рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - раздел Сельское хозяйство, Агротехнологій та екології «Метеорологія І Кліматологія»   Напря...

«Метеорологія і кліматологія»

 

напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ОКР «Бакалавр»

 

факультет агротехнологій та екології

 

 

2012– 2013 рік

 

Робоча програма «Метеорологія і кліматологія» для студентів за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ОКР «Бакалавр», «28» серпня 2012 року.
– 10 с.

 

Розробник:Тодорова Л.В., ст. викл.

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Рослинництво»

Протокол від “28серпня 2012 року № 1

Завідувач кафедри «Рослинництво»

________________ О.А. Іванченко

28 ” серпня 2012 року

 

Схвалено методичною комісією факультету АТЕ
за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» ОКР «Бакалавр»

Протокол від “ ” вересня 2012 року № .

Голова _______________ О.В. Григоренко

“___”__________2012 року

 

 

Ó Тодорова Л.В. 2012 рік

 

 


1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
деннаформа навчання заочнаформа навчання
Кількість кредитів 3,0 Галузь знань 0401 "Природничі науки" (шифр і назва) Нормативна
Напрям підготовки 6.040106 «ЕОНС та ЗП»
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): _______________   Рік підготовки студентів денної форми навчання:
Змістових модулів – 2 1-й 1–2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання .   Семестр
(назва) Загальна кількість годин - 108 1-й 1-2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:   аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 5,2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: «Бакалавр» 14 год. 22 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 22 год.
Самостійна робота
78 год. 82 год.
Індивідуальні завдання:год.
Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30/78=0,38 (1:2,6)

для заочної форми навчання -

 

 


– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Агротехнологій та екології

Кафедра Рослинництво... ЗАТВЕРДЖУЮ Декан факультету агротехнологій та екології...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  "Метеорологогія і кліматологія" – це дисципліна, що разом з іншими гео-графічними і біологічними науками входить у структуру системи екологічних знань. Метеоролог

Змістовий модуль 1. Основи загальної метеорології. Тепловий режим
Тема 1. Вступ. Предмет і завдання метеорології та кліматології. Методи досліджень в метеорології. Становлення метеорології як науки, основні етапи розвитку. Гідрометеорологічна слу

Змістовий модуль 2. Вологість. Агрокліматичні показники
Тема 5. Водяна пара в атмосфері. Опади. Кількісні характеристики вологості повітря. Методи і прилади для вимірювання вологості повітря. Добовий і річний хід характеристик вологості

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п Назва теми Кількість годин Організація метеорологічних спостережень

САМОСТІЙНА РОБОТА
№ з/п Назва теми Кількість годин   Модуль 1   Тема 1. Вступ

НДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  1. За фактичними метеорологічними даними студенти повинні знайти дати стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0, 5, 10 та 15 оС в сторону збільшення т

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
  Основними формами навчання дисципліни є:читання лекцій, проведення лабораторних робіт, самостійна робота студентів, виконання ІНДЗ. Основним методом навчан

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Засвоєння матеріалу що викладається на лекціях контролюється при проведенні модульних контролів. Модульний контроль з змістових модулів: Модульний контроль з моду

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Поточне тестування та самостійна робота в 5 семестрі СРС, НДРС Сума Змістовний модуль № 1 Змістовний модуль № 2

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (роботи), прак

Додаткова література
3. Божко Л.Ю. Агрометеорологічні розрахунки і прогнози: Навчальний посібник/ Л.Ю. Божко. –К.: КНТ, 2005. -216с. 4. Варбанец Т.В. Метеорология: учебное пособие / Т.В. Варбанец. – Одесса: Фе

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги