рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

РОЗМІЩЕННЯ ЗАПІРНИХ ПРИСТРОЇВ НА ГАЗОПРОВОДАХ

РОЗМІЩЕННЯ ЗАПІРНИХ ПРИСТРОЇВ НА ГАЗОПРОВОДАХ - раздел Демография, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Запірні Пристрої На Газопроводах Слід Передбачати: На Вводах У Житло...

Запірні пристрої на газопроводах слід передбачати:

на вводах у житлові, громадські та виробничі будинки або в групу суміжних будинків, перед зовнішніми установками, які споживають газ;

на вводах у ГРП, на виводах із ГРП при закільцьованих газопроводах у системах із двома та більше ГРП;

на відгалуженнях міжселищних газопроводів до населених пунктів або до підприємств;

на відгалуженнях від розподільних газопроводів до окремих мікрорайонів, кварталів та окремих груп житлових будинків;

для секціонування розподільних газопроводів середнього та високого тиску для можливості виконання аварійних та ремонтних робіт;

при перетинах газопроводами водних перешкод, при цьому на кільцевих газопроводах запірні пристрої слід передбачати на обох берегах, а на тупикових однониткових газопроводах - на одному березі до переходу (за рухом газу);

при перетинах газопроводами залізниць загальної мережі та автомобільних доріг І і II категорій запірні пристрої слід розміщати:

на закільцьованих газопроводах по обидва боки переходу на відстані не більше 1000 м від переходу;

на тупикових газопроводах - не ближче 1000 м до переходу (за рухом газу);

перед територіями промислових, комунально-побутових та інших підприємств.

Запірні пристрої допускається не передбачати:

на підприємствах після ГРП, якщо вони мають одностороннє живлення газом;

на перетинах залізничних колій загальної мережі та автомобільних доріг І і II категорій при наявності запірного пристрою, на відстанях від шляхів (доріг) не більше 1000 м, що забезпечує припинення подачі газу на ділянці переходу.

Запірні пристрої на зовнішніх газопроводах слід розміщати в колодязях, наземних вогнетривкий шафах, огорожах, а також на стінах будинків. Допускається безколодязне підземне установлення запірних пристроїв, які приєднуються зварюванням і не потребують технічного обслуговування.

Розміщення запірних пристроїв слід передбачати в доступному для обслуговування місці. Запірні пристрої, які встановлюються на паралельних газопроводах, слід зміщати один відносно іншого на відстань, яка забезпечує зручність обслуговування, монтажу і демонтажу.

У колодязях слід передбачати компенсатори, що забезпечують монтаж і демонтаж запірної арматури. При установленні в колодязях сталевої фланцевої арматури на газопроводах високого тиску 1,2 МПа допускається передбачати замість компенсатора косу вставку.

Запірні пристрої слід передбачати на відстані не менше 2 м від лінії забудови або огорожі території підприємства.

Запірні пристрої на стінах будинків слід розміщати на таких мінімальних відстанях від дверних і віконних отворів:

для газопроводів низького тиску по горизонталі - 0,5 м;

для газопроводів середнього тиску по горизонталі - 1,0 м;

для газопроводів високого тиску до 0,6 МПа по горизонталі - 3,0 м.

При розташуванні запірних пристроїв на висоті більше, ніж 2,2 м слід передбачити площадки з неспалимих матеріалів із східцями.

Запірні пристрої на ділянках закільцьованих розподільних газопроводів, що проходять по території підприємств, слід розміщати поза територією цих підприємств.

На вводах та виводах газопроводів із будинку ГРП встановлення запірних пристроїв слід передбачати на відстанях не менше 5 м і не більше 100 м від ГРП.

Запірні пристрої ГРП, які розміщуються в прибудовах до будинків, і шафових ГРП, розмішених на стінах будинків або на опорах, допускається передбачати на зовнішніх надземних газопроводах на відстані менше 5 м від ГРП у зручному для обслуговування місці.

Колодязі для розміщення запірних пристроїв на газопроводах слід передбачити з негорючих, вологостійких та біо-стійких матеріалів. Конструкцію та матеріал колодязів слід приймати з умови виключення проникнення в них ґрунтової води. Зовнішню поверхню стінок колодязів слід передбачати гладкою, обштукатуреною та покритою бітумними гідроізоляційними матеріалами.

Для захисту від механічних пошкоджень контрольних трубок, контактних виводів контрольно-вимірювальних пунктів, водовідних трубок конденсатозбірників, гідро затворів та арматури слід передбачати ковери, які установлюються на бетонній, залізобетонній або іншій основі, яка забезпечує стійкість та виключає їхнє осідання.

При підходах підземних газопроводів до стін будинків над газопроводами-вводами для можливості своєчасного виявлення витоків газу з підземних газопроводів установлюються контрольні трубки.

 

Збирання та зварювання газопроводів із поліетиленових труб

Партії труб та з'єднувальних деталей, які надходять на будівельний об'єкт, повинні пройти вхідний контроль їх якості шляхом візуального огляду та згідно з вимогами РСН-358-91. Протокол за результатами вхідного контролю надається комісії при прийманні об'єкта в експлуатацію.

При закінченні гарантійного терміну зберігання труб або з'єднувальних деталей придатність їх для будівництва газопроводу визначається за результатами проведення комплексу випробувань у випробувальних лабораторіях, які мають відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці України.

До початку робіт на об'єкті необхідно уточнити технологічні параметри зварювального процесу на підставі зварювання, візуального (вимірювального) контролю та механічних випробувань не менше трьох контрольних зварних з'єднань при використанні зварювання нагрітим інструментом у стик та врозтруб, і одного з'єднання при терморезис-торному зварюванні.

Перед допуском зварника до роботи із зварювання газопроводів він повинен виконати зварювання допускних (пробних) зварних з'єднань у таких випадках:

- якщо зварювальник вперше приступає до зварювання
газопроводу або мав перерву в роботі більше календа
рного місяця;

- при зміні обладнання або технології зварювання.

Контроль допускних зварних з'єднань повинен здійснюватись згідно з вимогами нормативних документів на зварювальні роботи.

Зварювальні роботи виконуються із застосуванням обладнання, що пройшло атестацію згідно з вимогами ДНАОП 1.1.23-4.07-93.

Труби між собою з'єднуються зварюванням нагрітим інструментом у стик або врозтруб та терморезисторним зварюванням.

Зварювальні роботи повинні виконуватися згідно з вимогами нормативних документів на зварювальні роботи. Зварювання нагрітим інструментом у стик виконується при товщині стінок труб не менше 5 мм згідно з вимогами РСН 358-91.

Роботи зі зварювання труб нагрітим інструментом у стик виконуються при температурі навколишнього повітря від мінус 15 до плюс 30 °С, нагрітим інструментом врозтруб - від мінус 5 до плюс ЗО °С, терморезисторним зварюванням - від мінус 10 до плюс 45 °С. Температурні режими зварювання можуть зумовлюватися експлуатаційними характеристиками зварювального обладнання. При мінусових температурах повітря, нижче зазначених, зварювання слід робити в спеціальних утеплених укриттях. Місце зварювання слід захищати від вітру, атмосферних опадів, пилюки та піску.

Зварні з'єднання труб газопроводів у процесі виконання робіт необхідно піддавати візуальному контролю, вимірювальному контролю та механічним випробуванням. Візуальному контролю підлягають 100 % з'єднань. Вимірювальному контролю та механічним випробуванням підлягають 1 % контрольних з'єднань, зварених нагрітим інструментом у стик але не менше трьох з'єднань із загального числа виконаних одним зварником на одному об'єкті.

Контрольні зварні з'єднання для механічних випробувань вирізаються в процесі виконання зварювальних робіт для виключення зайвих витрат на вварювання на їхнє місце "котушок".

Візуальний та вимірювальний контроль а також механічні випробування контрольних зварних з'єднань труб необхідно проводити згідно з вимогами нормативної документації на зварювальні роботи.

Зовнішній вигляд зварних з'єднань повинен задовольняти вимогам нормативних документів на зварювальні роботи. Забраковані з'єднання виправленню не підлягають і повинні бути видалені.

Для всіх методів зварювання труб допускається механічні випробування контрольних зварних з'єднань замінити випробуваннями на стійкість при постійному внутрішньому тиску води, що виконуються в акредитованих лабораторіях за методикою, викладеною в ДСТУ Б В.2.7-73.

Результати механічних випробувань зварних стиків слід оформляти протоколами за формою додатка Ф ДБН В.2.5-20-2001.

При незадовільних результатах механічного випробування хоча б одного контрольного зварного з'єднання необхідно зробити повторні випробування подвійної кількості з'єднань, зварених цим зварювальником. Якщо при повторній перевірці хоча б одне із зварних з'єднань, що перевіряються, виявиться незадовільної якості, то всі з'єднання, зварені цим зварюваль-ник на даному об'єкті протягом місяця, бракуються. Після цього зварювальник може бути допущений до роботи тільки після проходження додаткової практики із зварювання та отримання позитивних результатів перевірки контрольних з'єднань.

Забраковані з'єднання слід вирізувати, на їхнє місце вварюються "котушки" довжиною не менше 500 мм.

З'єднання поліетиленових труб із сталевими виконуються роз'ємними та нероз'ємними.

Як нероз'ємні з'єднання поліетиленових та сталевих труб використовуються з'єднувальні деталі, виготовлені за нормативними документами на ці вироби у відповідності з вимогами розділів 4 та 11 ДБН В.2.5-20-2001.

Розмотування труб з бухт або котушок повинно здійснюватися при температурі зовнішнього повітря не нижче 5 °С. Допускається розмотування і при більш низьких температурах, якщо створені умови для попереднього підігріву труб у бухті або на котушці до температури не менше 5 °С. У випадку, якщо труба в бухті або на котушці охолоджується до гранично допустимої температури, процес прокладання необхідно призупинити, а бухту або котушку з трубою, що залишилася, знову підігріти.

Можлива установка тепляка з підігрівачем безпосередньо на платформі укладальної машини, що забезпечить безупинне розмотування труб. Рекомендована швидкість розмотування від 0,8 до 1 км/год.

Газопровід укладається в траншею після заварювання останнього з'єднання не раніше, ніж через 30 хв. Укладання виконується за допомогою конопляних канатів, брезентових рушників або інших м'яких чалочних пристроїв. Щоб уникнути падіння газопроводу в траншею необхідно застосовувати тимчасові підкладки через траншею під газопровід.

Скидати труби та зварені з них нитки з брівки в траншею, а також переміщати їх уздовж траншеї волоком не допускається.

Допускається розмотування труб без з'єднань із бухт або котушок безпосередньо в траншею з подальшим зварюванням вузлів та деталей у спеціально обладнаних приямках відповідно з вимогами розділу 15 ДБН.В2.5-20-2001.

При укладанні газопроводів в траншеї виконують заходи, спрямовані на зниження напруги в трубках від температурних змін в процесі експлуатації: труби в траншею опускаються вільно без натягу, скруток та перетискувань; при температурі наколишнього повітря вище 100С виконується засипання трубопроводу в найбільше холодний час доби; при температурі навколишнього повітря нижче 100С засипання трубопроводу проводиться у найтепліший час доби.

У зимовий період газопроводи прокладають на розталий грунт. У випадку промерзання днга траншеї здійснюють підсипання під газопровід м'якого або дрідногранульованого розталого грунту.

У поліетиленових газопроводах, заповнених газом, можуть виникнути заряди статичної електрики, здатні викликати іскру, достатню для запалення або вибуху газоповітряної суміші. У зв'язку з цим при виконанні робіт на діючих поліетиленових газопроводах необхідно заземлювати поверню труб за допомогою просоченого водою пасма з бавовняного полотна, а також сильно змочувати водою поверхню труб та грунт біля заземлення. При мінусових температурах зовнішнього повітря для змочування труб та влаштування заземлення використовується водогліколієва суміш у пропорції 4:1.

У місцях проведення робіт на діючих газопроводах слід установлювати порошкові вогнегасники типу ОП-5Б, покривало пожежне 2х1,5 м та свокові лопати для засипання грунтом місць можливого загоряння газу.

 

Матеріали та технічні засоби для систем газопостачання

Матеріали та технічні засоби, що застосовуються в системах газопостачання, повинні бути надійними, економічними і відповідати вимогам стандартів або технічних умов, що пройшли державну реєстрацію згідно з ГОСТ 2.114-95 та ДСТУ 1.3-93.

Допускається застосовувати для газопроводів сталеві та поліетиленові труби, запірну арматуру та з'єднувальні деталі, не передбачені нормами вітчизняного виробництва, які виготовлені за державними стандартами або технічними умовами, затвердженими у встановленому порядку, а також труби, запірну арматуру та з'єднувальні деталі зарубіжного виробництва за умови, що вони відповідають вимогам ДБН В.2.5-20-2001 та дозволені до застосування Держнаглядохоронпраці України.

Механічні властивості основного металу та зварного з'єднання сталевих труб повинні відповідати вимогам стандартів (технічних умов), за якими вони виготовлені.

 

Сталеві труби та з'єднувальні деталі

Згідно з ДБН В.2.5-20-2001 для будівництва систем газопостачання застосовуються сталеві прямошовні, спірально-шовні та безшовні труби, наведені в таблиці 9.1 та виготовлені із сталі, що добре зварюється і містить не більше 0,25 % вуглецю, 0,056 % сірки та 0,046 % фосфору.

Товщина стінок труб визначається розрахунком згідно з вимогами СНиП 2.04.12-86. При цьому слід приймати її номінальну величину, яка дорівнює найближчій більшій за стандартами або технічними умовами на труби, що допускаються до застосування ДБН В.2.5-20-2001. При цьому для підземних і наземних (із обвалуванням) газопроводів мінімальну товщину стінок труб слід приймати не менше 3 мм, а для зовнішніх надземних та наземних труб (без обвалування) газопроводів та всередині будинків - не менше 2 мм.

Для підземних розподільних газопроводів застосовуються труби умовним діаметром не менше 32 мм, а для вводів - діаметром не менше 16 мм.

Вибір труб для конкретних умов будівництва систем газопостачання населених пунктів здійснюється згідно з ДБН В.2.5-20-2001 (таблиця 9.1).

Таблиця 9.1 - Характеристика сталевих труб для будівництва газових мереж (згідно з ДБН В.2.5-20-2001)

Таблиця 9.1 – Характеристика сталевих труб для будівництва газових мереж (згідно з ДБН В.2.5-20-2001)

Стандарт або технічні умови на труби Марка сталі, стандарт на сталь Зовнішній діаметр труби, мм
Електрозварні прямошовні
ГОСТ 10705 (група В) ГОСТ 10704 Ст2сп Ст3сп Ст4сп ГОСТ 380 08, 10, 15,20 ГОСТ 1050 10-530
ТУ 14-3-943 Ст2сп Ст3сп ГОСТ 380 10,20 ГОСТ 1050 17Г1С ГОСТ 19281 219-530
ГОСТ 20295 (тип І - виготовлені контактним зварюванням струмами високої частоти; тип 3 - виготовлені електродуговим зварюванням) Ст2сп Ст3сп ГОСТ 380 08, 10, 15,20 ГОСТ 1050 17ПС17ГС категорій 6-8, ГОСТ 19281 159-720
ТУ 14-3-1399 Ст3сп ГОСТ 380 10,20 ГОСТ 1050 219-426
ГОСТ 10706 (група В) ГОСТ 10704 Ст2сп Ст3сп ГОСТ 380 17Г1С, 17ГС ГОСТ 19281 630-1220
Електрозварні спіральношовні
ГОСТ 20295 (тип 2 - виготовлені електродуговим зварюванням) Ст2сп Ст3сп ГОСТ 380 08, 10, 15,20 ГОСТ 1050 17Г1С, 17ГС категорій 6-8, ГОСТ 19281 159-820
ГОСТ 8696 (група В) Ст2сп Ст3сп ГОСТ 380 08, 10,20 ГОСТ 1050 17Г1С, 09Г2С, ГОСТ 19281 159-720
Стандарт або технічні умови на труби Марка сталі, стандарт на сталь Зовнішній діаметр труби, мм
ТУ 14-3-808 ГОСТ 380 ГОСТ 1050 530-720
ТУ-14-3-684 Ст3сп ГОСТ 380 ГОСТ 1050 530-820
Безшовні гарячедеформовані
ГОСТ 8731 (група В і Г)*, ГОСТ 8732 Ст2сп, Ст4сп ГОСТ 380 10,20 ГОСТ 1050 09Г2С ГОСТ 19281 10Г2 ГОСТ 4543 45-530
ТУ 14-3-190* ГОСТ 1050 10,20 ГОСТ 19281 09Г2С ГОСТ 4543 10Г2 57-426
Безшовні холоднодеформовані і теплодеформовані
ГОСТ 8733 (група В і Г)* ГОСТ 8734 ГОСТ 1050 10,20 ГОСТ 4543 10Г2   10-108
Водогазопровідні
ГОСТ 3262 (чорні, звичайні і легкі) Згідно з ГОСТ 3262 21,3 (Dу 15) 26,8 (Dу 20) 33,5 (Dу 25) 42,3 (Dу 32) 48,0 (Dу 40) 60,0 (Dу 50) 75,5 (Dу 65) 88,5 (Dу 80) 114,0(Dу 100)

* Труби слід застосовувати для газопроводів рідкої фази СВГ.

Сталеві труби для будівництва зовнішніх та внутрішніх газопроводів слід передбачати груп В та Г, виготовлені із спокійної маловуглецевої сталі за ГОСТ 380-94 марок Ст2, СтЗ, а також Ст4 при вмісті в ній вуглецю не більше 0,25 %; сталі марок 08,10, 15, 20 за ГОСТ 1050-88; із сталі підвищеної міцності марок 09Г2С, 17ГС, 17ГІС за ГОСТ 19281-89, не нижче шостої категорії, та легованої конструкційної сталі 10Г2 за ГОСТ 4543-71.

Допускається застосовувати зазначені сталеві труби, виготовлені із напівспокійної та киплячої сталі у таких випадках:

 

 

Поліетиленові труби та з'єднувальні деталі

Для підземних газопроводів систем газопостачання застосовують труби з поліетилену, які відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-73-98.

З'єднувальні деталі (муфти, переходи, відводи, трійники, втулки під фланець, переходи "поліетилен-сталь" тощо) повинні виготовлятися у виробничих умовах і використовуватись згідно з вимогами нормативних документів.

Роз'ємні з'єднання поліетиленових труб із сталевими трубами, компенсаторами та запірною арматурою передбачають на втулках під фланець.

Даний стандарт розповсюджується на труби поліетиленові для транспортування горючих газів у трубопровідних мережах газопостачання при будівництві нових та реконструкції існуючих систем розподілу газу. Горючі гази використовуються як сировина та паливо для промислового та комунально-побутового призначення.

ДСТУ Б В.2.7-73-98 передбачає використання таких термінів, позначень та визначень, пов'язаних із характеристикою поліетиленових труб:

номінальний зовнішній діаметр труби dп;

середній зовнішній діаметр dет - частка від ділення значення зовнішнього периметру труби, виміряного у міліметрах у будь-якому поперечному перерізі, на значення π = 3,142 і заокруглена у більшу сторону до 0,1 мм;

мінімальний середній зовнішній діаметр dтіп - мінімальне значення середнього зовнішнього діаметра.

Слід зазначити, що для труб, що відповідають ІSО 161-1:1996 і чинному стандарту, номінальний зовнішній діаметр співпадає із мінімальним середнім зовнішнім діаметром;

максимальний середній зовнішній діаметр dет.тах - максимальне значення середнього зовнішнього діаметра;

зовнішній діаметр у будь-якій точці dеу - виміряний у міліметрах зовнішній діаметр у поперечному перерізі у будь-якій точці труби, заокруглений у більшу сторону до 0,1 мм;

овальність труби - різниця між максимальним і мінімальним зовнішнім діаметрами, що виміряні в одному поперечному перерізі труби;

номінальна товщина стінки еп - товщина стінки труби, що виражена у міліметрах (відповідно до ІSО 4065). Вона повинна відповідати мінімальній товщині стінки у будь-якій точці еу тіп .

 

Гумотканинні рукави

Гумотканинні рукави приймаються згідно з таблицею 9.12 з урахуванням стійкості до транспортованого середовища при мінімальній температурі експлуатації та величини тиску газу. Для зливно-наливних операцій можуть застосовуватися мета-лорукави або металеві газопроводи із шарнірними з'єднаннями.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Мережі газопостачання населених пунктів залежно від величини максимального... Фактичне споживання газу є різко нерівномірне протягом доби місяця і року Найскладнішою проблемою у масштабі країни...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: РОЗМІЩЕННЯ ЗАПІРНИХ ПРИСТРОЇВ НА ГАЗОПРОВОДАХ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Основні елементи сучасної системи газопостачання Згідно з законом України "Про трубопровідний транспорт" система трубопровідного транспорту України включа

СТРУКТУРА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Вибір системи газопостачання за тиском, кількістю ступенів редукування, кількістю ГРС, ГРП та геометричною структурою розподільних газопроводів (кільцеві, тупикові, змішані) слід виконувати на підс

Таблиця 1.1 - Класифікація газопроводів систем газопостачання
Газопроводи     Класифікаційні показники     Зовнішні (вуличні, внутрішньоквартальні, дворові, міжцехові)

Таблиця 2.2 - Характеристика споживачів за тиском газу
Споживачі газу Тиск газу, МПа І. Виробничі будинки промислових та сільськогосподарських підприємств, а також підприємства побутового о

Газопостачання з будинковими регуляторами тиску
На сьогодні зазначений варіант вважається перспективним та ефективним при газифікації сільських населених пунктів. Він може бути реалізований за наявності відносно дешевих, надійних та безпечних в

ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА СКРАПЛЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ
  Властивості природного газу Природний газ - це суміш вуглеводневих газів. Склад природного газу визначається типом родовища,

Таблиця 1.1- Фізико-хімічні властивості вуглеводневих та деяких інших газів
Показник Метан Етан Етилен Пропан Пропілен н-Бу-тан Ізобутан н-Бу-т

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ
Основні параметри газів Природні гази поділяються на три групи: гази, які добуваються з чисто газових родовищ і складаються в осношвому з метану (82—98 %), гази, як

Графік пружності вуглеводневих газів.
1 – метан, 2 – етан, 3 – етилен, 4 – пропан, 5 – пропілен, 6 – ізо-Бутан, 7 – бутан, 8 – ізо-Пентан, 9 – пентан, 10 – гексан. води з кислими газами сприяє інтенсивн

Таблиця 1.01 Розрахунок теплоти згоряння природного газу
Компонент Молярні або об'ємні частки Теплота згоряння компонентів, КДж/м3 Загальна теплота згоряння газу, КДж/м

НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
При проектуванні системи газопостачання населеного пункту обов'язковим розділом є визначення річних і максимальних годинних витрат газу всіма його споживачами. Річні витрати газу необхідно

Таблиця 3.1 — Річні норми витрати теплоти на господарсько-побутові потреби згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Житлові будинки За наявності в

Таблиця 2.2- Норми витрати тепла на утримання тварин згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Приготування кормів для тварини: кінь корова свиня

ДБН В.2.5-20-2001
  Підприємство Коефіцієнт годинного максимуму Лазні 1/2700 Пральні 1/2

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Згідно з нормативним документом СНиП 2.04.07-86 витрати теплоти на опалення будівель обчислюються таким чином. Спочатку визначається максимальний тепловий потік (Вт) на опалення житлових і громадсь

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Знаходиться максимальний тепловий потік (Вт) на вентиляцію громадських будівель за формулою: (2.14) де k2- кое

Таблиця 2.7 - Укрупнені показники середнього теплового потоку (Вт) на централізоване гаряче водопостачання
(згідно з СНиП 2.04.07-86 ) Середня норма витрати гарячої води на людину, л/добу Для житлового сектора Для житлового

Таблиця 2.8 - Вихідні дані для розрахунку витрат газу споживачами індивідуального житлового сектора
Параметр Значення параметра   Кількість жителів Кількість дворів кількість домашніх тварин: корів коней свиней Ас

ТА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ
Теоретичною базою гідравлічних розрахунків газопроводів є рівняння газової динаміки, які описують залежність між геометричними параметрами трубопроводу (внутрішній діаметр і довжина), фізичними та

Газопостачання середнього тиску
Вихідні дані для графоаналітичного розрахунку такі: - конфігурація мережі газопостачання; - довжини всіх ділянок між вузлами; - розрахункові витрати газу

НИЗЬКОГО ТИСКУ
  До мереж газопостачання низького тиску відносять газопроводи, в яких надлишковий тиск не перевищує 5000 Па. Для елементів систем газопостачання житлового сектора населених пунктів н

Мереж газопостачання низького тиску
  Розрахункові витрати газу в мережі газопостачання низького

МЕТОДИ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ МЕРЕЖ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
До внутрішньобудинкових мереж газопостачання відносяться такі газопроводи, які прокладаються всередині будівель і споруд. Вони належать до мереж газопостачання низького тиску і тому розраховуються

Внутрішньобудинкових мереж газопостачання
Ділянка Асортимент газових приладів Кількість квартир Коефіцієнт одночасності, Ко Розрахункова витрата газ

Таблиця 6.3 - Коефіцієнти місцевого опору для розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Функціональне призначення газопроводу Коефіцієнт місцевого опору а, % На

Таблиця 6.4- Результати графоаналітичного розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
  Ді-лянка Довжина l, м Коефіці- єнт місцево-го опору а, м Розра- хункова довжина 1р

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНІ ПУНКТИ
Нормативні вимоги до газорегуляторних пунктів Нижче наведені вимоги до компонування технологічних схем газорегуляторних пунктів та вибору їх технологічного обладнан

Таблиця 10.1- Мінімальні відстані від ГРП до будинків і споруд
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Тиск газу на вході в ГРП, ГРПБ і ШРП     Відстані у просвіті від окремо розташованих ГРП,

ДОМІШОК НА ГРП
Для очищення газу від механічних домішок і запобігання забруднення імпульсних трубок, дросельних отворів, зношення запірних і дросельних органів арматури установлюють фільтри. Залежно від типу регу

Таблиця 10.2 - Характеристики газових фільтрів
Марка фільтра     Вхідний тиск, МПа, не більше     Пропускна здатність, м3/год, при вхідному тиску, МПа

Таблиця 10.3- Розміри фільтрів типу ФГ
  Фільтр     Вхідний тиск     Габаритні розміри, мм L

Таблиця 10.4 - Основні технічні дані газових фільтрів типу ФГ
виробництва ВАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад"   Номіна-льний діаметр, мм     Максимальний

КОНТРОЛЬ ТИСКУ ГАЗУ НА ВИХОДІ ГРП
Цю функцію виконують запобіжні запірні клапани (ЗЗК) і запобіжні скидні клапани (ЗСК). ЗЗК контролює верхню і нижню межу тиску на виході ГРП, ЗСК - тільки верхню межу тиску. У більшості випадків ЗС

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКІВ РДУК 2, РД32М і РД-50М
Основною функцією газорегуляторного пункту є зниження тиску газу і автоматичне підтримання його на заданому рівні. Цю функцію виконують регулятори тиску різних типів. На стаціонарних ГРП н

Таблиця 10.5 - Комплектування регуляторів тиску типу РДБК1
Регулятор Регулюваль-ний клапан Регулятор керування непрямої дії Регулятор керування прямої дії Стабі- лізатор

Таблиця 10.6 - Розміри регуляторів тиску типу РДБК1, мм
Модифікація регулятора тиску            

ОБЛІК ВИТРАТ ГАЗУ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Концепція створення єдиної системи обліку обсягу природного газу в Україні Дана Концепція схвалена постановою Кабінету Міністрів У

ПУНКТІВ
Нижче узагальнені основні вимоги до технічного обслуговування газорегуляторних пунктів, які наведені у ДНАОГІ 0.00-1.20-98 та у проекті галузевого стандарту України "Система газопостачання. Те

ПРОКЛАДАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ
Нижче наведені вимоги до проектування, будівництва та експлуатації зовнішніх газових мереж систем газопостачання населених пунктів, які регламентуються ДБН В.2.5-20-2001 та іншими чинними нормативн

Таблиця 9.12- Характеристика гумотканинних рукавів
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Гумотканинні рукави Призначення     нормативний документ

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВНИЦТВА ГАЗОПРОВОДІВ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
При будівництві систем газопостачання, крім вимог робочих проектів далі - проектів) та вимог ДБН В.2.5-20-2001, викладених нижче, слід дотримуватися вимог ДБН А.3.1-5-96, СНиП 3.01.03-84, СНиП ІП-4

Герметичність
Об'єкти випробування   Норми випробування на міцність на герметичність тиск, МПа

ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ЗБУДОВАНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ДО ДІЮЧИХ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Приймання в експлуатацію газопроводів та споруд на них повинно проводитися згідно з вимогами ДБН В.2.5-20-2001, "Правил безпеки систем газопостачання України" (ДНАП 0.00-1.20-98), а газоп

З ДНАП 0.00-1.20-98
  Газопроводи   Періодичність обходу трас газопроводи низького тиску     газопроводи в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги