2,5%) вітамінізоване пастеризоване (з вітаміном С 0,05; 2,5; 3,2%) топлене (жирність 4,6%) для дітей раннього віку (іонітне)
Вершків з цукром з смаковими наповнювачами: з ваніліном; з шоколадом; з плодово-ягідним сиропом. пастеризовані (жирність 10, 20 и 35%) стерилізовані (жирність10, 20%)
Вершкових напоїв Вершковий напій солодкий Вершковий з какао і кавою
Молочних консервів нежирне молоко з цукром цільне згущене молоко з цукром згущене стерилізоване молоко в банках какао зі згущеним молоком і цукром кава натуральна зі згущеним молоком і цукром вершки згущені з цукром
Сухих молочних продуктівмолоко коров’яче цільне сухе молоко коров’яче сухе знежиреневершки сухі з цукром
Простоквашизвичайнамечниковаацидофільнаваренець (нежирна, 3,2%, 4%, 6%)ряжанка
Йогуртуйогурт питний (1.5%, 3.2% ,6% жирності)йогурт пастоподібний
Ацидофільних молочних продуктівацидофільне молокоацидофілінацидофільно-дріжджове молоко
Кефіру (термостатним, резервуарним)жирний (2.5, 3.2 и 6%жира)нежирний,з вітаміном Сфруктовий (1 и 2.5% жира)
Кумисуз кобилячого молоказ коров’ячого молока
Сметани30% жирності36% жирностілюбительська (40% жирності)дієтична (10% жирності)
Кисломолочного сирукислотно-сичужним методомкислотним методом
Виробів із кисломолочного сирусиркові маси (солодкі та солоні)сиркислов'янські сиркиглазуровані сиркидіабетичні сиркисиркові креми (18%, 12% ,5% жирності)сиркові торти («Кавовий»,«Шоколадний»)сиркові пасти
Сирів- Сичужні натуральні:тверді типу Швейцарськоготверді типу Голландськоготверді типу Чеддертипутверді типу Російського- Сичужні напівтверді типу Латвійськогом’які типу Дорогобузькогом’які типу Рокформ’які типу Адигейського- Сичужні-ропні:типу Бринзи- Кисломолочні:Сирний, Гларнських, Ольмюцскій, Конкуальскій, Пултост- Плавлені сири:ломтеві (Російський, Голландський)ковбасні (Ковбасний копчений, Мисливський, Особливий копчений)солодкі (Шоколадний, Сластьона)консервні (пастеризовані і сухі)пастоподібні (Янтар, Coral, Дружба)сири до обіду (Сир з грибами для супу, Сир з цибулею для супу)
МорозиваЗагартоване морозивоМ'якеДомашнє1. Морозиво в залежності від складу сировини, яку застосовують поділяють на такі групи:морозиво на молочній основі: молочне, вершкове, пломбір, кисломолочне, сироваткове;морозиво на плодово-ягідної (овочевий) основі: плодово-ягідне, овочеве;морозиво на основі цукру, цукристих речовин, цукрозамінників: ароматичне;морозиво на молочній та плодово-ягідної основі: щербет, сорбет;молокомісткий морозиво: молочно-рослинна, вершково-рослинне, рослинно-молочне, рослинно-вершкове, в тому числі щербет з рослинним жиром;морозиво, виготовлене без фрезерування: харчовий (ароматичний) лід, фруктовий лід.2. Морозиво залежно від нормованої масової частки жиру поділяють на:нежирнемаложирноекласичне (нормальної жирності)жирневисокожирне
Хлібу житнього: хліб з оббивного борошна, хліб з обдирного борошна, хліб з сіяного борошна. Хлібу пшеничного: простий – паляниця Українська, поліпшений. Хлібу житньо-пшеничного: простий – з оббивного борошна «Дарницький»; поліпшений – Бородінський, хліб з кмином. Хлібу пшенично-житнього: простий – Український, Український новий; покращений -Слов'янський. Хлібу за способом випікання: формовий, подовий. Хлібу «Житній діабетичний» Хлібу «Буше» Хлібців «Докторські» Простих батонів Міських батонів Поліпшених батонів Батонів з ізюмом Булки „Французької” Плетених виробів: хали плетінки з маком булка з родзинками (маком) пампушки особливі з часником сайки Виробів зі зниженим вмістом вуглеводів Виробів з додаванням ксиліту та сорбіту Безсольових виробів Булочки з кислотністю не більше 20Т Хлібців відрубних з лецитином Виробів з додаванням морської капусти Калачів Булочок: - «Молочні» - «Маля» - «Гірчичні» Напівфабрикатів для: - „Піци” - „Хот-догу” - „Гамбургеру”
Обґрунтування та аналіз технології виробництва Макаронів: Першого та другого класу групи А, Б,В. Дитячі Дієтичні З поліпшувачами
Цукру: Цукор-пісок Цукор-рафінад
Мармеладу: Мармелад фруктово-ягідний Мармелад желейний Мармелад желейно-фруктовий Маршмелоу Жувальний мармелад Кондитерських пін: Пастила Зефір
Карамелі льодяникової: із включенням концентрованих фруктово-ягідних соків монпансьє льодяникове функціонального призначення м’яка
Карамелі з начинками: з фруктовими та фруктово-ягідними начинками з желейними начинками з помадними начинками з молочними начинками з шоколадними начинками подвійними начинками
Шоколаду: білий звичайний без добавок звичайний з добавками звичайний з добавками пористий десертний без добавок десертний з добавками з начинками плитковий комбінований фігурний дієтичного призначення шоколадні плитки
Цукерок глазурованих шоколадною глазур’ю: з помадними корпусами з фруктовими та фруктово-желейними корпусами з молочними корпусами з лікерними корпусами з кремовими корпусами із збивними корпусами з корпусами на основі праліне з начинками між шарами вафель з грильяж ними корпусами з комбіновамини корпусами
Цукерок глазурованих кондитерською, молочною або йогуртовою глазур’ю: з помадними корпусами з желейними корпусами з праліновим корпусом із збивним корпусом з начинками між шарами вафель цукерки глазуровані йогуртовою глазур’ю
Цукерок неглазурованих: із мас типу праліне помадні шаровані молочні желейні жувальні
Драже: цукрове з желейними та желейно-фруктовими корпусами з фруктово-ягідними корпусами горіхове і ядрове
Ірису: напівтвердий молочний (Забава, Тузик, Кис-кис)напівтвердий молочний з додаванням маргарину (Полуничний, Малиновий)
Халви: соняшникова, арахісова, горіхова, кунжутна; комбінована для хворих на цукровий діабет
Печива: затяжне цукрове здобне
Крекерів: до сніданку столові любительські
Галетів: прості поліпшені дієтичні
Пряників: сирцеві заварні
Вафлі: без начинок з начинками - жировими - молочно-жировими - молочно-горіховими - комбінованими - трубочки - батончики - в шоколаді
Тортів бісквітних: бісквітно-кремові бісквітні з білковим кремом з сирним кремом бісквітно-фруктові бісквітні оздоблені шоколадним кремом бісквітні дитячі
Тортів пісочних
Тортів листкових
Тортів повітряних
Тортів повітряно-горіхових
Тортів бісквітно-повітряних
Тортів здобно-збивних
Тортів пісочно-повітряних, пісочно-бісквітних
Тортів мигдальних
Тортів заварних
Тортів тривалого зберігання
Тортів вафельних
Тістечок бісквітних
Тістечок пісочних
Тістечок листкових і нарізних
Тістечок заварних
Тістечок повітряних
Тістечок крихтових
Тістечок мигдально-горіхових і медово-горіхових
Тістечок вафельних
Тістечок комбінованих
Кексів: з хімічними розпушувачами з начинками без хімічних розпушувачів дріжджові
Рулетів та бісквітів: рулети бісквітні рулети фруктові рулети поліпшені бісквіти
Солодощів типу м’яких цукерок: ковбаски лукум рахат-лукум нуга щербет
Дієтичних кондитерських виробів із зміненим вуглеводневим складом: карамель цукерки шоколад печиво вафлі
Кондитерських виробів, які збагачені йодом
Вітамінізовані кондитерські вироби
Крохмалів (пшеничний, кукурудзяний): природний рафінований модифікований

 

* - № рецептури студент обирає з керівником


Додаток Б

Приклад оформлення титульного аркушу пояснювальної записки курсового проекту (роботи).

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра технології молока і м'яса

6.051701 «Харчові технології та інженерія»

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Загальна технологія харчової промисловості

Сумський національний аграрний університет.. Загальна технологія харчової промисловості МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Побудова таблиць

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Додатки
При необхідності в додатки слід включати додатковий матеріал, необхідний для повноти сприйняття даної роботи: – проміжні математичні докази, формули, розрахунки; – таблиці додатко

Побудова документу
Текст при необхідності розділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Розділи, підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки повинні чітко і коротк

Формули
При написанні формул повинні бути використані літерні позначення і символи, встановлені відповідними державними стандартами. Формули слід розташовувати по середині рядка безпосередньо післ

Посилання
У текстовому документі допускаються посилання на даний документ, стандарти, технічні умови і інші документи за умови, що вони повністю і однозначно визначають відповідні вимоги і не викликають утру

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
  ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)   На тему:_____________________________________________________________ _____________________________

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги