рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Аналіз шлюбності й розлучуваності

Аналіз шлюбності й розлучуваності - раздел Демография, Тема 1: Демографічна ситуація в Україні Процесам Шлюбності Та Розлучуваності Присвячені Дослідження Науковці...

Процесам шлюбності та розлучуваності

присвячені дослідження науковців багатьох

наукових напрямів – юристів, медиків, істо-

риків, філософів, психологів і педагогів, со-

ціологів та економістів. При цьому для кож-

ного напряму є характерними специфічні

проблеми і завдання, але поєднує всі ці до-

слідження об’єкт – процеси шлюбності та

розлучуваності. Крім об’єкта для науковців

усіх напрямів важливу роль має інформа-

ційна база дослідження, тобто ті вихідні да-

ні, які надає статистика.

Дослідження проблем молодих сімей по-

требує створення єдиної системи показни-

ків, що характеризують, зокрема, шлюбно-

сімейну ситуацію, становище неповних сі-

мей, рівень народжуваності, матеріальне

становище, рівень життя та житлові умови

молодих сімей тощо.

Спираючись на демографічний прогноз

кількості населення та проаналізувавши ни-

нішню шлюбно-сімейну ситуацію в країні,

С.В. Ничипоренко [5] розроблено довго-

строковий прогноз шлюбно-сімейної ситуа-

ції. Вагомих змін показників шлюбності та

розлучуваності не очікується, прогнозується

незначне зменшення кількості офіційних

шлюбів та зростання консенсуальних шлю-

бів. Абсолютна кількість неповних сімей бу-

де поступово знижуватися, що пов’язано зі

зменшенням загальної кількості населення.

Молода сім’я буде ставати старшою, тобто

вік вступу до шлюбу в осіб обох статей зро-

статиме.

Необхідно констатувати, що серед фахі-

вців з економічної статистики, практично

немає сучасних досліджень, які стосуються

проблеми відображення процесів шлюбнос-

ті та розлучуваності в статистиці.

Наявні статистичні дослідження умовно

поділяються на дві групи: до першої нале-

жать більш загальні праці, які включають у

себе питання шлюбності та розлучуваності

як окреме питання, а до другої належать

роботи, які стосуються факторів впливу на

означені процеси.

Фундаментальною працею є досліджен-

ня І.В. Калачової [3] щодо методологічних

засад формування соціальної статистики та

її використання в управлінні, загальні пи-

тання розглядаються також О.А. Рудичем

[7] стосовно статистичних аспектів форму-

вання соціального моніторингу.

У дослідженні М.Ю. Потапової [6] висвіт-

лено питання статистичного аналізу репро-

дуктивного здоров’я населення, Л.В. Черни-

чук [8] розглянула аспекти статистичного

вивчення природного відтворення населен-

ня; праця І.А. Гончар [1] присвячена статис-

тичному моделюванню смертності населен-

ня, яке впливає на процеси овдовіння. Ре-

зультати досліджень Р.П. Задорожньої [2] та

О.Ю. Мірошниченко [4] стосуються матеріа-

льного забезпечення існування сім’ї як фак-

тора впливу на її стійкість. Означені дослі-

дження стосуються окремих аспектів і не

дають можливості формування цілісної сис-

теми статистичного забезпечення дослі-

дження процесів шлюбності та розлучува-

ності в Україні.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Тема 1: Демографічна ситуація в Україні

Особливості демографічного розвитку України в столітті Напередодні катаклізмів Якщо не... Причини демографічної кризи в Україні Причини... Україна потрапила в дев ятку держав де очікувана тривалість життя нижча від показників х років Про це йдеться в...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Аналіз шлюбності й розлучуваності

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Напередодні катаклізмів
На початку ХХ ст. Української держави не існувало. Але була суцільна територія, на якій українці становили більшість населення. Є два незалежних визначення меж етнографічної України, зроблених в рі

Військові втрати
Міждержавні, міжнаціональні й громадянські війни 1914—1920 років на території України супроводжувалися мільйонними жертвами. Скільки людей загинуло, ми не знаємо й уже ніколи не дізнаємося. Експерт

Втрати від голоду
Особливо гіркий рахунок утрат мирного часу. Їх завдавала власна, «робітничо-селянська» держава. Вона присвоїла собі право визначати, хто є другом народу, а хто — ворогом, і нещадно нищила ворогів.

Втрати від депортацій та інших репресій
В одній статті неможливо перелічити депортації, здійснені на території України в ХХ столітті. Зупинимося тільки на найбільших. Одна з масштабних депортацій — це розкуркулення з наступним в

Підсумок
Демографічні втрати першої половини ХХ ст. оцінюються підсумковою й, звичайно, надто приблизною цифрою в 15 млн. осіб. Мова про людей, які загинули або були примусово депортовані за межі своєї бать

Середня тривалість очікуваного життя в Україні
Україна потрапила в дев’ятку держав, де очікувана тривалість життя нижча від показників 1970-х років. Про це йдеться в оприлюдненій ювілейній 20-й доповіді Програми розвитку Організації Об’єднаних

Причини сучасної депопуляції
Кінець ХХ ст. характеризувався істотним скороченням населення України: на 3,3 млн. осіб. Депопуляція, яку передрікали ще в 1980-х роках, стала фактом. Чим її можна пояснити? Перш за все, с

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Основною причиною загострення демографічної кризи в Україні є зниження до критичного рівня народжуваності. Сучасний її стан такий, що забезпечується лише половина потрібного для відтворення населен

Демографічний перехід в Україні. Природний рух населення України. Народжуваність, смертність, тривалість життя.
Природний рух населення — зміна кількості і складу населення в результаті народжуваності і смертності (без урахування його механічного переміщення). Якщо в певному році народилося більше дітей, ніж

НАРОДЖУВАНІСТЬ, СМЕРТНІСТЬ ТА ПРИРОСТ НАСЕЛЕННЯ.
Погіршення стану здоров’я населення України яскравіше проявляється в медико-демографічних показниках. Народжуваність продовжує катастрофічно падати: з 1991 до 1996 р. - з 12,1 до 9,1 народжень на 1

Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року
За результатами Всеукраїнського перепису населення, кількість чоловіків становила 22 млн. 441 тис. осіб, або 46,3%, жінок - 26 млн. 16 тис. осіб, або 53,7%. Cтатевий склад населенн

Структура населення за віком
Вікова структура населення — розподіл його за віковими групами і віковими контингентами з метою вивчення демографічних і соціально-економічних процесів. У віковій структурі населення зазвичай розпо

Графічні методи аналізу статево-вікової структури населення. Піраміда.
1. Висота піраміди. Вона характеризує тривалість життя населення. 2. Ширина основи. Показує забезпеченість контингентом новонароджених. 3. Кути нахилу при основі

Тип статево-вікової структури населення. Її еволюція, система показників
Вікова і статева структура населення — розподіл його за ознаками віку і статі. В Україні 53% її жителів — жінки, що є результатом певного історичного розвитку. Уже в 1937 р. кількість жінок у к

Старіння населення
Старіння населення - це процес, який характерний для всіх європейських держав, але висока частка старих людей там досягається, головним чином, високою тривалістю життя, т.з. старіння “знизу”, а в У

Сімя, як визначальна соціальна клітина суспільства. Функції сімї.
Сім’я – головний осередок суспільства. Вона відіграє надзвичайну роль у його життєдіяльності – через фізичну і соціокультурну зміну поколінь забезпечую можливість існування суспільства. У сім’ї ств

Шлюбний стан населення. Закономірності шлюбності
Вивчення відтворення населення, й у першу чергу народжуваності, підводить демографію до категорій шлюбу, шлюбності та розлучуваності. Дослідження цього процесу практично неможливе у відриві від вив

Шлюбність і шлюбний стан
У широкому розумінні слова під шлюбністю розуміють усі процеси, що характеризують укладання та припинення шлюбів, або, інакше кажучи, всю сукупність випадків зміни шлюбного стану. Шлюбність — це пр

III. Результати
У роботі проведено порівняльний аналіз процесів шлюбності та розлучуваності за 2004 й 2010 рр. та з’ясовано, що інтенсив- ність шлюбності зросла як у жінок, так і в

Дані шлюбності населення Запорізької області за 2000–2010 рр. помісячно
Кількість Місяці шлюбів, укладених у Запорізькій області за роками 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 січень 525 590 563 566 463 535 542 539 425 535 473 лютий

Коефіцієнти сезонності шлюбності
Місяць 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 % 50 62 69 80 35 109 109 154 183 144 113 92 З табл. 2 видно, що найменша кількість шлюбів відбувається в травні – 35% від се- р

Причини розлучень
Відсоток розлучень на загальне число створених сімейних пар неухильно зростає і в Україні, і в усьому світі, що підриває багатовікові моральні принципи суспільства. У чому основні причини р

Якими є зараз причини розлучень?
Матеріальні , побутові проблеми [ 144 ] [20.48%] Послаблення цінності сім'ї для сучасного покоління [ 117 ]

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги