рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

До практичних занять з дисципліни Архітектура будівель і споруд спецкурс Методичні вказівки

До практичних занять з дисципліни Архітектура будівель і споруд спецкурс Методичні вказівки - раздел Строительство, Міністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту України...

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний технічний університет

Імені Івана Пулюя

 

 

Кафедра будівельної механіки

 

Методичні вказівки

До практичних занять з дисципліни

“Архітектура будівель і споруд (спецкурс)”

Для студентів бакалаврату 6.060101

“Будівництво”

 

Тернопіль

    Автор: В.Б. Гладьо

.


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Метою розрахунково-графічного завдання (РГЗ) є закріплення студентами знань зі змістового модуля «Громадські будівлі і споруди» дисципліни… У даному РГЗ розробляють архітектурно-будівельні креслення громадської будівлі… Виконання РГЗ забезпечується теоретичним матеріалом, що надається на лекціях, цими методичними вказівками й…

Склад і зміст розрахункової частини

 

У РГЗ необхідно виконати наступні розрахунки:

- пропускної здатності вхідного вузла глядацького комплексу будівлі із забезпеченням нормативного часу евакуації;

- геометричних параметрів глядацької зали, а саме: її довжини і ширини для нормального зображення на екрані під час демонстрації фільмів, зручного розташування і пересування глядачів та відповідності уніфікованим розмірам типових конструкцій; висоти підйому підлоги для безперешкодної видимості сцени і екрану; висоти зали згідно з її функціональним призначенням та уніфікованими розмірами типових конструкцій;

- потрібного об’єму зали за санітарно-гігієнічними вимогами;

- необхідної площі приміщень будівлі згідно з питомими нормативами глядацького і клубного комплексів та площі останнього в цілому;

- техніко-економічних показників об’ємно-планувального рішення будівлі.

До розрахункової частини додають розділи: загальна характеристика об’ємно-планувального і архітектурно-конструктивного рішення будівлі та типологічний опис конструкцій.

Склад і зміст графічної частини

 

Розробляють наступні креслення будівлі культурно-видовищного закладу:

- чільний і один бічний фасади;

- плани 1-го і 2-го поверхів;

- поперечний розріз (по клубному комплексу);

- поздовжній розріз (по вхідному вузлу, глядацькій залі та клубному комплексу);

- план покриття будівлі (без покрівельних шарів);

- план фундаментів;

- вузли сполучення конструкцій (не менше 2-х) разом з елементами каркаса (в масштабі М 1:20, 1:50).

 

Вимоги до оформлення

 

РГЗ складається з пояснювальної записки (ПЗ) і креслень (див. зразок у розділі 6 «Приклад виконання РГЗ»).

Текст виконують на папері формату А4 або в зошиті.

Графічну частину (креслення) виконують олівцем на креслярському папері або в зошиті.

Текстову і графічну частини можна виконувати на персональному комп’ютері (ПК), за умови подання студентом електронного варіанта РГЗ.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВАРІАНТИ

Індивідуальні варіанти на виконання РГЗ відповідають порядковому номеру студента в обліковому складі журналу академічної групи. Індивідуальні варіанти (табл. 2.1) містять вихідні дані: - схеми планів 1-го і 2-го поверхів будівлі;

НОРМАТИВНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РГЗ

Площу глядацької зали (в тому числі балкони, ложі і яруси) визначають в межах огороджувальних конструкцій: клубів і театрів – до передньої границі… Рис. 3.1–Зона розташування глядачів перед кіноекраном:І – для кінотеатрів; ІІ… Рис. 3.2 –Зона розташування глядачів перед естрадою Га – глибина авансцени; Ге – глибина естради; Д – гранична…

ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РГЗ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВАРІАНТ РГЗ Варіант № 33  

ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Загальна характеристика

- перегляд кінофільмів (є кінопроекційна з допоміжними приміщеннями, екран, забезпечена безперешкодна видимість); - демонстрація різних художніх самодіяльних заходів (передбачені естрада,… - робота клубної частини (маються бібліотека з читальною залою, гурткові приміщення та ін.);

Розрахунок пропускної здатності вхідного вузла

 

Мінімальна розрахункова кількість дверей основного вхідного вузла повинна бути достатньою для безпечної евакуації глядачів у нормативний час. Потрібну кількість дверей визначаємо за формулою

 

nдв=N/q t , (1.2.1)

 

де N – кількість глядачів у залі, осіб;

q – пропускна здатність одних дверей, приймемо 60 осіб/хв.;

t – нормативний час евакуації з будівлі ІІ класу капітальності, для зального приміщення – 2 хв.

Тоді nдв= 300/60·2 = 2,5.

Приймемо не менше, як троє дверей (одностулкових).

Вхідний вузол громадської будівлі обладнаний одинарним тамбуром відповідно до ІІІ-го будівельно-кліматичного району (м. Харків), де розрахункова температура зовнішнього повітря у холодний період року становить –20°С.

Розрахунок геометричних параметрів глядацької зали

Розміри в плані розраховуємо, виходячи з умов забезпечення фізико-технічних параметрів демонстрації фільмів, планувальних нормалей розміщення… Схеми плану і поздовжнього розрізу глядацької зали з необхідними для… Визначаємо розрахункову довжину Д глядацької зали (від екрана до спинки останнього ряду) за формулою:

Розрахунок необхідного об’єму глядацької зали

 

Об'єм глядацької зали Vнеоб. зали для культурно-видовищних закладів за санітарно-гігієнічними вимогами на одну людину (глядацьке місце) мусить дорівнювати з нормативного розрахунку 4—7 м3, тобто

 

V необ. зали = (4—7)·300 місць = 1200—2100 м3. (1.4.1)

Фактичний об'єм зали V факт зали у порівнянні з розрахунковим дорівнює:

V факт. зали = В×L×H = 15·24·6,6 = 2376 м3 > 2100 м3, (1.4.2)

де В, L, Н – параметри зали відповідно: ширина, довжина, висота, м.

Розрахунок необхідної площі клубної частини

Для розрахунку необхідної площі обох частин будівлі – глядацького і клубного комплексів керуємося питомими планувальними нормалями (на 1-го глядача… Експлікація приміщень, по поверхах, необхідна для розрахунку потрібної площі,… Виходячи з норм площі, знаходимо необхідні (мінімальні) площі для приміщень певного функціонального призначення (табл.…

АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ

Загальна характеристика

Архітектурно-конструктивне рішення відповідає об'ємно-планувальному, засноване на модульній координаційній сітці згідно з МКРС, що дозволяє… У даному РГЗ прийняті наступні АКТ-рішення. У клубній частині – безкаркасна (стінова) двоповерхова, цегельна (стіни) із застосуванням збірних залізобетонних…

Застосовані архітектурні конструкції

Фундаменти у безкаркасній двоповерховій частині будівлі стрічкові монолітні бутобетонні; прив'язка до координаційних осей відповідна до прив'язці… Глибина закладення та розміри підошви фундаментів прийняті конструктивно (не… Колони збірні залізобетонні розмірами в перерізі 40×40 см, заввишки 3,6 м і 3,0 м двоконсольні (середні) з…

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНОГО РІШЕННЯ БУДІВЛІ

Економічність об'ємно-планувального рішення забезпечена проектуванням з дотриманням норм і нормалей площ і об'ємів приміщень, доцільного… Об'ємно-планувальне рішення будівлі має такі показники: - площа забудови Пзаб, м2;

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений / [Адамович В.В, Бархин Б.Г., Варежкин В.А. и др.]; под. общ. ред. И.Е. Рожина,… 2. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. ДБН… 3. Георгиевский О.В. Справочное пособие по строительному черчению. М.: Изд-во АСВ, 2003. – 96 с.

– Конец работы –

Используемые теги: практичних, занять, дисципліни, Архітектура, будівель, споруд, спецкурс, методичні, вказівки0.12

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: До практичних занять з дисципліни Архітектура будівель і споруд спецкурс Методичні вказівки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Ізюмська О.М. Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни "облік зед" для студентів спеціальності "облік і аудит"
Луганський національний аграрний університет.. кафедра бухгалтерського обліку..

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни "Електропостачання сільського господарства"
Протокол № 5 від " 18 " березня 2004 р. Рецензент к.т.н доцент кафедри “Енергетики” Таврійська державна агротехнічна академія І.П.. При цьому до більшого із двох навантажень прибавляють надбавку від меншого:.. Якщо відомий тільки один максимум навантаження (денний або вечірній), то другий можна визначити використовуючи..

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Скульптура»
Харківський державний технічний.. Університет будівництва та архітектури..

Нормативної дисципліни Методичні вказівки до вивчення нормативної дисципліни дисципліни Безпека життєдіяльності
Національний транспортний університет.. Кафедра екології та безпеки життєдіяльності..

Методичні вказівки за темою «Захисні споруди цивільної оборони» з дисципліни «Цивільна оборона»
Одеська державна академія будівництва та архітектури.. кафедра організації будівництва та охорони праці методичні.. зміст..

Методичні вказівки складені на основі навчальної програми дисципліни Історія архітектури та містобудування, затвердженої НМК
Методичні вказівки складені на основі навчальної програми дисципліни Історія архітектури та містобудування затвердженої НМК..

Методичні рекомендації контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни технологічні розрахунки в хімічній технології
Херсонський національний технічний університет.. кафедра хімічної технології та дизайну.. волокнистих матеріалів..

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Основи охорони праці"
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України.. природничо гуманітарний коледж.. закарпатського державного університету..

Методичні вказівки практичних занять з курсу інфекційних хвороб для студентів
Затверджено.. на методичному засіданні завідувачів.. кафедр інфекційних хвороб жовтня р..

Архітектура будівель і споруд спецкурс На тему “Багатоповерховий житловий будинок”
Тернопільський національний технічний університет.. Імені Івана Пулюя.. Кафедра будівельної механіки..

0.039
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам