рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Постадійний Аналіз

Постадійний Аналіз - раздел Промышленность, Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області Найменування Стадії РозвиткуА-1.1.0.Вихiд Параметрiв ...

Найменування стадії розвиткуА-1.1.0.Вихiд параметрiв за критичнi значення.

Аналіз умов виникнення та розповсюдження

Критичних значень можуть набувати наступнi параметри:

- тиск всмоктування (нижче припустимого рiвня);

- тиск нагнiтання (вище припустимого рiвня);

- температура нагнiтання (вище припустимого рiвня);

- рiвень рiдкого амiаку у апаратах (вище припустимого значення), з яких вiдсмоктуються пари амiаку;

- рiвень рiдкого амiаку у промiжнiй судинi (мiж ступенями компресора).

Аварiйне пiдвищення чи зниження тиску у системi може привести до розгерметизацiї елементiв, частiше за все зварних чи фланцевих з’еднань, розриву трубопроводiв внаслiдок гiдравлiчного удару чи виникнення високого вакууму.

Пiдвищена температура нагнiтання пари амiаку компресором призводить до кавiтацiйних процесiв. При кавiтації зменшусться подача, напiр, ККД компресора, а при сильно розвинутiй кавiтації виникає зрив режиму роботи.

Кавiтацiя в наслiдок виникнення гiдравлiчного удару, причиною руйнування елементiв системи. Також при явищi кавiтацiї виникає пiдвищений шум, вiбрацiя, що спричиняє порушення герметичностi з’єднання труб.

Аварiйне пiдвищення рiвня рiдкого амiаку у апаратi.

Способи та засоби запобігання аварії:

Кожухотрубнi апарати, технологiчне обладнання з безпосереднiм охолодженням (швидко морозильні апарати, фрiзери, льодогенератори), також посудини, що працюють пiд тиском, з внутрiшнiм дiаметром більше 150 мм повиннi оснащуватися запобiжними пристроями вiд пiдвищення тиску. Апарати повiтряного охолодження виготовленi безшовних труб з внутрiшнiм діаметром не бiльше 70 мм, з безшовних труб внутрiшнiм дiаметром не бiльше 150 мм, дозволяється не оснащувати такими пристроями.

Запобiжнi пристрої компресорних агрегатiв повиннi перевiрятися на тиск спрацювання (вiдкриття та закриття) не менш як раз у рiк, а посудин та апаратiв не менш як раз у шiсть мiсяцiв.

Для захисту вiд пiдвищення тиску також встановлюються штатнi релє тиску, що зупиняють електродвигуни або виконують операцiї, що обмежуються зростання тиску. Такi релє не виключають та не замiняють запобiжнi пристрою.

Кiлькiсть та характеристики пристроїв безпеки встановлються згiдно технiчної документацiї на обладнання, технологiчної схеми холодильної установки та правил безпечної експлуатацiї таких установок.

Для вiзуального контролю параметрiв системи використовуються манометри, оглядове скло та термометри.

Найменування стадії розвитку А-1 .2.0 Знос, утомленiсть матерiалу, вiдмова обладнання.

Аналіз умов виникнення та розповсюдження.

Дефекти зварених з’еднань, матерiалiв, неоднорідність матеріалів, невiдповiднiсть марки матерiалiв, використаних для виготовлення арматури, фланцiв, вимогам правил. Використання дефектних матерiалiв i виробiв, перевищення термiнiв експлуатацi’i устаткування. При перевищеннi регламентних параметрiв температури, тиску може вiдбутися розгерметизацiя або руйнування устаткування, трубопроводiв, запiрноi арматури. Застосування запобiжних пристроїв проведення випробувань i ревiзiй згiдно графiку ППГ. Наявнi умови для механiчного пошкодження трубопроводiв, запірної арматури, насосiв вiд зовнiшнiх та внутрiшнiх джерел впливу.

Способи та засоби запобігання аварії:

Вiзуальний контроль, контроль робочих параметрiв апаратно. Дотримання умов експлуатацiї технологiчного устаткування. Раціональна система органiзацiї обслуговування i ремонту устаткування, що включає в себе щоденне технiчне обслуговування, перiодичне бiльш повне технiчне обслуговування, поточний i капiтальний ремонти).

Посудини, апарати та трубопроводи холодильних установок повиннi проходити технiчне опосвiдчення пiсля монтажу (до включення в роботу), перiодично в процесi експлуатації та в необхiдних випадках (пiсля ремонту або тривало, бiльше року, зупинки) — позачерговому опосвiдченню.

До складу технiчного опосвiдчення входять посудини, апаратiв та трубопроводiв:

- зовнiшнiй та внутрiшнiй огляд (за наявностi люкiв);

- пневматичне випробування на мiцнiсть, щiльнiсть.

Важливою складовою безпечної експлуатацiї системи є плановопопереджувальний ремонт (ППГ) по занчасно складеним графiкам.

Рiчний та мiсячний (з врахуванням фактичного вiдпрацювання обладнання) графiки ППР затверджуються технiчним керiвником органiзації.

Найменування стадії розвитку. А-1.3.0. Помилки ремонтного та обслуговуючого персоналу.

Аналіз умов виникнення та розповсюдження.

Допуск до роботи обслуговуючого i ремонтного персоналу без вiдповiдного iнструктажу, навчання, перевiрки знань, квалiфiкацiї, хворобливого i наркотичного стану.

Способи та засоби запобігання аварії.

Застосування у виробництвi працi квалiфiкованого i досвiдченого персоналу по обслуговуванню i ремонту устаткування. Своєчасне проведення iнструктажiв з питань охорони працi, технiки безпеки, перевiрки знань, професiйне навчання, професiйний вiдбiр. Використання нарядiв-допускiвів до роботи на АХУ допускаються лише особи, якi пройшли нанчання за програмою пожежно-технiчного мiнiмуму та правил безпечної експлуатацiї АХУ. Недопущения до роботи персоналу у нетверезому, хворобливому або наркотичному станi.

Найменування стадії розвитку.А-1.4.0. Дія зовнішніх факторів, природніх сил.

Аналіз умов виникнення та розповсюдження.

Вихiд з ладу засобiв захисту вiд прямого удару блискавки та вторинних (електростатичної та електромагнiтної iндукції) проявiв атмосферної електрики.

Надзвичайно потужне проявлення атмосферної електрики здатне запалити амiак як зовнi так i усерединi обладнання. При прямому ударi можливе проплавлення блискавкою металених поверхонь обладнання (посудин, ресиверiв), нагрiвання цих поверхонь до температури самозапалення амiаку. А також запалення їх безпосередньо вiд каналу блискавки. Канал блискавки має температуру 20000 ОС i бiльше.

Способи та засоби запобігання аварії:

Систематичний контроль за справнiстю засобiв захисту вiд вторинних проявiв блискавки. Для захисту вiд прямих ударiв блискавки i заземлення високих потенцiалiв усi металоконструкцiї та електропровiднi неметалевi частини технологiчного обладнання (резервуари, трубопроводи, наливнi колонки тощо) мають бути приєднанi до заземлювального пристрою.

Найменування стадії розвитку. А-2.1.0, А-2.2.0, А-2.3.0. Розгерметизацiя технологiчноi системи.

Аналіз умов виникнення та розповсюдження

Перевищення критичних параметрiв (температури, тиску) при всмоктуваннi та нагнiтаннi амiаку знос, утома матерiалу, несправнiсть запобiжних пристроїв, помилки персоналу, вiдмова приладiв контролю, проява природних факторiв небезпечного впливу (атмосферна електрика) може призвести до розгерметизацiї або руйнування елементiв технологiчної системи:

трубопроводiв, арматури, обладнання, апаратiв тощо.

Найбiльшу ймовiрнiсть розгерметизації мають фланцевi та зварнi з’єднання, найменшу апарати (ресивери, конденсатори, вiддiльники рiдини), що здатнi витримати значно бiльший аварiйний тиск (до 2,5МПа) та обладнанi запобiжними пристроями. При виходi параметрiв за критичнi значения (напр. аварiйне пiдвищення тиску) розгерметизацiя таких апаратiв є малоймовiрною та буде попереджена спрацюванням запобiжних клапанiв або розгерметизацiєю з’єднань чи арматури.

Способи та засоби запобігання аварії.

Вiзуальний контроль. Дотримання умов експлуатації технологiчного устаткування. Рацiональна система органiзацiї обслуговування i ремонту устаткування, що включає в себе щоденне технiчне обслуговування, перiодичне бiльш повне технiчне обслуговування, поточний i капiтальний ремонти). У перiод технiчного обслуговування i поточного ремонту виконується перевiрка посудин, що працюють пiд тиском, герметичностi пристроїв (запiрної арматури, з’єднань (зварених, фланцевих), ущiльненъ, крана роздавального, рукава напiрного, насосiв та компресорiв та iн.), усунення дефектiв i iн. Технiчне обслуговування, ремонт i опосвiдчення посудин, що працюють пiд тиском повиннi виконуватися вiдповiдно до Правил технiчної експлуатації таких апаратiв.

Антикорозiйний захист устаткування, комунiкацiй. Дотримання регламентних параметрiв, оснащення справними запобiжними пристроями, пiдвищення мiцнiсних характеристик устаткування, виконання графiка ППР, застосувания атестованих приладiв контролю.

Своєчасне та якiсне проведения технiчного обслуговування, планових ремонтiв. Оснащення обладнанням з пiдвищеними характеристиками мiцностi.

Найменування стадії розвитку. А-3.1.0. Викид технологiчно речовини назовнi (рiдкий амiак).

Аналіз умов виникнення та розповсюдження.

Викид рiдкого амiаку можливий на стадiї холодоутворення та зрiдження. Небезпека цього iснує в примiщеннях та на зовнiшнiх майданчиках АХУ, де встановленi лiнiйнi ресивери, конденсатори, випарники, холодильне обладнання, регстанцiї, холодильне обладнання в iнших виробничих примiщеннях.

При розрахунках наслiдкiв дiаметр отвору розгерметизацi приймасться рiвним 20% дiаметру трубопроводу.

Внаслiдок iнтенсивного випаровування рiдкої фази вiдбувасться охолодження навколишнього середовища та утворення токсичної хмари.

Способи та засоби запобігання аварії.

Викиди попереджаються контролем параметрiв роботи системи (тиск, температура), надiйною роботою запобiжних пристроїв.

Кiлькiсть викиду залежить вiд продуктивностi, джерела, швидкостi його виявлення та лiквiдації.

Наявнiсть викиду контролюється як безпосередньо працiвником так i з допомогою датчикiв загазованостi та засобами автоматичного контролю робочих параметрiв технологiчної системи з можливiстю дистанцiйного керувания (панель КВПiА, мнемосхема .

Найменування стадії розвитку. А-3.2.0. Викид технологічної речовини назовні (пара аміаку).

Аналіз умов виникнення та розповсюдження.

Викид пари амiаку можливий на стадiях компресiї та зрiдження.

Небезпека цього iснує в приміщеннях та на зовнiшнiх майданчиках АХУ, де встановленi компресори, масловiддiльники, вiддiльники рiдини, конденсатори, випарники, холодильне обладнання в iнших виробничих примiщеннях.

При розрахунках наслiдкiв дiаметр отвору розгерметизацiї приймаеться рiвним 20% дiаметру трубопроводу.

Викид амiаку як рiдкого так пароподiбного не є вiльним, оскiльки кожен блок технологiчної системи працюс з тим чи iншим значенням надлишкового тиску. Продуктивнiсть викиду амiаку має пряму залежнiстъ вiд значення надлишкового тиску блоцi.

Викид супроводжується зниженням тиску у системi, пiдвищенням температури об’єктiв, що охолоджуються, загазованiстю примiщенъ та вiдкритих майданчикiв, спрацюванням систем контролю загазованостi, характерним шумом викиду.

Способи та засоби запобігання аварії.

Ліквідація джерела викиду виконується послiдовним вiдсiканням ушкодженої дiлянки технологiчны системи арматурою та зупинкою компресорiв.

Найменування стадії розвитку А-4.1.1.Утворення розливу аміаку.

А-4.1.2. Випаровування рідкого аміаку.

Аналіз умов виникнення та розповсюдження.

В наслiдок розгерметизації обладнання чи трубопроводiв рiдкої фази амiаку на пiдлозi примiщень, поверхнi вiдкритих майданчикiв може виникнути розлив рiдкого амiаку. Його площа залежить вiд продуктивностi джерела викиду, часу його iснування та характеру поверхнi (адсорбуюча здiбнiсть, шершавiсть).

Небезпека розливу амiаку полягає у здатностi iнтенсивно випаровувати, утворюючи хмари токсичного газу.

Iнтенсивнiсть випаровування залежить вiд площi розливу, температури поверхнi, температури повiтря та швидкостi вiтру.

Способи та засоби запобігання аварії

Наявнiсть розливу рiдкого амiаку контролюсться вiзуально. При виявленнi джерело викиду розлив повинно бути негайно лiквiдоване, а розлив локалiзований та лiквiдований. Як правило, розливи розчиняються великою кiлькiстю води та зливаються у каналiзацiю.

Для зменшення площi випаровування застосовуються пiддони, що спроектованi для прийняття виливу повного вмiсту апарата.

При локалiзацiї та лiквiдацiї виливiв обов’язкове використання засобiв iндивiдуального захисту та вентиляцiї примiщень, де вiн стався.

Найменування стадії розвитку А-5.0.0. Утворення небезпечної пароповітряної хмари.

Аналіз умов виникнення та розповсюдження.

Небезпечна хмара амiаку, в залежностi вiд аварiї, може складатися тiльки з первинної хмари або з первинної та вторинної хмар.

Первинною хмара формується при викидi безпосередньо газової фази речовини та з пари амiаку, що випаровувалася в момент його викиду з системи. Вторинна хмара — випаровування з площi розливу рiдкого амiаку.

Небезпека хмари полягає у токсичнiй дiї пари амiаку на органiзм людини, що залежить вiд концентрацiї. Найбiльшої концентрацiї хмара може досягти у примiщеннi за вiдсутностi вентиляцiї або при наявностi застiйних мiсць на вiдкритих майданчиках.

Способи та засоби запобігання аварії.

Виявлення хмари вiдбувається датчиками газосигналiзатора, на запах чи вiзуально.

В примiщеннях для лiквiдацiї небезпеки застосовується аварiйна вентиляцiя з пiдвищеним повiтрообмiном у порiвняннi iз звичайною. Може застосовуватися водяне зрошення примiщення. При цьому важливим є виключения можливих джерел запаления.

Вентиляцiя та зрошення вмикається або автоматично по сигналу з датчикiв загазованостi або працiвниками.

При локалiзацiї та лiквiдацiї наслiдкiв аварiй обов’язкове використання засобiв iндивiдуального захисту.

Найменування стадії розвитку А-6.1.0. Вибухонебезпечної хмари.

Аналіз умов виникнення та розповсюдження.

При концентрацiї пари амiаку з повiтрям 15-28% об. та при наявностi джерел запалювання достатньої потужностi хмара здатна вибухнути.

Вибух пароповiтряної хмари е небезпечним не тiльки для життя та здоров’я персоналу, а також для обладнання та будiвельних конструкцiй.

При експлуатацiї АХУ характерними джерелами запалення е:

- природнi - вiд атмосферної електрики (прямi та вториннi удари);

- виробничi — вiд електроустановок (приладiв, компресорiв, насосiв, освiтлення тощо), статичної електрики (в наслiдок утворення та генерування статичних зарядiв електрики), механiчних (викрешування iскор тощо) самозапалення, вогневих (при проведеннi ремонтних робiт) необережному поведенi з вогнем, навмисному пiдпалу, пожежi, вибуху.

Способи та засоби запобігання аварії.

Забороняеться палити як у примiщеннях АХУ, так i зовнi на вiдстанi менше 20м вiд її територiї. Проведення ремонтних та iнших робiт, що повязанi iз застосуванням вiдкритого вогню, повинно вiдповiдати правилам проведення таких робiт, виконуватися квалiфiкованим персоналом. При наявностi ознак загазованостi, розгерметизацiї технологiчної системи слiд негайно зупинити вогневi роботи та знеструмити ремонтне та спецiальне обладнання, компресорнi установки та освiтлення. Знеструмлення здiйснюється кнопками аварiйної зупинки обладнання, що встановленi при виходах з примiщення АХУ (основному та резервиому) iз зовнiшньої сторони.

Найменування стадії розвитку А-6.2.0. Розповсюдження токсичної хмари.

Аналіз умов виникнення та розповсюдження.

Оскiльки пара амiаку є легшою за повiтря, то розповсюдження основної маси хмари вiдбуваеться на деякiй висотi (в залежностi вiд температури повiтря) в напрямку вiтру. З часом хмара набуває сигароподiбної форми та втрачае концентрацiю. В примiщеннях пара амiаку концентруеться пiд стелею.

Способи та засоби запобігання аварії.

Небезпека розповсюдження токсичної хмари полягає у поширеннi її небезпечного впливу за межi АХУ на iншi дiльницi пiдприемства, за межi пiдприемства.

Небезпека розповсюдження хмари з небезпечною концентрацiєю iснує при достатньо великому викидi амiаку iз системи.

Для запобiгання розповсюдженню хмари за межi АХУ примiщення можуть бути оснащенi системами та засобами стримування випаровування та нейтралiзацiї виливiв рiдкого амiаку, системами локалiзацiї та розсiювания пари амiаку (пiддони, водяна завiса).

Для лiквiдацiї загазованостi у примiщеннях обов’язково передбачається аварiйна вентиляцiя, що задiюється вручну працiвниками або автоматично при спрацюваннi датчикiв концентрації амiаку у повiтрi робочоi зони.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області

Вступ.. Розділ Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу.. Розділ Аналіз пожежної та техногенної безпеки приватного підприємства Ренет Любарський молокозавод с м т Любар Житомирської області..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Постадійний Аналіз

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

В С Т У П
На сучасному етапі в Україні молочна промисловість стоїть на досить високому рівні, хоча в порівнянні з світовими стандартами багато в чому ми відстаємо від світового рівня. До складу моло

Зовнiшня площадка випарникiв
Прийомний ресивер призначений для зберiгання запасу амiаку, зливу амiаку з системи (при аварiях чи ремонтi). Також до прийомного ресивера виконуеться заправлення системи рiдким амiаком.

Аналіз вибухонебезпечних властивостей речовини, що обертається в технологічному процесі
До переліку основних технологічних процесів, пов'язаних з використанням небезпечних речовин на підприємстві «Ренет» відносяться: • виробництво холоду з використанням аміаку в якості холоди

Аналіз та розрахунок кількісних показників небезпеки
На підприємстві «Ренет» найбільш небезпечний технологічний процес, де ймовірне утворення горючого середовища, у приміщені апаратно-компресорної зали та зовнішній площадці випарників де знаходиться

Аналіз можливості виникнення джерел запалення
До джерел запалювання, які ініціюють горіння належать: відкрите полум`я, розжарені предмети, електричні заряди, теплові процеси хімічного, електричного та механічного походження, іскри від ударів т

Аналіз шляхів розповсюдження пожежі
Розповсюдження характеризується глибиною зон (порогової та смертельної) токсичного забруднення парою амiаку. Глибина розповсюдження залежить вiд продуктивностi джерела викиду та умов, в яких викид

Аналiз та розрахунок зони дiї потенцiйно небезпечних об’ктiв
Для оцiнки впливу потенцiйно-небезпечного об’єкта проводимо розрахунок радiусу зони небезпечного впливу для речовини 1-ї (горючi (займистi) гази) та 8-ї категорi (токсичнi речовини) з встановленими

Визначення iндивiдуальних порогових мас потенцiйнонебезпечних об’єктiв
Розглядаючи нанесену на ситуацiйний план зону дiї потенцiйно-небезпечного об’екту радiусом Rз = 70,71 м видно, що в цю зону попадає об’єкт так звано “турботи”: транспортна магiстраль — вул. Фрунзе.

Сценарії виникнення і розвитку аварії на аміацно холодильній установці приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод»
Аварії в залежностi вiд їхнього масштабу можуть бути трьох рiвнiв: А, Б та В. На рiвнi “А” аварiя характеризусться розвитком аварii в межах одного виробництва (цеху, вiддiлення, в

Прибуває шпг, любарського рв гу мнс та рятувальне відділення групи рятувальних робіт арч арз сп на сарм-в на чолі з начальником частини
КГП доповідає про обстановку інформацію аварії, про обставини пожежі та введені сили і засоби начальнику АРЧ - КАРРГП КАРРГП подає команду на бойове розгортання рятувального відділення ГРР

Закінчення робіт
Звернути сили та засоби". ”ВІДБІЙ” КАРРГП проводить інструктаж по ТБ при слідуванні в місце дислокації підрозділу РЕКОМЕНДАЦІЇ КАРР та ГП 1.Провести розвідку

Рекомендації щодо дотримання правил безпеки праці
1. Роботу у задимлених приміщеннях проводити тільки в ізолюючих протигазах, організувати та забезпечити роботу постів безпеки. 2. Встановити спільні сигнали небезпеки для осіб, працюючих у

Охорона навколишнього середовища та безпека життєдіяльності
Усе необхідне людині вона одержує з природи: повітря, воду, сировину для промисловості. Людське суспільство як частина природи може бути тільки в постійній взаємодії з нею. Вплив людини на навколиш

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги