рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

САМОСТІЙНА РОБОТА

САМОСТІЙНА РОБОТА - раздел Сельское хозяйство, Агротехнологій та екології № З/п Назва Теми Кількість Годин...

№ з/п Назва теми Кількість годин
  Модуль 1
  Тема 1. Вступ  
Історія розвитку науки метеорологія.
  Тема 2. Атмосфера Землі  
Газовий склад атмосфери. Біологічне значення газів (азот, кисень, вуглекислий газ і водяна пара).
  Тема 3. Сонячна радіація  
Значення сонячної радіації. Вплив променистої енергії на рослини і тварини.
Принцип дії актинометричних приладів
  Тема 4. Температурний режим повітря та ґрунту  
Устрій різних типів термометрів, принципи їх дії .
Виконання індивідуальних (розрахункових) завдань
Підготовка до КМ 1
  Всього за М 1 35
  Модуль 2
  Тема 5. Водяна пара в атмосфері. Опади  
Принципи устрою та дії приладів для вимірювання вологості повітря. Методика визначення вологості ґрунту.
Кількісні характеристики опадів. Принцип дії опадомірів.
Характеристика снігового покриву та його значення.
  Тема 6. Атмосферний тиск і вітер  
Устрій та принципи дії приладів для вимірювання атмосферного тиску.
Устрій та принципи дії приладів для вимірювання кількісних характеристик вітру.
  Тема 7. Основи кліматології  
Кліматоутворюючі фактори
Кліматичні характеристики
Особливості кліматичних зон України.
Виконання індивідуальних (розрахункових та творчого) завдань
  Підготовка до КМ 2
  Всього за М 2 43
  Разом

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Агротехнологій та екології

Кафедра рослинництво.. затверджую декан факультету агротехнологій та екології..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: САМОСТІЙНА РОБОТА

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Метеорологія і кліматологія»   напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» ОКР «Бакалавр»

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  "Метеорологогія і кліматологія" – це дисципліна, що разом з іншими гео-графічними і біологічними науками входить у структуру системи екологічних знань. Метеоролог

Змістовий модуль 1. Основи загальної метеорології. Тепловий режим
Тема 1. Вступ. Предмет і завдання метеорології та кліматології. Методи досліджень в метеорології. Становлення метеорології як науки, основні етапи розвитку. Гідрометеорологічна слу

Змістовий модуль 2. Вологість. Агрокліматичні показники
Тема 5. Водяна пара в атмосфері. Опади. Кількісні характеристики вологості повітря. Методи і прилади для вимірювання вологості повітря. Добовий і річний хід характеристик вологості

ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п Назва теми Кількість годин Організація метеорологічних спостережень

НДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
  1. За фактичними метеорологічними даними студенти повинні знайти дати стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0, 5, 10 та 15 оС в сторону збільшення т

МЕТОДИ НАВЧАННЯ
  Основними формами навчання дисципліни є:читання лекцій, проведення лабораторних робіт, самостійна робота студентів, виконання ІНДЗ. Основним методом навчан

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Засвоєння матеріалу що викладається на лекціях контролюється при проведенні модульних контролів. Модульний контроль з змістових модулів: Модульний контроль з моду

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Поточне тестування та самостійна робота в 5 семестрі СРС, НДРС Сума Змістовний модуль № 1 Змістовний модуль № 2

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (роботи), прак

Додаткова література
3. Божко Л.Ю. Агрометеорологічні розрахунки і прогнози: Навчальний посібник/ Л.Ю. Божко. –К.: КНТ, 2005. -216с. 4. Варбанец Т.В. Метеорология: учебное пособие / Т.В. Варбанец. – Одесса: Фе

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги