рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ЗБУДОВАНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ДО ДІЮЧИХ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ЗБУДОВАНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ДО ДІЮЧИХ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ - раздел Демография, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ Приймання В Експлуатацію Газопроводів Та Споруд На Них Повинно Проводитися Зг...

Приймання в експлуатацію газопроводів та споруд на них повинно проводитися згідно з вимогами ДБН В.2.5-20-2001, "Правил безпеки систем газопостачання України" (ДНАП 0.00-1.20-98), а газопроводів із поліетиленових труб - додатково з врахуванням вимог "Рекомендацій по проектуванню, будівництву, експлуатації та ремонту газопроводів з поліетиленових труб" РД 204 УРСР 200-86 із змінами від 6 листопада 1987 р.

Приймання закінчених будівництвом газонаповнювальних станцій (ГНС), газонаповнювальних пунктів (ГНП), автомобільних газозаправних станцій (АГЗС), автомобільних газозаправних пунктів (АГЗП) та проміжних складів балонів (ПСБ) виконується згідно з вимогами ДБН А.3.1-3-94.

Введення в експлуатацію газопроводів із поліетиленових труб дозволяється проводити тільки за наявності в експлуатаційної організації аварійної служби, аварійного запасу труб, елементів роз'ємних і нероз'ємних з'єднань, матеріалів та обладнання для ремонту поліетиленових газопроводів.

При прийманні в експлуатацію газопроводів із поліетиленових труб будівельно-монтажна організація повинна представити приймальній комісії технічну документацію в обсязі, передбаченому ДБН А.3.1-3-94, а також такі додаткові документи:

- сертифікати на труби та з'єднувальні деталі, використані при будівництві;

- акти проведення вхідного контролю якості труб та з'єднувальних деталей;

- паспорти на деталі нероз'ємних з'єднань сталевих труб із поліетиленовими, використані при будівництві.

Газопроводи, газорегуляторні пункти, газове обладнання промислових, побутових і сільськогосподарських підприємств, громадських будівель, навчальних закладів, лікувальних і дитячих закладів, підприємств громадського харчування, житлових будинків та інших об'єктів, які використовують газове паливо, після завершення їх монтажу чи капітального ремонту повинні прийматися комісією.

До складу приймальної комісії повинні входити представники замовника (власника), будівельно-монтажної організації, підприємства газового господарства чи організації, що виконує їх функції, Держнаглядохоронпраці і Державної інспекції з енергозбереження, якщо об'єкти підконтрольні цим органам. На вимогу комісії можуть запрошуватися для участі в прийманні інші організації.

Приймальна комісія одночасно з перевіркою виконавчо-технічної документації проводить зовнішній огляд надземних та внутрішніх газопроводів і споруд на них. На підземних газопроводах зовнішньому огляду підлягають всі споруди, що виходять на поверхню землі (ГРП, ШРП, колодязі, ковери, пристрої захисту від корозії тощо).

Комісії надається право перевірити будь-які частини газопроводів і якість зварювання стиків зовнішнім оглядом, просвічуванням їх або механічним випробуванням, а також провести випробування повторно.

При здаванні в експлуатацію закінчених об'єктів будівельно-монтажні організації повинні надавати приймальній комісії документацію згідно з додатком Щ ДБН Б.2.5-20-2001. При прийманні в експлуатацію газових мереж та споруд на них перевіряється відповідність проекту та вимогам чинних нормативних документів:

виконаних робіт, використаних матеріалів та обладнання; нахилів надземних газопроводів;

якість робіт з устаткуванню колодязів та інших споруд, а також монтажу запірних пристроїв, компенсаторів, іншої спеціальної арматури;

устаткування із захисту газопроводів від електрохімічної корозії та їх дія; опор надземних газопроводів;

стояків, кронштейнів, площадок та драбин;

якість прокладання та теплоізоляції надземних газопроводів і фарбування металевих конструкцій.

При прийманні ГРП повинна провірятися відповідність проекту та

вимогам чинних нормативних документів:

виконаних робіт, використаних матеріалів та обладнання;

робіт із монтажу газопроводів, обладнання та КВП, а також робіт з контролю міцності їх кріплення;

комплектність системи регулювання (запірних пристроїв, регуляторів тиску, запобіжно-запірних клапанів, інших запобіжних пристроїв КВП тощо);

допоміжного обладнання (справність і дія), устаткування, вентиляції, електропостачання, опалення, зв'язку, телеуправління тощо.

За результатами приймання завершені будівництвом об'єкти повинні оформлятись приймальною комісією актами приймання в експлуатацію. Фізичне приєднання завершених будівництвом газопроводів до діючих повинно проводитись на підставі акта комісії про приймання їх в експлуатацію. Прийняті комісією, але не введені в експлуатацію протягом шести місяців із дня випробування об'єкти газопостачання підлягають повторним випробуванням.

Приєднання газопроводів до діючих систем відноситься до газонебезпечних робіт і повинно виконуватись згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.20-98.


Приєднання (врізання) новозбудованих газопроводів підприємств та інших об'єктів до діючих розподільних газопроводів населених пунктів, експлуатація яких здійснюється спеціалізованим підприємством з газопостачання і газифікації, повинно здійснюватися тільки підрозділами зазначеного підприємства.

Роботи з приєднання проводяться на підставі заявки власника (замовника) і за наявності акта прийняття системи газопостачання в експлуатацію.

Приєднання до діючих газопроводів новозбудованих газопроводів, ГРП, ШРП, відводів газопроводів до житлових і громадських будинків, промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень, підприємств житлово-комунального та побутового призначення та інших об'єктів, а також газових мереж всередині будівель повинно проводитись під час пуску газу в ці газопроводи або об'єкти. До приєднання новозбудованих розподільних газопроводів до ГРП, ШРП, відводів (вводів) у кінці кожного газопроводу, що приєднується, повинні ставитися заглушки із зварюванням.

Якщо в кінці приєднуваного газопроводу є запірний пристрій, то після нього установлюється інвентарна заглушка.

Газопроводи-вводи в будинки до приєднання їх до діючих повинні бути відключені від внутрішніх газопроводів з установкою заглушки після останнього запірного пристрою на них.

Приєднання новозбудованих газопроводів до діючих, експлуатація яких здійснюється власником, виконується спеціалізованою організацією або власником, які отримали дозвіл органів Держнаглядохоронпраці України на виконання цих видів робіт.

Коли підприємство одержує газ із магістрального газопроводу, газова мережа його повинна приєднуватись до магістрального газопроводу тільки за наявності акта про приймання в експлуатацію його газовим господарством. Робота із врізання у магістральний газопровід повинна виконуватись службою магістрального газопроводу.

 


Технічна експлуатація розподільних газопроводів і вводів

Технічна експлуатація систем газопостачання (далі - експлуатація) повинна здійснюватися відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.20-98, правил технічної експлуатації систем газопостачання України та інших нормативних документів, які регламентують норми і вимоги з безпечної та надійної експлуатації систем газопостачання, споруд на них, газовико-ристовуючого обладнання тощо спеціалізованими підприємствами з газопостачання і газифікації або іншими організаціями і юридичними особами, які мають документально оформлені дозволи на право виконання цих робіт.

Нижче наведені основні правила технічної експлуатації газопроводів, які передбачені ДНАОП 0.00-1.20-98 та проектом галузевого стандарту України "Система газопостачання. Технічна експлуатація систем газопостачання України (перша редакція)".

Газопроводи і газовикористовувальне обладнання, яке знаходиться на балансі, у власності або оренді промислових, комунальних та інших підприємств, незалежно від їх відомчої приналежності та форм власності, повинні обслуговуватися спеціалізованими підприємствами з газопостачання та газифікації або службами цих підприємств за відповідними угодами. Межі та умови обслуговування визначаються цими угодами.

Технічна експлуатація систем газопостачання включає:

- технічне обслуговування;

- технічне обстеження і оцінку технічного стану газопроводів і споруд на них;

- планово-запобіжні ремонти, в тому числі, поточні і капітальні;

- аварійно-відновлювальні роботи;

- технічне обслуговування за замовленнями.

При виконанні робіт з експлуатації систем газопостачання повинно бути забезпечено:

- надійне та безпечне газопостачання споживачів;

- безпечна експлуатація систем газопостачання відповідно до ДНАОП 0.00-1.20-98;

- організація та своєчасне проведення технічного обслуговування і ремонту об'єктів газового господарства, у тому числі за договорами;

- обстеження, оцінка технічного стану, проведення планово-запобіжних ремонтів у відповідності з „Правилами обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них";

- розробка та впровадження заходів щодо ощадливої витрати газу;

контроль за обліком витрат газу споживачами;

- впровадження в газових господарствах нової техніки, що забезпечує економічність, надійність та безпеку виробничих процесів;

- проведення технічного нагляду за будівництвом об'єктів системи газопостачання, що виконується за замовленнями спеціалізованого підприємства з газопостачання і газифікації або за договорами з організаціями, які фінансують будівництво;

- приймання в експлуатацію елементів систем газопостачання;

- навчання та інструктаж населення з безпечної експлуатації газовикористовуючих приладів та пропаганди безпечного і раціонального використання газу.

На підприємствах, що мають газові служби, власником підприємства повинні бути розроблені і затверджені "Положення про газову службу підприємства", в яких визначаються завдання газової служби, її структура, чисельність персоналу та оснащеність з урахуванням обсягу та особливостей газового господарства підприємства і вимог чинних нормативних документів.

Власниками систем газопостачання повинні бути складені паспорти технічного стану газопроводів і споруд та періодично повинна проводитися оцінка їх технічного стану згідно з "Правилами обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них". Періодичність обстежень встановлюється власником системи газопостачання залежно від терміну експлуатації газопроводів і споруд на них, їхнього технічного стану, який визначається при технічному обслуговуванні і ремонтних роботах на елементах системи газопостачання.

На кожному підприємстві (крім спеціалізованих підприємств з газопостачання і газифікації) наказом керівника (власника) повинні призначатися особи, відповідальні за технічний стан та безпечну експлуатацію системи газопостачання. Відповідальність за технічний стан, безпечне користування та експлуатацію елементів систем газопостачання згідно з ДНАОП 0.00-1.20-98 покладається на їх власників.

Для осіб, зайнятих експлуатацією газового господарства, керівником (власником) повинні бути розроблені та затверджені відповідно до вимог чинних нормативних актів із питань охорони праці, пожежної безпеки та безпечної експлуатації систем газопостачання посадові і виробничі інструкції з безпечних методів виконання робіт, а для осіб, що працюють на пожежонебезпечних ділянках, - додатково інструкції з пожежної безпеки.

Експлуатація об'єктів систем газопостачання дозволяється підприємствам газового господарства, які мають у своєму складі необхідний штат робітників та інженерно-технічних працівників, які пройшли відповідне навчання і отримали дозвіл на виконання даної роботи, або спеціалізованим установам, що зареєстровані в місцевих органах Держнаглядохорон-праці України, мають ліцензію та дозвіл на початок роботи згідно з ДНАОП 0.00-1.20-98.

Робітники та інженерно-технічні працівники підприємства газового господарства несуть відповідальність за порушення при виконанні ними роботи вимог ДНАОП 0.00-1.20-98, а також відповідних інструкцій. Забезпечення виконання нормативних вимог покладається на керівників підприємств, установ та організацій, які займаються експлуатацією систем газопостачання.

Інженерно-технічні працівники всіх підприємств, за винятком працівників спеціалізованих підприємств з газопостачання і газифікації, що займаються експлуатацією газових об'єктів, установок електрохімічного захисту від корозії, налагодженням газового обладнання, роботами з пуску газу, експлуатацією димоходів для відводу продуктів спалювання газів, викладачів курсів з підготовки робочих кадрів для газових господарств і осіб, що ведуть з боку замовника технічний нагляд за будівництвом об'єктів газопостачання, повинні пройти навчання і перед допуском до роботи скласти іспит на знання ДНАОП 0.00-1.20-98, а також відповідних розділів ДБН В.2-5-20-2001 в обсязі виконуваної ними роботи.

Повторна перевірка знань повинна проводитись у терміни, визначені "Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України 04.04.94 №30, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.05.94 №95/304.

Особи, відповідальні за безпечну експлуатацію тільки побутових газовикористовуючих приладів, установлених на підприємствах невиробничого характеру (профілю), в громадських і житлових будівлях, повинні пройти інструктаж на підприємствах газового господарства.

До роботи з технічного обслуговування об'єктів газового господарства допускаються працівники, навчені за фахом згідно п. 1.2.6 ДНАОП 0.00-1.20-98, а також безпечним методам праці і прийомам виконання робіт у газовому господарстві за програмами, затвердженими керівником підприємства, та ті робітники, що склали іспит комісії з робіт, що ними виконується.

 

Технічне обслуговування газопроводів

Нижче наведені основні правила технічного обслуговування газопроводів, які передбачені ДНАОП 0.00-1.20-98 та проектом галузевого стандарту України "Система газопостачання. Технічна експлуатація систем газопостачання України (перша редакція)".

До технічного обслуговування відносяться такі роботи:

- спостереження шляхом періодичного обходу за станом зовнішніх газопроводів та споруд на них, у тому числі засобів електрохімзахисту, а також усунення дрібних несправностей, що виникають у процесі їх експлуатації;

- періодична перевірка стану газопроводів та їх ізоляції методами випробувань на герметичність, бурового контролю, шурфового огляду чи приладовим методом;

- вимірювання тиску газу в ГРП та у споживачів;

- комплексне приладове обстеження (КПО) підземних газопроводів;

- оцінка корозійної ситуації, електричних потенціалів і стану електрохімзахисту газопроводів від корозії.

Організація і проведення робіт із технічного обслуговування і ремонту споруд систем газопостачання здійснюється відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.20-98, правил технічної експлуатації систем газопостачання України, інструкцій заво-дів-виготовлювачів, а також на підставі виробничих інструкцій з безпечного проведення робіт при технічній експлуатації газовикористовуючого обладнання, які затверджуються керівником (власником) підприємства.

Про виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту споруд систем газопостачання робиться запис в експлуатаційних журналах довільної форми (надалі - журнали) і паспортах.

Графіки технічного обслуговування і ремонту споруд системи газопостачання затверджуються керівником (головним інженером) підприємства. На підприємствах, де об'єкти систем газопостачання обслуговуються за договорами, графіки технічного обслуговування повинні бути погоджені з підприємствами, які виконують вказані роботи.

Перевірка наявності вологи і конденсату в газопроводах систем газопостачання населених пунктів, їх видалення повинні проводитися власником систем газопостачання з періодичністю, яка виключає можливість утворення закупорок. Періодичність перевірки встановлюється експлуатуючою організацією. Контроль режимів тиску газу в мережах населених пунктів повинен здійснюватися спеціалізованим підприємством з газопостачання та газифікації шляхом заміру його величини в контрольних точках за необхідністю, але не рідше двох разів на рік (в зимовий і літній періоди) в години максимального споживання газу, а також в точках найбільш неблагопо-лучних згідно з режимом газопостачання. Точки (пункти) заміру тиску в газових мережах установлюються експлуатуючою організацією.

Установлені на газопроводах запірна арматура і компенсатори повинні підлягати щорічному технічному обслуговуванню і за необхідності - ремонту. Відомості про заміну засувок, кранів, компенсаторів, а також виконані при капітальному ремонті роботи повинні заноситися в експлуатаційний паспорт газопроводу, а про технічне обслуговування - в журнал стану запірної арматури та обслуговування компенсаторів.

Технічний стан зовнішніх газопроводів і споруд повинен контролюватися комплексом заходів (обходом, комплексним приладовим технічним обстеженням, діагностуванням, вимірюванням потенціалів та ін.).

При технічному огляді надземних газопроводів повинні виявлятися можливі витоки газу, порушення кріплення, провисання труб, перевірятися стан запірних пристроїв, ізолюючих фланцевих з'єднань, пофарбування.

Періодичність технічного огляду розподільних надземних газопроводів встановлюється власником залежно від технічного стану газопроводу, але не рідше одного разу на шість місяців.

Перевірка герметичності надземних газопроводів повинна проводитися за допомогою приладів або мильної емульсії.

При обході підземних газопроводів (у т.ч. з поліетиленових труб) повинні виконуватися такі роботи: перевірка стану газопроводів і виявлення витоків газу за зовнішніми ознаками; перевірка за допомогою приладів (газоаналізатором або газошукачем) на наявність газу всіх колодязів і контрольних трубок, а також колодязів та камер інших підземних комунікацій, підвалів будинків, шахт, колекторів, підземних переходів, розташованих на відстані до 15 м по обидва боки від осі газопроводу; перевірка стану настінних вказівників і орієнтирів газових споруд; очищення кришки газових колодязів і коверів від снігу, льоду та забруднень; огляд стану місцевості вздовж траси газопроводу з метою виявлення обвалу грунту, розмиву його талими або дощовими водами; контроль умов виконання земляних і будівельних робіт, що проводяться в смузі 15 м по обидва боки від осі газопроводу, з метою попередження та усунення пошкодження трубопроводу; виявлення випадків будівництва об'єктів на відстані від газопроводу меншій, ніж це передбачено ДБН 360-92*. Одночасно обхідник повинен перевірити зовнішнім оглядом стан установок електрохімічного захисту (ЕХЗ).

При обході підземних газопроводів забороняється:

-спускатися в шахти, колектори, колодязі та інші підземні споруди без засобів індивідуального захисту, згідно з вимогами розділу 7 ДНАОП 0.00-1.20-98;

- користуватись відкритим вогнем, палити цигарки в підвалах, колодязях, шахтах, колекторах та інших підземних спорудах, а також біля них.

При виявленні в п'ятнадцятиметровій смузі по трасі газопроводу загазованості підземних споруд обхідник зобов'язаний терміново повідомити аварійно-диспетчерську службу (АДС), керівників газової служби, вжити заходів для додаткової перевірки і провітрювання загазованих підвалів, перших поверхів будівель, колодязів, камер, які розташовані на відстані до 50 м по обидва боки від осі газопроводу вздовж траси. До приїзду аварійної бригади необхідно також попередити мешканців оточуючих будинків і перехожих про загазованість та про неприпустимість куріння, користування відкритим вогнем і електроприладами. За необхідності вживають заходи щодо евакуації людей і відключення будівель від джерела електропостачання запірними пристроями, які знаходяться поза зоною загазованості. При виявленні газу за межами п'ятнадцятиметрової зони перевірка на загазованість розповсюджується за межі цієї зони.

Періодичність обходу трас підземних газопроводів повинна встановлюватися власником залежно від технічного стану газопроводів, небезпеки корозії та ефективності роботи елект-розахисних установок, тиску газу, наявності сигналізаторів загазованості в підвалах, прокладання газопроводів у просадних грунтах, сейсмічності, характеру місцевості і щільності її забудови, пори року, але не рідше, ніж у терміни, зазначені в таблиці 7.3.

Обхід трас підземних газопроводів у населених пунктах повинен проводитися бригадою в складі не менше двох робітників.

У незабудованій частині населеного пункту, а також поза проїжджою частиною доріг при відсутності в п'ятнадцятиметровій зоні по обидва боки від осі газопроводу колодязів інших підземних споруд (комунікацій) допускається виконувати обхід одним робітником.


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Мережі газопостачання населених пунктів залежно від величини максимального... Фактичне споживання газу є різко нерівномірне протягом доби місяця і року Найскладнішою проблемою у масштабі країни...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ЗБУДОВАНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ДО ДІЮЧИХ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Основні елементи сучасної системи газопостачання Згідно з законом України "Про трубопровідний транспорт" система трубопровідного транспорту України включа

СТРУКТУРА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Вибір системи газопостачання за тиском, кількістю ступенів редукування, кількістю ГРС, ГРП та геометричною структурою розподільних газопроводів (кільцеві, тупикові, змішані) слід виконувати на підс

Таблиця 1.1 - Класифікація газопроводів систем газопостачання
Газопроводи     Класифікаційні показники     Зовнішні (вуличні, внутрішньоквартальні, дворові, міжцехові)

Таблиця 2.2 - Характеристика споживачів за тиском газу
Споживачі газу Тиск газу, МПа І. Виробничі будинки промислових та сільськогосподарських підприємств, а також підприємства побутового о

Газопостачання з будинковими регуляторами тиску
На сьогодні зазначений варіант вважається перспективним та ефективним при газифікації сільських населених пунктів. Він може бути реалізований за наявності відносно дешевих, надійних та безпечних в

ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА СКРАПЛЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ
  Властивості природного газу Природний газ - це суміш вуглеводневих газів. Склад природного газу визначається типом родовища,

Таблиця 1.1- Фізико-хімічні властивості вуглеводневих та деяких інших газів
Показник Метан Етан Етилен Пропан Пропілен н-Бу-тан Ізобутан н-Бу-т

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ
Основні параметри газів Природні гази поділяються на три групи: гази, які добуваються з чисто газових родовищ і складаються в осношвому з метану (82—98 %), гази, як

Графік пружності вуглеводневих газів.
1 – метан, 2 – етан, 3 – етилен, 4 – пропан, 5 – пропілен, 6 – ізо-Бутан, 7 – бутан, 8 – ізо-Пентан, 9 – пентан, 10 – гексан. води з кислими газами сприяє інтенсивн

Таблиця 1.01 Розрахунок теплоти згоряння природного газу
Компонент Молярні або об'ємні частки Теплота згоряння компонентів, КДж/м3 Загальна теплота згоряння газу, КДж/м

НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
При проектуванні системи газопостачання населеного пункту обов'язковим розділом є визначення річних і максимальних годинних витрат газу всіма його споживачами. Річні витрати газу необхідно

Таблиця 3.1 — Річні норми витрати теплоти на господарсько-побутові потреби згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Житлові будинки За наявності в

Таблиця 2.2- Норми витрати тепла на утримання тварин згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Приготування кормів для тварини: кінь корова свиня

ДБН В.2.5-20-2001
  Підприємство Коефіцієнт годинного максимуму Лазні 1/2700 Пральні 1/2

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Згідно з нормативним документом СНиП 2.04.07-86 витрати теплоти на опалення будівель обчислюються таким чином. Спочатку визначається максимальний тепловий потік (Вт) на опалення житлових і громадсь

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Знаходиться максимальний тепловий потік (Вт) на вентиляцію громадських будівель за формулою: (2.14) де k2- кое

Таблиця 2.7 - Укрупнені показники середнього теплового потоку (Вт) на централізоване гаряче водопостачання
(згідно з СНиП 2.04.07-86 ) Середня норма витрати гарячої води на людину, л/добу Для житлового сектора Для житлового

Таблиця 2.8 - Вихідні дані для розрахунку витрат газу споживачами індивідуального житлового сектора
Параметр Значення параметра   Кількість жителів Кількість дворів кількість домашніх тварин: корів коней свиней Ас

ТА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ
Теоретичною базою гідравлічних розрахунків газопроводів є рівняння газової динаміки, які описують залежність між геометричними параметрами трубопроводу (внутрішній діаметр і довжина), фізичними та

Газопостачання середнього тиску
Вихідні дані для графоаналітичного розрахунку такі: - конфігурація мережі газопостачання; - довжини всіх ділянок між вузлами; - розрахункові витрати газу

НИЗЬКОГО ТИСКУ
  До мереж газопостачання низького тиску відносять газопроводи, в яких надлишковий тиск не перевищує 5000 Па. Для елементів систем газопостачання житлового сектора населених пунктів н

Мереж газопостачання низького тиску
  Розрахункові витрати газу в мережі газопостачання низького

МЕТОДИ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ МЕРЕЖ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
До внутрішньобудинкових мереж газопостачання відносяться такі газопроводи, які прокладаються всередині будівель і споруд. Вони належать до мереж газопостачання низького тиску і тому розраховуються

Внутрішньобудинкових мереж газопостачання
Ділянка Асортимент газових приладів Кількість квартир Коефіцієнт одночасності, Ко Розрахункова витрата газ

Таблиця 6.3 - Коефіцієнти місцевого опору для розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Функціональне призначення газопроводу Коефіцієнт місцевого опору а, % На

Таблиця 6.4- Результати графоаналітичного розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
  Ді-лянка Довжина l, м Коефіці- єнт місцево-го опору а, м Розра- хункова довжина 1р

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНІ ПУНКТИ
Нормативні вимоги до газорегуляторних пунктів Нижче наведені вимоги до компонування технологічних схем газорегуляторних пунктів та вибору їх технологічного обладнан

Таблиця 10.1- Мінімальні відстані від ГРП до будинків і споруд
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Тиск газу на вході в ГРП, ГРПБ і ШРП     Відстані у просвіті від окремо розташованих ГРП,

ДОМІШОК НА ГРП
Для очищення газу від механічних домішок і запобігання забруднення імпульсних трубок, дросельних отворів, зношення запірних і дросельних органів арматури установлюють фільтри. Залежно від типу регу

Таблиця 10.2 - Характеристики газових фільтрів
Марка фільтра     Вхідний тиск, МПа, не більше     Пропускна здатність, м3/год, при вхідному тиску, МПа

Таблиця 10.3- Розміри фільтрів типу ФГ
  Фільтр     Вхідний тиск     Габаритні розміри, мм L

Таблиця 10.4 - Основні технічні дані газових фільтрів типу ФГ
виробництва ВАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад"   Номіна-льний діаметр, мм     Максимальний

КОНТРОЛЬ ТИСКУ ГАЗУ НА ВИХОДІ ГРП
Цю функцію виконують запобіжні запірні клапани (ЗЗК) і запобіжні скидні клапани (ЗСК). ЗЗК контролює верхню і нижню межу тиску на виході ГРП, ЗСК - тільки верхню межу тиску. У більшості випадків ЗС

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКІВ РДУК 2, РД32М і РД-50М
Основною функцією газорегуляторного пункту є зниження тиску газу і автоматичне підтримання його на заданому рівні. Цю функцію виконують регулятори тиску різних типів. На стаціонарних ГРП н

Таблиця 10.5 - Комплектування регуляторів тиску типу РДБК1
Регулятор Регулюваль-ний клапан Регулятор керування непрямої дії Регулятор керування прямої дії Стабі- лізатор

Таблиця 10.6 - Розміри регуляторів тиску типу РДБК1, мм
Модифікація регулятора тиску            

ОБЛІК ВИТРАТ ГАЗУ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Концепція створення єдиної системи обліку обсягу природного газу в Україні Дана Концепція схвалена постановою Кабінету Міністрів У

ПУНКТІВ
Нижче узагальнені основні вимоги до технічного обслуговування газорегуляторних пунктів, які наведені у ДНАОГІ 0.00-1.20-98 та у проекті галузевого стандарту України "Система газопостачання. Те

ПРОКЛАДАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ
Нижче наведені вимоги до проектування, будівництва та експлуатації зовнішніх газових мереж систем газопостачання населених пунктів, які регламентуються ДБН В.2.5-20-2001 та іншими чинними нормативн

РОЗМІЩЕННЯ ЗАПІРНИХ ПРИСТРОЇВ НА ГАЗОПРОВОДАХ
Запірні пристрої на газопроводах слід передбачати: на вводах у житлові, громадські та виробничі будинки або в групу суміжних будинків, перед зовнішніми установками, які споживають газ;

Таблиця 9.12- Характеристика гумотканинних рукавів
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Гумотканинні рукави Призначення     нормативний документ

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВНИЦТВА ГАЗОПРОВОДІВ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
При будівництві систем газопостачання, крім вимог робочих проектів далі - проектів) та вимог ДБН В.2.5-20-2001, викладених нижче, слід дотримуватися вимог ДБН А.3.1-5-96, СНиП 3.01.03-84, СНиП ІП-4

Герметичність
Об'єкти випробування   Норми випробування на міцність на герметичність тиск, МПа

З ДНАП 0.00-1.20-98
  Газопроводи   Періодичність обходу трас газопроводи низького тиску     газопроводи в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги