Можливі шляхи поширення пожежі

На об’єкті поширення пожежі при її виникненні можливе по виробничих комунікаціях, технологічних отворах, по сировині, матеріалам, будівельним конструкціям [5,6,8,11].

В даному розділі необхідно провести аналіз можливості поширення пожежі по технологічному обладнанню та виробничим комунікаціям. Для цього необхідно проаналізувати наявність пристроїв та систем, які передбачені для запобігання поширення полум’я по паро-газовим комунікаціям, по трубопроводам для транспортування рідин та самопливним трубопроводам для транспортування речовин у роздрібненому вигляді. Необхідно також визначити наявність систем захисту апаратів від руйнування від надмірного тиску при вибуху, їх конструктивне виконання та відповідальність нормативним вимогам. Для апаратів з горючими газами та рідинами визначається наявність систем аварійного викиду або зливу продукту при пожежі.

При наявності вогнеперешкоджувачів необхідно провести перевірочний розрахунок критичного діаметру каналу dкр, який визначається за формулою:

 

, (1.37)

 

де dкр – критичний діаметр каналів сухого вогнеперешкоджувача, м; Рекр – критичне значення числа Пекле на межі гасіння полум’я (приймається рівним 6,5); ин – нормальна швидкість поширення полум’я в сумішах різних парів і газів з повітрям, м/с; lt – коефіцієнт теплопровідності горючої суміші, Вт/(мК).

Повна методика розрахунку діаметру каналів сухого вогнеперешкоджувача надана у [10].

Під час розглядання умов поширення горіння необхідно оцінити вогнестійкість і газопроникність тунелів, попередження попадання горючих газів, парів і рідин у виробничу каналізацію, швидкість відключення пошкоджених апаратів і трубопроводів, можливість аварійного зливу або спорожнення апаратів і виконати перевірочний розрахунок тривалості зливу.

Для апаратів, в яких може утворюватися вибухонебезпечне середовище можуть бути проведені розрахунки максимального тиску під час вибуху [11], площі запобіжних клапанів або запобіжних мембран. Повна методика розрахунку запобіжних клапанів надана у [10].

Для апаратів, в яких зберігаються, або переробляються горючі рідини необхідно провести розрахунок часу аварійного спорожнення. Розрахунок часу спорожнення проводиться за формулою:

 

, (1.38)

 

де tспор – час спорожнення апарату, с; F – площа поверхні перерізу апарату, м 2; Н1 та Н2 – початковий рівень рідини у апараті та рівень зливу рідини з аварійної системи, м; jсист – коефіцієнт витрати системи; fн – площа вихідного отвору системи аварійного зливу, м2.

Коефіцієнт витрати системи jсист визначається:

 

, (1.39)

 

де Nі – кількість місцевих опорів одного виду; ζі – числове значення і-го коефіцієнту; п – число видів місцевих опорів.

У тому разі, якщо система аварійного зливу відсутня, можна пропонувати її улаштування. Тоді проводиться розрахунок діаметру аварійного трубопроводу, який визначається:

 

, (1.40)

 

де Vі – геометричний об’єм і-го апарату, що підлягає спорожненню, м3; e1 – ступень заповнення і-го апарату; п – число апаратів, що підлягає спорожненню.

Для апаратів з горючими газами може бути проведено розрахунок часу аварійного випуску газу та площі перерізу випускного трубопроводу.

Необхідно встановити наявність умов, які будуть сприяти поширенню полум'я або продуктів горіння, а також наявність засобів попередження поширення горіння по технологічним лініях продуктопроводів, дати оцінку конструктивного виконання і розташування вогнеперешкоджувачів, зробити перевірочний розрахунок з урахуванням максимальних швидкостей поширення полум'я в даних умовах і сумарній інертності спрацювання елементів захисту.

Обмеження поширення пожежі на виробництві забезпечується: улаштуванням протипожежних перешкод; встановленням гранично припустимих площ між протипожежними стінами, обмеженням поверховості; застосуванням пристроїв, що запобігають розливу і розтіканню рідин при пожежах; застосуванням пристроїв аварійного відключення і перемикання установок і комунікацій при пожежах; створенням умов для аварійного видалення горючих речовин при пожежах; застосуванням вогнеперешкоджуючих пристроїв на технологічних комунікаціях і обладнанні.