рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Калькуляція трудових витрат і зарплати робітників

Калькуляція трудових витрат і зарплати робітників - раздел Строительство, Технологічні розрахунки при зведенні цегляних будівель № Найменування Процесу Од...

Найменування процесу Од.вим. Обсяг робіт ЕНіР Норма часу Трудомісткість Склад ланки Серед. розряд робіт Сфу, грн Зарплата грн
л-год м-год л-дн м-зм
Кладка зовнішніх стін товщиною у 2,5 цегли з розшивкою   м3       ГН3                 Муляр 4р-1 3р-1        
  Кладка внутрішніх стін товщиною у 1 цегли під обштукатурювання   м3       ГН3                 Муляр 4р-1 3р-1          
    Улаштування перегородок,товщиною у 1 цеглу   м2     ГН3                 Муляр 4р-1 3р-1        
  Укладання залізобетонних перемичок   проріз       ГН3                 Муляр 4р-1 3р-1 2р-1      
  Установлення риштувань   10м3 кладки       ГН3                 Тесляр 4р-1 2р-2      
  Монтаж плит перекриття площею до 10 м2   шт       Е4-1-               Монтажник 4р-2 3р-1 2р-1      
Ел\зварювання П.м   Е22-1-         Зварщик 5р-1      
  Заливка швів плит перекриття 100 м шву   Е4-1-26         Монтажник 4р-1 3р-1      
  Монтаж плит покриття площею до 10 м2 шт   Е4-1         Монтажник 4р-1 3р-2 2р-1      
Ел\ зварювання Пм   Е22-1-         Зварщик 5р-1      
  Заливка швів плит покриття 100 м шву   Е4-1-                 Монтажник 4р-1 3р-1      
  Монтаж площадок та маршів сходів шт   Е4-1-10         Монтажник 4р-2 3р-1 2р-1      
  Установлення огорожі сходових площадок п.м.   Е4-1-11         Муляр 4р-1 Зварник 3р-1      
  Заповнення віконних та дверних прорізів блоками за допомогою крана( до 2м2) 100 м2 площі блоків       Е6-13 т.1 п.3                 Тесляр 4р-1 2р-1      
Подача цегли гусеничним краном 1000 шт   Е1-6т.2п.4         Такелажник 2р-2      
Подача розчину гусеничним краном м3     Е1-6-т.2,п.14         Такелажник 2р-2      


РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПОТОКУ ПРИ ЗВЕДЕННІ БУДІВЕЛЬ ІЗ ЦЕГЛИ

Основним методом суміщеного виробництва цегляних та монтажних робіт є потоковий. При потоковому методі організація робіт здійснюється по захватно-ярусній системі.

Правила організації робіт по захватно-ярусній системі:

- розподіл комплексу робіт на складові процеси й організація спеціалізованих ланок;

- послідовність виконання процесів спеціалізованими ланками здійснюється постійним складом комплексних бригад в однаковому темпі;

- перехід ланок із захватки на захватку для виконання певних процесів з застосуванням постійного набору інструмента та комплекту механізмів здійснюється через рівні проміжки часу, які називаються кроком потоку.

 

3.1. Загальна тривалість робіт у днях на потоці визначається за формулою:

де К – модуль циклічності в змінах;

А – кількість робочих змін у добі;

m – кількість ярусо-захваток;

n – кількість окремих потоків.

 

При визначенні кількості окремих потоків необхідно враховувати особливості будівельного процесу, до складу якого входять різні види робіт. При проектуванні спільного виробництва цегляних та монтажних робіт рекомендується приймати два окремих потока: перший - цегляні роботи, другий – монтажні робот (тобто n = 2).

У перший окремий потік входять такі види робіт: цегляна кладка, укладання перемичок. При цьому крановими операціями є подача цегли та розчину до місця укладання цегли та монтаж перемичок.

В другий окремий потік входять: монтаж плит перекриття, площадок та маршів сходів; установлення риштувань, заповнення віконних та дверних прорізів.

 
Кількість ярусо-захваток (m) будівельного потоку визначають наступним чином: будівлю в плані розділяють на захватки, а кожен поверх по висоті на 3 яруси (висота ярусу має дорівнювати 1,2 м, якщо товщина стіни до 21/4 цеглини, та 0,9 м, якщо товщина стіни до 3 цеглин). Помноживши кількість ярусів на кількість захваток, знаходять кількість ярусо-захваток.

Модуль циклічності К дорівнює одній зміні, при двозмінному режимі роботи А=2.

Визначаючи тривалість робіт для комплексного процесу цегляної кладки та монтажу, параметри будівельного потоку ув'язати з можливостями вантажопідйомних кранів.

Для цього визначають тривалість окремих потоків.

3.2. Тривалість окремого потоку в змінах визначають за формулою:

,

де К – модуль циклічності в змінах;

m – кількість ярусо-захваток для окремого потока.

 

3.3. Розрахунок параметрів циклограминаведемо на прикладі (графічна форма представлена на рис.1):

Вихідні дані: кількість поверхів – 2, К=1; А=2; m=30; n=2.

Загальна тривалість робіт складає Т = 15,5 днів (31 зміна).

Необхідно перевірити – чи зможе один кран виконати всі кранові операції в потрібному обсязі на обох окремих потоках.

Припустимо, що машиномісткість кранових операцій складає Тко. = 59,9 м-зм (береться з калькуляції трудових витрат та зарплати робітників), тоді потрібна змінна машиномісткість дорівнює:

Отже, при тривалості робіт в 31 зміну один кран не зможе забезпечити безперебійну роботу мулярів та монтажників.

Для виконання необхідного обсягу кранових операцій необхідно подвоїти кількість кранів, якщо це можливо по об'ємно-планувальному рішенню будинку і вимог охорони праці.

В протилежному випадку необхідно збільшити тривалість виконання процесу Збільшення цього досягти двома шляхами.

Перший – кам’яні і монтажні роботи не співпадають за часом, а виконуються в різні зміни: кам'яні – у першу, монтажні - в другу, тобто приймається однозмінний режим роботи (А = 1). Модуль циклічності дорівнює одній зміні (К = 1).

 
Другий – прийняти, що модуль циклічності, тобто час роботи на захватці рівнює двом змінам (К = 2) при двозмінному режимі робіт (А = 2). У цьому випадку кам'яні та монтажні роботи виконуються паралельно на різних захватках.

Для остаточного вибору проаналізуємо два варіанта та розглянемо схеми послідовності виконання робіт по ярусах та захватках.

Аналіз показує, що в першому варіанті кількість людей в зміну, що беруть участь у процесі, у два рази більше, ніж у другому. Тому що модуль циклічності К в першому випадку дорівнює 1, у другому – 2. Але в першому варіанті для забезпечення безперервної роботи мулярів необхідний один комплект риштувань, а в другому два комплекти.

Далі необхідно перевірити позмінну завантаженість крана.

Потрібна змінна машиноємкість кранових операцій окремого потоку дорівнює:

де - загальна машиноємкість кранових операцій окремого потоку, в м-зм;

tоп – тривалість робіт окремого потоку, в днях.

 

Якщо потрібна змінна машиноємкість кранових операцій не перевищує однієї машино-зміни, то один кран при прийнятих параметрах будівельного потоку здатний забезпечити безперебійне, ритмічне виконання робіт окремих потоків.

 

3.4. Визначення змінного складу мулярів у бригаді (за цією ж формулою визначають змінну кількість теслярів-монтажників (Nм) і такелажників (Nт)):

 

де Тк.к. – загальна трудомісткість виду робіт, в люд- днях;

m – кількість ярусо-захваток на всьому будинку;

К – тривалість роботи (у змінах) на одній ярусо-захватці (модуль циклічності).

Р – коефіцієнт перевиконання норми виробітку (приймається за фактичними показниками бригади за останні три місяці. У нашому випадку Р = 1,3).

З додатку 9 для кладки стін певної товщини вибираємо ланку мулярів.

 
З урахуванням наявного фронту робіт необхідно прийняти кількість ланок для кладки стін певної товщини (NЛ) та загальну кількість робочих у комплексній бригаді (Nбр).

3.5. Визначення кількості ланокдля стіни певної товщини:

 

NЛ = LС / LД,

 

де NЛ – кількість ланок для виробництва цегляної кладки

LС – довжина стіни певної товщини, м.;

LД – довжина ділянки для стін певної товщини, м.

 

3.5.1. Визначення довжини ділянки для кожної ланки по формулі:

де - кількість робітників у ланці;

tзм – час робочої зміни (8 годин);

КП – коефіцієнт прорізості;

в – товщина кладки, в м.;

h – висота ярусу, в м.;

Р– коефіцієнт, що враховує перевиконання норми виробітки.

 

 
3.5.2. Коефіцієнт прорізості визначають за формулою:

,

де Fп – площа прорізів, м2;

Fc - загальна площа стін, м2.

 

3.6. Загальна чисельність комплексної бригади визначається за формулою:

Nбр = Nк +Nм + Nт


РОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ РОБІТНИКІВ

Правила розрахунку заробітної плати робітників:

Розрахунок заробітної плати робітників здійснюють по усередненій вартості людино-годин з врахуванням середнього розряду робіт в будівництві 3,8 і визначають за формулою:

де Сфу – фактична усереднена вартість люд-годин конкретного виду робіт, виходячи із середнього розряду () цього виду робіт, грн. (фактична усереднена вартість люд-годин виду робіт, за якими ведеться розрахунок, визначають згідно листу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 7/8-208 від 27.02.08 р., додаток 8).

Тр– трудомісткість виконання відповідного виду робіт, люд-год (стовпець 8, таблиця 3);

tзм – тривалість робочої зміни в годинах (tзм=8 годин).

 

Середній розряд для кожного виду робіт береться із калькуляції (таблиця 3, стовпець 11).


РОЗДІЛ 5. ВИБІР КРАНА ДЛЯ ВИКОНАННЯ КАМ'ЯНИХ ТА МОНТАЖНИХ РОБІТ

Правила вибору крана для виконання кам’яних та монтажних робіт

При виконанні кам'яних і монтажних робіт на будівельному об'єкті крани можуть використовуватися для виконання тільки кам'яних чи монтажних робіт або для сумісного виконання тих та інших робіт.

У першому випадку на будівельному об’єкті встановлюють не менш двох кранів, один із яких обслуговує тільки монтажників, а інший тільки мулярів. Марки цих кранів вибираються окремо з урахуванням характеру робіт, які вони виконують.

 
В другому випадку один чи кілька кранів поперемінно працюють і з мулярами і з монтажниками. Вибір типу та вантажопідйомності цих кранів проводиться з врахуванням найбільш невигідних умов.

Конфігурація будинку, а також розміри його в плані впливають на вибір кількості кранів.

На рис. 2 (а,б,в) наведено можливі схеми розміщення баштових кранів при різній конфігурації будинку.

 

 

 


Рис. 2. Варіанти схем розміщення баштових кранів

Кран для виробництва кам'яних робіт вибирають в два етапи:

- на першому етапі по факторах технічного порядку (розміри будинку, габарити та маса елементів, що піднімаються та інш.) визначають необхідні параметри крана (вантажопідйомність, висоту підйому гака, виліт). Визначивши їх і, використовуючи технічні характеристики кранів, приведені в довідковій літературі, вибирають крани, параметри яких рівні чи трохи більше розрахункових;

- на другому етапі, шляхом економічного порівняння обраних варіантів, визначають, який з них є більш ефективним.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Технологічні розрахунки при зведенні цегляних будівель

Державний вищий навчальний заклад придніпровська державна академія будівництва та архітектури..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Калькуляція трудових витрат і зарплати робітників

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Специфікація столярних виробів
  Назва виробу Марка Розмір по обводу коробки, в м Кількість довжина ширина

Підрахунок обсягів цегляної кладки
Правила визначення об’ємів робіт: - об’єм цегляної кладки стін обчислюється за винятком об’єму прорізів для встановлення вікон та дверей; - об’єм кладки ст

Визначення необхідних характеристик крана
5.1.1. Вантажопідйомність крана    

Потрібний виліт крана
Для баштового крана:   де - половина ширини колії

Визначення тривалості робіт крана на будівельному майданчику
Кількість змін роботи крана на будівельному майданчику То.зм. визначається по калькуляції трудових витрат (таблиця 3, сума графи 9).   6.2. Визначення труд

Розрахунок техніко-економічних показників будівництва
1. Тривалість будівництва, в днях (визначається за циклограмою). 2. Загальна трудомісткість робіт (Тр), в люд.-днях (береться з калькуляції трудових витрат). 3. Витрати

Додаток 2
  А)

Додаток 4
Розміри прорізів для установлення столярних виробів, в мм (ширина × висота) Висота поверху, м Вікна Двер

Додаток 6
а) Технічні характеристики роздавальних бадей   Показники Місткість бадді, м3 0,8

Додаток 7
Техніко-економічні показники кранів № п/п Тип і марка крана Тпер, л-год Тм.д., л-год

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги