рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Агротехнічні заходи, які використовують для поліпшення екологічної ситуації шляхом зменшення проявів водної ерозії

Агротехнічні заходи, які використовують для поліпшення екологічної ситуації шляхом зменшення проявів водної ерозії - раздел Сельское хозяйство, Агроекологія Польова Гідрографічна Мережа - Це Система Природних Та Штучн...

Польова гідрографічна мережа - це система природних та штучно створених заходів у полях сівозмін із безпечного відведення, скидання, утримання або транспортування (переміщення) стоків талих і дощових вод. Вона передбачає створення на орних землях, на масивах багаторічних насаджень і кормових угідь, водорегулюючих земляних валів різних типів, системи полезахисних лісових смуг, комплексу гідротехнічних протиерозійних споруд, включаючи залужені улоговини, струмки по днищах балок, річок та природних водних джерел, що є складовими гідрографічної мережі.

Завдяки створенню польової гідрографічної мережі водозбірна площа в агроландшафтах розбивається на малі водозбори. Це сприяє зниженню швидкості стоку талих і дощових вод та переведення їх у підґрунтовий стік і підвищення вологості грунту протягом року, а також безпечному відведенню і скиданню надлишку води через природні та штучно створені залужені водостоки та водоскидні споруди в річки, ставки, озера і недопущення або зменшення їх замулення та забруднення продуктами ерозії шляхом затримання твердого стоку в межах водозбору.

 

Лісомеліоративні насадження належать до протиерозійних заходів постійної дії і є багатофункціональними за своїми властивостями. Вони послаблюють силу вітрів і поліпшують мікроклімат полів, сприяють снігозатриманню і перешкоджають здуванню снігу у гідрографічну мережу, затримують і регулюють стік талих і зливових вод, перетворюють у кращу сторону гідрологічний режим території і підвищують вологість ґрунту на полях, захищають ґрунти від змиву і розмиву, а також дефляції, створюють стійкі форми агроландшафту, які є направляючими для проведення обробітку ґрунту і посіву сільськогосподарських культур. Комплекс протиерозійних лісових насаджень утворюють вітроломні та водорегулюючі полезахисні лісові смуги, розташовані з урахуванням рельєфу місцевості та основного напрямку пануючих вітрів; прибалкові, прияружні та прибережні лісові смуги; суцільні та куртинні лісові насадження на сильноеродованих, деградованих та інших, непридатних для сільськогосподарського виробництва землях.

 

Терасування схилів - це агротехнічний захід, спрямований на зменшення водної ерозії на схилових землях, завдяки розчленуванню довгих схилів на короткі ділянки з невеликими площами водозбору. Цей захід забезпечує зменшення об'єму та швидкості стоку талих і дощових вод, а також безпечне відведення їх надлишку у гідрографічну мережу.

Нормативи водно-ерозійних процесів представлено в таблиці 3.

 

 

Таблиця 3

Інтенсивність ерозійних процесів та протиерозійні заходи, які необхідно застосовувати (С.Ю. Булигін, Д.О. Тимченко, 1998)

№ за/ п Ступінь розвитку ерозійного процесу Нормативи за окремими показниками Протиерозійні заходи
1. Норма­льний Норма середньорічної ерозійної втрати ґрунту: - дерново-підзолисті і ясно-сірї грунти: 1,8-2,4 т/га; - сірі і темно-сірі ґрунти: 2,2-2,5т/га; - чорноземні ґрунти: 2,6-4,5 т/га; темно-каштанові і каштанові: 2,0-2,5 т/га Такий рівень ерозії не впливає на родючість ґрунтів. Використання загальноприйнятих технологій вирощування сільськогосподарських культур без додаткового протиерозійного упорядкування території
2. Задо­вільний Щорічні ерозійні втрати ґрунту більші за "норму" в 1,5-3 рази Критичний аналіз організації території та технологій використання земельних ресурсів. Виявлення і усунення грубих помилок у агротехнологічних процесах, структурі посівів площ і сівозмін
3. Перед­кризовий Щорічні ерозійні втрати ґрунту більші за "норму" в 3-5 разів Системний підхід до удосконалення системи землекористування в тому числі перехід на контурно-меліоративну систему землеробства, застосування ґрунтозахисних технологій обробітку ґрунту, консервація середньо- та сильно еродованих ґрунтів
4. Кризовий Щорічні ерозійні втрати ґрунту більші за "норму" в 5-7 разів Запровадження повного комплексу ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства, при необхідності здійснення рекультивації земель, консервація середньо- і сильноеродованих ґрунтів
5. Катастро­фічний Щорічні ерозійні втрати грунту більші за "норму" У 7 разів і вище Запровадження ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства, консервація еродованих ґрунтів

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Агроекологія

Вінницький національний аграрний університет.. Кафедра Селекції та насінництва сільськогосподарських культур.. Агроекологія..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Агротехнічні заходи, які використовують для поліпшення екологічної ситуації шляхом зменшення проявів водної ерозії

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ВІННИЦЯ - 2012
УДК: 504:371.214.114 Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Агроекологія. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Агроекологія» для студентів агрономічного факультету денної форми нав

Теоретичні відомості
1. Для підвищення врожайності застосовують передову агротехніку, систематично вносять мінеральні та органічні добрива, вапнують підзолисті грунти, гіпсують солончаки. Проте цих заходів не можна зас

Теоретичні відомості
1. Нормативне забезпечення якості природного середовища визначає правомірність поведінки суб'єктів екологічних правовідносин та ступінь ефективності виконання екологічних і правових наказів. Від по

Теоретичні відомості
Ландшафт- це природно-територіальні комплекси (ПТК) з одним геологічним фундаментом та близьким генетичним типом рельєфу. Під агроландшафтами (АЛ)за Г.І.Швебсом ро

Розрахунок коефіцієнта екологічної стабільності земельних ресурсів.
Структура і екологічна незбалансованість земельного фонду України погіршує ефективність використання та охорони земель, природну здатність ґрунтового покриву до самовідновлення, призводить до збідн

Теоретичні відомості
Реальна модель інтенсифікації агроекосистем вказує на істотне збільшенням ефективності використання сонячної енергії. Даний показник збільшився від 0,3% (початок 50-х років) до 0,5

Теоретичні відомості
Грунт - це верхній шар земної кори, який утворився і змінюється під впливом природних факторів (клімату, материнської породи, рельєфу, рослинного й тваринного світу) та діяльності

Теоретичні відомості
Деградація грунтів від латинського (dеgгаdасіо (погіршення)– це поступове погіршення їх властивостей, яке відбувається головним чином під впливом антропогенної діяльності та призво

Контрольні запитання і завдання
1. Що називають деградацією ґрунтів? 2. Які види деградації ґрунтів існують? 3. За якою оцінкою визначають ступінь деградації ґрунтів? 4. Що таке дегуміфікація і я

Теоретичні відомості
В Україні водна ерозія проявляється на площі 13,5 млн. га. Це руйнування поверхні ґрунту під впливом падаючих крапель дощу або стікаючої води із схилів. Інтенсивність ерозії залежить від певних фак

Теоретичні відомості
Рівень родючості ґрунту визначається комплексом їх властивостей (агрофізичних, агрохімічних, біологічних), які характеризуються такими показниками як щільність складення, структурно-агрегатний скла

Список літератури
1.Агроекологія. Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін.. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с. 2. Комплексне окультурення грунтів / Під ред. О.О. Созінов. – К.: НАУ, 1

Теоретичні відомості
Характерною особливістю агроекосистемиє те, що вона функціонує протягом вегетаційного періоду рослин - від появи сходів до збирання урожаю. її основна мета- отрима

Відмінності за рівнем забруднення між пестицидами і мінеральними добривами
1. Кількість хімічних сполук, що надходять з добривами на 1 га у десятки разів вища, ніж та, яка надходить з пестицидами; 2. Контроль за пестицидами проводиться за діючою речовиною та мета

Теоретичні відомості
Нітрати - це солі азотної (HN03), а нітрити - азотистої (HNО2) кислот. Нітрати та молекулярний азот (N2) присутн

Список літератури
1. Фурдичко О.І. та ін. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посіб / Київ: Основа, 2008. - 360 с   Таблиця 1 Максимально д

Теоретичні відомості
Еколого-агрохімічну оцінку грунтупроводять шляхом внесення в агрохімічну оцінку поправки на забруднення його радіонуклідами, важкими металами та пестицидами з урахуванням кліматичн

Проведення агрохімічної оцінки ґрунту поля або земельної ділянки
Агрохімічну оцінку ґрунту поля в балах визначають за показниками вмісту в орному шарі азоту, фосфору, калію, а також рухомих форм мікроелементів. Оцінку проводять окремо за кожним із показників за

Теоретичні відомості
Пестициди - біологічно-активні речовини, які застосовують для знищення шкідливих організмів сільськогосподарських культур у період вегетації та зберігання продукції урожаю. Оскільк

Контрольні запитання і завдання
1. Які хімічні сполуки називають пестицидами? 2. Яка властивість пестицидів називається фітотоксичністю? 3. Які види фітотоксичності існують? 4. Розкажіть про ступінь про

Теоретичні відомості
Моніторинг фунтів України проводять шляхом обстеження землеволодінь із використанням комплексу наземних пересувних, стаціонарних і дистанційних (аерокосмічних) методів спостереження за проявом проц

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги