рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Терміни та визначення понять

Терміни та визначення понять - раздел Строительство, Державні будівельні норми України. Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6-31:2006 Нижче Подано Терміни, Вжиті В Цих Нормах, Та Визначення Позначених Ними Понят...

Нижче подано терміни, вжиті в цих Нормах, та визначення позначених ними понять.

Теплоізоляційна оболонка будинку- система огороджувальних конструкцій будинку, що забезпечує збереження теплоти для опалення приміщень.

Непрозорі конструкції- ділянки теплоізоляційної оболонки будинку (стіни, покриття, пере­криття тощо), до складу яких входить один і більше шарів матеріалів, що не пропускають видиме світло.

Світлопрозорі конструкції- ділянки теплоізоляційної оболонки будинку (вікна, балконні та вхідні двері, вітражі, фасадні системи, вітрини, ліхтарі тощо), що пропускають видиме світло.

Опір теплопередачі- величина, що визначає здатність конструкції чинити опір тепловому потоку, що через неї проходить, та є зворотною до коефіцієнта теплопередачі.

Теплопровідність- кількість теплоти, що передається через одиницю площі (м2) шару мате­ріалу за одиницю часу (с) при стаціонарному градієнті температур 1 К.

Коефіцієнт теплопередачі- коефіцієнт, що визначає кількість теплоти, що передається через одиницю площі (м2) конструкції за одиницю часу при різниці температур середовищ, що їх розділяє конструкція, яка дорівнює 1 К.

Теплоємність масова- кількість теплоти, яку необхідно підвести чи відібрати від 1 кг мате­ріалу, щоб змінити його температуру на 1 К.

Коефіцієнт теплостійкості- коефіцієнт, що визначає величину зміни температури у матеріалі при гармонійній зміні температури зовнішнього середовища з періодом 24 год.

Коефіцієнт паропроникності- коефіцієнт, що визначає кількість вологи, що передається у вигляді пари через одиницю площі (м2) шару матеріалу за одиницю часу (год) при стаціонарному градієнті перепаду парціальних тисків водяної пари (1 Па/м).

Коефіцієнт повітропроникності- коефіцієнт, що визначає кількість повітря, що передається через одиницю площі (м2) шару матеріалу за одиницю часу (год) при стаціонарному градієнті перепаду тисків повітря (1 Па/м).

Коефіцієнт тепловіддачі- коефіцієнт, що визначає кількість теплоти, що сприймається чи віддається одиницею площі (м2) конструкції за одиницю часу при різниці температури середовища і температури поверхні конструкції, яка дорівнює 1 К.

Коефіцієнт теплозасвоєння- коефіцієнт, що визначає зміну температури матеріалу в кон­струкції при гармонійній зміні температури зовнішнього середовища з періодом 24 год.

Основне поле конструкції- масив огороджувальної конструкції, що визначає її опір тепло­передачі і не має теплопровідних включень.

Теплопровідне включення- елемент огороджувальної конструкції, розташований в її об'ємі паралельно напрямку теплового потоку, який має термічний опір, менший від термічного опору основного поля більше ніж на 20 %.

Термічна неоднорідність- наявність зон загальною площею більше ніж 2 % від внутрішньої поверхні конструкції з температурами, відмінними від середньозваженої температури основного поля більше ніж на 2 °С.

Термічно однорідна огороджувальна конструкція- одношарова чи багатошарова огороджувальна конструкція, що не має у своєму об'ємі теплопровідних включень.


Термічно неоднорідна огороджувальна конструкція- огороджувальна конструкція окремого приміщення, що має у своєму об'ємі теплопровідні включення, які призводять до термічної неод­норідності.

Багатошарова огороджувальна конструкція- огороджувальна конструкція, що складається за своїм перерізом із шарів матеріалу, теплофізичні характеристики яких відрізняються одна від одного не менше ніж на 20 %.

Приведений опір теплопередачі- середньозважений по площі опір теплопередачі термічно неоднорідної огороджувальної конструкції, в якому враховується двомірне у перерізі конструкції перенесення теплоти і який визначається на підставі розрахунків чи результатів випробувань конструкції.

Лінійний коефіцієнт теплопередачі- коефіцієнт теплопередачі термічно неоднорідної ого­роджувальної конструкції, що враховує кількість теплоти, яка передається через теплопровідне включення при різниці температур середовищ, розділених конструкцією в 1К, яка приведена до 1 м довжини теплопровідного включення і визначається на підставі розрахунків чи результатів ви­пробувань конструкцій.

Розрахункові умови експлуатації- розрахункові температура і вологість матеріалу, які ви­значають перенесення тепла і вологи через матеріал при його експлуатації в огороджувальних конструкціях.

Термомодернізація - комплекс ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій і забезпечення їх відповідності чинним нормам.

Теплостійкість конструкції- властивість конструкції зберігати відносну стабільність темпе­ратури при коливаннях теплового потоку.

Теплостійкість приміщень- властивість конструкцій приміщення зберігати відносну ста­більність температури при коливаннях температури навколишнього середовища та теплової енергії на опалення.

Замкнутий повітряний прошарок- прошарок, що надійно огороджений від повітря при­міщення чи вулиці конструктивними шарами зі спеціальною герметизацією притулів і швів.

Енергетичний паспорт будинку- документ, що містить геометричні, енергетичні й теплотехнічні характеристики будинку, що запроектований або експлуатується, теплоізоляційної оболонки будинку та встановлює їх відповідність вимогам нормативних документів.

Енергетична ефективність будинку- властивість теплоізоляційної оболонки будинку та його інженерного обладнання забезпечувати оптимальні мікрокліматичні умови приміщень при фак­тичних або розрахункових витратах теплової енергії на опалення будинку.

Питомі витрати теплової енергії- показник енергетичної ефективності будинку, що визначає витрати теплової енергії на забезпечення оптимальних теплових умов мікроклімату в приміщеннях і відноситься до одиниці опалюваної площі або об'єму будинку.

Клас енергетичної ефективності- рівень енергетичної ефективності будинку за інтервалом значень питомої витрати теплової енергії на опалення будинку за опалювальний період.

Відбивна ізоляція- дво- або тришаровий матеріал, до складу якого входить теплоізоляційний шар із теплопровідністю не більше 0,05 Вт/(м · К) з приформованим до його поверхні тонким шаром (шарами) матеріалу з високою відбивною властивістю (коефіцієнт чорноти 0,04-0,05).

Коефіцієнт скління- відношення площі світлопрозорих конструкцій до загальної площі фа­садної частини будинку

Термін ефективної експлуатації (розрахункова довговічність) теплоізоляційних виробів -експлуатаційний період, протягом якого вироби зберігають свої теплоізоляційні властивості на рівні проектних показників, що підтверджується результатами лабораторних випробувань і зазначено в умовних роках експлуатації (терміну служби).


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Державні будівельні норми України. Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6-31:2006

Державні будівельні норми України.. Конструкції будинків і споруд.. Теплова ізоляція будівель ДБН..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Терміни та визначення понять

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Теплова ізоляція будівель На заміну СНиП ІІ-3-79
Чинні від 2007-04-01 Ці Норми встановлюють вимоги до теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будинків і споруд і порядку ї

Загальні положення з забезпечення теплоізоляційних і експлуатаційних показників будівельних виробів
1.1 Положення цих Норм встановлюють мінімальні вимоги до теплотехнічних показників будинків. За узгодженням із замовником (споживачем, інвестором) теплотехнічні показники будинку, що проектується,

Проектування теплоізоляційної оболонки будинків за теплотехнічними показниками її елементів
2.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків та споруд і внутрішніх конструкцій, що розділяють приміщення, температура повітря в яких відрізняється на 3 °С та більше, обов'язко

Проектування теплоізоляційної оболонки за тепловитратами будинку на опалення
3.1 Питомі тепловитрати на опалення будинків повинні відповідати умові qбуд ≤ Emax , (6) де qбуд - розрахункові або фак

Визначення показників теплостійкості
4.1 Для житлових та громадських будинків, навчальних та лікувальних закладів обов'язкове виконання умов: - теплостійкості в літній період року зовнішніх огороджувальних конструкцій

Визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій
5.1 Для огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язковим є виконання умови Rg ≥ Rg н, (12) де Rg - опір повітропро

Оцінка вологісного режиму огороджувальних конструкцій
6.1 Для зовнішніх огороджувальних конструкцій опалюваних будинків обов'язкове виконання умови Δw ≤ Δwд , (16) де Δw - збільшен

Енергетичний паспорт будинку
7.1 Енергетичний паспорт будинку призначений для підтвердження відповідності показників енергетичної ефективності конструкцій будинків і споруд вимогам цього нормативного документа. 7.2 Ен

Перелік нормативних документів, на які є посилання в нормах
ДБН В.1.1 -7-2002 ДБН В.1.4-0.01-97 ДБН В.1.4-0.02-97 ДБН В.1.4-1.01-97 ДБН В.1.4-2.01-97 ДБН В.2.2-9-1999 ДБН В.2.2-15-2005 ДБН В.2.5-24-2003 ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (

В опалювальний період
Таблиця Г.1 - Градація вологісного режиму приміщень   Вологісний режим Вологість внутрішнього повітря φв , %, за темпер

Розрахункове визначення температури неопалюваних приміщень
Розрахункова температура, °С, у неопалюваному приміщенні або об'ємі, що не опалюється або може не опалюватися за умови поквартирного регулювання теплоносія, визначається за формулою

Огороджувальних конструкцій
  Тип конструкції Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 · К)   αв α

Розрахункове визначення приведеного опору теплопередачі огороджувальних конструкцій
И.1 Опір теплопередачі термічно однорідної непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою RΣ =

Розрахункові теплофізичні характеристики будівельних матеріалів
Таблиця Л.1 - ЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК № з/п   Назва матеріалу Характеристика в сухому

Порядок визначення розрахункових теплофізичних характеристик будівельних матеріалів
Для будівельних матеріалів, що не зазначені у таблиці Л.1, розрахункові значення теплофізичних характеристик визначають на підставі експериментальних випробувань з виконанням наступних процедур.

Конструкцій в залежності від коефіцієнта скління
М.1 Приведений опір теплопередачі світлопрозорих огороджувальних конструкцій розраховується за формулою , (М.1) де

Розрахункове визначення питомих тепловитрат на опалення будинку
Н.1 Розрахункове значення питомих тепловитрат на опалення будинку за опалювальний період qбуд , кВт · год/м2 або кВт · год/м3, визначається за формулою

При оцінці їх теплостійкості у літній період
П.1 Розрахунок амплітуди коливань температури внутрішньої поверхні непрозорих конструкцій , °С, виконується за формулою

Розрахункове визначення амплітуди коливань температури повітря приміщення при оцінці теплостійкості в зимовий період
Р.1 Амплітуда коливань температури приміщення , °С, розраховується за формулою

Поверхнею підлоги
Показник теплозасвоєння поверхнею підлоги YП , Вт/(м2 ∙К), визначають: а) якщо покриття підлоги (перший шар конструкції підлоги) має теплову інерцію D

Розрахункове визначення показників повітропоникності огороджувальних конструкцій
Т.1 Розрахункова різниця тисків Δp , Па, визначається за формулою Δp=(H-hi)(γз - γв)+0,03γз_

Форма енергетичного паспорта будинку
Таблиця Ф1 - Загальна інформація   Дата заповнення ( рік, місяць, число)   Адреса будинку &nb

Розрахунковий показник компактності будинків
Щ.1 Розрахунковий показник компактності будинку Λк буд , визначається за формулою Λк буд =FΣIVh , (Ц.1)

ДБН В.2.6-31:2006
"Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" Наказ від 9 вересня 2006 р. № 301 (витяги) З метою вдосконалення нормативно-правової бази Укр

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги