рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Технологічні розрахунки при зведенні цегляних будівель

Технологічні розрахунки при зведенні цегляних будівель - раздел Строительство, Міністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту України   ...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

 

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання курсової роботи на тему

Технологічні розрахунки при зведенні цегляних будівель

з дисципліни „Технологія будівництва

(для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.060102 „Архітектура”)

 

Дніпропетровськ - 2011


Методичні вказівки до виконання курсової роботи „Технологічні розрахунки при зведенні цегляних будівель” з дисципліни „Технологія будівництва”(для студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.060102 „Архітектура”)

 
/ Укладачі: Тріфонов І.В., Федіна В.Г., Ричкова Н.К., Гайдар А.М., Замєсова К.О. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – 40с.


Методичні вказівки призначені для виконання курсової роботі студентами, що навчаються за напрямом підготовки 6.060102 „Архітектура”.

Курсова робота є одним із етапів навчального процесу, протягом якого студент одержує практичні навички в прийнятті організаційно-технологічних рішень при виробництві будівельних робіт.

В результаті виконання курсової роботи студент повинен вміти: використовувати одержані знання для рішення інженерних завдань; розробляти технологічні карти будівельних процесів; користуватись нормативною та довідковою літературою.

В методичних вказівках наведено методику розрахунку потоку при зведенні будівель із цегли, показано послідовність виконання курсової роботи.

Слід звернути увагу на те, що методичні вказівки не можуть замінити підручників, навчальних посібників та нормативних документів, передбачених навчальною програмою, з якими студент зобов'язаний ознайомитися самостійно.

 

Укладачі: Тріфонов І.В., к.т.н., доцент кафедри ТБВ ПДАБА;

Федіна В.Г., ст. викладач кафедри ТБВ ПДАБА;

Ричкова Н.К., асистент кафедри ТБВ ПДАБА;

Гайдар А.М., асистент кафедри ТБВ ПДАБА;

Замєсова К.О., асистент кафедри ТБВ ПДАБА.

 

 

Відповідальний за випуск: Тріфонов І.В., к.т.н., доцент кафедри ТБВ ПДАБА.

Рецензент: Дмитренко І.С., к.т.н., доцент кафедри ТБВ ПДАБА.

 

Затверджено на засіданні кафедри

технології будівельного виробництва.

Протокол № 3 від 24.11.2011р.

 

Затверджено на засіданні методичної ради ПДАБА. Протокол № 3(77) від 07.12.2011р.

 

 
ЗМІСТ

 

 

РОЗДІЛ 1. СКЛАД КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 4

1.1. Склад розрахунково-пояснювальної записки: 4

РОЗДІЛ 2. ПІДРАХУНОК ОБСЯГІВ РОБІТ. 5

2.1. Складання специфікації столярних виробів та збірних залізобетонних конструкцій 5

2.2. Підрахунок обсягів цегляної кладки. 5

2.3. Визначення трудомісткості робіт. 6

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПОТОКУ ПРИ ЗВЕДЕННІ БУДІВЕЛЬ ІЗ ЦЕГЛИ.. 9

3.1. Загальна тривалість робіт у днях на потоці 9

3.2. Тривалість окремого потоку в змінах. 10

3.3. Розрахунок параметрів циклограми. 10

3.4. Визначення змінного складу мулярів у бригаді 11

3.5. Визначення кількості ланок. 12

3.6. Загальна чисельність комплексної бригади. 14

РОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКІВ.. 14

РОЗДІЛ 5. ВИБІР КРАНА ДЛЯ ВИКОНАННЯ КАМ'ЯНИХ ТА МОНТАЖНИХ РОБІТ 14

5.1. Визначення необхідних характеристик крана. 15

РОЗДІЛ 6. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ МЕХАНІЗАЦІЇ 17

6.1. Визначення тривалості робіт крана на будівельному майданчику. 17

6.2. Визначення трудомісткості робіт для варіантів механізації робіт, в м-зм.: 17

6.3. Визначення собівартості робіт, в грн.: 18

6.4. Собівартість механізованого процесу. 18

6.5. Собівартість 1 м3 кам'яної кладки визначається по формулі: 18

6.6. Розрахунок техніко-економічних показників будівництва. 19

РОЗДІЛ 7. ТЕХНОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПИТАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ КАМ'ЯНІЙ КЛАДЦІ 19

ЛІТЕРАТУРА.. 21

 

 
РОЗДІЛ 1. СКЛАД КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вихідні дані для виконання курсової роботи видаються викладачем згідно номеру варіанта із додатку 1.

Курсова робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини.

Розрахунково-пояснювальна записка виконується на аркушах формату А4, аркуші повинні мати рамку (поля: ліве – 2см, праве, верхнє, нижнє – 0,5см). Таблиці повинні мати тематичний заголовок і порядковий номер (без знака №), на який дається посилання в тексті.

Графічний матеріал розрахунково-пояснювальної записки виконується на аркушах формату А3 (згідно з нормами виконання будівельних креслень).

 

1.1. Склад розрахунково-пояснювальної записки:

- варіант завдання;

- зміст курсової роботи;

- підрахунок обсягів та трудомісткості кам'яних та монтажних робіт;

- розрахунок організації будівельного потоку при зведенні будівель із цегли;

- розрахунок заробітної плати робітників;

- вибір кранів за технічними характеристиками та розрахунок техніко-економічних показників механізації робіт;

- вказівки з технології виробництва цегляних робіт (5-6 арк.);

- вказівки з охорони праці та контролю якості при виконанні цегляних робіт (2-3 арк.);

- список використаної літератури.

1.2. У графічній частині розрахунково-пояснювальної запискиповинно бути:

- план типового поверху будівлі з розбивкою на захватки, ділянки та розташуванням монтажного крану;

- циклограма суміщеного виробництва кам’яних і монтажних робіт;

- технологічні схеми виконання будівельних процесів.

 
РОЗДІЛ 2. ПІДРАХУНОК ОБСЯГІВ РОБІТ

Складання специфікації столярних виробів та збірних залізобетонних конструкцій

Таблиця 1

 

Специфікація столярних виробів

 

Таблиця 2

 

Специфікація збірних залізобетонних конструкцій

 

Назва виробу Марка Маса елемента, т Кількість
на поверх на всі поверхи
Залізобетонні плити перекриття (вказати розмір)        
Залізобетонні марші        
Залізобетонні площадки сходів (вказати розмір)        
Залізобетонні перемички        

Підрахунок обсягів цегляної кладки

- об’єм цегляної кладки стін обчислюється за винятком об’єму прорізів для встановлення вікон та дверей; - об’єм кладки стін з цегли з повітряним прошарком підраховуються з… - об’єм робіт по влаштуванню перегородок слід підраховувати по проектній площі, за винятком площі прорізів для…

Визначення трудомісткості робіт

Трудомісткість виконання робіт визначається за формулою:

 

 

де НЧ – норма часу в люд-год. або в маш-год. при виконанні будівельного процесу;

V – обсяг робіт у відповідних одиницях (м2; м3; шт.);

tзм – тривалість робочої зміни в годинах (при п'ятиденному робочому тижні tзм=8 год);

k – коефіцієнт при нормі часу.

 

Результати підрахунку трудомісткості робіт зводяться в калькуляцію трудових витрат і зарплати робочих.

 

Приклад заповнення калькуляції наведено у таблиці 3.

 


Т а б л и ц я 3

Калькуляція трудових витрат і зарплати робітників

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПОТОКУ ПРИ ЗВЕДЕННІ БУДІВЕЛЬ ІЗ ЦЕГЛИ Основним методом суміщеного виробництва цегляних та монтажних робіт є…

Визначення необхідних характеристик крана

5.1.1. Вантажопідйомність крана  

Потрібний виліт крана

  де - половина ширини колії баштового крана, м.;

Таблиця 4

 

Необхідні параметри крана

 

№ варіанту Марка крана Вантажопідйомність Qкр, т Висота підйому гака, Нкр, м Виліт стріли, Lc, м
І        
ІІ        

 


РОЗДІЛ 6. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ МЕХАНІЗАЦІЇ

Визначення тривалості робіт крана на будівельному майданчику

  6.2. Визначення трудомісткості робіт для варіантів механізації робіт, в… Трудомісткість виконання 1 м3 цегляної кладки визначається по формулі:

Результати економічних розрахунків

Варіант Марка кранів Трудомісткість робіт, м-зм Сод.пр, грн/м3
І      
ІІ      

 

Розрахунок техніко-економічних показників будівництва

2. Загальна трудомісткість робіт (Тр), в люд.-днях (береться з калькуляції трудових витрат). 3. Витрати праці на 1м3 кам'яної кладки, в люд.-дн/м3:

Додаток 2

   

Додаток 4

(ширина × висота) Висота поверху, м Вікна Двері О1 …  

Додаток 5

Специфікація маршів сходів та площадок

 

Ширина прольоту, м Марка виробу L мм B мм H мм Маса елементу, т
  2.4 ЛМ 27-11 ЛПП 25-18-4 1.33 1.53
  3.0 ЛМ 39-14 ЛПП25-18в-4 1.42 1.56

Додаток 6

а) Технічні характеристики роздавальних бадей   Показники Місткість бадді, м3 0,8 …  

Додаток 7

Техніко-економічні показники кранів № п/п Тип і марка крана Тпер, л-год …  

– Конец работы –

Используемые теги: технологічні, Розрахунки, зведенні, цегляних, будівель0.077

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Технологічні розрахунки при зведенні цегляних будівель

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Методичні рекомендації контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни технологічні розрахунки в хімічній технології
Херсонський національний технічний університет.. кафедра хімічної технології та дизайну.. волокнистих матеріалів..

Розрахунки стержнів при крученні
Національний технічний університет.. Харкiвський полiтехнiчний інститут.. Конохов В І..

Архітектура будівель і споруд спецкурс На тему “Багатоповерховий житловий будинок”
Тернопільський національний технічний університет.. Імені Івана Пулюя.. Кафедра будівельної механіки..

Державні будівельні норми України. Теплова ізоляція будівель ДБН В.2.6-31:2006
Державні будівельні норми України.. Конструкції будинків і споруд.. Теплова ізоляція будівель ДБН..

Методичні розробки до вивчення дисципліни: Автомобілі. Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку
Міністерство освіти i науки України.. Криворізький технічний університет методичні розробки..

Архітектура будівель і споруд
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського..

Архітектура будівель та споруд
Київський національний університет будівництва і архітектури.. Архітектура будівель та споруд..

Розрахунки на міцність стержнів
Національний технічний університет.. Харкiвський полiтехнiчний інститут.. Киркач Б М..

Розрахунки на опір втомленості з розділу курсу «Опір матеріалів»
Національний технічний університет.. Харківський політехнічний інститут..

До практичних занять з дисципліни Архітектура будівель і споруд спецкурс Методичні вказівки
Тернопільський національний технічний університет.. Імені Івана Пулюя.. Кафедра будівельної механіки..

0.032
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам