рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Аналіз вибухонебезпечних властивостей речовини, що обертається в технологічному процесі

Аналіз вибухонебезпечних властивостей речовини, що обертається в технологічному процесі - раздел Промышленность, Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області До Переліку Основних Технологічних Процесів, Пов'язаних З Використанням Небез...

До переліку основних технологічних процесів, пов'язаних з використанням небезпечних речовин на підприємстві «Ренет» відносяться:

• виробництво холоду з використанням аміаку в якості холодильного агента;

• виробництво тепла з використанням природного газу у котельні;

• дезінфекція тари, обладнання та приміщень з використанням азотної кислоти, їдко­го натрію та вапна.

· визначення жирності молока використовують у лабораторії сірчану кислоту.

До умов приймання, зберігання та використовування небезпечних речовин можна віднести:

Аміак масою 1 т знаходиться та використовується в обладнанні АХУ. Приймання вико­нується з цистерни .

Природний газ подається з міської газової мережі до парових котлів ДКВР 2,5 (2 од) та суш­ки через ГРП. Всього використовується не більше 200м3. Накопичення природного газу не здій­снюється.

Азотна кислота завозиться на склад у дрібній тарі. Кількість одноразового завозу не більше 200 кг. Кислота використовується для дезінфекції обладнання.

Їдкий натрій завозиться на склад у дрібній тарі у сухому вигляді. Кількість одноразового заво­зу не більше 1000 кг. Луги використовуються для дезінфекції тари.

Хлорне вапно завозиться на склад у дрібній тарі у сухому вигляді. Кількість одноразового завозу не більше 1000 кг. Луги використовуються для дезінфекції тари.

 

Аміак — безбарвний газ з характерним різким запахом і їдким смаком. Він майже у два рази легший від повітря. При —33,35°С і звичайному тиску аміак скраплюється в безбарвну рідину, а при —77,75°С замерзає, перетворюючись у безбарвну кристалічну масу. Його зберігають і транспортують у рідкому стані в стальних балонах під тиском 6—7 атм.

У воді аміак розчиняється дуже добре: при 0°С і звичайному тиску в 1 об'ємі води розчиняється близько 1200 об'ємів NH3, а при 20°С — 700 об'ємів. Концентрований розчин містить 25% NH3 і має густину 0,91 г/см3. Розчин аміаку у воді називають аміачною водою або нашатирним спиртом. Звичайний медичний нашатирний спирт містить 10%: NH3. При нагріванні розчину аміак легко випаровується.

Молекули аміаку утворюються за допомогою ковалентних зв'язків. Електронна і структурна формули молекули аміаку.

Суха суміш аміаку з повітрям /4:3/ здатна вибухнути. Добре розчинається у воді. Межа допустимої концентрації в повітрі: в населених пунктах середньодобова - 0,0002 мг/л, в працюючій зоні - 0,02 мг/л. Вражаюча концентрація при 6-ти годинній експозиції -0,21 мг/л, смертельна при 30-ти хвилинній експозиції 7 мг/ л.

Використовується в технологічних лініях в рідкому стані під тиском 12 атм. При виході в атмосферу димить. Легше повітря.

Аміак - пальний газ, горить при наявності постійного джерела вогню, при нагріванні виділяє спалахуючи пари. В порожніх ємностях утворюється вибухово небезпечна суміш.

Аміак при атмосферному тиску i температурі вище мiнус 33 оС являє собою безбарвний газ з характерним запахом i їдким смаком.

Граничнi санiтарнi норми наявностi амiаку в повiтрi, мт/м3.

• у виробничих примiщеннях 20

• порiг сприйняття нюхом 35

• концентрацiя пари, що дратуе горло 300

• концентрацiя пари, що дратуе очi 500

• яка викликас кашель 1200

• максимально припустима концентрацiя пари 70

• шкiдлива дiя при тривалому перебуваннi 100

• максимально припустима концентрацiя при 200 - 350

• смертельний результат при впливi на протязi 1500-2700

0,5-1,0 години

Амiак зрiджений перевозиться пiд тиском, при виходi в атмосферу - димить. Амiак добре розчиняється (поглинається) водою, утворює амiачну воду, проводить електричний струм.

Амiак має вибухонебезпечнi властивостi. При концентрацй у повiтрi понад 11 % i наявностi вiдкритого полум’я починається його горiння.

У повiтрi пара амiаку горить погано (жовтим полум’ям), у киснi - добре з зеленуватим полум ‘ям. Вибухонебезпечнi концентрацй знаходяться в межах 15-28 %(об.). При Нагрiваннi сумiшi з повiтрям до 1000С концентрацiйнi межi розширюються, а найбiльше реакцiйно здатною є концентрацiя 21%(об.). При цiй концентрацi максимальний тиск вибуху складає 588 кПа. Температура запалення 651 °С.

Однак аміак є отруйним ядушливим газом (за нормальних умов) з різко вираженою запальною дією. Тому при експлуатації холодильного обладнання з використанням аміаку потрібно враховувати його токсичні, вибухонебезпечні властивості, вживати заходи безпеки при його використаннi.

В високих концентраціях аміак збуджує центральну нервову систему, викликає сильний кашель, задуха. Пари діють сильно, роздратовуючи слизисту оболонку i шкіряне покриття. В разі попадання аміаку на шкіру виникає обмороження. При сильному отруєнні смерть виникає через декілька годин або ж через декілька діб в разі отруєння гортані та легенів.

Небезпека технологічної речовини.

Основнi фiзiологiчнi дії аміаку на організм людини наступні: при вдиханнi пари з’являється кашель, печіння в гортані, сиплість чи втрата голосу, набрякання слизуватих оболонок, явища бронхіту, хрипи в легенях.

Наслiдком отруйно дiї є:

• змiна тиску кровi;

• дi на судинно-руховий центр i серцевий м’яз;

• змiна слизуватих оболонок шлунка;

• порушення i змiна нервово системи.

Найбiлъш серйозним ускладненням може бути раптова зупинка подиху у фазi видиху (рiдше вдиху).

При влученнi в струмiнь газу (при аварiях) спостерiгасться червонiсть i набрякання шкiри, мiхури на нiй. При влученнi на шкiру рiдкий i газоподiбний амiак у великих концентрацiях викликас появу донгонезагойних термохiмiчних опiкiв, а у важких випадках - виразок.

Вдихання амiаку у великих концентрацiях викликас загальне порушення, судороги, набряк легень i смерть. При гострих отрусннях з’являється роздратування носоглотки, бронхiв, ядуха, блювота.

Небезпеки вшiикнення вибуху усерединi технологiчного обла днання:

Можливiсть утворення вибухонебезпечних сумiшей амiаку з повiтрям усерединi обладнання: випарникiв, лiнiйних ресиверiв, конденсаторiв, масловiддiльникiв, враховуючи особливостi технологiчного процесу холодоутворення АХУ — малоймовiрна, оскiльки вiдсутнiй кисень для пiдтримання горiння та iнiцiююче джерело запалення. Розрахунки значень енергетичних показникiв небезпеки у цьому випадку проводити не доцiльно.

Приро́дний газ — суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин.

Сірчана кислота завозиться у тарі по 20 літрів, яка зберігається у спеціальному обладнаному складі, використовується в малій кількості

Природний газ є корисною копалиною. Часто є побічним газом при видобутку нафти. Природний газ у пластових умовах (умовах залягання в земних надрах) знаходиться в газовому стані у вигляді окремих скупчень (газові поклади) або у вигляді газової шапки нафтогазових родовищ — це вільний газ, або в розчиненому стані в нафті або воді (у пластових умовах), а в стандартних умовах (0,101325 Мпа і 20 °C) — тільки в газовому стані. Також природний газ може знаходитися у вигляді газогідратів.

Основну частину природного газу складає метан (CH4) — до 98 %. До складу природного газу можуть також входити більш важкі вуглеводні: етан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10)

— гомологи метану, а також інші невуглеводні речовини: водень (H2), сірководень (H2S), диоксид вуглецю (CO2), азот (N2), гелій (Не2).

Природний газ не має кольору і запаху. Щоб можна було визначити витік по запаху, до нього перед подачею споживачам додають одорант — речовину з різким специфічним запахом. Як одорант може використовуватись етилмеркаптан — C2H5SH або суміш природних меркаптанів — СПМ (C2H3P). У магістральних газопроводах транспортується неодоризований газ, оскільки одорант належить до агресивних речовин, що спричиняють корозію стінок труб.

Фізико-хімічні властивості, параметри яких характеризують газ (газоконденсат) за умов пластових тисків і температури:

густина, в’язкість, вологовміст, розчинність, зворотна конденсація, критична температура і тиск, об'ємний коефіцієнт, коефіцієнт стисливості та ін.

Фізичні властивості

Орієнтовні фізичні характеристики:

Густина: ρ = 0,7 г/м³ (сухий газоподібний) або 400 кг/м³ рідкий

Температура займання: t = 650 °C

Теплота згоряння: 16 — 34 МДж/м³ (для газоподібного)

Октанове число при використанні на двигунах згоряння: 120 — 130

Отруйні властивості природного газу

Докладніше у статті: Отруйні властивості природного газу.

Природний газ створює отруйну дію на організм людини. В атмосферному повітрі населених пунктів, у повітрі робочої зони і у воді водоймищ санітарно-побутового водокористування встановлюються гранично допустимі концентрації шкідливих речовин, які затверджуються Міністерством охорони здоров'я України.

Природний газ широко використовується в хімічній промисловості як вихідна сировина . Також використовується як пальне, для опалення житлових будинків, паливо для машин, електростанцій і ін.

Азотна кислота (нітратна к-та) HNO3 — сильна одноосновна кислота. Безколірна димуча рідина з характерним запахом; 1° кип. 86°, пит. в. 1,5129, легко розкладається, забарвлюючись у жовтий колір. Розчиняється у воді в усіх співвідношеннях, утворюючи азеотропну суміш. Концентрована А. к. — сильний окислювач: окислює сірку (до H2SO4), фосфор (до фосфорної к-ти), руйнує органічні речовини. Взаємодіючи з металами (крім золота та деяких інших), А. к. утворює солі — нітрати. Алюміній, залізо, хром реагують з розбавленою А. к. і не взаємодіють з концентрованою внаслідок утворення окисної плівки на їх поверхні. А. к. взаємодіє з багатьма органіч. сполуками, утворюючи нітросполуки (азотування). В промисловості А. к. виготовляють каталітичним окисленням аміаку киснем повітря (метод І. І. Андрєєва) при 700—900°, каталізатор — платинова сітка. А. к. використовують у виробн. добрив, вибухових речовин, целулоїду і фотокіноплівки, штучного шовку, органіч. барвників, лікувальних препарати).

Їдкий натрій. Їдкий натрій - біла, непрозора, дуже гігроскопічна речовина. Сильний луг. Значення pH 1%-го водного розчину становить 13. Як тверда речовина, так і концентровані її розчини викликають дуже сильні опіки шкіри. Попадання лугу в очі може призвести до їх важких захворювань і навіть до втрати зору. Працівник, який працює з їдким натром, повинен мати захисні щитки, гумові кислото- і лугостійкі рукавиці, бавовняний спецодяг, прогумований фартух і гумове взуття. У разі попадання розчину їдкого натру на одяг його слід промити водою, а потім нейтралізувати 1%-м розчином оцтової кислоти і знову промити водою.

Азо́тна кислота́ (Нітра́тна кислота), HNO3, отримується при окисленні аміаку або реакції сірчаної кислоти з нітратом калію. Висококорозійна кислота, реагує з більшістю металів, сильний окислюючий агент. Використовується для нітрації та одержання ефірів органічних сполук, при виробництві сірчаної кислоти, нітратів, вибухових речовин, пластмас, барвників.Зміст [сховати]

Нітратна кислота являє собою безбарвну рідину з їдким запахом. Густина її 1,53 г/см3. Кипить при 86°С, замерзає при — 41°С. На повітрі HNO3 «димить» внаслідок притягання її парами вологого повітря і утворення дрібненьких крапельок туману. Нітратна кислота нестійка і вже під впливом сонячного світла поступово розкладається.

При нагріванні розклад її значно прискорюється. Утворюваний діоксид азоту розчиняється в HNO3 і надає їй жовтуватого кольору. У водних розчинах нітратна кислота значно стійкіша. З водою HNO3 змішується в будь-яких співвідношеннях. Нітратна кислота належить до сильних кислот, у водних розчинах вона практично повністю дисоціює:

У продаж нітратна кислота звичайно поступає у вигляді 68%-ного розчину з густиною 1,4 г/см3.

Нітратна кислота — дуже сильний окисник. Ступінь відновлення HNO3 залежить від її концентрації і активності відновника. Концентрована HNO3 відновлюється до NO2, а розведена — звичайно до NO. Нітратна кислота взаємодіє майже зі всіма металами, за винятком золота, платини і деяких інших. Так, при дії концентрованої нітратної кислоти на мідь утворюється нітрат міді, діоксид азоту і вода.

При взаємодії нітратної кислоти з ще активнішими металами вона може відновлюватися навіть до аміаку.

Розведена нітратна кислота легко реагує з алюмінієм і залізом, а концентрована без нагрівання з ними не реагує. Це пояснюється тим, що під дією концентрованої HNO3 на поверхні цих металів утворюється міцний, нерозчинний в HNO3 шар оксиду, який ізолює метал від кислоти і тим запобігає його руйнуванню. Завдяки цьому концентровану нітратну кислоту можна зберігати і транспортувати в алюмінієвій і залізній тарі.

Нітратна кислота легко окиснює не тільки метали, а й неметали. Наприклад, вона легко при нагріванні окиснює сірку і фосфор до сульфатної і фосфатної кислот.

Деякі речовини можуть запалюватись нітратною кислотою і горіти в ній. Так, коли кусочок розжареного вугілля вкинути в концентровану HNO3, він буде горіти у ній яскравим полум'ям, а скипідар спалахує при дотику з нею. Тому концентрована кислота в пожежному відношенні дуже небезпечна.

У сучасній хімічній промисловості нітратну кислоту добувають шляхом каталітичного окиснення аміаку до монооксиду азоту з наступним окисненням NO киснем повітря до діоксиду (гемітетраоксиду) азоту і поглинанням останнього водою.

Нітратна кислота є одним з найважливіших продуктів хімічної промисловості. Вона виробляється у дуже великих кількостях, використовується для виробництва азотних добрив, у кольоровій металургії для розділення металів, а також хімічній промисловості для виробництва пластмас, штучного волокна, органічних барвників, лікувальних речовин тощо.

Хлорне вапно — білий сухий порошок з різким запахом хлору. Діючим компонентом хлорного вапна є вільний актив¬ний хлор. Випускається в заводських умовах шляхом пропускання газоподібного хлору через негашене вапно. Містить 25, 32 або 35 % активного хлору. Сухе хлорне вапно частково розчиняється у воді, утворюючи в ній суспензії. Воно розкладається на сонці, повітрі та під впливом вологи, втрачаючи хлор. Хлорне вапно, що містить менше ніж 15 % активного хлору, для дезинфекції непридатне. Тому зберігати хлорне вапно необхідно в сухих, темних, прохолодних місцях. Навіть при правильному зберіганні втрата активного хлору становить 1—3 % на місяць. Тому кожних 3 міс в ньому необхідно визначати вміст активного хлору.

За своїми бактерицидними властивостями хлорне вапно належить до надійних дезинфікуючих засобів. Воно знищує не лише вегетативні, але й спорові форми патогенних мікробів.

Сухе хлорне вапно застосовують для приготування роз-чинів-сумішей 10 % або 20 % концентрації, а також для дезинфекції виділень (випорожнення, харкотиння, гній тощо) і залишків їжі при різних інфекційних захворюваннях.

Розчини-суміші застосовують у формі 10 % або 20 % водного розведення хлорного вапна. Ці розчини дістали назву хлорновапняного молока.

Приготування концентрованого освітленого 10 % розчину хлорного вапна.

Для приготування розчину треба мати:

1) 1 кг сухого хлорного вапна;

2) 9 л води; посуд з покришкою місткістю не менше ніж 10 л (дерев'яний, скляний, пластмасовий, емальований);

3) дерев'яну паличку для розмі¬шування;

4) пляшки з темного скла з корками.

Готують розчин так: 1 кг сухого хлорного вапна розводять у 9 л води. Воду доливають до вапна невеликими порціями, розмішуючи дерев'яною паличкою. Посуд з розчином залишають у темному місці на 1 добу. Протягом перших годин розчин кілька разів розмішують дерев'яною паличкою. Потім зливають освітлений розчин на кілька шарів марлі (осад залишають на дні посуду), розливають його в пляшки з темного скла і закривають корками. На пляшки наклеюють етикетки із зазначенням назви розчину, його кон¬центрації, дати виготовлення.

Зберігають розчин у спеціально відведеному темному прохолодному місці протягом 5 — 7 днів.

Хлорно-вапняне молоко 10 % або 20 % концентрації застосовують для приготування робочих розчинів хлорного вапна необхідної концентрації шляхом розведення водою, а також для знезаражування рідких виділень хворих, стін і підлоги дуже забруднених нежилих приміщень.

Робочі розчини хлорного вапна концентрації 0,2—0,5 %, 1—3—5 % широко використовують для дезинфекції приміщень, обладнання, інструментів, білизни тощо. Для приготування робочих розчинів концентрований 10 % розчин хлорного вапна безпосередньо перед застосуванням розводять відповідною кількістю води.

Найбільш розповсюдженим холодильним агентом на промислових холодильних установках є аміак, що має велику холодопродуктивність i відносно дешевий.

Сірчана кислота H2SO4. знаходиться у рідкому стані. Сполука до складу якої входить атом водню, здатна замінюватись атомами металів, в наслідок цього утворюють солі. Класифікується за за рівнем категорії кисневі, або кисневмісні, двоосновна, сильно електролітна, сильно окисна. Киснева сполукає гідратами (продукти сполучені з водою) оксидів неметалів, а такох оксидів деяких металів у вищих ступеннях окислення наявність атомів водню в кислотних залишках позначається словом гідро або гідроген з відповідним префіксом.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області

Вступ.. Розділ Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу.. Розділ Аналіз пожежної та техногенної безпеки приватного підприємства Ренет Любарський молокозавод с м т Любар Житомирської області..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Аналіз вибухонебезпечних властивостей речовини, що обертається в технологічному процесі

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

В С Т У П
На сучасному етапі в Україні молочна промисловість стоїть на досить високому рівні, хоча в порівнянні з світовими стандартами багато в чому ми відстаємо від світового рівня. До складу моло

Зовнiшня площадка випарникiв
Прийомний ресивер призначений для зберiгання запасу амiаку, зливу амiаку з системи (при аварiях чи ремонтi). Також до прийомного ресивера виконуеться заправлення системи рiдким амiаком.

Аналіз та розрахунок кількісних показників небезпеки
На підприємстві «Ренет» найбільш небезпечний технологічний процес, де ймовірне утворення горючого середовища, у приміщені апаратно-компресорної зали та зовнішній площадці випарників де знаходиться

Аналіз можливості виникнення джерел запалення
До джерел запалювання, які ініціюють горіння належать: відкрите полум`я, розжарені предмети, електричні заряди, теплові процеси хімічного, електричного та механічного походження, іскри від ударів т

Аналіз шляхів розповсюдження пожежі
Розповсюдження характеризується глибиною зон (порогової та смертельної) токсичного забруднення парою амiаку. Глибина розповсюдження залежить вiд продуктивностi джерела викиду та умов, в яких викид

Аналiз та розрахунок зони дiї потенцiйно небезпечних об’ктiв
Для оцiнки впливу потенцiйно-небезпечного об’єкта проводимо розрахунок радiусу зони небезпечного впливу для речовини 1-ї (горючi (займистi) гази) та 8-ї категорi (токсичнi речовини) з встановленими

Визначення iндивiдуальних порогових мас потенцiйнонебезпечних об’єктiв
Розглядаючи нанесену на ситуацiйний план зону дiї потенцiйно-небезпечного об’екту радiусом Rз = 70,71 м видно, що в цю зону попадає об’єкт так звано “турботи”: транспортна магiстраль — вул. Фрунзе.

Сценарії виникнення і розвитку аварії на аміацно холодильній установці приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод»
Аварії в залежностi вiд їхнього масштабу можуть бути трьох рiвнiв: А, Б та В. На рiвнi “А” аварiя характеризусться розвитком аварii в межах одного виробництва (цеху, вiддiлення, в

Постадійний Аналіз
Найменування стадії розвиткуА-1.1.0.Вихiд параметрiв за критичнi значення. Аналіз умов виникнення та розповсюдження Критичних значень можуть набува

Прибуває шпг, любарського рв гу мнс та рятувальне відділення групи рятувальних робіт арч арз сп на сарм-в на чолі з начальником частини
КГП доповідає про обстановку інформацію аварії, про обставини пожежі та введені сили і засоби начальнику АРЧ - КАРРГП КАРРГП подає команду на бойове розгортання рятувального відділення ГРР

Закінчення робіт
Звернути сили та засоби". ”ВІДБІЙ” КАРРГП проводить інструктаж по ТБ при слідуванні в місце дислокації підрозділу РЕКОМЕНДАЦІЇ КАРР та ГП 1.Провести розвідку

Рекомендації щодо дотримання правил безпеки праці
1. Роботу у задимлених приміщеннях проводити тільки в ізолюючих протигазах, організувати та забезпечити роботу постів безпеки. 2. Встановити спільні сигнали небезпеки для осіб, працюючих у

Охорона навколишнього середовища та безпека життєдіяльності
Усе необхідне людині вона одержує з природи: повітря, воду, сировину для промисловості. Людське суспільство як частина природи може бути тільки в постійній взаємодії з нею. Вплив людини на навколиш

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги