рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

ВІННИЦЯ - 2012

ВІННИЦЯ - 2012 - раздел Сельское хозяйство, Агроекологія Удк: 504:371.214.114 Шкатула Ю.м., Шерепітко В.в. Агроекологія. Мето...

УДК: 504:371.214.114

Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Агроекологія. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Агроекологія» для студентів агрономічного факультету денної форми навчання зі спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища». – Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2012. – 64 с.

 

 

Рецензенти: доктор сільськогосподарських наук, професор, завідуючий кафедрою екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету Разанов С.Ф.; кандидат с.-г. наук, завідуючий лабораторією технології вирощування зернобобових культур, заступник директора Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААНУ, Колісник С.І.

 

Рекомендовано методичною радою Вінницького національного аграрного університету

 

(протокол № від 2012 року).

 

 

Передмова

Методичні вказівки для практичних робіт з «Агроекології» написаний для студентів агрономічного факультету зі спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» і вивчається на п’ятому курсі першого семестру в обсязі 90 год. (14 год., лекційних занять, 28 год., практичних і 48 год., самостійного вивчення дисципліни). Методичні вказівки відповідають навчальній програмі «Агроекологія».

Структура методичних вказівок побудована у відповідності з вимогами модульно-рейтингової системи навчання, що впроваджується у навчальний процес закладів освіти четвертого рівня акредитації. У відповідності з цією системою дисципліна «Агроекологія» поділена на 2 модулі:

1.Теоретичні основи агроекології

2. Практичні аспекти агроекології

Виникнення і розвиток агроекології обумовлені всім соціально-економічним розвитком людства, необхідністю розробки науково-обгрунтованих методів екологічного управління сільськогосподарською діяльністю, яка стає одним з найпотужніших факторів впливу на функціонування агросфери та в цілому біосфери.

Практичні роботи з цих дисциплін мають на меті надання студентам первинних знань з сільськогосподарської екології. Дати студентам уяву про сутність, мету, завдання,складові елементи і значення цієї науки для розвитку агросфери і суспільства, навчити їх новим підходам і методам екологізації АПК, ознайомити із засобами відтворення продуктивності сучасних агроландшафтів і забезпечення виробництва для суспільства кількості екологічно безпечної продукції

Основним завданням агроекології є розвиток агроекологiчної свiдомостi i культури населення, розробка наукових основ вiдтворення i розвитку агроландшафтiв шляхом екологiзацiї, розробка методiв екологiчного контролю вcix видiв сiльськогосподарської дiяльностi, методiв екологiчного управлiння агропромисловим виробництвом, створення ефективних моделей продуктивних агроекосистем, розробка методiв екологiчно безпечної утилiзацiї вiдходiв АПК. У сферу завдань агроекології входять тaкi питання, як формування концепції екологiчно-збалансованого розвитку агросфери, розвитку агроекологiчної освiти, управлiння енерго- i ресурсоспоживанням в агросферi, комплексний i спецiальний агроекологiчний монiторинг рiзних piвнів, розробка теоретичних основ агроекологiчного аудиту, контролю, менеджменту i бiзнесу, формування наукових основ екологiчної полiтики в сферi агропромислового комплексу України.

Об’єктивну важкість у вивченні дисципліни становить відсутність належних агроекологічних знань. В зв’язку з цим, велике навантаження лягає на самостійне вивчення тем дисципліни з консультативною допомогою викладача.

Зміст

 

Практичне заняття №1

Тема: Ознайомлення з аналітичними методами визначення різних забруднюючих речовин в грунтах та продуктами їх розкладу 5

Практичне заняття № 2

Тема: Загальна оцінка негативного впливу на довкілля сільськогосподарської діяльності 10

Практичне заняття № 3

Тема: Визначення екологічної стабільності та оптимізації структури сільськогосподарських ландшафтів 14

Практичне заняття № 4

Тема: Енергетичний аналіз агроекосистем (поле, лісовий масив, рибне господарство) 19

Практичне заняття №5

Тема: Ознайомлення з основними типами грунтів та їх властивостями …………….. 22

Практичне заняття №6

Тема: Основні чинники деградації грунтів та їх екологічна характеристика. 25

Практичне заняття №7

Тема: Розрахунок втрат грунту внаслідок водної ерозії 32Ошибка! Закладка не определена.

Практичне заняття №8

Тема: Основи комлексного окультурення та екологічної оцінки грунтів. 39

Практичне заняття №9

Тема: Класифікація мінеральних добрив за впливом на агроекосиситему. 44

Практичне заняття №10

Тема: Вивчення ГДК нітратів у грунтах, водах, продуктах харчування. Використання розрахунків надходження нітратів у довкілля та в організм людини. 47

Практичне заняття №11

Тема: Еколого агрохімічна оцінка грунту та розроблення його екологічного паспорту. 49

Практичне заняття №12

Тема: Визначення фітотоксичності пестицидів, які застосовують в агроекосистемі 55

Практичне заняття №13

Тема: Альтернативне землеробство: переваги і недоліки, можливості його реалізації в Україні 58

Практичне заняття №14

Тема: Роль агроекологічного моніторингу для діагностики стану агроекосистем.. 60

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Агроекологія

Вінницький національний аграрний університет.. Кафедра Селекції та насінництва сільськогосподарських культур.. Агроекологія..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: ВІННИЦЯ - 2012

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Теоретичні відомості
1. Для підвищення врожайності застосовують передову агротехніку, систематично вносять мінеральні та органічні добрива, вапнують підзолисті грунти, гіпсують солончаки. Проте цих заходів не можна зас

Теоретичні відомості
1. Нормативне забезпечення якості природного середовища визначає правомірність поведінки суб'єктів екологічних правовідносин та ступінь ефективності виконання екологічних і правових наказів. Від по

Теоретичні відомості
Ландшафт- це природно-територіальні комплекси (ПТК) з одним геологічним фундаментом та близьким генетичним типом рельєфу. Під агроландшафтами (АЛ)за Г.І.Швебсом ро

Розрахунок коефіцієнта екологічної стабільності земельних ресурсів.
Структура і екологічна незбалансованість земельного фонду України погіршує ефективність використання та охорони земель, природну здатність ґрунтового покриву до самовідновлення, призводить до збідн

Теоретичні відомості
Реальна модель інтенсифікації агроекосистем вказує на істотне збільшенням ефективності використання сонячної енергії. Даний показник збільшився від 0,3% (початок 50-х років) до 0,5

Теоретичні відомості
Грунт - це верхній шар земної кори, який утворився і змінюється під впливом природних факторів (клімату, материнської породи, рельєфу, рослинного й тваринного світу) та діяльності

Теоретичні відомості
Деградація грунтів від латинського (dеgгаdасіо (погіршення)– це поступове погіршення їх властивостей, яке відбувається головним чином під впливом антропогенної діяльності та призво

Контрольні запитання і завдання
1. Що називають деградацією ґрунтів? 2. Які види деградації ґрунтів існують? 3. За якою оцінкою визначають ступінь деградації ґрунтів? 4. Що таке дегуміфікація і я

Теоретичні відомості
В Україні водна ерозія проявляється на площі 13,5 млн. га. Це руйнування поверхні ґрунту під впливом падаючих крапель дощу або стікаючої води із схилів. Інтенсивність ерозії залежить від певних фак

Агротехнічні заходи, які використовують для поліпшення екологічної ситуації шляхом зменшення проявів водної ерозії
Польова гідрографічна мережа - це система природних та штучно створених заходів у полях сівозмін із безпечного відведення, скидання, утримання або транспортування (переміщення) сто

Теоретичні відомості
Рівень родючості ґрунту визначається комплексом їх властивостей (агрофізичних, агрохімічних, біологічних), які характеризуються такими показниками як щільність складення, структурно-агрегатний скла

Список літератури
1.Агроекологія. Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін.. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с. 2. Комплексне окультурення грунтів / Під ред. О.О. Созінов. – К.: НАУ, 1

Теоретичні відомості
Характерною особливістю агроекосистемиє те, що вона функціонує протягом вегетаційного періоду рослин - від появи сходів до збирання урожаю. її основна мета- отрима

Відмінності за рівнем забруднення між пестицидами і мінеральними добривами
1. Кількість хімічних сполук, що надходять з добривами на 1 га у десятки разів вища, ніж та, яка надходить з пестицидами; 2. Контроль за пестицидами проводиться за діючою речовиною та мета

Теоретичні відомості
Нітрати - це солі азотної (HN03), а нітрити - азотистої (HNО2) кислот. Нітрати та молекулярний азот (N2) присутн

Список літератури
1. Фурдичко О.І. та ін. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посіб / Київ: Основа, 2008. - 360 с   Таблиця 1 Максимально д

Теоретичні відомості
Еколого-агрохімічну оцінку грунтупроводять шляхом внесення в агрохімічну оцінку поправки на забруднення його радіонуклідами, важкими металами та пестицидами з урахуванням кліматичн

Проведення агрохімічної оцінки ґрунту поля або земельної ділянки
Агрохімічну оцінку ґрунту поля в балах визначають за показниками вмісту в орному шарі азоту, фосфору, калію, а також рухомих форм мікроелементів. Оцінку проводять окремо за кожним із показників за

Теоретичні відомості
Пестициди - біологічно-активні речовини, які застосовують для знищення шкідливих організмів сільськогосподарських культур у період вегетації та зберігання продукції урожаю. Оскільк

Контрольні запитання і завдання
1. Які хімічні сполуки називають пестицидами? 2. Яка властивість пестицидів називається фітотоксичністю? 3. Які види фітотоксичності існують? 4. Розкажіть про ступінь про

Теоретичні відомості
Моніторинг фунтів України проводять шляхом обстеження землеволодінь із використанням комплексу наземних пересувних, стаціонарних і дистанційних (аерокосмічних) методів спостереження за проявом проц

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги