рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Визначення припусків на механічну обробку

Визначення припусків на механічну обробку - Дипломный Проект, раздел Производство, Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи Розміри Заготовки Назначають По Таблицям Гост [1]. Для Обробки Повер...

Розміри заготовки назначають по таблицям ГОСТ [1].

Для обробки поверхонь заготовки з метою досягнення розмірів і шорсткості готових деталей необхідно по кожному переходу визначитися з режимами обробки. Товщина шару, що ріжеться буде визначатися між операційними припусками.

При використанні табличного методу вибір припусків ведуть за довідниками [2, 5]. Припуски для кожної операції, визначені по довідниках, заносять у табл. [2].

Вибір допусків і посадок на розміри здійснюється за допомогою ДСТУ на всі розміри оброблюваних деталей.

Розрахунково-аналітичний метод визначення припусків на обробку використовують для визначення припусків на 1 – 2 оброблювані поверхні. На інших поверхнях припуски беруться по нормативах з використанням коефіцієнта приведення.

Припуски на обробку вимірюються по нормалі до поверхні, що обробляється і задаються в міліметрах на сторону. При обробці поверхонь обертання, а також при одночасній обробці рівнобіжних площин припуски задаються на діаметр або товщину, тобто на обидві сторони. На кожен перехід, або операцію технологічного процесу механічної обробки визначаються як мінімальні припуски, так і максимальні.

У загальному вигляді формула для розрахунку припусків має вигляд [2]:

[мкм].

При асиметричному розташуванні припуску і послідовній обробці протилежних поверхонь використовують формулу [2]:

[мкм],

[мкм].

При симетричному розташуванні припуску на обидві протилежні плоскі рівнобіжні поверхні, оброблювані одночасно, розрахунок ведуть за формулою [2]:

[мкм],

, [мкм].

При симетричному розташуванні припуску для зовнішніх і внутрішніх поверхонь обертання [2]:

, [мкм]

, [мкм]

де; ; ,

– мінімальний і максимальний припуски на обробку;

– шорсткість поверхні, отримані на попередній операції, що розраховуються, або переході, мкм;

– дефектний шар металу, отриманий у попередній операції або переході, мкм;

– векторна сума просторових відхилень взаємозалежних поверхонь деталі, отримана в попередній операції або переході, мкм;

– векторна сума погрішності базування і закріплення в операції, що розраховується, або переході;

– погрішності просторової геометрії форми в різних напрямках (на попередній операції), мкм;

– погрішності базування і закріплення на операції, що розраховується, або переході, мкм;

– абсолютна величина допуску на розмір на попередній операції або переході, мкм.

Номінальний розмір заготовки розраховується по формулам:

Нном. = Нг.заг. + НОб.заг.,

Нном. = Нб.заг. – ВОб.заг.,

де Нм.заг. – найменший розмір заготовки;

Нб.заг. – найбільший розмір заготовки;

НОб.заг. – нижні відхилення допуску заготовки;

ВОб.заг. – верхнє відхилення допуску заготовки.

Загальний номінальний припуск визначають:

а) для асиметричного розташування припуску

[мкм],

б) для симетричного розташування припуску

[мкм],

в) для зовнішніх поверхонь тіл обертання

[мкм],

г) для внутрішніх поверхонь деталей тіл обертання

[мкм],

де Нном.заг. – номінальний розмір заготовки;

Нб.дет. – найбільший розмір деталі;

Дб.дет. – найбільший діаметр деталі;

Дм.дет. – найменший діаметр деталі;

Дном.заг – номінальний діаметр заготовки.

Далі розраховують коефіцієнт приведення за допомогою вираження:

,

де Zc – табличний припуск на сторону, для усіх випадків максимальний припуск на сторону знаходять:

Використовуючи коефіцієнт приведення, знаходять для інших поверхонь припуски оброблюваної деталі. Для цього припуски, узяті з довідників, множать на коефіцієнт приведення.

У процесі розрахунку припусків на обробку дотримуються наступної послідовності:

а) г) визначають номінальний розмір заготовки, використовуючи величину припуску і допуску, які приведені в ГОСТ на даний вид заготовки;

б) залежно від заданої в кресленні точності розмірів та шорсткості оброблюваної поверхні встановлюється необхідна кількість технологічних операцій або переходів для досягнення необхідного розміру деталі;

в) визначають найбільшу й найменшу величину припуску на кожен технологічний перехід і вибирають по таблицях допуск на кожен технологічний перехід;

д) визначають номінальний припуск на заготовку і коефіцієнт приведення;

е) будують схему розташування припусків і допусків по всіх технологічних переходах;

є) усі дані розрахунку припусків і допусків по всіх технологічних переходах від заготовки до готової деталі заносять у табл. [2,стр.196].

ж) для перевірки правильності зроблених розрахунків припусків і допусків повинна виконуватися рівність:

,

де n – число операцій або переходів на поверхню, що розраховується.

Між операційні припуски і допуски використовують для призначення глибини різання (параметра режиму обробки).

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Важливою частиною дипломного проекту, або дипломної роботи є технологічна частина, де обґрунтовуються технологічні заходи

Дипломне проектування починається після вивчення всього циклу дисциплін.. робота над дипломним проектом складається з ряду етапів переддипломної практики аналізу зібраних матеріалів..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Визначення припусків на механічну обробку

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Консультації та контроль за виконанням технологічної частини дипломних проектів і дипломних робіт
Питання, що виникають в процесі розробки технологічної частини проекту вирішуються разом з консультантом кафедри техніки і технології. Після одержанні завдання на виконання технологічної ч

Методичні рекомендації до технологічної частини дипломних робіт, що виконуються за даними машинобудівних підприємств
Структура технологічної частини дипломних робіт Пояснювальна записка з технологічної частини повинна включати наступну інформацію: а) загальну характеристику виробничого процесу ц

В аналітичній частині виконується загальна характеристика виробничого процесу підприємства
  У загальній характеристиці виробничого процесу вказують: існуючу організацію виробництва в цеху, на заводі; річну програму, норми часу і річну трудомісткість; характеристику деталей

Норми часу на обробку
№   Найменування деталей, що виготовляються Норми часу в хв. за видами обробки Усього, хв. токарська

Річна трудомісткість
№ Найменування деталей, що виготовляються Річна програма, шт. Трудові затрати за видами обробки Усього річний обсяг робіт, год.

Запас деталей
Розмір деталей Одиниця виміру Число днів запасу деталей на складі (h) Великі деталі Дні 2–3

Вибір і обґрунтування технологічного процесу механічної обробки деталей
Вивчений під час переддипломної практики діючий технологічний процес механічної обробки заготовок і деталей дипломник має як вихідний матеріал у виді креслень деталей, програми їх випуску, маршрутн

Маршрутний технологічний процес виготовлення деталі
№ операц. Найменування і короткий зміст операцій Тип і модель верстата пристрої, різальний інструмент Норма часу на одну деталь, х

Обґрунтування заготовок для одержання деталей
Насамперед дають характеристику конфігурації деталі, вказують масу деталі, матеріал, масштаб виробництва, розміри, точність і якість поверхонь деталі. При обґрунтуванні заготовок необхідно

Вибір і обґрунтування устаткування, верстатних пристроїв, різальних інструментів, засобів технічного контролю
При виборі верстатів керуються техніко-економічними міркуваннями. Обрані верстати повинні відповідати типові виробництва, розмірам оброблюваної деталі, змістові операцій, розмірові програм

Технічне нормування операцій технологічного процесу
Визначення норм часу ведуть розрахунково-аналітичним методом [8]. При цьому враховують оптимальні режими різання, своєчасне постачання робочого місця всім необхідним. Розрахунок технічних

Норми часу за технологічним заходом проекту та за даними підприємства
№ п/п Найменування Операцій За технологічним заходом Штучно-калькуляційний час підприємства, Тш.к., пред. хв..

Річний обсяг часу за видами робіт
№ п/п. Найменування деталей Види робіт Усього Токарські Фрезерні Норми часу на 1

Уточнення потреби кількості одиниць устаткування
Для розрахунку кількості устаткування необхідно мати фонд часу роботи устаткування. Фонд часу роботи устаткування може бути номінальний і дійсний. Номінальний річний фонд часу уст

Розрахунок потрібної кількості устаткування
№ п/п. Види робіт Річний обсяг робіт, год. Дійсний річний фонд часу устаткування, г. Кількість обладнання Примітка

Оцінка ефективності технологічних заходів
Якщо технологічний захід пов'язаний з розробкою всього технологічного процесу або його окремих операцій, то проводять оцінку впроваджуваного процесу. Показником, що визначає ефективність т

При роботі на автоматичних лініях
Спочатку в технологічній частині дається обґрунтування необхідності застосування автоматичної лінії для виробництва товару. Далі приводять порівняльну характеристику масштабів випуску дета

Коротка характеристика технологічних заходів, спрямованих на удосконалення процесу виготовлення виробу
Найбільш розповсюдженими технологічними заходами дипломних проектів, виконуваних за даними підприємств, є заходи, що спрямовані: а) на удосконалення технологічної системи виготовлення виро

Виконуваних за даними підприємств і організацій інших галузей
Технологічна частина проектів і робіт по вихідних даних металургійних, хімічних, будівельних виробництв, а також організацій по забезпеченню послугами фізичних і юридичних осіб повинна включати нас

Приклади технологічних заходів, спрямованих на раціональне використання енергоресурсів і удосконалення технологічних процесів
Важливим завданням є раціональне використання енергетичних ресурсів. У зв'язку з цим набувають важливого значення технологічні заходи, що сприяють формуванню енергозберігаючих технологій. Серед так

Методичні рекомендації до складання графічної частини дипломних робіт
Графічна частина є обов'язковою частиною дипломних робіт. Її матеріали повинні бути безпосередньо пов'язані з технологічним розділом роботи і наочно характеризувати сутність технологічних процесів

Перелік устаткування
Назн. Найменування Кількість Примітка        

Специфікація устаткування
Поз. Наймену- вання Кількість,шт. Маса 1 шт. Найменування і марка матеріалу Примітка  

Режими роботи верстата
№ інструмента Найменування інструмента Матеріал частини різального інструмента Режим обробки N,кВт  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги