рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва - раздел Сельское хозяйство, Міністерство Аграрної Політики України Миколаївський Державний Аграр...

Міністерство аграрної політики України

Миколаївський державний аграрний університет

 

Кафедра механізації та електрифікації СГВ

 

 

для виконання лабораторних робіт

студентами спеціальності 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”

6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»

з дисциплін

“Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві ”

 

 

 

Миколаїв 2010


Методичні вказівки розробили:

Горбенко О.А.– к.т.н. доцент кафедри МіЕСГВ

Огієнко М.М. – асистент кафедри МіЕСГВ

Гур’єва Т.Б. – старший викладач Кафедри МіЕСГВ

Стрельцов В.В. – асистент кафедри МіЕСГВ

 

Рецензент : доц. Грипачевський М.С.,

Кафедра ЕіТСМТП

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри ,

 

Протокол №___ від “___” ____________ 20___р.

 

 

Рекомендовані до видання методичною комісією

Факультету “Механізація сільського господарства” МДАУ

 

 

протокол №____ від “____” ___________ 20___р.

 

Зміст

 

Загальні методичні рекомендації……………………….5

Лабораторні роботи:

1. Машини для обробки коренебульбоплодів..……..............6

2. Машини для переробки стеблових кормів ……...............12

3. Молоткові подрібнювачі…………………………….........18

4. Бункери-живильники та бункери-дозатори……….……..23

5. Машини для запарювання та змішування кормів…........27

6. Кормоприготувальні агрегати………………….…………30

7. Навантажувачі грубих та силосованих кормів…………..34

8. Кормороздавачі……………………………………….........37

9. Засоби видалення та транспортування гною……………..44

10. Доїльні апарати……………………………………………..50

11. Доїльні установки (загальна будова, робота та технічне обслуговування)……………………...............….55

12. Котли пароутворювачі………………………….……….....60

13. Холодильні установки………………………………..........63

14. Агрегати для приготування вітамінного борошна…….....66

Література…………..…………………………….…..........70

 

 

ПЕРЕДМОВА

Система машин включає 970 найменувань техніки засобів для комплексної механізації та автоматизації тваринництва.

Широке впровадження їх у виробництво дасть можливість значно підвищити рівень комплексної механізації, значить забезпечити економічні і соціальні результати.

У комплексі вимог кваліфікаційної характеристики до дипломованого спеціаліста із спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» передбачено знання основ машинних технологій виробництва продукції тваринництва і фермерської техніки, уміння здійснювати наладку та технічне обслуговування машин і обладнання, забезпечувати їх робото здатність.

При вивченні курсу студенти повинні звернути особливу увагу на правила експлуатації технологічного обладнання, раціональні режими роботи машин і агрегатів, енергоємність їх процесів.

Ці питання знайшли відображення в лабораторних роботах даних методичних рекомендацій.

 

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Методичні комендації розробленні згідно з програмою курса «Машини та механізми виробничих процесів у тваринництві», яка забезпечує формування дипломованого фахівця із спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

«Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»

 

Згідно учбового плану студенти виконують лабораторні роботи, перелік яких надається в методичних рекомендаціях. З метою полегшення процесу вивчення машин в рекомендаціях надаються їх зображення у вигляді схем. Роботи оформляють у вигляді звіту, основні пункти якого приведенні у четвертому розділі кожної роботи.

Виконуючи роботи студенти повинні:

Знати будову, робочі процеси і регулювання фермерської техніки, методи розрахунку основних параметрів та режимів роботи машин і обладнання.

Вміти здійснювати технологічне налагодження машин і обладнання на заданий режим, самостійно освоювати конструкції і робочі процеси нової фермерської техніки.

Для кращого засвоєння матеріалу, студенти повинні користуватись літературою, список якої надається.

 


Лабораторна робота №1

МАШИНИ ДЛЯ ОБРОБКИ КОРЕНЕБУЛЬБОПЛОДІВ

1. Мета роботи: вивчити будову, процес роботи і правила експлуатації машин для миття, подрібнення та запарювання коренебульбоплодів.

2. Обладнання: подрібнювач ИКМ-5,агрегат ЗПК-4.

Зміст роботи.

Подрібнювач ИКМ-5 призначений для відокремлення каміння від коренебульбоплодів, їх миття і подрібнення на частки розміром до 10мм (для свиней) або… До початку роботи машини ванну 4 заповнюють водою. Коренебульбоплоди подають у… При переробці мерзлих коренебульбоплодів на верхньому диску встановлюють зубчасті горизонтальні ножі і частоту…

Технічна характеристика мийок-подрібнювачів

Продуктивність, т/год 0,95
Місткість чану 1,6
Потужність, кВт 4,4
Втрати пари на 1кг картоплі 0,16-0,19
Маса, кг

Технічна характеристика агрегата ЗПК-4

  4. Звіт 4.1. Конструктивно-функціональні схеми ИКМ-5, ИКС-5М, ЗПК-4.

Контрольні питання.

1. Основні елементи машин, їх призначення.

2. Робочий процес машини.

3. Регулювання крупності продукту.

4. Як здійснюється процес миття?

5. Які фактори обумовлюють якість миття?

6. Як впливає зміна частоти обертання на якість подрібнення?

7. Як контролюють готовність запарювання картоплі?

8. Переваги та недоліки технологічного процесу кожної машини.

 

Лабораторна робота №2

МАШИНИ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ СТЕБЛОВИХ КОРМІВ

1. Мета роботи: вивчити будову, процес роботи і правила експлуатації машин ИГК-30Б, ИКВ-5А «Волгарь-5» ИСК-3А.

2. Обладнання: подрібнювачі ИГК – 30Б, ИКВ - 5А ИСК-3А.

Зміст роботи.

  Конструктивно-функціональна схема подрібнювана ИГК-ЗОБ:

Технічна характеристика машин

Звіт

4.1 Конструктивно-функціональна схеми подрібнювачів.

4.2 Будова, технологічний процес роботи подрібнювачів, регулювання.

4.3 Основні технічні дані машини.

Контрольні запитання

1. Основні елементи подрібнювача і їх призначення.

2. Робочий процес подрібнювача.

3. Як регулюють ступінь подрібнення продукту?

4. Поясніть обмеження вологості грубих кормів, що переробляються на ИГК-30Б.

5. режим роботи ИСК-3А .

6. Регулювання якості змішування на ИСК-3А.

7. З якою метою використовують подрібнювачі.

 

 

Лабораторна робота №3

МОЛОТКОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ

1. Мета роботи:вивчити будову, робочий процес і правила експлуатації дробарок КДУ-2, ДКМ-5.

2. Обладнання: дробарки КДУ-2, ДКМ-5.

Зміст роботи.

Складається з завантажувального бункера, ротора, решіт, ножового барабана, горизонтального та похилого транспортерів живильного механізму, циклона,… Різальний апарат складається з ножового барабана, на якому закріплено три… Ротор дробарки складається з несучих дисків, встановлених на валу на спеціальній шпонці і розділених втулками. Крізь…

Технічна характеристика дробарок

Конструктивно-функціональна схема дробарки ДКМ-5 (при роботі на зерні): 1 – датчик рівня; 2 – магнітний сепаратор; 3 – кришка; 4 – регулювальна заслінка; 5 – молотковий ротор; 6 – дека; 7 – камера подрібнювання; 8 - шнек дробарки; 9 – решето; …

Звіт.

4.1. Конструктивно-функціональна схеми дробарок.

4.2. Будова, технологічний процес, регулювання дробарок.

4.3. Основні технічні дані дробарок.

 

 

Контрольні запитання.

1. Основні елементи молоткового подрібнювача, їх призначення.

2. Як регулюють ступінь подрібнення продукту?

3. З якою метою переставляють або замінюють молотки на барабані?

4. Технологія переробки зерна дробарками.

5. Технологія переробки грубих кормів дробарками.

6. Технологія переробки соковитих кормів на КДУ-2.

7. Що розуміють під автоматичним режимом роботи дробарок?

 


Лабораторна робота №4

 

БУНКЕРИ-ЖИВИЛЬНИКИ ТА БУНКЕРИ-ДОЗАТОРИ

 

1. Мета роботи: вивчити будову, принцип дії та прави­ла експлуатації бункерів-живильників.

2. Обладнання: бункер-живильник ПЗМ – 1.5, дозатор концентрованих кормів ДК-10.

З. Зміст роботи.

Для приймання, нагромадження і дозованої подачі кор­мових компонентів на збірний або завантажувальний транспортери використовують бункери-живильники… Живильник-дозатор зеленої маси ПМЗ-1.5 має приймальний лотік з гідравлічною… Живильний конвеєр є головним виконавчим елементом, що забезпечує дозування корму. Він оснащений регулятором рівня…

Технічна характеристика ДК-10

Показники ДК-10
Продуктивність, т/год 0,1-8
Об’єм бункера, м³ 0,5
Точність дозування, %
Потужність привода 1,1
Частота обертання ворушилки, об/хв

 

Технічна характеристика бункерів-живильників та бункерів-дозаторів стеблових коренів

Конструктивно-функціональна схема дозатора ДК-10: 1 - електромагніт 2 - пружина; 3 - ворушила: 4 - оглядове вікно: 5 - бункер: 6 - приймальна горловина; 7 - сітка: 8 -…

Звіт

4.1 Конструктивно-функціональні схеми дозаторів.

4.2 Будова, технологічний процес, регулювання ПЗМ- 1.5, ДК-10.

4.3 Основні технічні дані.

Контрольні запитання

1. Основні елементи ПЗМ-1.5, ДК-10.

2. Принцип дії ПЗМ-1.5, ДК-10.

3. Регулювання норм подачі корму.

4. Які елементи і яким чином сприяють рівномірності видачі корму?

5. За якою ознакою (маса, об’єм)здійснюється регулювання видачі корму?

 

Лабораторна робота №5

 

МАШИНИ ДЛЯ ЗАПАРЮВАННЯ ТА ЗМІШУВАННЯ КОРМІВ

1. Мета роботи: вивчити будову, процес роботи, регулювання запарників-змішувачів СКО-Ф-6 та С-2.

2. Обладнання: запарники-змішувачі СКО-Ф-6, С-2.

З. Зміст роботи

Змішувач кормів одновальний СКО-Ф-6 (СКО-Ф-3) має два виконання для використання у комплекті обладнання кормоцехів та як самостійної машини. Складається з корпуса, мішалки, паро роздільника, розвантажувального шнека,… Корпус – це місткість для приготування кормів і база, на якій встановлюється більшість вузлів і механізму агрегату.…

Технічна характеристика змішувачів

1 – завантажувальний конвеєр; 2 – завантажувальний люк;3–бункер (робоча камера); 4 – трубопровід; 5 – люк; 6 – заглушка; 7– лопатеві мішалки; 8 –… 11 – зливний патрубок; 12 – вивантажувальний шнек; 13 – розвантажувальний конвеєр; 14 – вали мішалки.

Звіт

4.1 Конструктивно-функціональні схеми запарників-змішувачів.

4.3 Основні технічні дані запарників-змішувачів.

4.3 Основні технічні показники запарників-змішувачів.

Контрольні запитання

1. Основні елементи запарників-змішувачів.

2. Робочий процес машин.

3. Як регулюють і контролюють ступінь запарювання корму.

4. У якій послідовності завантажують компоненти у змішувач?

5. Як регулюють якість змішування компонентів?

6. З якою метою використовують запарники-змішувачі.


Лабораторна робота №6

КОРМОПРИГОТУВАЛЬНІ АГРЕГАТИ

 

1. Мета роботи: вивчити призначення, будову, принцип дії та основні регулювання агрегатів.

2. Обладнання: комбіновані агрегати для приготування кормів АПК – 10А та ПЗ – 3А.

Зміст роботи.

До складу агрегату входять шнекова мийка, подрібнювач-змішувач , стрічковий транспортер , вивантажувальний стрічковий транспортер , відцентровий та… Шнекова мийка коренебульбоплодів має приймальний бункер та похилий… Шнек мийки приводиться в дію від мотор-редуктора через ланцюгові передачі і черв'ячний редуктор. Підбором зірочки…

Технічна характеристика АПК-10А

Технічна характеристика ПЗ-3А

Структурна схема агрегату для приготування пластівців ПЗ-ЗА: 1 – бункер; 2 – завантажувальний конвеєр; 3 – магнітний сепаратор; 4 – шнековий живильник; 5 – вертикальний шнек; 6 – пропарювач;

Звіт

4.1 Конструктивно-функціональні схеми агрегатів.

4.2 Будова робочий процес, регулювання агрегатів.

4.3 Основні технічні показники.

Контрольні запитання

1. З якою метою використовують агрегати?

2. Основні елементи агрегатів, їх призначення.

3. Робочий процес агрегатів.

4. Які комунікації необхідні для роботи агрегатів?

5. Від яких домішок і якими пристроями очищується зерно (ПЗ-3А).

6. Як регулюють ступінь подрібнення кормів в (ФПК-10А)?

Лабораторна робота №7

 

НАВАНТАЖУВАЧІ ГРУБИХ ТА СИЛОСОВАНИХ КОРМІВ

 

1. Мета роботи: вивчити призначення, будову, процес роботи, технологічні регулювання та технічну характеристику машин і обладнання.

2. Обладнання: навантажувачі ФН-1,4, ПСК-5.

Зміст роботи.

Фуражир складається з подрібнювального апарата, всмоктувального трубопроводу, вентилятора, дефлектора , контрпривода і гідросистеми. Подрібнювальний апарат має корпус, два подрібнювальних барабани, натяжний… До гідросистеми фуражира входять гідроциліндр, гідро-регулятор, трубопровід, дросель і гідроапаратура.

Технічна характеристика навантажувачів

1 – фрезерний барабан; 2 – стріла; 3 – приймальний ківш; 4 – вивантажувальна труба; 5 – бульдозерна лопата. Конструктивно-функціональна схема фуражира ФН-1,4:

Звіт

4.1 Конструктивно-функціональні схеми навантажувачів.

4.2 Будова робочий процес, регулювання навантажувачів.

4.3 Технічна характеристика.

 

 

Контрольні запитання

1. Основні елементи навантажувачів, їх призначення

2. Робочий процес навантажувачів.

3. Максимальна висота забору масиФН-1,4, ПСК-5А.

4. Які механізми приводяться в дію гідросистемою.

5. Допустима глибина фрезерування.

 

 


Лабораторна робота №8

 

КОРМОРОЗДАВАЧІ

2. Обладнання: мобільний роздавач КТУ – 10А, РСП-10, КУТ-3А, стаціонарні КУТ-3А. 3. Зміст роботи: Кормороздавач КТУ – 10А призначений для транспортування та роздавання на один або два боки подрібнених листостеблових…

Технісна характеристика

Технічна характеристика роздавача КУТ-3А

Технічна характеристика роздавача РВК-Ф-74

Кормороздавач КУТ-ЗА: 1 – шарнірне передача; 2 – зірочка; 3 – шток важеля муфти; 4 – натяжний пристрій; 5 – приводні ланцюги; 6 – приводна зірочка;

Конструктивно-технологічна схема роздавача

РММ-Ф-6

Схема роботи кормороздавача КТУ-10А при одно- (а) і двобічному (6) роздаванні, а також при розвантажуванні (в): 1– ходова частина; 2– рама; 3– повздовжній транспортер; 4– кузов; 5– бітер; 6–…

Звіт

4.1 Конструктивно-технологычны схеми роздавачів.

4.2 Будова робочий процес, технологічні регулювання.

4.3 Технічна характеристика.

 

Контрольні запитання

1. На якмх фермах застосовують роздавачі КТУ-10А, РСП-10, КУТ-3А, РСП-10, КУТ-3А.

2. Основні елементи роздавачів, їх призначенняє

3. Принцип роботи роздавачів.

4. Як регулюютиь норму видачі корму?

5. Від чого залежить якість зиішування на РСП-10.

6. Які робочі органи забезпечують рівномірність в

7. Видачі корму?


Лабораторна робота № 9

ЗАСОБИ ВИДАЛЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ГНОЮ

1. Мета роботи: вивчити будову процес роботи правила експлуатації ТСН-160, УС-15, УТМ-10.

2. Обладнання: діючий фрагмент транспортера ТСН-160.

Зміст роботи.

Скребковий транспортер ТСН-160А призначений для видалення гною з тваринницьких приміщень та одночасного його завантаження в транспортні засоби. Має… Горизонтальний транспортер складається з приводу, горизонтально-замкненого… Ланцюг горизонтального транспортера кругло ланковий, нерозбірний, термічно оброблений і виготовлений зі сталі 23Г2,…

Технічна характеристика ТСН-160А

Технічна характеристика УТН-10

Насос НЖН-200: 1– дверці; 2– обойма; 3– опорна рама; 4– лебідка керування; 5– рукав; 6–…  

Звіт

4.1. Конструктивно-функціональні схеми машин.

4.2. Будова, робочий процес, регулювання.

4.3. Технічна характеристика машин.

 

Контрольні запитання

1. На яких фермах і операціях застосовують ТСН-160А, УС-15, УТН-10?

2. Основні елементи обладнання їх призначення.

3. Робочий прцес обладнання.

4. Переваги скреперних установок перед скребковими транспортерами колового руху.

5. Переваги УТН-10 в порівнянні з насосами НЩ-50, НЖН-200.

6. На яку відстань транспортують гній за допомогою УТН-10?

 


Лабораторна робота №10

ДОЇЛЬНІ АПАРАТИ

1. Мета роботи: вивчити будову, принцип дії та регулювання ДА-2 „Майга”, ДА-3М „Волга”, АДУ-1, „Импульс-66”.

2. Обладнання:доїльні апірати ДА-2, ДА-3М, АДУ-1.

Зміст роботи.

Доїльні апарати призначені для виведення молока з вимені через дійки за допомогою вакууму. Вони мають підвісну частину, до якої входять колектор та… доїльні стакани – видоюють молоко; колектор – розподіляє вакуум у міжстінкові камери доїльних стаканів, збирає від них молоко і спрямовує його в молочний…

Технічна характеристика доїльних апаратів

А. – загальний вид; б – деталі колектора; 1 – кран; 2 – кришка; 3 – шайба; 4 – мембрана; 5 – напрямне сідло; 6 – клапан; 7 – корпус; 8 – канал… Доїльна апаратура(загальний вигляд):

Звіт.

4.1. Схеми роботи доїльних апаратів.

4.2. Будова, робочий процес, регулювання.

4.3. Технічна характеристика.

 

Контрольні питання

1. Основні елементи доїльного апарата і їх призначення.

2. Принцип дії АДУ-1 (двотактного, тритактного)

3. З яких міркувань визначається частота пульсацій у доїльному апараті?

4. Чим відрізняється тритактний доїльний апарат від двотактного (за конструкцією, в роботі)?

5. Що дає використання вібропульсатора?

6. Для чого передбачено підсмоктування повітря в молочну камеру колектора?


Лабораторна робота №11

ДОЇЛЬНІ УСТАНОВКИ (ЗАГАЛЬНА БУДОВА, РОБОТА ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ)

1. Мета роботи: вивчити призначення, будову, технологічний процес та правила експлуатації доїльних установок.

2. Обладнання: фрагменти доїльних установок АДМ-8А.

Зміст роботи.

АД-100А працює з тритактними доїльними апаратами, АДС-2Б–з двотактними. Технологічних процес слідуючий. Спочатку достають доїльні апарати і підключають їх до вакуумних кранів. Потім готують вим’я першої корови,…

Технічна характеристика доїльних установок

Схема промивання доїльної установки АДМ-8А: 1 – електроводонагрівник; 2 – вакуумний насос; 3 –чашки промивання; 4 – доїльна апаратура; 5 – бак для мийного розчину; 6 – охолодник;

Звіт.

4.1. Технологічні схеми доїльних установок.

4.2. Будова і робота доїльних установок.

4.3. Технічна характеристика установок.

 

 

Контрольні питання

2.Якими доїльними апаратами комплектують доїльні установки? 3.Чим відрізняються ДАС-2Б від АД-100А? 4.Порядок роботи доїльних установок.

Лабораторна робота №12

КОТЛИ ПАРОУТВОРЮВАЧІ

2. Обладнання: котли пароутворювачі Д-721А, КВ-300МТ. 3. Зміст роботи.  

Технічна характеристика пароутворювачів

Конструктивно-функціональна схема котла КВ-ООМТ: 1 – зливний кран: 2 – кип'ятильні труби; 3 – зовнішній барабан; 4 – внутрішній барабан; 5 – топка; 6 – колосникова решітка;

Звіт.

4.1 Конструктивно-функціональна схема котла КВ-300МТ.

4.2 Будова, принцип дії котла КВ-300МТ.

4.3 Основні технічні показники.

 

Контрольні запитання

1. Де використовують котли-пароутворювачі?

2. Основні елементи котла КВ-300МТ.

3. Принцип роботи котла.

4. Як здійснюється живлення котла водою?

5. Як спрацьовує запобіжний клапан?

6. Де використовують котли-пароутворювачі?

7. Які елементи захисту має котел?

Лабораторна робота №13

ХОЛОДИЛЬНІ УСТАНОВКИ

2. Обладнання:МХУ-8Ц. 3. Зміст роботи. Водохолодильні установки призначені для охолодження води, яка використовується в різних технологічних процесах,…

Технічна характеристика МХУ-8Ц

Конструктивно-функціональна схема холодильної установки МХУ-8С: 1 –компресор; 2, 5 – трубопроводи; 3 – конденсатор; 4 – ресивер; 6 – теплообмінник; 7, 12 – датчики; 8 –…

Звіт.

4.1. Конструктивно-функціональна схема МХУ-8Ц.

4.2. Будова, робочий процес МХУ-8Ц, технологічні регулювання.

4.3. Основні технічні показники.

 

Контрольні запитання

1. Основні властивості холодоагенту хлодон-12(R22).

2. Призначення установки МХУ-8Ц.

3. Основні елементи установки МХУ-8Ц.

4. Принцип роботи установки.

5. Як регулюють температуру води?

 


Лабораторна робота 14

АГРЕГАТИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ВІТАМІННОГО БОРОШНА

2. Обладнання: агрегат АМВ – 0,65. 3. Зміст роботи. Для виробництва кормів шляхом штучного сушіння застосовують… До складу агрегатів входять бункер-живильник, завантажувальний транспортер, тепло-генератор, сушильний барабан, циклон…

Технічна характеристика

Конструктивно-функціональна схема агрегату

АВМ-0,65Р:

1 – система підігрівання і подачі палива; 2 – теплогенератор;

3 – завантажувальний лотік; 4 – сушильний барабан; 5 – уловлювач важких включень; 6 – циклон сухої маси; 7 – шлюзовий затвор;

8 – молоткова дробарка; 9 – розподільний шнек; 10 –циклон охолодження борошна; 11 – циклон відведення борошна;

12 – вихлопний трубопровід; 13 – регулятор кратності рециркуляції; 14 – пристрій рециркуляції: 15 – perулювальний бітер;

16 – завантажувальний конвеєр; 17 – живильник зеленої маси;

18 – приймальній лотік; 19 – гідросистема піднімання

Звіт

4.1 Конструктивно-функціональна схема агре­гату.

4.2 Робота, будова, основні регулювання.

4.3 Технічна характеристика.

 

 

Контрольні запитання

 

1. Основні елементи агрегату, призначення.

2. Технологічний процес роботи.

3. Чому необхідно щоб барабан обертався?

4. Від яких факторів залежать витрати палива?

5. Чому борошно після дробарки проходить через два циклони?

6.Регулювання температури теплоносія.

 

Можливі варіанти виставлення оцінок

Шкала виставлення загальної оцінки студенту з урахуванням

Семестрових балів і балів за іспит.

Література

2. Кукта Г.М. , Колесник А.П., Кукта С.Г. механизация и автоматизація животноводства. – К. Вища школа. 1990 3. Мельников С.В. ”Технологическое оборудование животноводческих ферм и… 4. Варважнов А.И., Николаев Д.И. ”Мезанизацыя приготовления и раздачи кормов„ .– М. Агропромиздат. 1990.

– Конец работы –

Используемые теги: процеси, машини, обладнання, агропромислового, виробництва0.079

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Курс лекций по деталям машин детали машин являются первым из расчетно-конструкторских курсов, в котором изучаются основы проектирования машин и механизмов
Детали машин являются первым из расчетно конструкторских курсов в котором.. машина устройство выполняющее преобразование движения энергии материалов и информации в зависимости от функций..

Методические указания к выполнению контрольных работ для студентов всех форм обучения по направлениям 151000. 62 «Технологические машины и оборудование» 190600. 62 «эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Санкт петербургский государственный.. университет сервиса и экономики..

Конспект лекцій з дисципліни дорожні, меліоративні машини та обладнання
Міністерство освіти і науки України.. донбаська національна академія будівництва..

Машини та обладнання
Донбаська національна академія будівництва і архітектури.. факультет механічний.. кафедра підйомно транспортні будівельні дорожні..

Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин
Івано франківський національний технічний.. університет нафти і газу кафедра технології нафтогазового машинобудування..

Болонський процес та кредитно-модульна система організації навчального процесу похибки вимірювань фізичних величин
Передмова i вступне.. i вступне заняття.. болонський процес та кредитно модульна система організації навчального..

Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу приватного підприємства «Ренет» «Любарський молокозавод» с.м.т. Любар Житомирської області
Вступ.. Розділ Загальна характеристика виробництва та отис технологічного процесу.. Розділ Аналіз пожежної та техногенної безпеки приватного підприємства Ренет Любарський молокозавод с м т Любар Житомирської області..

Дослідження листових матеріалів. Вивчення процесу різання листового матеріалу. Дослідження процесу вирубки-пробивки в штампах
Молоді та спорту України.. національний технічний університет України.. київський політехнічний інститут механіко машинобудівний інститут кафедра..

Сучасні металорізальні верстати – це досить різноманітні і поширені машини, що дозволяють виконувати складні технологічні процеси
Сучасні металорізальні верстати це досить різноманітні і поширені машини що дозволяють виконувати складні технологічні процеси.. основна класифікація металорізальних верстатів побудована за технологічними.. моделі верстатів позначають буквами і цифрами використання класифікації дозволяє записати модель верстата у вигляді..

Обладнання харчових виробництв
На сайте allrefs.net читайте: "обладнання харчових виробництв"

0.046
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам