Кесте- рфа нәтижелері

d, А0, кристалды тордың параметрі I, қарқындылығы зат
         

 

2. Сазды материалдардың сапалық минералогиялық құрамын негізге ала отырып, олардың қасиеттері мен қолдану аясын айтыңыздар.

Бақылау сұрақтары:

1. Рентгенографиялық талдау әдісінің маңызы.

2. Рентгенографиялық талдау әдісінің мүмкіндіктері.

3. Вульф-Брегг теңдеуі.

4. Рентгенфазалық талдауды жүргізу техникасы.

5. Сандық және сапалық рентгенфазалық талдау. Шешетін тапсырмасы.

6. Негізгі сазды минералды атаңыз.

7. Негізгі сазды минералдың қасиеттері мен құрылымының ерекшеліктері.

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Қаныбеков Ж.К. Керамикалық құрылыс материалдар технологиясы. Оқу

құралы, Шымкент, 2004

2. Волкова Ф.Н. Общая технология керамических изделий.–М.:Стройиздат,

3.Августиник А.И. Керамика. Л.: Стройиздат, 1975, 591 с.

4. Кошляк Л.Л., Калиновский В.В. Производство изделий строительной
керамики. -М.: Высшая школа, 1985

5. Павлов В.Ф. Физико-химические основы обжига изделий строительной

керамики. М.: Стройиздат, 1977

6. В.С.Горшков, В.В. Тимашев, В.Г. Савельев. «Методы физико-химического

анализа вяжущих средств».-Москва.,Высшая школа, 1981г.-335с.

7. В. Потемкин, Н.А. Зиброва, Ю.А. Мамонтов и др. «Методы исследования

и контроля строительных материалов». Шымкент, 1994г.-67с

8. Қалшабекова Э.Н., Рысдаулетов Р.А. «Құрылыс материалдар химиясы» пәнінен практикалық сабақтарды өткізуге арналған әдістемелік нұсқаулық. М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент-2009, 42б.

.