рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Співвідношення невизначеностей

Співвідношення невизначеностей - раздел Ядерная техника, Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі   115. Атом Випромінює Фотони Протягом Dt=10-9...

 

115. Атом випромінює фотони протягом Dt=10-9 c. Визначте величину невизначеності його координати у просторі ? (Швидкість поширення світла с=3×108 м/с).

 

А) Dх=3 см. Б) Dх=30 см. В) =3 м. Г) =1 см. Д) Dх=10 м.

 

116. Яке із наведених стверджень вказує на подвійну природу матеріальних частинок речовини ?

 

А) Гіпотеза Планка. Б) Рівняння Ейнштейна. В) Гіпотеза де-Бройля.

Г) Закон Кірхгофа для теплового випромінювання. Д) Закон Стефана-Больцмана.

 

117. З проявом яких властивостей матеріальних частинок пов¢язані співвідношення невизначеностей ?

 

А) Корпускулярних. Б) Гравітаційних. В) Релятивістських.

Г) Класичних. Д) Хвильових.

 

118. Чи можливо стверджувати, що співвідношення невизначеностей Гейзенберга обумовлені неточностями, які допускають вимірювальні прилади ?

 

А) Так, оскільки ніякі прилади не дають абсолютно точних вимірювань.

Б) Ні, оскільки вони обумовлені хвильовою природою частинок матерії.

В) Ні, оскільки вони залежать від умов проведення вимірювань.

Г) Так, оскільки вони пов¢язані з випадковими похибками вимірювань.

Д) Ні, оскільки вони обумовлені релятивістськими ефектами.

 

119. Чи можливо одночасно точно визначити координату і імпульс мікрочастинки, якщо враховувати її хвильові властивості ?

 

А) Ні, згідно із постулатами Бора. Г) Ні, згідно із співвідношенням невизначеностей.

Б) Так, згідно із гіпотезою Планка. Д) Ні, згідно із рівнянням Ейнштейна.

В) Так, згідно із гіпотезою де-Бройля.

 

120. Який із наведених виразів уявляє собою співвідношення невизначеностей Гейзенберга ?

 

А) Б) В) Г) Д) .

 

121. Визначити відносну невизначеність Dр/р імпульсу рухомої частинки, якщо невизначеність її координати дорівнює довжині її хвилі де Бройля l. (Стала Планка h=2p×ħ).

 

А) 0,24. Б) 0,48. В) 0, 16. Г) 0,08. Д) 0,32.

 

122. Оцінити відносну невизначеність х імпульсу рухомої частинки, якщо невизначеність її координати дорівнює подвійній довжині її хвилі де-Бройля. (h=2×p×ħ).

 

А) 0,24. Б) 0,08. В) 0,32. Г) 0,16. Д) 0,04.

 

123. Оцінити відносну невизначеність х імпульсу рухомої частинки, якщо невизначеність її координати Dх дорівнює потрійній довжині її хвилі де-Бройля (Dх»3l).

 

А)0,24. Б) 0,02. В) 0,16. Г) 0,05. Д) 0,08.

 

124. За допомогою співвідношення невизначеностей оцініть похибку DVх у визначенні швидкості руху електрона, якщо похибка у визначенні його координати становить 0,01 мм. (mе=9,1×10-31 кг).

 

А) 1,4 м/с. Б) 36,8 м/с. В) 11,5 м/с. Г) 27,1 м/с. Д) 54,2 м/с.

 

125. Ширина сліду електрона, одержаної за допомогою камери Вільсона, становить =1 мм. Визначте невизначеність швидкості DVх його руху. (me=9,1×10-31 кг).

 

А) 0,12 м/с. Б) 2,86 м/с. В) 0,56 м/с. Г) 0,72 м/с. Д) 1,43 м/с.

 

126. Атом випромінює фотони протягом проміжку часу t=10-8 с. Розрахуйте невизначеність координати такого фотона. (Швидкість поширення фотона с=3×108 м/с).

 

А) =3 см. Б) =1 м. В) =1 см. Г) Dх=30 см. Д) 3 м.

 

127. Чи можливо одночасно точно визначити енергію та час життя мікрочастинки, якщо враховувати її хвильові властивості ?

 

А) Ні, згідно із співвідношенням невизначеностей. Г) Ні, згідно із формулою Комптона.

Б) Так, згідно із гіпотезою де-Бройля. Д) Так, згідно із гіпотезою Планка.

В) Ні, згідно із рівнянням Ейнштейна для фотоефекту.

 

128. Який із наведених виразів уявляє собою співвідношення невизначеностей Гейзенберга ?

 

А) Б) В) Г) Д)

 

129. Який із наведених виразів уявляє собою співвідношення невизначеностей Гейзенберга ?

А) Б) В) Г) Д)

130. Яке із наведених співвідношень не є співвідношенням невизначеностей Гейзенберга ?

 

А) Б) В) Г) Д)

 

131. За допомогою співвідношенні невизначеностей дайте оцінку розмитості енергетичного рівня (тобто, невизначеність енергії ) електрона у атомі, який знаходиться у основному (незбудженому) стані ?

 

А) 2×10-9 еВ. Б) 8×10-6 еВ. В) 4×10-7 еВ. Г) 3×10-8 еВ. Д) 0 еВ.

 

132. Час життя електрона у збудженому стані атома Dt становить близько 1 нс. За допомогою співвідношення невизначеностей оцініть розмитість відповідного енергетичного рівня (неточність визначення енергії випромінювання атома). Стала Планка h=2p×ħ. (1 еВ=1,6×10-19 Дж).

 

А) 1,2×10-9 еВ. Б) 8,4×10-8 еВ. В) 3,8×10-6 еВ. Г) 6,6×10-7 еВ. Д) 2,5×10-5 еВ.

 

133. За допомогою співвідношення невизначеностей, оцінити у електронвольтах ширину енергетичного рівня електрона , який знаходиться у збудженому стані, час життя у якому Dt=10-8 с. (1 еВ=1,6×10-19 Дж).

 

А) 8,3×10-10 еВ. Б) 2,7×10-9 еВ. В) 6,6×10-8 еВ. Г) 1,2×10-6 еВ. Д) 4,5×10-7 еВ.

 

134. За допомогою співвідношення невизначеностей, оцінити у електронвольтах ширину енергетичного рівня електрона , який знаходиться у збудженому стані, час життя у якому Dt=2×10-10 с. (1 еВ=1,6×10-19 Дж).

 

А) 3,6×10-5 еВ. Б) 9,6×10-6 еВ. В) 4,5×10-7 еВ. Г) 3,3×10-6 еВ. Д) 6,4×10-8 еВ.

 

135. За допомогою співвідношення невизначеностей, визначити ширину енергетичного рівня електрона , якщо час його життя у даному енергетичному стані Dt становить 10-15 с. (1 еВ=1,6×10-19 Дж).

 

А) 1,32 еВ. Б) 0,66 еВ. В) 0,12 еВ. Г) 0,89 еВ. Д) 0,34 еВ.

 

136. Визначте ширину енергетичного рівня електрона , якщо час його життя у даному енергетичному стані Dt становить не більше 10-9 с.

 

А) 6,6×10-7 еВ. Б) 3,4×10-6 еВ. В) 4,2×10-5 еВ. Г) 8,9×10-8 еВ. Д) 4,7×10-4 еВ.

 

137. Електрон рухається у атомі і має кінетичну енергію 10 еВ. Визначте величину невизначеності його координати в цьому випадку. Вважати розумною невизначеність імпульсу х»р. (me=9,1×10-31 кг, 1 еВ=1,6×10-19 Дж, ħ=1,05×10-34 Дж×с).

 

А) 8,1×10-12 м. Б) 4,8×10-10 м. В) 6,2×10-11 м. Г) 2,6×10-9 м. Д) 3,7×10-13 м.

 

138. Електрон з кінетичною енергією 15 еВ знаходиться на металевій пилинці діаметром 1 мкм. За допомогою співвідношення невизначеностей зробіть оцінку відносної неточності швидкості електрона DV/V. Вважати розумною невизначеністю координати електрона значення радіусу пилинки (тобто, Dх»d/2). (me=9,1×10-31 кг).

А) DV/V=5×10-3. Б) DV/V=1×10-4. В) DV/V=7×10-5. Г) DV/V=3×10-6. Д) DV/V=9×10-4.

 

139. Мінімальна кінетична енергія протона у ядрі атома Е=10 МеВ. Оцініть лінійні розміри ядра d, вважаючи фізично розумною невизначеність координати протона рівною радіусу атома (Dх»d/2), а невизначеність імпульсу протона х»р. (mр=1,67×10-27 кг).

 

А) 2,9×10-15 м. Б) 4,8×10-13 м. В) 1,7×10-14 м. Г) 9,2×10-15 м. Д) 7,6×10-16 м.

 

140. За допомогою співвідношення невизначеностей оцініть мінімальну кінетичну енергію електрона Еmin, який рухається усередині сфери, діаметром d=0,1 нм. Вважати, що невизначеність координати електрона Dх»d/2, a невизначеність його імпульсу Dp»p.

 

А) Emin=7,8 еВ. Б) Emin=0,96 еВ. В) Emin=0,14 еВ. Г) Emin=15 еВ. Д) Emin=1,8 еВ.

 

Квантування орбітального моменту імпульсу електрона

 

141. Яким виразом визначаються дозволені значення орбітального моменту імпульсу електрона L у атомі ?

 

 

142. Укажіть символіку електронної оболонки, у якій максимальна кількість електронів не може бути більшою 10.

 

А) S. Б) p. В) d. Г) f. Д) g.

 

143. Визначте орбітальний момент імпульсу електрона L, який знаходиться у S-електронній оболонці

 

А) . Б) . В) . Г) . Д) 0.

 

144. Визначте орбітальний момент імпульсу електрона L, який знаходиться у р-електронній оболонці

 

А) . Б) . В) . Г) . Д)

 

145. Модуль орбітального моменту імпульсу L одноелектронного атома у d-стані дорівнює:

 

А) . Б) . В) . Г) . Д)

 

146. Модуль орбітального моменту імпульсу L одноелектронного атома у f-стані дорівнює:

 

А) . Б) . В) . Г) . Д)

 

147. Визначте орбітальний момент імпульсу електрона L, який знаходиться у g-електронній оболонці

 

А) . Б) . В) . Г) . Д)

 

148. Укажіть найбільшу кількість електронів у d-оболонці при заданому значенні n.

 

А) Десять. Б) Чотирнадцять. В) Шість. Г) Вісім. Д) Вісімнадцять.

 

149. Укажіть найбільшу кількість електронів у f-оболонці при заданому значенні n.

 

А) Десять. Б) Чотирнадцять. В) Шість. Г) Вісім. Д) Вісімнадцять.

 

150. У зовнішній електронній оболонці незбудженого атома знаходиться один електрон з орбітальним моментом імпульсу L=0 і головним квантовим числом n=3. Що це за атом ?

 

А) K (z=19). Б) Li (z=3). В) Mg (z=12). Г) Na (z=11). Д) Si (z=14).

 

151. Укажіть максимальну кількість електронів, що можуть знаходитись у -оболонці.

 

А) Два. Б) Чотири. В) Шість. Г) Вісім. Д) Десять.

 

152. У якому із незбуджених атомів у 3р-оболонці знаходиться один електрон ?

 

А) Mg (z=12). Б) Na (z=11). В) (z=10). Г) P (z=15). Д) Al (z=13).

 

153. Скільки вільних квантових станів мають місце у d-оболонці, яка заповнена трьома електронами ?

 

А) Сім. Б) П’ять. В) Вісім. Г) Чотири. Д) Шість.

 

154. Скільки різних орієнтацій у зовнішньому магнітному полі може набувати орбітальний момент електрона Lz у 5S-електронному стані ?

 

А) Дві. Б) Одну. В) Чотири. Г) Три. Д) П¢ять.

 

155. Скільки різних орієнтацій у зовнішньому магнітному полі може набувати орбітальний момент електрона Lz у -електронному стані ?

 

А) Одну. Б) Дві. В) Три. Г) Чотири. Д) П¢ять.

 

156. Скільки різних орієнтацій у зовнішньому магнітному полі може набувати орбітальний момент електрона Lz у 3d-електронному стані ?

 

А) Одну. Б) Дві. В) Три. Г) Чотири. Д) П¢ять.

 

157. Скільки різних орієнтацій у зовнішньому магнітному полі може набувати орбітальний момент електрона Lz у 4f-електронному стані ?

 

А) Чотири. Б) Cім. В) П¢ять. Г) Шість. Д) Три.

 

158. Укажіть значення орбітального квантового числа l для електронної оболонки, у якій може знаходитись не більше, ніж 10 електронів.

 

А) l=2. Б) l=4. В) l=6. Г) l=3. Д) l=5.

 

159. Укажіть значення орбітального квантового числа l для електронної оболонки, у якій може знаходитись не більше, ніж 14 електронів.

 

А) l=2. Б) l=4. В) l=6. Г) l=3. Д) l=5.

 

160. Який кут j із напрямком зовнішнього магнітного поля складає момент імпульсу електрона L у атомі водню, якщо орбітальне квантове число l=2, а магнітне квантове число m=1 ?

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

Вивчення дисципліни Фізика для спеціальності Обладнання харчових та... Мета і завдання дисципліни її місце у навчальному процесі Дисципліна...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Співвідношення невизначеностей

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі
  Дисципліна «фізика» разом із курсами вищої математики, хімії та інформатики складають основу теоретичної підготовки фахівців інженерного профілю вищих навчальних закладів – тобто, т

Вимоги до оформлення контрольних робіт
  1. Семестрові контрольні роботи виконуються чорними або синіми чорнилами чи кульковою ручкою в звичайному шкільному зошиті, на обкладинці якого наво-дяться відомості студента про се

Модель воднеподібного атома по Бору
  23. Яке із наведених тверджень несправедливе ?   А) У основному стані атом може знаходитись скільки завгодно. Б) Всі можливі

Хвильові властивості речовини
  У 1923 році французький фізик-теоретик Луї де Бройль виказав гіпотезу про те, що частинки речовини разом із корпускулярними володіють також і хвильовими влас

Рівняння Шредінгера
  Оскільки із рухом мікрочастинки зіставляється якийсь хвильовий процес, то й стан частинки у квантовій механіці описується хвильовою функцією, залежною від ко

Атом водню у квантовій механіці
  У квантовій механіці задача про атом водню (крім його простої структури) є однією із основних ще і тому, що задача про рух електрона у полі центральних сил може бути поширена і на

Закономірності радіоактивних процесів
  Природною радіоактивністю називається явище спонтанного (самодовільного) перетворення атомних ядер нестійких ізотопів одних хімічних елементів в ізотопи інших,

Визначте масу m полонію 210Ро, активність якого А дорівнює 3,7×1010 Бк, а період його піврозпаду Т1/2=138 діб.
  А) m=6,4×10-5 кг. Б) m=2,2×10-7 кг. В) m=4,5×10-4 кг. Г) m=7,1×10-6 кг. Д) m=8

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  1. Трофимова Т.И. Курс физики: Учебное пособие для вузов.– М.: Высшая школа, 2003. - 542 с. 2. Дмитриева В.Ф., Прокофьев В.Л. Основы физики: Учебное пособие для студентов в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги