рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Аналіз можливості виникнення джерел запалення

Аналіз можливості виникнення джерел запалення - раздел Промышленность, Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області До Джерел Запалювання, Які Ініціюють Горіння Належать: Відкрите Полум`я, Розж...

До джерел запалювання, які ініціюють горіння належать: відкрите полум`я, розжарені предмети, електричні заряди, теплові процеси хімічного, електричного та механічного походження, іскри від ударів та тертя, сонячна радіація, електромагнітні та інші випромінювання.

При контактi небезпечноi пароповiтряно хмари з джерелом запалення вибух можливий за умов:

• концентрацiя пари амiаку в повiтрi робочо зони в межах вибуховостi;

• наявнiсть джерела запалення;

• джерело запалення повинно бути достатньо потужним для iнiцiацi i горiння в т.ч. i вибухового.

Оскiльки амiак при випаровуваннi охолоджуеться вiдбираючи енергiю з навколишнього середовища, а температура самозапалення становить 650°С, енергiя джерела запалення повинна бути значною, а концептрацiя пари амiаку оптимальною у сумiшi з повiтрям Такий розвиток аварi’i є малоймовiрних та розглядається тiльки для примiщень з нормальними умовами — температура не нижча за О°С. Тому сценарii вибуху пароповiтряно’ї сумiшi у холодильних камерах, морозильних шафах не розглядаються.

Небезпека виникнення та розповсюдження пожежi:

Умовою виникнення пожежi є одночасне появлення та взаємиий контакт трьох складових: окислювача, горючого матерiалу та джерела запалювання. При виконання технологiчних процесiв можливе одночасне з’явлення складових: окислювача (кисень атмосферного повiтря), горючих матерiалiв (амiаку), джерел запалювання (природних, виробничих, вогневих).

Рiдкий амiак є важкогорючою рiдиною з мiнiмальною енергiєю запалення 680 мдж та температурою самоспалаху 650°С. За нормальних умов та при наявностi джерела запалення амiак горить, але самостiйне горiння пiдтримусться на протязi малого часу, пiсля чого згасає. В умовах низької температури (камера зберiгання) загоряння рiдкого амiаку є неможливим.

Характеристика небезпечних режимiв роботи технологiчних об ‘єктiв.

В роботi холодильних машин виникають наступнi небезпечнi режими, якi можуть привести до аварiй:

• так званий “вологий хiд компресора” в поршневих компресорах. При ньому в цилiндри компресора, разом з ГФ амiаку надходити РФ амiаку;

• зниження тиску у системi змащення компресорiв;

• недостатнс охолодження компресорiв;

• пiдвищений тиск нагнiтання компресора;

• пiдвищена температура нагнiтання компресора;

• пiдвищений тиск в апаратах, холодильних приладах, трубопроводах (посудинах);

• пожежа в примiщеннях знаходження амiаку.

Потенцiйна небезпека стадiй, блокiв, обладнання.

Стадія №1. Холодоутворення.

Потенпiйна небезпека стадii та блокiв характеризується:

• фiзико-хiмiчними властивостями амiаку (велика токсичнiсть, утвореня вибухопожежонебезпечних концентрацiй, запалення та вибух);

• рiвнем гiдродинамiчних процесiв (транспортуванням небезпечних речовин по трубопроводам, надлишковим тиском, нагнiтання компресорами);

• джерелами герметизацii (наявнiстю роз’емних з’еднань, зварних нероз’ємних з’еднань, трубопровiдної арматури, корозiєю);

• джерелами запалення (можлива поява виробничих, вогневих, природних та iнших джерел запалення).

Стадiя №2. Компресiя

Потенцiйна небезпека стадій та блокiв характеризусться:

• фiзико-хiмiчними властивостями амiаку (велика токсичнiсть, утворення вибухопожежонебезпечних концентрацiй, запалення та вибух);

• рiвнем гiдродинамiчних процесiв (транспортуванням небезпечних речовин по трубопроводам, надлишковим тиском, вакуумом, температурою, нагнiтання поршневими компресорами);

• джерелами герметизацiї (наявнiстю роз’ємних з’еднань, зварних нероз’ємних з’єднань, трубопровiдно арматури, корозiєю);

• джерелами запалення (можлива поява виробничих, вогневих, природних та iнших джерел запалення);

Стадiя №3. Конденсація.

Потенцiйна небезпека стадii та блокiв характеризується:

• фiзико-хiмiчними властивостями амiаку (велика токсичнiсть, утворення вибухопожежонебезпечних концентрацiй, запалення та вибух);

• рiвнем гiдродинамiчних процесiв (транспортуванням небезпечних речовин по трубопроводам, надлишковим тиском, вакуумом, температурою);

• джерелами герметизацii (наявнiстю роз’емних з’днань, зварних нероз’ємних з’єднань, трубопровідної арматури, корозiєю);

• джерелами запалення (можлива поява виробничих, вогневих, природних та iнших джерел запалення).

При експлуатацй технiчного обладнання АХУ можуть виникнути ситуації при яких технологiчнi параметри в системi перевищують критичнi, що приводить до аварiй.

Досвiд експлуатацiї АХУ показуе, що трапляються такi аварiйнi ситуацй та аварii:

Стадiя №1. Холодоутворення.

 

• розгерметизацiя технологiчних трубопроводiв, зварних та фланцевих з’єднань, трубопровiдної арматури в наслiдок пiдвищення тиску, зносу, механiчного пошкодження, корозії,

• руйнування вузлiв охолоджуючих приладiв через пiдвищення тиску, механiчного пошкодження, зносу вузлiв та елементiв технологiчної схеми;

• гiдравлiчний удар та руйнування трубопровiдної арматури на магiстралях нагнiтання амiаку компресорами.

 

Стадiя №2. Компресiя.

• розгерметизацiя технологiчних трубопроводiв, зварних та фланцевих з’днань, трубопровiдної арматури в наслiдок пiдвищення тиску, фiзичного зносу, корозії;

• руйнування вузлiв машин через пiдвищення тиску холодильного агента в системi, механiчного пошкодження, порушення правил експлуатацiї;

• гiдравлiчний удар при влученнi в компресор рiдкого холодильного агенту при виникненнi “вологого ходу” в поршневих компресорах;

• запалення та вибух сумiшi пари масла, амiаку з повiтрям;

• ураження електричним струмом.

 

Стадiя №3. Конденсацiя

• розгерметизацiя технологiчних трубопроводiв, зварних та фланцевих з’єднань, трубопровiдної арматури в наслiдок пiдвищення тиску, фiзичного зносу, корозії;

• руйнування вузлiв обладнання через пiдвищення тиску холодильного агента в системi;

• ураження електричним струмом.

Прогнозовані сценарії та можливість їхнього виникнення. (табл..2.5.)

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області

Вступ.. Розділ Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу.. Розділ Аналіз пожежної та техногенної безпеки приватного підприємства Ренет Любарський молокозавод с м т Любар Житомирської області..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Аналіз можливості виникнення джерел запалення

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

В С Т У П
На сучасному етапі в Україні молочна промисловість стоїть на досить високому рівні, хоча в порівнянні з світовими стандартами багато в чому ми відстаємо від світового рівня. До складу моло

Зовнiшня площадка випарникiв
Прийомний ресивер призначений для зберiгання запасу амiаку, зливу амiаку з системи (при аварiях чи ремонтi). Також до прийомного ресивера виконуеться заправлення системи рiдким амiаком.

Аналіз вибухонебезпечних властивостей речовини, що обертається в технологічному процесі
До переліку основних технологічних процесів, пов'язаних з використанням небезпечних речовин на підприємстві «Ренет» відносяться: • виробництво холоду з використанням аміаку в якості холоди

Аналіз та розрахунок кількісних показників небезпеки
На підприємстві «Ренет» найбільш небезпечний технологічний процес, де ймовірне утворення горючого середовища, у приміщені апаратно-компресорної зали та зовнішній площадці випарників де знаходиться

Аналіз шляхів розповсюдження пожежі
Розповсюдження характеризується глибиною зон (порогової та смертельної) токсичного забруднення парою амiаку. Глибина розповсюдження залежить вiд продуктивностi джерела викиду та умов, в яких викид

Аналiз та розрахунок зони дiї потенцiйно небезпечних об’ктiв
Для оцiнки впливу потенцiйно-небезпечного об’єкта проводимо розрахунок радiусу зони небезпечного впливу для речовини 1-ї (горючi (займистi) гази) та 8-ї категорi (токсичнi речовини) з встановленими

Визначення iндивiдуальних порогових мас потенцiйнонебезпечних об’єктiв
Розглядаючи нанесену на ситуацiйний план зону дiї потенцiйно-небезпечного об’екту радiусом Rз = 70,71 м видно, що в цю зону попадає об’єкт так звано “турботи”: транспортна магiстраль — вул. Фрунзе.

Сценарії виникнення і розвитку аварії на аміацно холодильній установці приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод»
Аварії в залежностi вiд їхнього масштабу можуть бути трьох рiвнiв: А, Б та В. На рiвнi “А” аварiя характеризусться розвитком аварii в межах одного виробництва (цеху, вiддiлення, в

Постадійний Аналіз
Найменування стадії розвиткуА-1.1.0.Вихiд параметрiв за критичнi значення. Аналіз умов виникнення та розповсюдження Критичних значень можуть набува

Прибуває шпг, любарського рв гу мнс та рятувальне відділення групи рятувальних робіт арч арз сп на сарм-в на чолі з начальником частини
КГП доповідає про обстановку інформацію аварії, про обставини пожежі та введені сили і засоби начальнику АРЧ - КАРРГП КАРРГП подає команду на бойове розгортання рятувального відділення ГРР

Закінчення робіт
Звернути сили та засоби". ”ВІДБІЙ” КАРРГП проводить інструктаж по ТБ при слідуванні в місце дислокації підрозділу РЕКОМЕНДАЦІЇ КАРР та ГП 1.Провести розвідку

Рекомендації щодо дотримання правил безпеки праці
1. Роботу у задимлених приміщеннях проводити тільки в ізолюючих протигазах, організувати та забезпечити роботу постів безпеки. 2. Встановити спільні сигнали небезпеки для осіб, працюючих у

Охорона навколишнього середовища та безпека життєдіяльності
Усе необхідне людині вона одержує з природи: повітря, воду, сировину для промисловості. Людське суспільство як частина природи може бути тільки в постійній взаємодії з нею. Вплив людини на навколиш

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги