рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теоретичні відомості

Теоретичні відомості - раздел Сельское хозяйство, АГРОЕКОЛОГІЯ В Україні Водна Ерозія Проявляється На Площі 13,5 Млн. Га. Це Руйнування Пове...

В Україні водна ерозія проявляється на площі 13,5 млн. га. Це руйнування поверхні ґрунту під впливом падаючих крапель дощу або стікаючої води із схилів. Інтенсивність ерозії залежить від певних факторів: рельєфу території, величини дощів, протиерозійної стійкості ґрунту, а також ступеня розораності схилів. Основними причинами процесів змиву ґрунту є порушення протиерозійної організації території, знищення полезахисних лісових смуг, надмірна розораність земель, дегуміфікація.

За даними проф. С.Ю.Булигіна загальні економічні і екологічні збитки від ерозії становлять 10-15 млрд. дол. в рік. За даними акад. В.Ф.Сайко щорічні збитки від ерозії сягають 15-18 млрд грн., а недобір зерна в середньому становить 7-8 млн. т.

Найпоширенішим методом втрат ґрунту від водної ерозії є метод стокових майданчиків, запропонований В.М.Соболєвим.

Стоковий майданчик (рис. 1) - це певна територія ділянки на схилі, що має довжину і ширину та ізольована від іншої частини схилу земляними валами, а також дерев'яними або металевими щитами.

Для обліку твердого стоку (змиву ґрунту) внизу майданчика споруджують відстійники (у яких осідають грубі наноси), водозливи (на яких враховують загальний стік води) і розділювальний лоток, який відводить невелику, визначену частину потоку води із завислими в ній частинками ґрунту у спеціальний приймач.

 

Масу змитих часточок визначають шляхом зважування. Для цього відстійники очищають від ґрунту після кожного дощу або танення снігу. Коли відома маса посудини з водою і ґрунтом Рг.в, маса порожньої посудини Р, маса

посудини з водоюі щільність твердої фази ґрунту Dт, то різниця між - є масою абсолютно сухого ґрунту у посудині за відніманням маси води , яка міститься у ґрунті за умови заповнення всіх пор водою:

 

 

Рис. 1. Стоковий майданчик:

1 - стоковий майданчик; 2 - вловлювальні канави; 3 - загороджувальні канави; 4 - відстійники; 5 - водовідливи; 6 - розділювальний лоток; 7 -водозбірна посудина.

Знаючи, що маса ґрунту дорівнює добутку об'єму на його питому масу, знайдемо:

де V - об'єм твердої фази ґрунту, що дорівнює об'єму води;

-густина води.

Підставивши ці значення у рівняння, знаходимо:

 

звідси , тоді

Оскільки густина води Dв за температури 4°С дорівнює 1 г/см, формула для визначення об'єму твердої фази ґрунту така:

Маса змитого ґрунту в цьому зразку дорівнюватиме:

Підставивши значення V у цю формулу, отримаємо

Крім того обчислюють такі показники:

 

1. Масу ґрунту, змитого із стокового майданчика. Якщо в об'ємі розділювального лотка А міститься Б г сухого ґрунту, то в загальному об'ємі стоку С буде міститися X г твердого стоку (сухого ґрунту).

Звідси

2. Загальну масу змитого ґрунту з облікової площі Р г.п. Вона дорівнює масі ґрунту у відстійниках Рг.вс плюс маса ґрунту, змитого рідким стоком X:

 

 

3. Масу ґрунту, змитого з 1 га ріллі Р3. Якщо з облікового майданчика SM було змито Ррп г (кг) ґрунту, то з 1 га ріллі S буде змито Ргг ґрунту Звідси

 

Розрахунки можна провести також іншим методом. Для цього із загального стоку води з ґрунту відбирають зразок певного об'єму (наприклад, 1 л), фільтрують, а залишок на фільтрі висушують і зважують. Якщо відомий загальний стік води і ґрунту А з облікового майданчика, об'єм зразка, взятого для аналізу Б, а також маса сухого ґрунту в зразку С, твердий змив розраховують за формулою:

Твердий змив на 1 га ріллі перераховують описаним вище методом.

Існує також метод шпильокдля вимірювання змиву і намиву ґрунту. Суть його полягає в тому, що в багатьох точках на ділянці по схилу у ґрунт устромлюють відрізки тонкого, але міцного залізного дроту на глибину 8 см таким чином, щоб дротики виступали над поверхнею ґрунту на 20 мм. Після дощу (або штучного дощування) заміряють частину дроту, яка виступає над поверхнею ґрунту, і визначають величину змиву або намиву ґрунту (м3 /га; т/га) з урахуванням його щільності.

З метою визначення ерозійної ситуації в агроландшафтах визначають еродованість ґрунтового покриву взагалі для тієї чи іншої території. Еродованість ґрунтів на схилах крутизною понад 3° становить близько 80% (табл. 1).

Таблиця 1

Поширення еродованих ґрунтів на схилах різної крутизни (% від загальної площі схилів) і втрата ґрунту на них (т/га на рік)

 

 

 

Крутизна схилів, град Нееро- довані, % Еродовані ґрунти, % Усього еродованих, % Коефіцієнт еродованості Втрата ґрунту із 1 га схилу
слабо середньо сильно
0-1 83,8 15,2 1,02 0,07 16,25 1,04 1,07
1-3 36,0 52,6 10,1 0,57 64,1 1,18 8,20
3-5 16,3 59,9 20,7 3,05 83,1 0,90 10,0
5-7 3,91 32,6 57,8 5,70 96,1 1,48 22,1
7-Ю - 14.9 63,8 21.2 1,73 30,8
10-12 - 4,56 51,2 43,5 1,99 39,2
>12 - - 58,5 41,6 1,99 >39,2

 

Щоб вирішити проблему захисту ґрунтів від ерозії, сталого розвитку землеробства і його екологічної збалансованості, необхідно встановити раціональне співвідношення угідь в агроландшафтах, дотримуючись таких нормативів:

- розораність території не більше 40%;

- співвідношення екологічно-сталих угідь (пасовища, сіножаті) і ріллі не менше одиниці.

Для формування ерозійно-стійких агроландшафтів потрібно знати ерозійно-гідрологічну ситуацію конкретної місцевості: еродованість ґрунтового покриву, кількісні показники усіх факторів ерозії з урахуванням їх ймовірного прояву, інтенсивність втрат ґрунту.

Таблиця 2

Шкала інтенсивності втрат ґрунту внаслідок водної ерозії

(М.К.Шикула., 1973)

Інтенсивність втрат ґрунту, т/га за рік Оцінка ерозії
Менша за швидкість ґрунтоутворення, що становить 2-3 т/га за рік Ерозії немає
3-6 Слабка ерозія
6-12 Середня ерозія
12-24 Сильна ерозія
24-60 Дуже сильна ерозія
Понад 60 Катастрофічна ерозія

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

АГРОЕКОЛОГІЯ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... Кафедра Селекції та насінництва сільськогосподарських культур... АГРОЕКОЛОГІЯ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теоретичні відомості

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ВІННИЦЯ - 2012
УДК: 504:371.214.114 Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Агроекологія. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Агроекологія» для студентів агрономічного факультету денної форми нав

Теоретичні відомості
1. Для підвищення врожайності застосовують передову агротехніку, систематично вносять мінеральні та органічні добрива, вапнують підзолисті грунти, гіпсують солончаки. Проте цих заходів не можна зас

Теоретичні відомості
1. Нормативне забезпечення якості природного середовища визначає правомірність поведінки суб'єктів екологічних правовідносин та ступінь ефективності виконання екологічних і правових наказів. Від по

Теоретичні відомості
Ландшафт- це природно-територіальні комплекси (ПТК) з одним геологічним фундаментом та близьким генетичним типом рельєфу. Під агроландшафтами (АЛ)за Г.І.Швебсом ро

Розрахунок коефіцієнта екологічної стабільності земельних ресурсів.
Структура і екологічна незбалансованість земельного фонду України погіршує ефективність використання та охорони земель, природну здатність ґрунтового покриву до самовідновлення, призводить до збідн

Теоретичні відомості
Реальна модель інтенсифікації агроекосистем вказує на істотне збільшенням ефективності використання сонячної енергії. Даний показник збільшився від 0,3% (початок 50-х років) до 0,5

Теоретичні відомості
Грунт - це верхній шар земної кори, який утворився і змінюється під впливом природних факторів (клімату, материнської породи, рельєфу, рослинного й тваринного світу) та діяльності

Теоретичні відомості
Деградація грунтів від латинського (dеgгаdасіо (погіршення)– це поступове погіршення їх властивостей, яке відбувається головним чином під впливом антропогенної діяльності та призво

Контрольні запитання і завдання
1. Що називають деградацією ґрунтів? 2. Які види деградації ґрунтів існують? 3. За якою оцінкою визначають ступінь деградації ґрунтів? 4. Що таке дегуміфікація і я

Агротехнічні заходи, які використовують для поліпшення екологічної ситуації шляхом зменшення проявів водної ерозії
Польова гідрографічна мережа - це система природних та штучно створених заходів у полях сівозмін із безпечного відведення, скидання, утримання або транспортування (переміщення) сто

Теоретичні відомості
Рівень родючості ґрунту визначається комплексом їх властивостей (агрофізичних, агрохімічних, біологічних), які характеризуються такими показниками як щільність складення, структурно-агрегатний скла

Список літератури
1.Агроекологія. Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін.. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с. 2. Комплексне окультурення грунтів / Під ред. О.О. Созінов. – К.: НАУ, 1

Теоретичні відомості
Характерною особливістю агроекосистемиє те, що вона функціонує протягом вегетаційного періоду рослин - від появи сходів до збирання урожаю. її основна мета- отрима

Відмінності за рівнем забруднення між пестицидами і мінеральними добривами
1. Кількість хімічних сполук, що надходять з добривами на 1 га у десятки разів вища, ніж та, яка надходить з пестицидами; 2. Контроль за пестицидами проводиться за діючою речовиною та мета

Теоретичні відомості
Нітрати - це солі азотної (HN03), а нітрити - азотистої (HNО2) кислот. Нітрати та молекулярний азот (N2) присутн

Список літератури
1. Фурдичко О.І. та ін. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посіб / Київ: Основа, 2008. - 360 с   Таблиця 1 Максимально д

Теоретичні відомості
Еколого-агрохімічну оцінку грунтупроводять шляхом внесення в агрохімічну оцінку поправки на забруднення його радіонуклідами, важкими металами та пестицидами з урахуванням кліматичн

Проведення агрохімічної оцінки ґрунту поля або земельної ділянки
Агрохімічну оцінку ґрунту поля в балах визначають за показниками вмісту в орному шарі азоту, фосфору, калію, а також рухомих форм мікроелементів. Оцінку проводять окремо за кожним із показників за

Теоретичні відомості
Пестициди - біологічно-активні речовини, які застосовують для знищення шкідливих організмів сільськогосподарських культур у період вегетації та зберігання продукції урожаю. Оскільк

Контрольні запитання і завдання
1. Які хімічні сполуки називають пестицидами? 2. Яка властивість пестицидів називається фітотоксичністю? 3. Які види фітотоксичності існують? 4. Розкажіть про ступінь про

Теоретичні відомості
Моніторинг фунтів України проводять шляхом обстеження землеволодінь із використанням комплексу наземних пересувних, стаціонарних і дистанційних (аерокосмічних) методів спостереження за проявом проц

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги