рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Агроекологія

Агроекологія - раздел Сельское хозяйство, Міністерство Аграрної Політики Та Продовольства України ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Селекції та насінництва сільськогосподарських культур»

АГРОЕКОЛОГІЯ

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Агроекологія» для студентів агрономічного факультету денної форми навчання зі спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

 

 
 

 


ВІННИЦЯ - 2012

Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Агроекологія. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Агроекологія» для студентів агрономічного…    

Практичне заняття №1

Тема: Ознайомлення з аналітичними методами визначення різних забруднюючих речовин в грунтах та продуктами їх розкладу

Мета:ознайомитись із загальною оцінкою забруднення земель та грунтів, розглянути методики визначення вологості грунту, сухого та мінерального залишку грунту. Вивчити характеристику приладів і засобів вимірювання і контролю стану поверхні землі, якісного і кількісного складу грунтів, рівня і складу забруднення.

 

Теоретичні відомості

Аналіз грунту роблять з узятих у польових умовах проб. Середня проба повинна відбивати дійсний середній стан складу ґрунтів, а тому її беруть з… Пробу беруть на глибині орного шару землі, коли грунт вже підсох, не мажиться… Місця взяття проб вибирають залежно від форми досліджуваної ділянки. Якщо ділянка вузька, але довга, проби беруть з…

Список літератури

1. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб.- К.: Т-во "Знання", КОО, 2000.-203 с.

2. Донской Н.П., Донская С.А. Основьі зкологии и зкономика природопользования.- Мн.: УП «Технопринт», 2000.- с 308.

3. Дорогунцов СІ., Коцєнко К.Ф., Аблова О.К. та ін. Екологія; навчально-методичний посібник.-К.: КНЕУ,1999,-С152.

4. Охрана окружающей средьі: Учеб. для техн. спец, вузов / С.В. Белов, Ф.А. Козьяков, А.Ф. Козьяков и др. Под ред. С.В. Белова. 2-е изд., испр и доп.-М.: Вьісш. шк., 1991.-319 с.

5. Охрана окружающей природной среды / Под ред. Г.В. Дуганова.- К.: В. ш., 1988.- 305 с.

6. Сахаев В.Г., Щербицкий В.В. Зкономика природопользования и охрана окружающей средьі. - К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987. - 263 с.

7. Топчиев А.Г. Геозкология: географические основи природопользования. Одесса. "Астропринт". 1996, 392 с.

 

Практичне заняття № 2

Тема: Загальна оцінка негативного впливу на довкілля сільськогосподарської діяльності

Мета: розглянути основні завдання та мету природоохоронного нормування, ознайомитись з основними положеннями і показниками нормування, санітарно-гігієнічним та природоохоронним нормуванням.

 

Теоретичні відомості

Нормативи якості об'єктів навколишнього природного середовища мають відображати вимоги до нього різних споживачів і забезпечувати збереження… Кінцева мета нормування - забезпечення науково обгрунтованого поєднання…  

Список літератури

1. Фурдичко О.І. та ін. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посіб / Київ: Основа,2008. - 360 с.

 

Практичне заняття № 3

Тема: Визначення екологічної стабільності та оптимізації структури сільськогосподарських ландшафтів

 

Мета:ознайомитись та вивчити основні сільськогосподарські терміни, розглянути структурну організацію агроландшафту, вміти здійснювати розрахунок коефіцієнта екологічної стабільності земельних ресурсів.

 

Теоретичні відомості

Агроландшафтиформуються в результаті взаємодії природно-територіальних комплексів (ПТК) із усіма ланцюгами системи землеробства та організацією… Сучасні агроландшафти- складні системи, які створені з різних елементів… Стійкість агроекосистеми- це стабільність агрофітоценозу, що залежить від стабільності посіву сільськогосподарської…

Розрахунок коефіцієнта екологічної стабільності земельних ресурсів.

Екологічна стабільністьземельних ресурсів України розраховується як відношення сумарної площі умовно-стійких земельних угідь до площі ріллі на… Коефіцієнт екологічної стабільностіземельних угідь (Кст) розраховується за… Кст = S ст /Sріллі

Список літератури

1. Закон України « Про охорону навколишнього природного середовища» // ВВР України. – 1991. - №41. – 546 с.

2. Агроекологія. Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін.. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с.

3. Комплексне окультурення грунтів / Під ред. О.О. Созінова. – К.: НАУ, 1998. – 60 с.

3. Патика В.П., Тараріко О.Г. Агроекологічний моніторинг та паспортизація с. –г., земель. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке сучасні агроландшафти?

2. Назвіть складові структурної організації агроландшафту.

3. Яким чином можна досягти екологічної рівноваги в агроландшафті?

4. В чому полягає проблема оптимального співвідношення природних і сільськогосподарських угідь?

Завдання:на цьому занятті студенти розраховують коефіцієнт екологічної стабільності областей, звідки вони родом, а потім на основі отриманих даних роблять висновки щодо оптимізації земельних ресурсів.

 

 

Практичне заняття № 4

Тема: Енергетичний аналіз агроекосистем (поле, лісовий масив, рибне господарство)

Мета:ознайомити студентів з шляхами інтенсифікації агроекосистем, економічними чинниками збільшення продуктивності та енергетичним аналізом агроекосистем.

 

Теоретичні відомості

Негативний баланс відтворення енергії ґрунту традиційно мав місце протягом усієї другої половини XX століття і дорівнював від 13,8 до 15,1 тис. МДж… Такі еколого-енергетичні проблеми в аналогічній мірі характерні для практично…  

Список літератури

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Практикум з загальної екології, -К: Либідь, 1997,158с.

2. Довідник з агроекологічного стану грунтів України, за ред. акад. Б.С.Носко, -К: Урожай, 1994,333с.

3. Патика В.П., Тихонович І.А. та ін., Мікроорганізми та альтернативне землеробство. - К: Урожай, 1993, 174с.

4. Устойчивость земледелия: проблеми и пути решения, под. ред. В.Ф.Сайко. -К: Урожай, 1995,319с.

5. Агроэкология /В.А.Черникова, А.И.Чекереса. - М.: Колос, 2000. - 536 с.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке інтенсифікація агроекосистем?

2. Назвати основні фактори збільшення продуктивності агроекосистем.

Завдання: на цьому занятті студенти повинні описати новітні системи землеробства.


Практичне заняття №5

Тема: Ознайомлення з основними типами грунтів та їх властивостями

Мета: ознайомитись з характеристикою, складом грунту. Вивчити класифікацію грунтів та закономірності їх поширення.

 

Теоретичні відомості

Грунт є одним з основних об'єктів праці в сільському господарстві. Завдяки обробіткові грунту в землеробстві або відповідному використанню його в… Грунт - основний засіб виробництва в сільському господарстві. На відміну від… В умовах індустріалізації землеробства грунт повинен не тільки забезпечувати рослини в достатній кількості поживними…

Список літератури

1.Агроекологія. Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін.. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с.

2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Практикум з загальної екології, -К: Либідь, 1997, 158с.

3. Довідник з агроекологічного стану грунтів України, за ред. акад. Б.С.Носко, -К: Урожай, 1994,333с.

4. Шляхи підвищення родючості грунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва, заред. акад. Б.С.Носка, -К: Аграрна наука, 1999, 110с.


Практичне заняття №6

Тема: Основні чинники деградації грунтів та їх екологічна характеристика

 

Мета: ознайомити студентів з типами деградації грунтів, шляхами оцінки ступеня деградації. Вивчити основні напрями боротьби із деградаційними процесами.

Теоретичні відомості

Таблиця 1 Поширення деградації ґрунтів в Україні (за В.В. Медведєвим, Т.Н. Лактіоновою, Н.М.Бреус) Тип деградації Ступінь деградації, % від…

Список літератури

1. Агроекологія. Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін.. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с.

2. Комплексне окультурення грунтів / Під ред. О.О. Созінов. – К.: НАУ, 1998. – 60 с.

3. Капштик М.В., Петренко Л.Р. Охорона грунтів. К.НАУ., 2000. – 94 с.

4. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» // ВВР України. – 1991. № 41. – 546 с.

5. Патика В.П., Тараріко О.Г. Агроекологічний моніторинг та паспортизація с. –г., земель. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с.

6. Тараріко А.М., Москаленко В.М. Каталог заходів з оптимізації структури агроландшафтів та захисту земель від ерозії. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. -64 с.

Контрольні запитання і завдання

2. Які види деградації ґрунтів існують? 3. За якою оцінкою визначають ступінь деградації ґрунтів? 4. Що таке дегуміфікація і які основні причини її прояву?

Практичне заняття №7

Тема: Розрахунок втрат грунту внаслідок водної ерозії

Мета: ознайомитись з методикою розрахунку втрат грунту внаслідок водної ерозії, вивчити основні агротехнічні заходи, які використовують для поліпшення екологічної ситуації шляхом зменшення проявів водної ерозії екосистем.

Теоретичні відомості

За даними проф. С.Ю.Булигіна загальні економічні і екологічні збитки від ерозії становлять 10-15 млрд. дол. в рік. За даними акад. В.Ф.Сайко щорічні… Найпоширенішим методом втрат ґрунту від водної ерозії є метод стокових… Стоковий майданчик (рис. 1) - це певна територія ділянки на схилі, що має довжину і ширину та ізольована від іншої…

Агротехнічні заходи, які використовують для поліпшення екологічної ситуації шляхом зменшення проявів водної ерозії

Завдяки створенню польової гідрографічної мережі водозбірна площа в агроландшафтах розбивається на малі водозбори. Це сприяє зниженню швидкості…   Лісомеліоративні насадження належать до протиерозійних заходів постійної дії і є багатофункціональними за своїми…

Список літератури

1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» // ВВР України. – 1991. № 41. – 546 с.

2. Капштик М.В., Петренко Л.Р. Охорона грунтів. К.НАУ., 2000. – 94 с.

3. Патика В.П., Тараріко О.Г. Агроекологічний моніторинг та паспортизація с. –г. земель. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с.

 

Контрольні запитання і завдання:

1. Що таке водна ерозія?

2. Назвіть основні причини процесів змиву ґрунту.

3. Які економічні і екологічні збитки від ерозії?

4. Що називають стоковим майданчиком і яка його функція?

 

 


Практичне заняття №8

Тема: Основи комлексного окультурення та екологічної оцінки грунтів

 

Мета: ознайомитись з найважливішими факторами регулювання та відновлення родючості грунту. Визначення критерій та необхідних робіт вибору полів для комплексного їх окультурення.

 

Теоретичні відомості

У загальному і ефективному балансі речовин у землеробстві України стаття надходження включає внесення хімічних меліорантів, органічних і мінеральних… За використання орних земель, найважливішим фактором регулювання і розширеного… Закон мінімуму в агрохімічному значенні покладено в основу відомого принципу, що продуктивність поля залежить від…

Список літератури

2. Комплексне окультурення грунтів / Під ред. О.О. Созінов. – К.: НАУ, 1998. – 60 с. 3. Патика В.П., Тараріко О.Г. Агроекологічний моніторинг та паспортизація с.… 4. Тараріко А.М., Москаленко В.М. Каталог заходів з оптимізації структури агроландшафтів та захисту земель від ерозії.…

Практичне заняття №9

Тема. Класифікація мінеральних добрив за впливом на агроекосиситему

 

Мета: ознайомити студентів з особливістю агроекосистем, позитивними та негативними аспектами внесення мінеральних добрив.

 

Теоретичні відомості

Класифікація базується на структурі показників, які враховують вплив мінеральних добрив на екотоксикологічний, агрохімічний та гідрохімічний стан… I клас - особливо-небезпечні; II клас - небезпечні;

Відмінності за рівнем забруднення між пестицидами і мінеральними добривами

2. Контроль за пестицидами проводиться за діючою речовиною та метаболітами, а контроль за мінеральними добривами - за вмістом супутніх елементів… 3. Кількість діючої речовини пестицидів, що є токсичною і підлягає контролю у… Таблиця 1

Список літератури

1.Агроекологія. Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін.. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с.

2. Комплексне окультурення грунтів / Під ред. О.О. Созінов. – К.: НАУ, 1998. – 60 с.

3. Методи агрохімічних досліджень. Практикум , А.П. Лісовал. – К.: НАУ, 2001. – 247 с.

4. Носко Б.С., Прістер Б.С., Лобода М.В. Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану грунтів України. – К.: Урожай, 1994. – 333 с.

5. Патика В.П., Тараріко О.Г. Агроекологічний моніторинг та паспортизація с. –г., земель. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с.

6. Тараріко А.М., Москаленко В.М. Каталог заходів з оптимізації структури агроландшафтів та захисту земель від ерозії. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. -64 с.

 

 

Контрольні запитання

1. За якими класами небезпечності проводять поділ мінеральних добрив за впливом на стан агроекосистеми ?

2. Яка основна мета збалансованого функціонування агроекосистеми?

3. Які критерії беруть до уваги щодо класифікації мінеральних добрив за показниками впливу їх на ґрунтову систему?

4. Назвіть основні відмінності між пестицидами і мінеральними добривами?

 

Практичне заняття №10

Тема: Вивчення ГДК нітратів у грунтах, водах, продуктах харчування. Використання розрахунків надходження нітратів у довкілля та в організм людини

 

 

Мета: ознайомити студентів з негативним впливом азотних добрив, залишками нітратів та нітритів у довкіллі, продуктах харчування. Вивчити максимально допустимі рівні нітратів у харчових продуктах і продовольчій сировині.

 

Теоретичні відомості

У випадку, коли у ґрунті незначна кількість азоту, і рослини встигають перетворити його на органічні азотні сполуки, в них накопичується дуже мало… Надмірна кількість нітратів у харчових продуктах становить велику небезпеку… За даними ВООЗ, добова норма нітратів становить 5 мг на 1 кг маси людини.

Список літератури

  Таблиця 1 Максимально допустимі рівні нітратів у плодоовочевій

Практичне заняття №11

Тема: Еколого агрохімічна оцінка грунту та розроблення його екологічного паспорту

 

Мета: ознайомитись із основними чинниками антропогенного забруднення ґрунтів за їх сільськогосподарського використання, методикою проведення еколого агрохімічної оцінки ґрунту і складання його екологічного паспорту.

 

Теоретичні відомості

Еколого агрохімічний паспорт поля- це основний документ, в якому міститься інформація про родючість ґрунту (агрохімічні, фізико-хімічні та… 1. Еталонним грунтомза вмістом гумусу приймають грунт, що містить в орному… За вмістом поживних елементів за еталонний (100 балів) приймають грунт, що має в орному шарі високий вміст:…

Проведення агрохімічної оцінки ґрунту поля або земельної ділянки

Ґрунти з більш високим вмістом гумусу, поживних елементів і вологи отримують оцінку 100 балів, а з меншим, ніж еталон - <100 балів. Вона… де Б - бал ґрунту за вмістом гумусу чи поживних елементів; а - фактичний вміст гумусу (%) або поживних елементів…

Список літератури

1. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №591. – 41. – 546 с.

2. Носко Б.С., Прістер Б.С., Лобода М.В. Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану грунтів України. – К.: Урожай, 1994. – 333 с.

3. Патика В.П., Тараріко О.Г. Агроекологічний моніторинг та паспортизація с. –г., земель. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с.

4. Тараріко А.М., Москаленко В.М. Каталог заходів з оптимізації структури агроландшафтів та захисту земель від ерозії. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. -64 с.

Контрольні запитання

1. З якою метою проводять еколого-агрохімічну оцінку ґрунту?

2. Як оформляється еколого-агрохімічний паспорт поля?

3. Назвіть основні показники та їх значення, які вважають еталонними для розроблення еколого-агрохімічного паспорту поля.

4. Навіщо вводять поправочні коефіцієнти на забруднення ґрунтів радіонуклідами та важкими металами, а також на деякі інші показники?

 

Практичне заняття №12

Тема: Визначення фітотоксичності пестицидів, які застосовують в агроекосистемах

 

Мета: ознайомити студентів з основними визначеннями фітотоксичності пестицидів, вміти визначати інтенсивність фітотоксичної дії препарату.

 

Теоретичні відомості

За токсичністю пестициди поділяють на високотоксичні - ЛД50 від 50 до 200 мг/кг; середньотоксичні - ЛД5о від 300 до 1000 мг/кг; малотоксичні - ЛД5о… Фітотоксичність - негативна дія пестицидів, які застосовують для захисту… Розрізняють гостру і хронічну фітотоксичність. Гострапроявляється у вигляді некрозів, опіків, деформування та…

Список літератури

1. Закон України « Про охорону навколишнього природного середовища» // ВВР України. – 1991. - №41. – 546 с.

2. Екологічна токсикологія / В.М. Щумейко, І.В. Глухівський, В.М. Овруцький та ін.. – К.: Столиця, 1998. – 204 с.

3. Методики випробовування і застосування пестицидів / С.О. Трибель, Д..Д. Сігарьова, М.П. Секун та ін.. За ред.. Трибеля С.О. – К.: Світ, 2001. – 448 с.

3. Патика В.П., Тараріко О.Г. Агроекологічний моніторинг та паспортизація с. –г., земель. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с.

 

Контрольні запитання і завдання

2. Яка властивість пестицидів називається фітотоксичністю? 3. Які види фітотоксичності існують? 4. Розкажіть про ступінь прояву фітотоксичності пестицидів для рослин.

Практичне заняття №13

Тема: Альтернативне землеробство: переваги і недоліки, можливості його реалізації в Україні

 

Мета: ознайомитись з основними шляхами розвитку альтернативного землеробства. Знати види біологічного землеробства.

 

Теоретичні відомості

Традиційне сільське господарство має прості пріоритети: максимальний врожай при найменших витратах праці та повному ігноруванні можливої деградації природного середовища. Припущена при цьому екологічна ущербність технологій призвела до необхідності розвитку альтернативного сільського господарства.

Альтернативні рослинництво та тваринництво керуються екологічним імперативом та містять два компоненти:

а) найбільш доцільні способи використання ресурсів;

Б) відтворення ресурсів та їх охорона від виснаження.

Розробка конкретних технологій альтернативного землеробства йде вже близько ЗО років. Залежно від конкретних рішень в альтернативному землеробстві склалося декілька основних напрямків.

 

Органічне землеробство.Ця система являє собою американський варіант біологічного землеробства та принципово не відрізняється від нього. Тут також виключається застосування мінеральних добрив та пестицидів, але екологічні вимоги менш жорсткі. Заборона на використання мінеральних добрив обмежується тільки роком, який передує збору врожаю на даному полі.

 

Біодинамічне землеробство.Основні ідеї цієї системи були закладені в публікації Р.Штайнера (1924), що включала багато оригінальних елементів. Біодинамічне землеробство зорієнтоване, перш за все, на використання біоритмів, властивих Землі та космічному простору. Ретельно враховуються і цикли Місяця. Ідея ця має сенс й вона перегукується з працями О.Л. Чижевеького (1976). У наш час біодинамічне землеробство розвивається в країнах Західної Європи та іноді дає непогані результати. Так, була перевірена залежність врожаю кукурудзи від 18- та 6-річних циклів Місяця. Ця перевірка показала, що піки максимальних врожаїв дійсно повторюються кожні 18 -19 років та охоплюють послідовно 5 - 8-річні цикли, що відповідає часу мінімальних місячних деклінацій. Цілком раціональна рекомендація біодинамічного землеробства щодо застосування для підживлення грунту борошна з водоростей в дозі до 600 кг/га.

 

Екологічне землеробство.Цей напрямок становить аморфну групу технологій та ідей, які передбачають ті чи інші засоби екологізації землеробства. До нього приєднується система АИОС - комітету з вирощування овочів та фруктів із природними якостями. Звичайно, тут робиться великий наголос на дотримання сівозмін, які повинні забезпечувати збереження природної родючості грунту. У ряді випадків це майже єдиний елемент таких систем. Додатково в ряді інших випадків вдаються до насичення сівозміни бобовими культурами, при чому підбирають їх так, щоб вони мали кореневі системи різної глибини. Нерідко одне-два поля відводяться під сидерати, які переорюють не тільки восени, але й весною. Обробіток грунту в екологічному землеробстві мінімізований. Він полягає в спушуванні, в безвідвальній оранці, та дискуванні. Боротьба з бур'янами проводиться, головним чином, механічними та біологічними методами. Деякі збільшення засмічення посівів в екологічному землеробстві вважають навіть позитивним явищем, оскільки воно знижує ерозію грунту.

 

 

Список літератури

1. Агроэкология /В.А.Черникова, А.И.Чекереса. - М.: Колос, 2000. -536 с.

2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Практикум з загальної екології, -К: Либідь, 1997, 158с.

3. Довідник з агроекологічного стану грунтів України, за ред. акад. Б.С.Носко, -К: Урожай, 1994,333с.

3. Созінов О.О., Агроекологія -філософія сільського господарства XXI століття, Вісник аграрної науки, 1997, - № 9, - С.61-67.

4. Патика В.П., Тихонович Т.А. та ін., Мікроорганізми та альтернативне землеробство. - К; Урожай, 1993, 174с.

5. Устойчивость земледелия: проблеми и пути решения, под. ред. В.Ф.Сайко. -К: Урожай, 1995, 319с.

6. Шляхи підвищення родючості грунтів у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва, за ред. акад. Б.С.Носка, -К: Аграрна наука, 1999, 156с.

 

 

Практичне заняття №14

Тема: Роль агроекологічного моніторингу для діагностики стану агроекосистем

 

Мета: ознайомити студентів із змістом агроекологічного моніторингу, особливостями моніторингового контролю динаміки стану сільськогосподарських земель.

Теоретичні відомості

Метою агроекологічного моніторингує збереження і відтворення природно-ресурсної бази в аграрному секторі, ефективна екологізація всіх галузей… Таблиця 1 Структурна схема агроекологічного моніторингу

Список літератури

1. Закон України « Про охорону навколишнього природного середовища» // ВВР України. – 1991. - №41. – 546 с.

2. Агроекологія. Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін.. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с.

3. Комплексне окультурення грунтів / Під ред. О.О. Созінова. – К.: НАУ, 1998. – 60 с.

3. Патика В.П., Тараріко О.Г. Агроекологічний моніторинг та паспортизація с. –г., земель. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с.

Контрольні запитання

1. Назвіть мету та завдання агроекологічного моніторингу.

2. Які заходи необхідно виконати для проведення моніторингу ґрунтів?

 

– Конец работы –

Используемые теги: агроекологія0.034

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Агроекологія

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

0.023
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам