рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Классификация строительных организаций

Классификация строительных организаций - раздел Строительство, Классификация Строительных ...

Классификация строительных организаций

Строительные организации классифицируются по следующим признакам:

- по характеру договорных отношений (контракту) – генподрядные и субподрядные. Генеральный подрядчик заключает подрядный договор (контракт) с заказчиком и выполняет своими силами основной объем общестроительных работ и координирует деятельность всех участников строительного производства, т.е. он возглавляет строительство и отвечает перед заказчиком за своевременное и качественное осуществление работ и сдачу объекта в эксплуатацию. Субподрядные организации выполняют специализированные виды работ: санитарно-технические, электро-монтажные, монтаж технологического оборудования и др.;

- по виду выполняемой работы – общестроительные, выполняющие основные виды общестроительных работ (земляные, бетонные, монтаж конструкции и др.), и специализированные, выполняющие один вид или комплекс однородных работ (отделочные, кровельные, электромонтажные, сантехнические и др.);

- по видам строительства различают строительные организации следующие – промышленные, жилищно-гражданские, транспортные, сельскохозяйственные и др.;

- по району деятельности – трест-площадка, городского типа, территориальные. Тресты-площадки создают для выполнения крупных объемов строительно-монтажных работ в пределах одной строительной площадки. В их состав входят строительные участки. Строительные организации городского и территориального (регионального) типа выполняют работы в пределах одного города или региона. Есть еще и строительные организации, которые являются специализированными и выполняют работы в различных регионах страны.

- по численности работающих – малые, средние, крупные. В малых строительных организациях и предприятиях численность работающих составляет от 1 до 100 чел., в средних – 101-500 чел., в крупных - 501 и более чел.

Основные учасники строительства,хар-ка

Заказчик - организация, которая формирует состав генеральных исполнителей ведет с ними денежные расчеты, осуществляет общее руководство… В природоохранном строительстве инвестором, как отмечалось выше, чаще всего… Застройщик - владелец земельного участка, на котором будет вестись строительство. Возможны ситуации, когда застройщик…

УКР вариант

Інвестор - суб'єкт інвестиційної діяльності, здійснює власними чи позикових засобів фінансування як будівництва об'єкта. Інвестор має юридичні права на повне розпорядження результатами інвестицій. Інвестор може у ролі замовника.

Замовник - юридичне чи фізична особа, прийняло він функції адміністратора і керує з будівництва. Замовник надає підрядчику під будівництво, передає проектно-кошторисну документацію, забезпечує фінансування, поставляє технологічне, енергетичне устаткування, здійснює технічний нагляд над ходом будівництва, якості робіт, забезпечує прийомку й плату окремих етапів, розраховується з підрядчиком за готової продукції /4/.

Підрядчик - будівельна фірма, що здійснює за договором чи контракту будівництво. Генеральний підрядник відповідає перед замовником за будівництво об'єкта. Генеральний підрядник за узгодженням із замовником може залучати субпідрядні організації.

>Проектировщик - проектна чи науково-дослідна фірма, що здійснює за угодою з замовником розробку проекту. Генеральний проектувальник може залучати спеціалізовані проектні фірми за узгодженням із замовником.

Вибір проектувальника, підрядника, і постачальників складає основі шляхом торгів. Створюються умови конкуренції, що дозволяє замовнику вибрати вигідні пропозиції з погляду ціни, комерційних і технічних умов. Існують два типу торгів: відкриті й закриті. При відкритих торгах замовник дає оголошення друку про участь у торгах. При закритих торгах замовник запрошує кілька відомих йому фірм, серед яких і вибирає. На початку торгів замовник розробляє комплект документації, у якій викладає свої вимоги об'єкту будівництва, його опис, технічні вимоги, комерційні умови, проект контракту. Цей комплект документів називається «тендером». Тендер викуповується за незначну плату претендентами, котрі подають свої пропозиції замовнику. Наявні пропозиції розглядаються замовником.

Враховується як ціни, а й стан фірми, фінансові, комерційні фірми та технічні питання. Фірма, отримавши з торгів, укладає з замовником контракт /4/.

Отже, в інвестиційному процесі беруть участь 4 незалежних учасників, які мають різні цільові завдання.

Основне завдання замовника і інвестора спорудження об'єкта з мінімальними капітальними вкладеннями в стислі терміни для одержання прибуток від входження у експлуатацію. Основне завдання підрядчика є максимум рентабельності роботи. Ця мета можна досягти двома шляхами:

· шляхом подорожчання будівництва;

· шляхом технічного прогресу (зниженням собівартості)

Перший шлях перебуває у суперечності з головне завдання інвестора і замовника.

Усі взаємовідносини між учасниками процесу будівництва регулюються Правилами про договори підряду на капітальне будівництво, Правилами фінансування будівництва та договорами підряду. У договорі обумовлюються взаємні зобов'язання сторін та відповідальність за їх виконання, порядок здійснення будівництва, забезпечення матеріально-технічними ресурсами, регламентуються умови виконання робіт.

 

Способы строительсва.Их хар-ка

- подрядным; - хозяйственным; - смешанным.

ИЛИ ТАК

    работ на 1-й сети и соответствующий 5-й захватке, то можно убедиться, что на 1-й сети в этот отрезок времени…

Состав,предназначение инженерно технических исследований

Инженерно-экономические изыскания начинаются при подготовке задания на проектирование. Экономические изыскания предшествуют техническим и проводятся… В задачу технических изысканий, чаще называемых инженерными, входит… Инженерные изыскания для строительства — работы, проводимые для комплексного изучения природных условий района,…

Состав проекта.Класификация объектов по сложности

Согласно ДБН Д.1.1-7-2000 приложение №7

КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 

Таблица определения категории сложности объектов гражданского назначения

В зависимости от их архитектурной и технической характеристики

Для технически несложных объектов, а также объектов с использованием проектов массового и повторного применения I и II категорий сложности… - в одну стадию – рабочий проект (РП); - в две стадии – для объектов гражданского назначения – эскизный проект (ЭП), а для объектов производственного…

СОСТАВ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ (ТЭО), ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА (ТЭР)

 

ТЭО, ТЭР состоит, как правило, из следующих разделов:

Исходные положения, в которых отражаются техническая возможность и экономическая целесообразность нового строительства или реконструкции объектов производственного назначения.

2 Обоснование проектной мощности объекта, предусматриваемого ассортимента планируемой к выпуску продукции, а также соображения по ее сбыту.

Обоснование численности новых или дополнительных рабочих мест производственного персонала.

Данные о наличии сырьевой базы, об обеспечении основными материалами, энергоресурсами, полуфабрикатами, трудовыми ресурсами с обоснованием возможности их использования или получения.

5 Обоснование размещения объекта и выбор площадок для строительства.

6 Данные инженерных изысканий.

7 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

8 Схемы генплана и транспорта.

Основные решения по инженерной подготовке территории и защите объекта от опасных природных или техногенных факторов.

11 Основные решения и показатели по энергоэффективности, сравнению вариантов, учету и использованию вторичных и восстанавливаемых ресурсов, по… 12 Возможные сроки строительства. 13 Основные положения по организации строительства.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА (УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ РП)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

-Общие положения

-Архитектурно-строительные решения

-Технологическая часть

-Решения по инженерному оборудованию

-Основные чертежи

-Организация строительства

-Сметная документация

 

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА (УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ РП)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Общие положения

-Генеральный план и транспорт

-Основные чертежи

-Технологическая часть

-Основные чертежи

-Архитектурно-строительные решения

-Основные чертежи

-Организация строительства

-Сметная документация

-Гражданское строительство

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС)

-Относительно охраны атмосферного воздуха от загрязнения

-Основные чертежи

-Относительно охраны водоемов от загрязнения сточными водами

-Относительно охраны земельных ресурсов

-Относительно охраны растительного (флоры) и животного (фауны) мира

-Относительно обращения с отходами производства

-Основные чертежи

 

СОСТАВ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ

И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ

ДОКУМЕНТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА (РП)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ

2 Характер строительства (новое строительство, реконструкция). 3 Сметная стоимость строительства, в т.ч. строительно-монтажные работы. 4 Этажность.

СОСТАВ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ

И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ

ДОКУМЕНТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА (РП)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

1 Наименование здания, место его расположения. 2 Характер строительства (новое строительство, реконструкция). 3 Сметная стоимость строительства, в т.ч. строительно-монтажные работы.

СОСТАВ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ

И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,

КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ

ДОКУМЕНТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА (РП)

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1 Наименование производства, здания или сооружения и его месторасположение. 2 Характер строительства (новое строительство, реконструкция). 3 Мощность объекта (годовой выпуск основной номенклатуры продукции, вместимость,

Корректировка сетевых графиков по длитльности выполениния работ

Если первоначальный вариант сетевого графика имеет критический путь не превышающий установленного директивного срока строительства, то такой график… 7.Корректеровка сетевых графиков по використанню трудовых ресурсов (в этом… Успех выполнения сложных комплексов работ зависит, прежде всего, от четкой координации работ во времени, а также от…

Стадийность проектирования

Разработка проектной документации выполняется в соответствии с ДБН А.2.2 – 3 – 97 «Порядок разработки, согласования и утверждения проектной… При проектировании различают предпроектную стадию и стадии непосредственного… Предпроектная стадия для технически сложных объектов (относительно градостроительных, архитектурных, художественных,…

СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА.

Перечень чертежей входящих в основной комплект марки АР (Архитектурное решение) стадии ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ: Генеральный план (ГП); Планы этажей;… Перечень чертежей входящих в основной комплект марки АР (Архитектурное… Перечень чертежей входящих в основной комплект марки АР (Архитектурное решение) стадии РАБОЧИЙ ПРОЕКТ: …

Стадии проектирования строительства домов и сооружений

Стадии проектирования зданий и сооружений

Количество стадий проектирования определяют Заказчик и Проектировщик в зависимости от категории сложности и назначения объекта. В основном…

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ (ЭП)

Разработка документации. Разработка документации на стадии эскизного проекта включает в себя следующие позиции: Эскиз генерального плана (основные решения по размещению объекта или объектов… Основные архитектурно-строительные решения (ситуационный план, генплан, планы этажей, разрезы, фасады, и др.).

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (ТЭО). ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ (ТЭР)

ТЭО разрабатывается для объектов производственного назначения, требующих детального обоснования соответствующих решений и определения вариантов и целесообразности строительства объекта.

ТЭР применяется для технически несложных объектов производственного назначения (промышленные здания и сооружения).

ТЭО и ТЭР разрабатываются на основании задания на проектирование и исходных данных.

ПРОЕКТ СТАДИИ (П)

Разработка документации. Документация на стадии Проект (П) содержит основные принципиальные решения и технико-экономические показатели с учетом… Пояснительная записка. Пояснительная записка составляется для каждого из… Графическая часть. Графическая часть состоит из чертежей следующих разделов:

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ (РП)

РП является интегрирующей стадией проектирования и состоит из двух частей - утверждаемой и рабочих чертежей. Утверждаемая часть подлежит… Разработка документации. Документация на стадии РП содержит пояснительную…

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (Р)

Разработка документации. Документация на стадии (Р) содержит графическое отображение решений принятых и согласованных на стадии (П), в виде и объеме… Проектная документация на данной стадии проектирования содержит рабочие… Архитектурных решений (АР или АС)

Класификация строительных потоков по техническим признакам

Рис. 5.2. Циклограммы строительных потоков: частного (а), специализированного (б), объектного (в), комплексного (г) Объектный поток — совокупность технологически и организационно связанных специализированных потоков, совместной…

Основные временные параметры сетевых графиков

Основными временными параметрами сетевого графика будут являться характеристики событий. Ранний срок свершения события j (αj) – наиболее раннее… Поздний срок свершения события j (βj) – предельное по отношению к началу… Резерв времени события j (Rj) – временной параметр события, показывающий, на какой допустимый период времени можно…

Последовательность определения временных параметров и увязки строительных потоков при непрерывном выполнении критических работ.

В процессе решения просматриваются все дуги сетевого графика. Пусть очередная просматриваемая дуга связывает вершины i и j. Если для вершины i… Суть решения задачи сокращения сетевого графика сводится к привлечению…

Последовательность определения временных параметров и увязки строительных потоков при непрерывном выполнении критических работ.

В процессе решения просматриваются все дуги сетевого графика. Пусть очередная просматриваемая дуга связывает вершины i и j. Если для вершины i… Суть решения задачи сокращения сетевого графика сводится к привлечению…  

Как определяется позднее начало и позднее окончание работ сетевого графика

Позднее окончание работы- самый поздний из допустимих сроков окончания работы, при котором не увеличивается общая продолжительность работ Определение позднего начала через позднее окончание основано на том, что расчёт ведут от завершающего события, у…

Последовательность проектировки строительных потоков

Проект организации строительства

Проект организации строительства. Для успешного строительства зданий и сооружений или их комплексов разрабатываются проектные материалы по… Проект организации строительства и проект производства работ должны… Проект организации строительства должен разрабатываться одновременно с разработкой других частей рабочего проекта для…

Основные технико экономические показатели ПОС и ППР

Обычно разрабатывают несколько вариантов ПОС и ППР, из которых затем выбирают наиболее эффективный. Сравнение идет в первую очередь по затратам… § стоимость производства, т. е. себестоимость работ в целом или единицы… § продолжительность строительства объекта;

Методы организации строительно-монтажных работ и их сравнительная характеристика

Послідовний метод передбачає виконання монтажних робіт на кожному наступному об'єкті після завершення цих робіт на попередньому. Особливістю такого… При паралельному методі роботи з монтажу систем ТГПіВ виконують одночасно на… Особливість послідовно-паралельного методу організації робіт полягає в тому, що окремі роботи виконуються послідовно,…

Организациооные мероприятния до начала строительства

В условиях возрастающей сложности и углубления специализации строительства, непрерывного совершенствования технологии, средств механизации, методов… ПСП, охватывая широкий круг вопросов, зависит от многих факторов:… Подготовка строительного производства в общем объеме строительства любого объекта составляет примерно 14-17% сметной…

Под ПСП понимается комплекс взаимосвязанных организационных, технических, планово-экономических и финансовых документов и мероприятий, своевременно разрабатываемых и внедряемых в строительство с целью обеспечения выполнения запланированных строительных программ с наибольшей экономической эффективностью.

Главная задача ПСП строительной организации заключается в планомерном развертывании и осуществлении строительно-монтажных и других видов работ, обеспечивающих ввод в эксплуатацию объектов и промышленных предприятий в установленные сроки с высокими технико-экономическими показателями и качеством работ.

Опыт строительства крупных промышленных и жилищно-гражданских комплексов показывает, что правильно организовать строительное производство возможно при наличии проектно-сметной и организационно технической документации и при условии своевременной комплексной и качественной ПСП и выполнении их в установленные сроки.

Организацию строительного производства разбивают на два основных периода: период подготовки к строительству и период основных работ, отличающихся специфическими методами, взаимоотношения участников строительства и документацие

В соответствии с СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», издания 1995 г. общая организационно-техническая подготовка должна включать:

 


 • Обеспечение стройки проектно-сметной документацией;

 • Отвод в натуре площадки (трассы) для строительства;

 • Оформление финансирования строительства;

 • Заключение договоров подряда (контракта) и субподряда на строительство;

 • Оформление разрешений и допусков на производство работ;

 • Решение вопросов о переселении лиц и организаций, размещенных в подлежащих сносу зданиях;

 • Обеспечение строительства подъездными путями, электро-, водо- и теплоснабжение, системой связи и помещениями бытового обслуживания кадров строителей;

 • Организацию поставки на строительство оборудования, конструкций, материалов и готовых изделий.


Основные мероприятия общей организационно-технической подготовки выполняют заказчики и проектные организации и частично генподрядные и субподрядные строительные организации.
^ 4.ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА.

В соответствии с п.2.3х) СНиП 3.01.01-85*) издания 1995г. подготовка к строительству каждого объекта должна предусматривать изучение инженерно-техническим персоналом проектно-сметной документации (включая документацию по результатам, технического обследования конструкции при реконструкции действующего предприятия), детальное ознакомление с условиями строительства, разработку ППР на вне- и внутриплощадочные подготовительные работы, возведение зданий и сооружений и их частей, а также выполнение самих работ подготовительного периода с учетом природоохранных требований по безопасности труда.

^ Внеплощадочные подготовительные работывключают строительство подъездных путей и причалов, линий электропередач с трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными сооружениями, жилых поселков для строителей, необходимых сооружений по развитию производственной базы строительной организации, а также сооружений и устройств для управления строительством.

^ Внутриплощадочные подготовительные работыпредусматривают:

 


 • Создание заказчиком опорной геодезической сети- красные линии, реперы, главные оси здания, опорная строительная сетка;

 • Сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей, дорог и возведения зданий и сооружений;

 • Освобождение строительной площадки для производства СМР (расчистка территорий, снос строений и т.д.);

 • Планировку территории, искусственное понижение (в необходимых случаях) уровня грунтовых вод, перекладку существующих и прокладку новых инженерных сетей;

 • Устройство постоянных и временных дорог, инвентарных временных ограждений строительной площадки с организацией в необходимых случаях контрольно-пропускного режима;

 • Размещения мобильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового и общественного назначения;

 • Устройство складских площадок и помещений для материалов, конструкций и оборудования;

 • Организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

 • Обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.


В подготовительный период должны быть также возведены постоянные здания и сооружения, используемые для этих целей существующие.
^ 5. ПОДГОТОВКА К ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.
При подготовке к производству СМР должно быть выполнено следующее:

 


 • Разработаны ППР на отдельные виды работ;

 • Переданы и приняты закрепленные на местности знаки геодезической разбивки по частям зданий и сооружений;

 • Разработаны и осуществлены мероприятия по организации труда и обеспечению строительных бригад картами трудовых процессов;

 • Организовано инструментальное хозяйство для обеспечения бригад необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерений и контроля, средствами подмащивания, ограждениями и монтажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренными нормокомплектами;

 • Оборудованы площадки и стенды укрупнительной и конвейерной сборки конструкций;

 • Создан необходимый запас строительных конструкций, материалов и изделий;

 • Поставлены или перебазированы на рабочее место строительные машины и передвижные (мобильные) механизированные установки.

 


^ 6.ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Планово-экономические мероприятия, выполняемые при подготовке строительного производства, включают:

 


 • Подготовку перспективного и текущего планов подрядных работ СМО с анализом намечаемых заказчиком объемов и структуры работ с точки зрения их соответствия производственной мощности строительных подразделений с учетом возможностей ввода объектов в действие в установленные сроки;

 • Решение вопросов о необходимости создания, передислокации или наращивания производственных мощностей СМО;

 • Заключение с заказчиками генеральных и годовых подрядных договоров на строительство;

 • Согласование с государственным заказчиком и утверждение внутрипостроечных титульных списков.


Программное обеспечение подготовки строительного производства.Имеющиеся программные пакеты позволяют полностью компьютеризировать решение основных задач подготовки производства:

 


 • Подготовка и обработка ПСД;

 • Формирование и расчет финансовой программы СМО;

 • Разработка календарных планов или сетевых графиков производства СМР;

 • Разработка оперативных недельно-суточных (декадных) графиков СМР;

 • Расчет потребности и разработка графиков поставки материалов, деталей, конструкций и оборудования;
 • Разработка графиков движения рабочей силы по строительству в целом и от дельным подрядчикам.

 

 

Система нормативных документов в строительстве.

ДСТУ (Державні стандарти України). Стандарты появились в 1993 году, как альтернатива существовавшим со времен…  

ГОСТ (Государственные Отраслевые Стандарты)

  Нормативные акты ГОСТы вмещают также вопросы характера строительных работ в…  

Основные элементы матричного расчета строительного потока и методика их определения

Для расчета параметров строительного потока применяются аналитический или графоаналитический (матричный) метод. В силу того, что аналитические… С помощью матричной модели представляется возможным представить все… выполнения потока, расчет которых осуществляется по специально разработанному алгоритму.

Основные елементы матричного расчета строительного потока и методика их определения

С помощью матричной модели представляется возможным представить все многообразие строительных потоков и вычислить необходимые параметры. Внутри… выполнения потока, расчет которых осуществляется по специально разработанному… Формулы расчета потоков получены, исходя из следующих предположений:

Расчет сетевого графика по потенциалу работ

25. Основні правила побудови сітьових графіків.

Правила построения сетевых графиков

1)Для удобства построения сетевого графика направление стрелок следует принимать слева направо, избегая по возможности пересечения линий. 2)Нумерация (кодирование) событий должна соответствовать последовательности работ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР).

Проект производства разрабатывается в соответствии со СНиП 3.01.01 – 85* «Организация строительного производства».

ППР – комплекс проектных документов, определяющих порядок выполнения работ при возведении отдельных конструктивных элементов, здания и сооружения вцелом и обеспечения их ресурсами.

В зависимости от сроков строительства объекта и объемов работ по решению строительной организации ППР должен быть разработан на строительство здания или сооружения вцелом, на выполнение их отдельных частей (подземная и надземные части, секция, пролет, этаж, ярус и т. п.), на выполнение отдельных технически сложных строительных, монтажных и специальных строительных работ, а также работ подготовительного периода и передан на строительную площадку до возведения тех частей здания (сооружения) или начала выполнения тех работ, на которые проект производства работ составлен.

ППР на строительство новых, расширение и реконструкцию предприятий, зданий и сооружений разрабатываются генеральными подрядными строительно-монтажными организациями. На отдельные виды общестроительных, монтажных и специальных работ ППР разрабатываются организациями, выполняющими эти работы. ППР по заказу генподрядной или субподрядной строительно-монтажной организации могут разрабатываться проектными, проектно-конструкторскими организациями, а также проектно-технологическими трестами (и институтами).

Производственные объединения и предприятия заказчика, строительно-монтажные и проектные организации одновременно с разработкой проектной документации на техническое перевооружение и реконструкцию действующих производств составляют проекты производства работ и определяют методы и последовательность их выполнения с учетом конкретных условий.

Исходными материалами для разработки ППР должны служить:

а) задание на разработку, выдаваемое строительной организацией как заказчика проекта производства работ, с обоснованием необходимости разработки на здание (сооружение) вцелом, его часть или вид работ с указанием сроков разработки;

б) проект организации строительства (ПОС);

в) необходимая рабочая документация;

г) условия поставки конструкций. Готовых изделий, материалов и оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, обеспечения рабочими кадрами строителей по основным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных грузов, а в необходимых случаях также условия организации строительства и выполнения работ вахтовым методом;

д) материалы и результаты технического обследования предприятий, зданий и сооружений при их реконструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и специальных работ в условиях действующего производства.
Состав и содержание ППР должны соответствовать приложению 4*, а формы основных документов приложению 5* СНиП 3.01.01 – 85*.

Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в ППР, устанавливаются соответствующей подрядной строительно-монтажной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

В состав ППР на возведение здания, сооружения или его части (узла) включаются:

1.календарный план производства работ по объекту или комплексам работ, сетевой график, в которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением;

2. строительный генеральный план с указанием границ: границ строительной площадки и видов ее ограждения, действующих, проектируемых и временных подземных, надземных и воздушных сетей и коммуникаций; постоянных и временных дорог, схем движения средств транспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин, путей их перемещения и зон действия. Размещение постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, мест расположения знаков геодезической разбивочной основы, опасных зон, путей и средств подъема работающих на рабочие ярусы (этажи), а также проходов здания и сооружения, размещения источников и средств энергообеспечения и освещения строительной площадки, расположения заземляющих устройств и контуров, мест расположения устройств для удаления строительного мусора. Площадок и помещений складирования материалов и конструкций, площадок укрупнительной сборки конструкций, расположения помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевых установок и места отдыха, а также зон выполнения работ повышенной опасности;

3. графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов, оборудования с данными о поступлении этих ресурсов по каждой подрядной бригаде и с приложением комплектовочных ведомостей или унифицированной документации по технологической комплектации, а в случае строительства комплектно-блочным методом графики поставки блоков;

4. графики движения рабочих кадров по объекту и график работы основных строительных машин.

Графики движения основных строительных машин следует разрабатывать с учетом своевременного выполнения каждой бригадой поручаемого ей комплекса работ;

 

5.
технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастки, приспособлениях и средствах защиты работающих, а также последовательности демонтажных работ при реконструкции предприятий, зданий и сооружений;

6.
решения по производству геодезических работ, включающие схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и измерений, а также указания о необходимой точности и технических средствах геодезического контроля выполнения СМР;

7.
решения по технике безопасности в составе, определенном СНиП;

8.
мероприятия по выполнению, в случае необходимости, работ вахтовым методом, включающие графики работы, режимы труда и отдыха и составы технологических комплектов оснащения бригад;

9.
решения о прокладке временных сетей водо-, тепло-, и энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест с разработкой, при необходимости, рабочих чертежей подводки сетей от источника питания;

10.
перечни технологического инвентаря и монтажа оснастки, а также схемы строповки грузов;

11.
пояснительная записка содержит:


- обоснование решений по производству работ, в том числе выполняемых в зимнее время;

- потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию;

- перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений и устройств с расчетом потребности и обоснования условий привязки их к участкам строительной площадки;

- мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и исключение хищения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, в зданиях и сооружениях;

- мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, а также природоохранные мероприятия;

- технико-экономические показатели, включая объемы работ и продолжительность выполнения СМР, а также их себестоимость в сопоставлении со сметной, уровень механизации и затраты труда на 1м3 объема ((м2 площади), на единицу физических объемов работ или другой иной показатель, принятый для определения производительности труда)
Проект производства работ на выполнение отдельных видов работ должен состоять из: календарного плана производства работ по виду работ, стройгенплана, технологической карты производства работ.
Проект производства работ на подготовительный период строительства должен содержать:

а) календарный план производства работ;

б) стройгенплан;

в) технологические карты;

г) графики движения рабочих кадров и основных строительных машин;

д) графики поступления на строительство необходимых на этот период строительных конструкций, изделий, основных материалов и оборудования;

е) схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений;

ж) пояснительная записка.

Как определятся свободный резерв времени при использовании табличного метода,расчет сетефого графика а також при використанни метода расчета на сетевом графике

??????????

 

Основные виды путей в сетевых графиках.

На примере сетевого графика строительства подземной части здания рассмотрим все элементы сети. Составим все возможные пути этого графика от исходного события к завершающему и подсчитаем в табл. из…

Инженерно техническая подготовка территории строительства

Все изыскания проводят по техническому заданию в три этапа: подготовительный, полевой и камеральный. В подготовительный этап на основе технического… Инженерная подготовка включает комплекс мероприятий, направленных на… Основными целями инженерной подготовки являются:

Основные элементы сетевых графиков

Системы сетевого планирования и управления (СПУ) предназ­начены для управления деятельностью коллективов людей или не­скольких строительных… Наиболее важными особенностями систем сетевого планирова­ния являются:… В настоящее время методы сетевого планирования и управле­ния широко используются в планировании и управлении…

Графический метод увязки строительных потов

1. непрерывность каждого процесса на всех захватках; 2. несовместимость выполнения двух процессов на одной захватке по условиям… Увязка процессов в поток на линейном графике или циклограмме производится в следующей последовательности:

Класификация строительных потоков по характеристикам ритмичности роботы бригад

По характеру организации, потоки делятся на ритмичные и неритмичные потоки. У ритмичных потоков режим потока сохраняет свое постоянное значение. Режим… У неритмичных потоков режим работы потока и каждой отдельной бригады - величины переменные. Ритмичные потоки делятся…

Поточный ритмичный строительный производство

Таким образом, работа ведется одновременно на нескольких захватках, причем на каждой захватке она находится на разной стадии готовности. Общая… Поточный метод сокращает сроки строительства по сравнению с последовательным и…

Просторовые и техн.параметры строительства

Пространственные К ним относятся: - фронт работ (это часть объекта, пространства, в пределах которого рабочими и механизмами осуществляются… Размеры и границы пространственных параметров определяются из условий… С точки зрения пространства потоки могут развиваться по следующим схемам:

Временные параметры

Строительные процессы представляют собой совокупность целенаправленных действий, осуществляемых в пространстве и времени. Ритмичное и непрерывное осуществление строительного процесса обеспечивается… Участками называют часть здания и сооружения, в пределах которой существуют одинаковые производственные условия,…

– Конец работы –

Используемые теги: Классификация, строительных, организаций0.064

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Классификация строительных организаций

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Значение дисциплины "Строительное материаловедение" в подготовке инженера-строителя. Классификация строительных материалов и изделий
Значение курса строительные материаловедение в подготовке инженеров строителей трудно переоценить поскольку ни одно здание или сооружение нельзя.. вопрос классификация строительных материалов и изделий..

Проектирование оптимальной структуры строительных машин при перевозке нерудных строительных материалов
Цель работы определение системы оптимального управления перевозками нерудных строительных материалов.В процессе работы проводились экспериментальные.. Эффективность проверялась по приведенным удельным затратам. Составленная.. Эта наука охватывает вопросы снабжения предприятия сырьем, материалами, полуфабрикатами, организацию сбыта и..

Классификация строительных материалов
Для удобства изучения и применения материалы разделяют на определ нные группы по единому классификационному признаку например не рациональная.. конструкционные обеспечивают защиту от различных физических воздействий.. конструкционно отделочные обеспечивают защиту прочность но одна или несколько их поверхностей которые называют..

Основные понятия и классификация строительных материалов
Введение.. тема лекция основные понятия.. и классификация строительных материалов..

Классификация организаций по организационно-правовому признаку и форме собственности
Оглавление.. основные понятия и определения.. отношения между предприятием и фирмой классификация предприятий основные критерии классификации..

Лекции по материаловеденью. Общие сведения о материалах их значение. Классификация строительных материалов
Тема общие сведения о материалах их значение классификация строительных.. современно строительство требует эффективных строительных..

Классификация педагогических наук. Классификация психологиче
Анатомия и физиология составляют базу для понимания биологической сущности человека — развития высшей нервной деятельности и типологических.. Очевидны связи педагогики с историей и литературой, географией и.. Человек, сфера его обитания, его жизни, условия развития интересуют педагогов профессио¬нально, помогая постичь свой..

Основные характеристики и классификация CASE-систем. Классификация CASE-систем. Основные подсистемы CASE-систем
На сайте allrefs.net читайте: основные характеристики и классификация case-систем. классификация case-систем. основные подсистемы case-систем...

История развития пассажирского автомобильного транспорта. Виды пассажирского транспорта, их классификация и характеристика. Классификация и характеристика пассажирских автомобильных перевозок
В современных условиях дальнейшее развитие и совершенствование экономики.. от его четкости и надежности во многом зависят трудовой ритм предприятий промышленности строительства и сельского..

Конспект лекций по дисціплине экономические и управленческие аспекты деятельности строительных организаций
Донбасская национальная академия.. строительства и архитектуры.. кафедра экономика предприятий..

0.05
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
 • Похожее
 • По категориям
 • По работам