рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Змістовий модуль 1. Основи загальної метеорології. Тепловий режим

Змістовий модуль 1. Основи загальної метеорології. Тепловий режим - раздел Сельское хозяйство, Агротехнологій та екології Тема 1. Вступ. Предмет І Завдання Метеорології Та Кліматолог...

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання метеорології та кліматології. Методи досліджень в метеорології. Становлення метеорології як науки, основні етапи розвитку. Гідрометеорологічна служба України. Терміни і порядок спостережень на гідрометеорологічних станціях і постах. Види і методи метеорологічних спостережень.

Тема 2. Атмосфера Землі.Атмосфера як середовище сільськогосподарського виробництва. Значення атмосфери для життя на Землі. Газовий склад атмосфери, значення газів. Рідкі та тверді домішки в атмосфері, їх значення. Будова атмосфери.

Тема 3. Сонячна радіація.Значення сонячної енергії. Основні частини спектру і їх біологічне значення. Види потоків сонячної радіації. Інтенсивність сонячної радіації, одиниці, прибори і методи вимірювання. Інсоляція. Поняття про радіаційний баланс і його складові.

Тема 4. Температурний режим повітря та ґрунту. Процеси нагрівання і охолодження повітря. Види термометрів. Температурний градієнт. Поняття про адіабатичні зміни температури повітря. Добовий і річний хід температури ґрунту та приземного шару повітря.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Агротехнологій та екології

Кафедра рослинництво.. затверджую декан факультету агротехнологій та екології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Змістовий модуль 1. Основи загальної метеорології. Тепловий режим

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Метеорологія і кліматологія»   напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ОКР «Бакалавр»

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  "Метеорологогія і кліматологія" – це дисципліна, що разом з іншими гео-графічними і біологічними науками входить у структуру системи екологічних знань. Метеоролог

Змістовий модуль 2. Вологість. Агрокліматичні показники
Тема 5. Водяна пара в атмосфері. Опади. Кількісні характеристики вологості повітря. Методи і прилади для вимірювання вологості повітря. Добовий і річний хід характеристик вологості

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п Назва теми Кількість годин Організація метеорологічних спостережень

САМОСТІЙНА РОБОТА
№ з/п Назва теми Кількість годин   Модуль 1   Тема 1. Вступ

НДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  1. За фактичними метеорологічними даними студенти повинні знайти дати стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0, 5, 10 та 15 оС в сторону збільшення т

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
  Основними формами навчання дисципліни є:читання лекцій, проведення лабораторних робіт, самостійна робота студентів, виконання ІНДЗ. Основним методом навчан

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Засвоєння матеріалу що викладається на лекціях контролюється при проведенні модульних контролів. Модульний контроль з змістових модулів: Модульний контроль з моду

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Поточне тестування та самостійна робота в 5 семестрі СРС, НДРС Сума Змістовний модуль № 1 Змістовний модуль № 2

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (роботи), прак

Додаткова література
3. Божко Л.Ю. Агрометеорологічні розрахунки і прогнози: Навчальний посібник/ Л.Ю. Божко. –К.: КНТ, 2005. -216с. 4. Варбанец Т.В. Метеорология: учебное пособие / Т.В. Варбанец. – Одесса: Фе

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги