ЧИСЕЛЬНІСТЬ І ДЕМОГРАФІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

З 1991 р. загальна чисельність населення України зменшилася на 5,2 млн. осі (або на 10%).

1990 р. 51 838 тис. осіб
1993 р. 52 244 тис. осіб
1997 р. 50 818 тис. осіб
2000 р. 49 918 тис. осіб
2002 р. (перепис) 48 457 тис. осіб
2007 р. 46 646 тис. осіб.

Найбільша чисельність населення в України була характерна для початку 1993 р. і після того часу стала різко знижуватися. Близько 72% цього зниження припадає на природне зменшення населення.

Природний приріст населення. Україна переживає процес депопуляції (процес скорочення чисельності населення викликаний перевищенням смертності над народжуваністю). Природний приріст є негативним.

У 2006 р. природний приріст склав –6,4%, при чому в селах набагато більше – -9,8%. У містах великі масштаби скорочення характерні для чоловіків, а в селах – для жінок.

Загальна кількість народжених постійно зменшувалася до 2002 р., після чого стала поступово збільшуватися:

Рік Народжуваність
Тис. осіб
1990 р. 12,6 657,2
1995 р. 9,6 492,9
2002 р. (перепис) 8,1 390,7
2004 р. 9,0 427,3
2006 р. 9,8 460,4

Більша частина дітей (83%) народжувалося жінками віком до 30 років. Росте частка дітей, породжених жінками, що ніколи не були в зареєстрованому шлюбі:

Рік Частка дітей, породжених неодруженими жінками
1990 р. 11,2%.
1997 р. 15,2%.
2002 р. (перепис) 19%
2006 р. 21,1%

При чому, якщо в 1989–92 р. ця частка була більшою в селах, те починаючи з 1993 р. – у містах.

Сумарний коефіцієнт народжуваності (кількість дітей, породжених однією жінкою про­тягом її життя) також має тенденцію до зниження до 2001 р., після чого намітився невеликий ріст:

Рік Сумарний коефіцієнт народжуваності
1990 р. 1,844
1995 р. 1,332
2001 р. 1,086
2003 р. 1,172
2006 р. 1,254

Більшість шлюбних пар обмежуються однією дитиною. По сумарному коефіцієнті народжуваності в областях України чітко розділяються на 3 групи:

коефіцієнт менше 1 дитини – східні області (Донецька, Луганська, Харківська, Дніпропетровська і запорізька);

відносно високі показники (1,3–1,6) – західні області;

коефіцієнт від 1 до 1,3 – центральні і північні області.

Смертність в Україні дуже висока:

Рік Смертність
Тис. осіб.
1990 р. 12,1 629,6
1995 р. 15,4 792,6
2002 р.(перепис) 15,7 754,9
2004 р. 16,0 761,3
2005 р. 16,6 782,0
2006 р. 16,2 758,1

За причинами смерті структура смертності має наступний вигляд: головні втрати зв'язані з таким хворобами (2006 р.):

Усього вмерло 758,1 тис. осіб
Хвороби системи кровообігу 480,8 тис. осіб
Новотвір 90,4 тис. осіб
Зовнішні причини смерті 64,6 тис. осіб
Хвороби органів травлення 30,2 тис. осіб
Хвороби органів подиху 24,7 тис. осіб
Деякі інфекційні хвороби 16,3 тис. осіб

Смертність дітей протягом останніх років систематично зменшується:

Рік Смертність дітей
хлопчики дівчинки
1990 р. 12,8 4 997 3 528
1993 р. 14,9 5 046 3 385
2000 р. 11,3 2 772 1 834
2006 р. 9,8 2 628 1 805

 

Віковий склад населення. Спостерігається зниження частки дітей і збільшення кількості пенсіонерів, що приводить до старіння населення:

Вік Кількість населення %
0–9 4 533 9,4
10–19 7 308 15,2
20–29 6 891 14,3
30–39 6 621 13,7
40–49 7 298 15,1
50–59 5 245 10,9
60–69 5 522 11,4
70–79 3 740 7,8
більше 80 1 060 2,2

Україна відноситься до країн Європи з найнижчою очікуваною тривалістю життя:

Рік Середня очікувана тривалість життя
у середньому чоловіки жінки
1990 р. 69,3 64,20 74,18
1994 р. 67,22 61,82 72,72
2000 р 68,33 62,77 74,08
2006 р. 68,10 62,38 74,06

Статевий склад населення.За результатами перепису населення, кількість чоловіків – 22,44 млн. осіб (46,3%), жінок – 26,16 млн. (53,7%).

На 1000 чоловік репродуктивного віку припадає 1031 жінка.

Міграції.Рання більшість мігрантів складала молодь, що абсолютно домінувала в навчальній і трудовій міграції, переїздах у зв'язку зі службою в армії. Більшої була частка чоловіків. Нині переїзди придбали переважно сімейного характеру, збільшився середній вік мігрантів, статевий склад став більш рівномірним.

Близько 50% усіх переїздів здійснюється в середині регіонів України. Великими є міграційні потоки між сусідніми областями. Основний реципієнт у країні – Київ, при чому його міграційний приріст постійно збільшується: якщо в 1995 р. – 4,1 тис. чіл, то в 2001 р. – 15,4 тис. чіл. Позитивне сальдо міжрегіональних міграцій спостерігається на Харківщині, Дніпропетровщині й у м. Севастополь.

Основним партнером в обміні населення для України залишається регіон СНД, і насампе­ред Росія. Росте “інтелектуальна міграція” – близько 25% вибулих мають вищу освіту.

Поступово міграційний потік втрачає етнічне офарблення. Якщо на початку 90-х рр. на євреїв припадало 61,2% емігрантів, то в 2005 р. – тільки 18%, і в теж час 50% – українці і 17% – росіяни. Основними центрами притягання є як старі центри – Ізраїль, Німеччина, США, так і нові “гастробайтерські” центри – Португалія, Іспанія, Італія, Чехія й ін. За експертними оцінками в 2006 р. За межами України працювало більше 1 млн. українців, хоча за сприянням офіційних посередницьких структур за кордоном було працевлаштовано близько 36,3 тис. осіб.

Імміграція в Україну з країн СНД обмежується 5 тис осіб на рік. У цілому Україна залишається не дуже притягальної для іммігрантів і продовжує грати в міжнародному обміні населенням роль країни-донора.