рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Змістовий модуль 2. Вологість. Агрокліматичні показники

Змістовий модуль 2. Вологість. Агрокліматичні показники - раздел Сельское хозяйство, Агротехнологій та екології Тема 5. Водяна Пара В Атмосфері. Опади. Кількісні Характерис...

Тема 5. Водяна пара в атмосфері. Опади. Кількісні характеристики вологості повітря. Методи і прилади для вимірювання вологості повітря. Добовий і річний хід характеристик вологості повітря. Конденсація і сублімація водяної пари. Причини виникнення, класифікація і характеристика туманів. Хмари, їхнє утворення і класифікація. Кількісні і якісні характеристики опадів. Методи вимірювання атмосферних опадів. Активний вплив на хмари і опади.

Тема 6. Атмосферний тиск і вітер. Розподіл атмосферного тиску біля поверхні і на висотах. Вітер та його характеристики. Добовий і річний хід швидкості вітру. Вплив природних факторів на вітер. Поняття про загальну циркуляцію атмосфери. Місцеві вітри. Значення вітру. Методи вимірювання атмосферного тиску і характеристик вітру. Роза вітрів.

Тема 7. Основи кліматології. Поняття про клімат. Кліматоутворюючі фактори. Зміни і перетворення клімату. Методика сільськогосподарської оцінки клімату. Основні кліматичні показники. Оцінка термічних і світлових ресурсів території. Поняття про погоду, повітряні маси та атмосферні фронти. Погода при проходженні атмосферних фронтів, циклонів та антициклонів. Прогноз погоди.


4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«МЕТЕОРОЛОГІЯ І КЛІМАТОЛОГІЯ»

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р
Модуль 1
Тема 1. Вступ              
Тема 2. Атмосфера Землі              
Тема 3. Сонячна радіація              
Тема 4. Температурний режим повітря та ґрунту              
Разом за модуль 1              
Модуль 2
Тема 5. Водяна пара в атмосфері. Опади              
Тема 6. Атмосферний тиск і вітер              
Тема 7. Основи кліматології              
Разом за модуль 2              
Усього годин            
                           

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Агротехнологій та екології

Кафедра рослинництво.. затверджую декан факультету агротехнологій та екології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Змістовий модуль 2. Вологість. Агрокліматичні показники

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Метеорологія і кліматологія»   напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ОКР «Бакалавр»

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  "Метеорологогія і кліматологія" – це дисципліна, що разом з іншими гео-графічними і біологічними науками входить у структуру системи екологічних знань. Метеоролог

Змістовий модуль 1. Основи загальної метеорології. Тепловий режим
Тема 1. Вступ. Предмет і завдання метеорології та кліматології. Методи досліджень в метеорології. Становлення метеорології як науки, основні етапи розвитку. Гідрометеорологічна слу

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п Назва теми Кількість годин Організація метеорологічних спостережень

САМОСТІЙНА РОБОТА
№ з/п Назва теми Кількість годин   Модуль 1   Тема 1. Вступ

НДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  1. За фактичними метеорологічними даними студенти повинні знайти дати стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0, 5, 10 та 15 оС в сторону збільшення т

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
  Основними формами навчання дисципліни є:читання лекцій, проведення лабораторних робіт, самостійна робота студентів, виконання ІНДЗ. Основним методом навчан

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Засвоєння матеріалу що викладається на лекціях контролюється при проведенні модульних контролів. Модульний контроль з змістових модулів: Модульний контроль з моду

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Поточне тестування та самостійна робота в 5 семестрі СРС, НДРС Сума Змістовний модуль № 1 Змістовний модуль № 2

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (роботи), прак

Додаткова література
3. Божко Л.Ю. Агрометеорологічні розрахунки і прогнози: Навчальний посібник/ Л.Ю. Божко. –К.: КНТ, 2005. -216с. 4. Варбанец Т.В. Метеорология: учебное пособие / Т.В. Варбанец. – Одесса: Фе

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги