рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ОБЛІК ВИТРАТ ГАЗУ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

ОБЛІК ВИТРАТ ГАЗУ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ - раздел Демография, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Концепція Створення Єдиної Системи Обліку ...

Концепція створення єдиної системи обліку

обсягу природного газу в Україні

Дана Концепція схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. № 1089.

Україна за обсягами транспортування та споживання природного газу (далі - газ) займає одне з перших місць в Європі. Газотранспортна система має протяжність 35 тисяч кілометрів, газорозподільна - 225 тисяч кілометрів. Щороку транспортується близько 200 млрд. м3 , видобувається майже 18 млрд. м3 газу. Активний об'єм підземних газосховищ України становить 32 млрд. м3.

Важливе значення у нафтогазовій галузі має вимірювання об'єму газу та його облік. Це питання стає дедалі актуальнішим у зв'язку із зростанням ціни на газ, збільшенням кількості учасників газового ринку, необхідністю підвищення відповідальності за проведення розрахунків за спожитий газ тощо.

Головна мета Концепції - забезпечення високого рівня достовірності показів вимірювання об'єму газу під час його видобування, транспортування, зберігання та споживання, удосконалення системи обліку газу на всіх її рівнях та забезпечення ефективності використання природного газу.

 

Сучасний стан вимірювання обсягу газу

Вимірювання обсягу газу, що надходить до газотранспортної системи України з Російської Федерації, Республіки Білорусь, здійснюється на десяти газовимірювальних станціях, які знаходяться на території цих держав. Обсяг газу, який транспортується за межі України, вимірюється на дев'яти газовимірювальних станціях, розташованих на території України.

Обсяг газу, що використовується споживачами України, вимірюється на:80 пунктах вимірювання об'єму та об'ємної ви трати газу (далі - вимірювальні пункти), який надходить від газовидобувних підприємств і подається до єдиної газотранспортної системи; 90 вимірювальних пунктах, через які газ подається безпосередньо з магістральних газопроводів до промислових підприємств; 1600 газорозподільних станціях, через які газ подається до населених пунктів.

На 760 із зазначених об'єктів до цього часу використовуються самописні прилади з ручною обробкою діаграм. Відносна похибка вимірювання об'єму газу цими приладами може становити 5 і більше відсотків. Вони не захищені від несанкціонованого втручання, тому підлягають заміні на автоматизовані вимірювальні комплекси.

У сфері транспортування, видобування та зберігання газу застосовуються витратомірні пристрої, засновані на принципі змінного перепаду тиску. У більшості країн Європи для цих потреб використовуються лічильники газу з відносною похибкою від 0,5 до одного відсотка. Впровадження таких лічильників в Україні стримується внаслідок їх високої вартості, а також відсутності робочих еталонів для повірки лічильників (витратомірів) на великі об'ємні витрати.

Для вимірювання обсягу газу, що споживається промисловими та комунально-побутовими підприємствами, бюджетними організаціями та підприємствами теплової енергетики, застосовується 71,3 тисяч приладів, з яких майже 44 тисячі є побутовими лічильниками газу. Близько 90 відсотків одиниць вимірювальної техніки - це морально застарілі роторні лічильники, які не відповідають сучасним вимогам і потребують заміни.

У житловій сфері налічується 10,6 млн. газифікованих будинків і квартир. Обсяг спожитого газу в 2,7 млн. цих будинків і квартир визначається за даними лічильників, у 7,9 млн. - за нормами споживання.

Споживання газу населенням після установлення лічильників у квартирах та власних будинках зменшилося: від 17,1 млрд. м3 у 1996 році до 15,7 млрд. м3 у 2000 році.

Існуюча в Україні нормативна база на засоби вимірювальної техніки об'єму газу не повною мірою відповідає вимогам європейських та міжнародних стандартів. На роторні лічильники газу, а також на обчислювачі та коректори об'єму газу, що входять до складу автоматизованих комплексів, немає державних стандартів.

Незавершеність робіт із переоснащення вимірювальних пунктів у нафтогазовій галузі, значна похибка вимірювання об'єму газу в промисловості та в теплоенергетиці, низький рівень оснащення лічильниками газу житлового фонду не дають змоги налагодити належний облік його витрачання.

 

Основні напрями створення єдиної системи обліку

природного газу

Сфера видобування, транспортування та зберігання газу

Перший етап - створення бази автоматизованої системи обліку газу. З цією метою необхідно забезпечити:

- завершення оснащення автоматизованими вимірювальними комплексами газорозподільних станцій та вимірювальних пунктів;

- будівництво нових, реконструкцію та модернізацію діючих прикордонних газовимірювальних станцій;

дооснащення пунктів передачі газу між підприємствами галузі;

- дооснащення існуючої системи збору, обробки та пе
редачі інформації сучасними програмно-технічними
засобами, реконструкцію та розвиток мереж зв'язку.

Другий етап - підвищення достовірності показів вимі-
рювання обсягу газу шляхом:

- впровадження на газовимірювальних, газорозподільних станціях та вимірювальних пунктах сучасних високоточних лічильників замість або додатково до існуючих витратомірних пристроїв. При цьому використовуватимуться складові частини установлених автоматизованих вимірювальних комплексів;

- створення державних спеціальних еталонів об'єму та об'ємної витрати газу в метрологічному центрі, що будується у м. Боярці, для метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки;

- розвитку регіональних метрологічних центрів галузі;

- створення багаторівневої автоматизованої системи облі
ку газу у сфері його видобування, транспортування та
зберігання з використанням сучасних програмно-
апаратних засобів, оптиковолоконних систем зв'язку,
мережі Інтернет тощо.

Третій етап - здійснення обліку газу та проведення розрахунків за нього з урахуванням його калорійності. З цією метою необхідно встановити на ключових вимірювальних пунктах газовидобувної та газотранспортної систем та у пунктах передачі газу споживачам автоматичні прилади визначення калорійності та інших якісних характеристик газу.


Сфера споживання газу. Газорозподільні мережі

Перший етап - установлення на газорозподільних пунктах і на окремих напрямках газорозподільної мережі автоматизованих вимірювальних комплексів.

Другий етап - оснащення систем збору, обробки, передачі інформації сучасними програмно-технічними засобами та лініями зв'язку.

Третій етап - створення багаторівневої автоматизованої системи обліку газу (районна, обласна, загальнодержавна), здійснення обліку газу та проведення розрахунків за газ з урахуванням його калорійності.

 

Виробничо-комунальна сфера

Заміна застарілих засобів вимірювальної техніки на промислових та комунальних підприємствах і на підприємствах теплової енергетики автоматизованими вимірювальними комплексами на базі лічильників газу в комплекті з автоматичними коректорами об'єму газу.

Створення каналів зв'язку з відповідними рівнями автоматизованої системи обліку газу.

Передача засобів вимірювальної техніки для визначення об'єму та об'ємної витрати газу, що перебувають у власності промислових і комунальних підприємств, бюджетних організацій та підприємств теплової енергетики (за згодою), у власність підприємств нафтогазової галузі.

 

Житлова сфера

Завершення робіт з оснащення житлового фонду лічильниками газу, перехід на оплату населенням фактично спожитого об'єму газу. Установлювання лічильників здійснюватиметься поетапно залежно від обсягу споживання газу, зокрема:

перший етап - у квартирах житлового фонду, де газ використовується комплексно: для опалення, гарячого водопостачання, приготування їжі та кормів -1,4 млн. квартир, лередусім у житловому фонді, де проживають малозабезпечені сім'ї, які отримують субсидії для оплати спожитого газу. Це забезпечить облік близько 80 відсотків об'єму газу, що використовується населенням;

другий етап - установлення в існуючому багатоквартирному житловому фонді, де газ використовується тільки для приготування їжі та гарячого водопостачання, лічильників газу на будинок або на групу будинків. Надалі в цих будинках передбачається установлення лічильників газу в кожній квартирі.

З метою прискорення оснащення житлового фонду лічильниками газу передбачається:

- продовжити їх установлення населенню з розстроченням оплати та розпочати установлення цих приладів населенню за кошти підприємств галузі на безоплатній основі, передусім у регіонах, де мають місце значні втрати газу в побуті. Зокрема, передбачається завершити у 2002 році установлення лічильників газу в житловому фонді Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей;

- удосконалити диференціацію ціни на газ, що споживається мешканцями будинків і квартир, оснащених лічильниками та неоснащених ними.

Для забезпечення технічного обслуговування лічильників газу, що перебувають у власності населення, передбачається передати їх (за згодою) у власність підприємств нафтогазової галузі.

Для зменшення втрат газу в побуті передбачити запровадження коригування показів вимірювання об'єму газу побутовими лічильниками залежно від температури навколишнього середовища і тиску газу.

На останньому етапі буде об'єднано верхні рівні систем обліку газу сфери видобування, транспортування, зберігання та сфери споживання і створено єдину галузеву систему обліку газу.

 

Фінансове забезпечення заходів Концепції

Фінансування заходів Концепції здійснюватиметься за ра-
лунок коштів підприємств нафтогазової галузі, споживачів, місцевих бюджетів, кредитів міжнародних фінансових організацій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Буде запроваджено два рівня цін. Перший, більш низький, - для громадян, які оплачують спожитий газ за показами лічильників, установлених за власні кошти. Другий, підвищений, - для громадян, які оплачують газ за нормами споживання або за показами лічильників, установлених за кошти підприємств нафтогазової галузі.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Мережі газопостачання населених пунктів залежно від величини максимального... Фактичне споживання газу є різко нерівномірне протягом доби місяця і року Найскладнішою проблемою у масштабі країни...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ОБЛІК ВИТРАТ ГАЗУ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Основні елементи сучасної системи газопостачання Згідно з законом України "Про трубопровідний транспорт" система трубопровідного транспорту України включа

СТРУКТУРА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Вибір системи газопостачання за тиском, кількістю ступенів редукування, кількістю ГРС, ГРП та геометричною структурою розподільних газопроводів (кільцеві, тупикові, змішані) слід виконувати на підс

Таблиця 1.1 - Класифікація газопроводів систем газопостачання
Газопроводи     Класифікаційні показники     Зовнішні (вуличні, внутрішньоквартальні, дворові, міжцехові)

Таблиця 2.2 - Характеристика споживачів за тиском газу
Споживачі газу Тиск газу, МПа І. Виробничі будинки промислових та сільськогосподарських підприємств, а також підприємства побутового о

Газопостачання з будинковими регуляторами тиску
На сьогодні зазначений варіант вважається перспективним та ефективним при газифікації сільських населених пунктів. Він може бути реалізований за наявності відносно дешевих, надійних та безпечних в

ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА СКРАПЛЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ
  Властивості природного газу Природний газ - це суміш вуглеводневих газів. Склад природного газу визначається типом родовища,

Таблиця 1.1- Фізико-хімічні властивості вуглеводневих та деяких інших газів
Показник Метан Етан Етилен Пропан Пропілен н-Бу-тан Ізобутан н-Бу-т

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ
Основні параметри газів Природні гази поділяються на три групи: гази, які добуваються з чисто газових родовищ і складаються в осношвому з метану (82—98 %), гази, як

Графік пружності вуглеводневих газів.
1 – метан, 2 – етан, 3 – етилен, 4 – пропан, 5 – пропілен, 6 – ізо-Бутан, 7 – бутан, 8 – ізо-Пентан, 9 – пентан, 10 – гексан. води з кислими газами сприяє інтенсивн

Таблиця 1.01 Розрахунок теплоти згоряння природного газу
Компонент Молярні або об'ємні частки Теплота згоряння компонентів, КДж/м3 Загальна теплота згоряння газу, КДж/м

НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
При проектуванні системи газопостачання населеного пункту обов'язковим розділом є визначення річних і максимальних годинних витрат газу всіма його споживачами. Річні витрати газу необхідно

Таблиця 3.1 — Річні норми витрати теплоти на господарсько-побутові потреби згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Житлові будинки За наявності в

Таблиця 2.2- Норми витрати тепла на утримання тварин згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Приготування кормів для тварини: кінь корова свиня

ДБН В.2.5-20-2001
  Підприємство Коефіцієнт годинного максимуму Лазні 1/2700 Пральні 1/2

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Згідно з нормативним документом СНиП 2.04.07-86 витрати теплоти на опалення будівель обчислюються таким чином. Спочатку визначається максимальний тепловий потік (Вт) на опалення житлових і громадсь

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Знаходиться максимальний тепловий потік (Вт) на вентиляцію громадських будівель за формулою: (2.14) де k2- кое

Таблиця 2.7 - Укрупнені показники середнього теплового потоку (Вт) на централізоване гаряче водопостачання
(згідно з СНиП 2.04.07-86 ) Середня норма витрати гарячої води на людину, л/добу Для житлового сектора Для житлового

Таблиця 2.8 - Вихідні дані для розрахунку витрат газу споживачами індивідуального житлового сектора
Параметр Значення параметра   Кількість жителів Кількість дворів кількість домашніх тварин: корів коней свиней Ас

ТА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ
Теоретичною базою гідравлічних розрахунків газопроводів є рівняння газової динаміки, які описують залежність між геометричними параметрами трубопроводу (внутрішній діаметр і довжина), фізичними та

Газопостачання середнього тиску
Вихідні дані для графоаналітичного розрахунку такі: - конфігурація мережі газопостачання; - довжини всіх ділянок між вузлами; - розрахункові витрати газу

НИЗЬКОГО ТИСКУ
  До мереж газопостачання низького тиску відносять газопроводи, в яких надлишковий тиск не перевищує 5000 Па. Для елементів систем газопостачання житлового сектора населених пунктів н

Мереж газопостачання низького тиску
  Розрахункові витрати газу в мережі газопостачання низького

МЕТОДИ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ МЕРЕЖ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
До внутрішньобудинкових мереж газопостачання відносяться такі газопроводи, які прокладаються всередині будівель і споруд. Вони належать до мереж газопостачання низького тиску і тому розраховуються

Внутрішньобудинкових мереж газопостачання
Ділянка Асортимент газових приладів Кількість квартир Коефіцієнт одночасності, Ко Розрахункова витрата газ

Таблиця 6.3 - Коефіцієнти місцевого опору для розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Функціональне призначення газопроводу Коефіцієнт місцевого опору а, % На

Таблиця 6.4- Результати графоаналітичного розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
  Ді-лянка Довжина l, м Коефіці- єнт місцево-го опору а, м Розра- хункова довжина 1р

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНІ ПУНКТИ
Нормативні вимоги до газорегуляторних пунктів Нижче наведені вимоги до компонування технологічних схем газорегуляторних пунктів та вибору їх технологічного обладнан

Таблиця 10.1- Мінімальні відстані від ГРП до будинків і споруд
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Тиск газу на вході в ГРП, ГРПБ і ШРП     Відстані у просвіті від окремо розташованих ГРП,

ДОМІШОК НА ГРП
Для очищення газу від механічних домішок і запобігання забруднення імпульсних трубок, дросельних отворів, зношення запірних і дросельних органів арматури установлюють фільтри. Залежно від типу регу

Таблиця 10.2 - Характеристики газових фільтрів
Марка фільтра     Вхідний тиск, МПа, не більше     Пропускна здатність, м3/год, при вхідному тиску, МПа

Таблиця 10.3- Розміри фільтрів типу ФГ
  Фільтр     Вхідний тиск     Габаритні розміри, мм L

Таблиця 10.4 - Основні технічні дані газових фільтрів типу ФГ
виробництва ВАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад"   Номіна-льний діаметр, мм     Максимальний

КОНТРОЛЬ ТИСКУ ГАЗУ НА ВИХОДІ ГРП
Цю функцію виконують запобіжні запірні клапани (ЗЗК) і запобіжні скидні клапани (ЗСК). ЗЗК контролює верхню і нижню межу тиску на виході ГРП, ЗСК - тільки верхню межу тиску. У більшості випадків ЗС

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКІВ РДУК 2, РД32М і РД-50М
Основною функцією газорегуляторного пункту є зниження тиску газу і автоматичне підтримання його на заданому рівні. Цю функцію виконують регулятори тиску різних типів. На стаціонарних ГРП н

Таблиця 10.5 - Комплектування регуляторів тиску типу РДБК1
Регулятор Регулюваль-ний клапан Регулятор керування непрямої дії Регулятор керування прямої дії Стабі- лізатор

Таблиця 10.6 - Розміри регуляторів тиску типу РДБК1, мм
Модифікація регулятора тиску            

ПУНКТІВ
Нижче узагальнені основні вимоги до технічного обслуговування газорегуляторних пунктів, які наведені у ДНАОГІ 0.00-1.20-98 та у проекті галузевого стандарту України "Система газопостачання. Те

ПРОКЛАДАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ
Нижче наведені вимоги до проектування, будівництва та експлуатації зовнішніх газових мереж систем газопостачання населених пунктів, які регламентуються ДБН В.2.5-20-2001 та іншими чинними нормативн

РОЗМІЩЕННЯ ЗАПІРНИХ ПРИСТРОЇВ НА ГАЗОПРОВОДАХ
Запірні пристрої на газопроводах слід передбачати: на вводах у житлові, громадські та виробничі будинки або в групу суміжних будинків, перед зовнішніми установками, які споживають газ;

Таблиця 9.12- Характеристика гумотканинних рукавів
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Гумотканинні рукави Призначення     нормативний документ

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВНИЦТВА ГАЗОПРОВОДІВ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
При будівництві систем газопостачання, крім вимог робочих проектів далі - проектів) та вимог ДБН В.2.5-20-2001, викладених нижче, слід дотримуватися вимог ДБН А.3.1-5-96, СНиП 3.01.03-84, СНиП ІП-4

Герметичність
Об'єкти випробування   Норми випробування на міцність на герметичність тиск, МПа

ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ЗБУДОВАНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ДО ДІЮЧИХ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Приймання в експлуатацію газопроводів та споруд на них повинно проводитися згідно з вимогами ДБН В.2.5-20-2001, "Правил безпеки систем газопостачання України" (ДНАП 0.00-1.20-98), а газоп

З ДНАП 0.00-1.20-98
  Газопроводи   Періодичність обходу трас газопроводи низького тиску     газопроводи в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги