рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА СКРАПЛЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ

ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА СКРАПЛЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ - раздел Демография, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ   Властивості Природного Газу ...

 

Властивості природного газу

Природний газ - це суміш вуглеводневих газів. Склад природного газу визначається типом родовища, де він видобувається. Якщо природний газ видобувають на газовому родовищі, то він здебільшого складається з метану з невеликою кількістю домішок етану, пропану і бутану. Продукт видобутку газоконденсатних родовищ містить не тільки метан, але й значну кількість етану, пропану, бутану та інших більш важких вуглеводнів аж до бензинових фракцій.

Зазвичай природний газ містить такі горючі компоненти:

- метан (СН4);

- етан (С2Н6);

- пропан (С3Н8);

- бутан (С4Н10);

- пентан (С5Н12) та інші більш важкі вуглеводневі гази.
Крім горючих компонентів, природний газ містить неве
лику частку азоту, вуглекислого газу та води.

Газ, що використовується для газопостачання, здебільшого містить як основний компонент метан (90 % і більше).

При гідравлічних розрахунках мереж газопостачання широко використовується поняття витрати газу.

Масова витрата газу М- це маса газу, що проходить через довільний переріз трубопроводу за одиницю часу.

Об'ємна витрата газу Q- це об'єм газу, що проходить через довільний переріз трубопроводу за одиницю часу.

Масова і об'ємна витрати газу пов'язані між собою через густину газу p

М=Q p (1.1)

 

Одиниці вимірювання витрати у міжнародній системі одиниць - системі SІ такі:

 

об’ємної ,

масової .

 

Згідно з ДБН.В.2-5-20-2001 витрату газу в елементах систем газопостачання населених пунктів необхідно вимірювати в об'ємних одиницях, які зводяться до нормальних фізичних умов. Слід відзначити, що при магістральному транспорті газу витрату газу прийнято вимірювати в об'ємних одиницях, які зведені до стандартних умов.

 


Нормальні умови- це температура 0 °С (273,15 К) і тиск 101325 Па (101,3 кПа).

Стандартні умови - це температура 20 °С (293,15 К) і тиск 101325 Па (101,3 кПа).

При експлуатації систем газопостачання необхідно визначати параметри стану природного газу за умов транспортування, зберігання та розподілу.

Для проведення термодинамічних і гідравлічних розрахунків елементів систем газопостачання часто виникає потреба у знаходженні властивостей суміші вуглеводнів за характеристиками її індивідуальних складових.

Масовою концентрацією і - ого компонента суміші газів gі називають відношення маси цього компонента до маси суміші.

Молярною концентрацією і - ого компонента суміші газів ті називають відношення кількості молів цього компонента до кількості молів суміші.

Об'ємною концентрацієюі - ого компонента суміші газів rі називають відношення об'єму компонента за тиску і температури суміші до об'єму суміші.

Для ідеальних газів за законом Авогадро об'єм одного моля не залежить від природи газу і визначається параметрами його фізичного стану (тиском і температурою). Звідси випливає, що молярні концентрації компонентів сумішей ідеальних газів тотожні їх об'ємним концентраціям.

При експлуатації систем газопостачання для вирішення низки практичних питань необхідно розраховувати параметри стану природного газу за умов його транспортування, зберігання та реалізації.

Рівняння стану ідеального газу - рівняння Клапейрона має такий вигляд:

, (1.2)

де Р - абсолютний тиск газу; р - густина газу за тиску Р і температури Т; R - газова стала; Т - термодинамічна температура газу (температура газу за шкалою Кельвіна).

Одиниця вимірювання газової сталої у міжнародній системі одиниць Значення газової сталої для низки газів наведені в таблиці 1.1.

Суміш ідеальних газів, які не вступають між собою в хімічні сполуки, веде себе як ідеальний газ і також описується рівнянням (2.1).

Природний газ - це суміш реальних вуглеводневих газів. Параметри стану реального газу визначаються з урахуванням сил взаємодії молекул та об'єму, який вони займають. Нехтування реальними властивостями природного газу при проведенні технологічних розрахунків елементів систем газопостачання може призвести до значних похибок результатів.


Для врахування реальності природного газу в рівняння Клапейрона вводиться емпіричний поправочний коефіцієнт — коефіцієнт стисливості газу z, і рівняння (1.2) для реального газу зводиться до такого вигляду:

= zКТ. (1.3)

Тиск - один з основних параметрів, що характеризують режим роботи систем газопостачання. Для характеристики стану газу використовують поняття абсолютного тиску Рабс.

Рабснадб, (1.4)

де Рнад - надлишковий тиск газу, величина якого може бути виміряна манометром, Рб - тиск, що створений земною атмосферою, вимірюється барометром.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Мережі газопостачання населених пунктів залежно від величини максимального... Фактичне споживання газу є різко нерівномірне протягом доби місяця і року Найскладнішою проблемою у масштабі країни...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА СКРАПЛЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Основні елементи сучасної системи газопостачання Згідно з законом України "Про трубопровідний транспорт" система трубопровідного транспорту України включа

СТРУКТУРА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
Вибір системи газопостачання за тиском, кількістю ступенів редукування, кількістю ГРС, ГРП та геометричною структурою розподільних газопроводів (кільцеві, тупикові, змішані) слід виконувати на підс

Таблиця 1.1 - Класифікація газопроводів систем газопостачання
Газопроводи     Класифікаційні показники     Зовнішні (вуличні, внутрішньоквартальні, дворові, міжцехові)

Таблиця 2.2 - Характеристика споживачів за тиском газу
Споживачі газу Тиск газу, МПа І. Виробничі будинки промислових та сільськогосподарських підприємств, а також підприємства побутового о

Газопостачання з будинковими регуляторами тиску
На сьогодні зазначений варіант вважається перспективним та ефективним при газифікації сільських населених пунктів. Він може бути реалізований за наявності відносно дешевих, надійних та безпечних в

Таблиця 1.1- Фізико-хімічні властивості вуглеводневих та деяких інших газів
Показник Метан Етан Етилен Пропан Пропілен н-Бу-тан Ізобутан н-Бу-т

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИРОДНИХ ГАЗІВ
Основні параметри газів Природні гази поділяються на три групи: гази, які добуваються з чисто газових родовищ і складаються в осношвому з метану (82—98 %), гази, як

Графік пружності вуглеводневих газів.
1 – метан, 2 – етан, 3 – етилен, 4 – пропан, 5 – пропілен, 6 – ізо-Бутан, 7 – бутан, 8 – ізо-Пентан, 9 – пентан, 10 – гексан. води з кислими газами сприяє інтенсивн

Таблиця 1.01 Розрахунок теплоти згоряння природного газу
Компонент Молярні або об'ємні частки Теплота згоряння компонентів, КДж/м3 Загальна теплота згоряння газу, КДж/м

НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
При проектуванні системи газопостачання населеного пункту обов'язковим розділом є визначення річних і максимальних годинних витрат газу всіма його споживачами. Річні витрати газу необхідно

Таблиця 3.1 — Річні норми витрати теплоти на господарсько-побутові потреби згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Житлові будинки За наявності в

Таблиця 2.2- Норми витрати тепла на утримання тварин згідно з ДБН В.2.5-20-2001
Споживачі газу Показник споживання газу Норма витрат тепла, МДж Приготування кормів для тварини: кінь корова свиня

ДБН В.2.5-20-2001
  Підприємство Коефіцієнт годинного максимуму Лазні 1/2700 Пральні 1/2

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ОПАЛЕННЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Згідно з нормативним документом СНиП 2.04.07-86 витрати теплоти на опалення будівель обчислюються таким чином. Спочатку визначається максимальний тепловий потік (Вт) на опалення житлових і громадсь

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ ГАЗУ НА ВЕНТИЛЯЦІЮ ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ
Знаходиться максимальний тепловий потік (Вт) на вентиляцію громадських будівель за формулою: (2.14) де k2- кое

Таблиця 2.7 - Укрупнені показники середнього теплового потоку (Вт) на централізоване гаряче водопостачання
(згідно з СНиП 2.04.07-86 ) Середня норма витрати гарячої води на людину, л/добу Для житлового сектора Для житлового

Таблиця 2.8 - Вихідні дані для розрахунку витрат газу споживачами індивідуального житлового сектора
Параметр Значення параметра   Кількість жителів Кількість дворів кількість домашніх тварин: корів коней свиней Ас

ТА СЕРЕДНЬОГО ТИСКУ
Теоретичною базою гідравлічних розрахунків газопроводів є рівняння газової динаміки, які описують залежність між геометричними параметрами трубопроводу (внутрішній діаметр і довжина), фізичними та

Газопостачання середнього тиску
Вихідні дані для графоаналітичного розрахунку такі: - конфігурація мережі газопостачання; - довжини всіх ділянок між вузлами; - розрахункові витрати газу

НИЗЬКОГО ТИСКУ
  До мереж газопостачання низького тиску відносять газопроводи, в яких надлишковий тиск не перевищує 5000 Па. Для елементів систем газопостачання житлового сектора населених пунктів н

Мереж газопостачання низького тиску
  Розрахункові витрати газу в мережі газопостачання низького

МЕТОДИ ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРАХУНКУ МЕРЕЖ ГАЗОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
До внутрішньобудинкових мереж газопостачання відносяться такі газопроводи, які прокладаються всередині будівель і споруд. Вони належать до мереж газопостачання низького тиску і тому розраховуються

Внутрішньобудинкових мереж газопостачання
Ділянка Асортимент газових приладів Кількість квартир Коефіцієнт одночасності, Ко Розрахункова витрата газ

Таблиця 6.3 - Коефіцієнти місцевого опору для розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Функціональне призначення газопроводу Коефіцієнт місцевого опору а, % На

Таблиця 6.4- Результати графоаналітичного розрахунку внутрішньобудинкових мереж газопостачання
  Ді-лянка Довжина l, м Коефіці- єнт місцево-го опору а, м Розра- хункова довжина 1р

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНІ ПУНКТИ
Нормативні вимоги до газорегуляторних пунктів Нижче наведені вимоги до компонування технологічних схем газорегуляторних пунктів та вибору їх технологічного обладнан

Таблиця 10.1- Мінімальні відстані від ГРП до будинків і споруд
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Тиск газу на вході в ГРП, ГРПБ і ШРП     Відстані у просвіті від окремо розташованих ГРП,

ДОМІШОК НА ГРП
Для очищення газу від механічних домішок і запобігання забруднення імпульсних трубок, дросельних отворів, зношення запірних і дросельних органів арматури установлюють фільтри. Залежно від типу регу

Таблиця 10.2 - Характеристики газових фільтрів
Марка фільтра     Вхідний тиск, МПа, не більше     Пропускна здатність, м3/год, при вхідному тиску, МПа

Таблиця 10.3- Розміри фільтрів типу ФГ
  Фільтр     Вхідний тиск     Габаритні розміри, мм L

Таблиця 10.4 - Основні технічні дані газових фільтрів типу ФГ
виробництва ВАТ „Івано-Франківський завод „Промприлад"   Номіна-льний діаметр, мм     Максимальний

КОНТРОЛЬ ТИСКУ ГАЗУ НА ВИХОДІ ГРП
Цю функцію виконують запобіжні запірні клапани (ЗЗК) і запобіжні скидні клапани (ЗСК). ЗЗК контролює верхню і нижню межу тиску на виході ГРП, ЗСК - тільки верхню межу тиску. У більшості випадків ЗС

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКІВ РДУК 2, РД32М і РД-50М
Основною функцією газорегуляторного пункту є зниження тиску газу і автоматичне підтримання його на заданому рівні. Цю функцію виконують регулятори тиску різних типів. На стаціонарних ГРП н

Таблиця 10.5 - Комплектування регуляторів тиску типу РДБК1
Регулятор Регулюваль-ний клапан Регулятор керування непрямої дії Регулятор керування прямої дії Стабі- лізатор

Таблиця 10.6 - Розміри регуляторів тиску типу РДБК1, мм
Модифікація регулятора тиску            

ОБЛІК ВИТРАТ ГАЗУ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Концепція створення єдиної системи обліку обсягу природного газу в Україні Дана Концепція схвалена постановою Кабінету Міністрів У

ПУНКТІВ
Нижче узагальнені основні вимоги до технічного обслуговування газорегуляторних пунктів, які наведені у ДНАОГІ 0.00-1.20-98 та у проекті галузевого стандарту України "Система газопостачання. Те

ПРОКЛАДАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ
Нижче наведені вимоги до проектування, будівництва та експлуатації зовнішніх газових мереж систем газопостачання населених пунктів, які регламентуються ДБН В.2.5-20-2001 та іншими чинними нормативн

РОЗМІЩЕННЯ ЗАПІРНИХ ПРИСТРОЇВ НА ГАЗОПРОВОДАХ
Запірні пристрої на газопроводах слід передбачати: на вводах у житлові, громадські та виробничі будинки або в групу суміжних будинків, перед зовнішніми установками, які споживають газ;

Таблиця 9.12- Характеристика гумотканинних рукавів
(згідно з ДБН В.2.5-20-2001) Гумотканинні рукави Призначення     нормативний документ

НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВНИЦТВА ГАЗОПРОВОДІВ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
При будівництві систем газопостачання, крім вимог робочих проектів далі - проектів) та вимог ДБН В.2.5-20-2001, викладених нижче, слід дотримуватися вимог ДБН А.3.1-5-96, СНиП 3.01.03-84, СНиП ІП-4

Герметичність
Об'єкти випробування   Норми випробування на міцність на герметичність тиск, МПа

ПОРЯДОК ПРИЄДНАННЯ ЗБУДОВАНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ДО ДІЮЧИХ В СИСТЕМАХ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Приймання в експлуатацію газопроводів та споруд на них повинно проводитися згідно з вимогами ДБН В.2.5-20-2001, "Правил безпеки систем газопостачання України" (ДНАП 0.00-1.20-98), а газоп

З ДНАП 0.00-1.20-98
  Газопроводи   Періодичність обходу трас газопроводи низького тиску     газопроводи в

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги