рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи

Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи - Дипломный Проект, раздел Производство, Тема № 20. Основні Завдання, Які Необхідно Вирішувати В Техно...

Тема № 20. Основні завдання, які необхідно вирішувати в технологічній частині дипломної роботи магістра і бакалавра

 

Дипломне проектування починається після вивчення всього циклу дисциплін, передбачених навчальним планом. В процесі виконання дипломної роботи студенти повинні використати свої знання придбані в процесі підготовки по технологічним і економічним дисциплінам.

Робота над дипломним проектом складається з ряду етапів: переддипломної практики, аналізу зібраних матеріалів, обґрунтування теми, синтез та обґрунтування запропонованих заходів, з розрахунками, написання записки. Робота над проектом закінчується захистом проекту перед ДЕК.

Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи.

Перед початком переддипломної практики кожному студенту-дипломнику призначається консультант з технологічної частини та видається завдання на розробку технологічної складової дипломних проектів і робіт. Необхідно прагнути, щоб технологічна частина проекту і роботи виконувалася за завданням підприємства.

Весь період переддипломної практики потрібно використовувати для нагромадження даних, необхідних для виконання технологічної частини проекту. Студент вивчає виробничий і технологічний процеси цеху, заводу, для чого використовує технологічні регламенти виробництва деталей, будівельних матеріалів, хімічних продуктів, маршрутні і операційні карти обробки деталей. Вивчаються документи, пов'язані із сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, методами контролю якості цих матеріалів і готової продукції.

До даних, отриманих на підприємствах, потрібно підходити критично. У технічних відділах заводів необхідно одержувати інформацію про роботу кращих зразків технологічного устаткування, тому що йде швидкий розвиток технічного прогресу. Паралельно потрібно вивчати літературу з відповідного технологічного процесу виробництва, обробки речовин.

У процесі розробки технологічної частини дипломних проектів і робіт студенти повинні орієнтуватися не тільки на передовий досвід даного підприємства, але й узагальнити досвід інших підприємств, застосовувати новітнє устаткування, прогресивну технологію. Потрібно також, висвітити стан і розвиток галузі промисловості, що відноситься до теми дипломного проекту, роботи з урахуванням новітніх досягнень техніки і технології.

Студент-дипломник повинен розуміти, що технічне удосконалювання виробництва здійснюється з метою підвищення продуктивності праці, якості продукції, зниження її матеріалоємності, енергоємності, а, отже, зменшення собівартості продукції. Варто пам'ятати, що в дипломні проекти і роботи не можна механічно переносити нормативи, запозичені з літератури. Потрібно враховувати конкретні умови підприємства, виробничий процес якого використовується в технологічній частині проектів і робіт.

На основі аналізу відібраного студентом для вивчення виробничого процесу з урахуванням думок інженерно-технічних працівників, економістів підприємства виявляються прогалини, складаються пропозиції з їх усунення. На основі таких пропозицій розробляються технологічні заходи.

Технологічна частина повинна містити елементи самостійної роботи студентів, що становлять собою оригінальні технологічні рішення, при цьому звертається увага на перенесення у виробництво нових наукових досягнень.

Загалом технологічна частина може включати заходи, що пов'язані з удосконалюванням технологічних процесів, модернізацією устаткування, використанням нових матеріалів, каталізаторів, способів їхнього одержання, застосуванням нетрадиційних методів інтенсифікації процесів (ультразвуку, магнітного поля), з удосконаленням методів обробки заготовок у деталі, технологічного оснащення (пристроїв, інструментів), контрольно-вимірювальних приладів, поліпшенням умов охорони праці та техніки безпеки.

Технологічна частина дипломних проектів і робіт оформляється у вигляді пояснювальної записки та графічної частини.

Пояснювальна записка повинна бути викладена, грамотно. Не допускається скорочення слів, крім загальноприйнятих позначень, а також неточні назви машин, апаратів, операцій, процесів. Обсяг технологічної частини пояснювальної записки 12 - 15 сторінок друкованого тексту залежно від характеру проектованої технології.

Назва і зміст технологічної частини дипломного проекту повинні відповідати темі дипломного проекту. Звичайно, технологічна частина включається в дипломну записку у вигляді розділу, підрозділу під назвами: "Технологічні заходи підвищення якості виробництва продукції", "Удосконалення технологічного процесу одержання продукції", "Технологічні заходи підвищення якості запропонованих послуг" або під іншими назвами.

При складанні технологічної частини обов’язково проводяться розрахунки для обґрунтування запропонованих рішень. Для цього студенти зобов'язані користуватися підручниками, монографіями, довідниками, нормативами підприємства, на яких проводилася практика. Написання формул повинне супроводжуватися поясненням літерних позначень, що входять у них, величин. Далі підставляють у формули чисельні значення та проводять розрахунки [1].

Опис технологічної частини може ілюструватися схемами, рисунками, на які повинні бути посилання в тексті. Це вказує на більш глибокий розгляд та викладення технологічної частини студентом-дипломником.

Використання літературних джерел також супроводжується посиланнями на них у тексті, при цьому порядковий номер літературного джерела беруть у квадратні дужки.

У процесі викладу технологічних заходів, що стосуються металургійних, вугілля-, нафтопереробних виробництв, хімічних, деревообробних, виробництв будівельних матеріалів, формулюють сутність цього заходу в тому місці технологічного процесу, де воно впроваджується. Далі в проектній частині дипломної записки показують, як забезпечує технологічний захід одержання економічного результату.

При описі технологічної частини проектів, виконуваних за даними машинобудівних підприємств, розробка технологічного заходу супроводжується необхідними розрахунками, складанням маршрутних карт, поопераційних карт, визначенням штучного часу обробки заготовок, деталей, штучно-калькуляційного часу [1]. На базі цих даних здійснюються техніко-економічні розрахунки.

В основі графічної частини лежить конструкторська розробка, що може бути присвячена компонуванню устаткування в технологічній схемі, розробці пристроїв, упровадженні нових обробних інструментів, механізмів, машин, апаратів, верстатів. Графічна частина забезпечує наочне уявлення про технологічний захід і процес, у якому він проводиться.

Таким чином, дотримання студентами-дипломниками рекомендацій дозволить краще розподілити час для підготовки технологічної частини дипломного проекту, чітко уявити конкретні завдання, що стоять перед ними.

Консультації та контроль за виконанням технологічної частини дипломних проектів і дипломних робіт

Після одержанні завдання на виконання технологічної частини дипломного проекту студент розробляє план-графік роботи на весь період проектування з… Завданням консультанта є напрямок роботи студента по раціональному шляху при… Студент зобов'язаний бути на консультації в дні та години, встановлені розкладом консультацій, і подавати…

Методичні рекомендації до технологічної частини дипломних робіт, що виконуються за даними машинобудівних підприємств

Пояснювальна записка з технологічної частини повинна включати наступну інформацію: а) загальну характеристику виробничого процесу цеху, заводу; б) вибір і обґрунтування технологічного процесу виготовлення деталі, виробу;

В аналітичній частині виконується загальна характеристика виробничого процесу підприємства

У загальній характеристиці виробничого процесу вказують: існуючу організацію виробництва в цеху, на заводі; річну програму, норми часу і річну… Опис існуючої організації виробничого процесу включає: режим роботи… Річна програма і норми часу на обробку можуть бути представлені у вигляді табл.1, 2, 3.

Річна програма цеху, заводу

№   Найменування деталей, що виготовляються Номер креслення Річна програма, шт. Примітка
1. Вал-шестерня      
2. Колесо      

 

Таблиця 2

Норми часу на обробку

Таблиця 3

Річна трудомісткість

Визначення або характеристика типу виробництва приводяться тому, що розробка технологічного процесу механічної обробки, вибір устаткування,… Для орієнтованого визначення типу виробництва потрібно виходити з річної… Слід зазначити, що при масовому виробництві на одному верстаті обробляється одна деталь, при серійному – кілька…

Запас деталей

При виборі числа днів запасу деталей на складах потрібно враховувати коефіцієнт (ступінь) серійності випуску. Визначений розмір партії hq потрібно відкоригувати так щоб він був кратний пів… ,

Вибір і обґрунтування технологічного процесу механічної обробки деталей

Загалом план механічної обробки може бути представлений і у вигляді табл.5, що за структурою подібний маршрутній карті. Таблиця 5

Маршрутний технологічний процес виготовлення деталі

За допомогою маршрутної карти, дається оцінка досконалості технологічного процесу, відповідності його базовому варіанту обробки однотипних деталей,… Проектування технологічного процесу обробки деталей йде в наступній… а) аналізують технологічність деталей для механічної обробки з урахуванням масштабу виробництва та типу виробництва; …

Обґрунтування заготовок для одержання деталей

При обґрунтуванні заготовок необхідно розкрити наступні питання: а) описують можливі варіанти виробництва заготовок і обґрунтовують обраний… б) вибір і обґрунтування величини загального припуску на механічну обробку поверхонь деталі;

Визначення припусків на механічну обробку

Для обробки поверхонь заготовки з метою досягнення розмірів і шорсткості готових деталей необхідно по кожному переходу визначитися з режимами… При використанні табличного методу вибір припусків ведуть за довідниками [2,… Вибір допусків і посадок на розміри здійснюється за допомогою ДСТУ на всі розміри оброблюваних деталей.

Вибір і обґрунтування устаткування, верстатних пристроїв, різальних інструментів, засобів технічного контролю

Обрані верстати повинні відповідати типові виробництва, розмірам оброблюваної деталі, змістові операцій, розмірові програми випуску деталей. Вибір… Вибір верстатних пристроїв проводиться залежно від характеру операції, моделі… Вибір різальних інструментів повинен забезпечувати високі показники механічної обробки заготовок. Вибирають…

Технічне нормування операцій технологічного процесу

Розрахунок технічних норм часу ведуть у наступній послідовності. Визначають машинний час обробки деталей (основний час) () на основі обраних режимів… Шляхом підсумовування часу по всіх зазначених елементах знаходять штучний час… .

Норми часу за технологічним заходом проекту та за даними підприємства

На основі даних табл. 6 розраховують коефіцієнт скорочення заводських норм часу (Ку) у зв'язку з удосконаленням операцій технологічного процесу…  

Річний обсяг часу за видами робіт

Для розрахунку річного обсягу часу за видами робіт використовують формулу: Тріч = Тш..∙N  

Уточнення потреби кількості одиниць устаткування

Фонд часу роботи устаткування може бути номінальний і дійсний. Номінальний річний фонд часу устаткування (ФН.о.) розраховують: Фн.о.= {[Дк – (Дв+ Дп)]- Дск} l [год.],

Розрахунок потрібної кількості устаткування

Після розрахунку кількості устаткування визначають коефіцієнт завантаження устаткування (Кз.у.): , де X – розрахункова кількість верстатів; Xп – прийнята кількість верстатів.

Оцінка ефективності технологічних заходів

Показником, що визначає ефективність технологічного процесу, є продуктивність праці. Ріст продуктивності праці досягається за рахунок зниження… , де Б – відсоток зниження трудомісткості робіт.

Методичні рекомендації до проектів з технологічними заходами

При роботі на автоматичних лініях

Далі приводять порівняльну характеристику масштабів випуску деталей різними підприємствами і характеристику технології обробки деталей. Указують… Виходячи з технологічності конструкції деталей, установлюють складність… При розробці нового, або удосконаленню діючого технологічного процесу обробки деталей необхідно розкрити наступні…

Коротка характеристика технологічних заходів, спрямованих на удосконалення процесу виготовлення виробу

а) на удосконалення технологічної системи виготовлення виробів та забезпечення послуг, окремих операцій механічної обробки деталей; б) на модернізацію, удосконалення конструкції використовуваного технологічного… в) на поліпшення організації виробничого процесу;

Виконуваних за даними підприємств і організацій інших галузей

а) характеристику вихідної сировини, матеріалів, готової продукції; б) принцип організації технологічного процесу, режим роботи цехів і… в) порівняльну оцінку існуючих методів одержання цільового продукту;

Приклади технологічних заходів, спрямованих на раціональне використання енергоресурсів і удосконалення технологічних процесів

а) раціоналізацію операцій технологічних процесів і удосконалення конструкції агрегатів. Такі заходи пов'язані з поліпшенням проведення теплових… У технологічних процесах приховані великі можливості економії палива.… Використання кисню при виробництві сталі мартенівським методом теж сприяє зниженню питомої витрати палива.

Методичні рекомендації до складання графічної частини дипломних робіт

Графічну частину виконують на аркушах твердого паперу форматом A1. Обсяг графічної частини залежить від характеру виробництва, по якому здійснюються… Підготовку графічної частини починають під час переддипломної практики.… У процесі проектування матеріали графічної частини коректуються, переробляються, або складаються нові схеми, креслення…

Перелік устаткування

До складу основного устаткування входять реактори, промислові печі, і інші апарати, що діють в основному виробництві. Розрізи на кресленнях устаткування даються в такій кількості, щоб одержати… Таблиця 10

Специфікація устаткування

Специфікація виконується на окремому аркуші формату А4. Графічна частина дипломних проектів, виконуваних за даними технічної документації… а) креслення деталі, існуючої та запропонованої заготовки (Додаток З); б) схеми налагоджень (Додаток И);

Режими роботи верстата

Креслення загального виду верстатів, машин, пресів виконуються з усіма необхідними розрізами, що дають уявлення про їхній пристрій. Усі графічні матеріали в правому нижньому кутку повинні мати штамп раніше…  

– Конец работы –

Используемые теги: Важливою, частиною, дипломного, проекту, або, дипломної, роботи, технологічна, ЧАСТИНА, обґрунтовуються, технологічні, заходи0.185

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

«Безопасность и экологичность проекта» в дипломных проектах
На сайте allrefs.net читайте: "«Безопасность и экологичность проекта» в дипломных проектах"

Командний рядок. Робота з файлами. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами. Командний рядок. Робота з командами SET, IF GOTO. Windows XP. Створення файлу відповідей
Лабораторна робота Командний рядок Робота з файлами Лабораторна робота Командний рядок Робота з пакетними... ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ...

ДИПЛОМНА РОБОТА Тема роботи Вплив відпуску з різними швидкостями нагріву на структуру і зносостійкість легованої
молоді та спорту України... НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ...

Методичні вказівки До виконання дипломної роботи (проекту) освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра За напрямом підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»
Хіміко біологічний факультет... Кафедра ботаніки І садово паркового господарства...

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ 1.2.1 Зміст розрахунково-графічної роботи 1.3 Порядок захисту роботи
ВСТУП... РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ... Завдання до роботи Організаційні вказівки...

Методические указания по выполнению экономической части дипломного проекта для студентов всех форм обучения специальности 190603А Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт)
Кубанский государственный технологический университет... Кафедра производственного и регионального менеджмента...

Визначення ефективності роботи Енергетичного обладнання Частина І Розрахунок процесів горіння палива та Визначення ККД котельного агрегАту
Національний технічний університет України... Київський політехнічний інститут... Визначення ефективності роботи...

Общие требования к структуре, представлению и оформлению дипломных проектов и работ
На сайте allrefs.net читайте: "Общие требования к структуре, представлению и оформлению дипломных проектов и работ"

Задание на курсовой проект с Методическими указаниями Общие требования к выполнению курсового проекта
Задание на курсовой проект с... Методическими... Общие требования к выполнению курсового проекта...

До контрольної роботи Оптимізаційні методи та моделі: Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи / Уклад
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ...

0.046
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам