рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Агротехнологій та екології

Агротехнологій та екології - раздел Сельское хозяйство, Таврійський Державний Агротехнологічний Університет...

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра «Рослинництво»

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету
агротехнологій та екології

 

________________О.А. Іванченко

“___”_______________2012 р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та…  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"Метеорологогія і кліматологія" – це дисципліна, що разом з іншими гео-графічними і біологічними науками входить у структуру системи… Метеорологія – наука, яка вивчає і пояснює фізичні явища і процеси, що… Завданнямидисципліни є:

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Основи загальної метеорології. Тепловий режим

Тема 2. Атмосфера Землі.Атмосфера як середовище сільськогосподарського виробництва. Значення атмосфери для життя на Землі. Газовий склад атмосфери,… Тема 3. Сонячна радіація.Значення сонячної енергії. Основні частини спектру і… Тема 4. Температурний режим повітря та ґрунту. Процеси нагрівання і охолодження повітря. Види термометрів.…

Змістовий модуль 2. Вологість. Агрокліматичні показники

Тема 6. Атмосферний тиск і вітер. Розподіл атмосферного тиску біля поверхні і на висотах. Вітер та його характеристики. Добовий і річний хід… Тема 7. Основи кліматології. Поняття про клімат. Кліматоутворюючі фактори.… 4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ» Назви змістових модулів і тем …

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

САМОСТІЙНА РОБОТА

НДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. За фактичними метеорологічними даними студенти повинні знайти дати стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0, 5, 10 та 15 оС… 2. За фактичними даними різними методами (за середньодобовими,… 3. За результатами завдань 1 та 2 описати метеорологічні особливості певного року.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Основними формами навчання дисципліни є:читання лекцій, проведення лабораторних робіт, самостійна робота студентів, виконання ІНДЗ. Основним методом навчання дисципліни «Метеорологія і кліматологія» є лекції,… Лабораторні роботи орієнтовані на закріплення теоретичних знань по дисципліні і отримання практичних навичок. Під час…

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Модульний контроль з змістових модулів: Модульний контроль з модулів здійснюється шляхом тестування (письмового або за… Максимальна кількість балів за змістовий модуль 1 - 15 балів;

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Шкала оцінювання: національна та ECTS

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Методичне забезпечення дисципліни «Метеорологія і кліматологія» включає:

1) робочу програму дисципліни;

2) конспект лекцій;

3) методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Метеорологія і кліматологія». Мелітополь, 2010.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Антонов В.С. Короткий курс загальної метеорології: Навчальний посібник / В.С. Антонов. –Чернівці: Рута, 2004. –336 с.

2. Кобышева Н.В. Климатология / Кобышева Н.В., Костин С.И., Струнников Э.А. –Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 344 с.

 

Додаткова література

4. Варбанец Т.В. Метеорология: учебное пособие / Т.В. Варбанец. – Одесса: Феникс, 2008. – 224 с. 5. Кельчевская Л.С. Методы обработки наблюдений в агроклиматологии / Л.С.… 6. Михайленко М.М. Основи агрометеорології / М.М. Михайленко. –К.: Вища школа, 1982. – 190с.

НФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

  1. Джерела Інтернет;
  2. Бібіліотека ТДАТУ і методичного кабінету кафедри рослинництва (адреса: м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 18);

3. Бібліотека ім. М.Ю. Лермонтова (м. Мелітополь, пл. Перемоги, 1).

 

– Конец работы –

Используемые теги: Агротехнологій, екології0.046

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Агротехнологій та екології

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Опорний конспект лекцій з курсу Основи екології Тема 1. Предмет, історія, структура та методи екології 1. Предмет, об’єкт і завдання екології 2. Історія розвитку екології як науки
Кафедра екології харчових продуктів та виробництв.. Опорний конспект лекцій.. з курсу Основи екології..

Тестові контрольні завдання з дисципліни Загальна гігієна та охорона праці гігієни та екології
тестові контрольні завдання з дисципліни Загальна гігієна та охорона праці для студентів курсу..

Основи екології
Білявський г о та ін.. б основи екології підручник г о білявський р с фур дуй і ю.. підручник підготовлено з урахуванням положень концепції еколо гічної освіти України й вимог та рекомендацій..

Основи екології
ХАрківський державний університет.. Харчування та торгівлі.. Кафедра товарознавства управління якістю та екологічної безпеки..

До виконання розрахунково графічних робіт з курсу інженерна геодезія та картографічні методи в екології
Міністерство освіти і науки молоді та спорту України.. харківський національний університет будівництва та архітектури..

Основи Екології
Основи.. Екології Електронна версія Тернопіль Вступ..

Основи екології
Державний вищий навчальний заклад.. Харківський коледж текстилю та дизайну..

До самостійної роботи з гігієни та екології
Імені данила галицького.. кафедра загальної гігієни з екологією.. методичні рекомендації..

Основи екології
Миколаївський національний університет.. мені в о сухомлинського.. а о руденко..

Основи екології
Опишіть основний метод що реалізовано в газоаналізаторах для вимірювання концентрації оксиду вуглецю і вуглеводнів у відпрацьованих газах.. метод допалювання продуктів неповного згорання..

0.038
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам