рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Проведення агрохімічної оцінки ґрунту поля або земельної ділянки

Проведення агрохімічної оцінки ґрунту поля або земельної ділянки - раздел Сельское хозяйство, АГРОЕКОЛОГІЯ Агрохімічну Оцінку Ґрунту Поля В Балах Визначають За Показниками Вмісту В Орн...

Агрохімічну оцінку ґрунту поля в балах визначають за показниками вмісту в орному шарі азоту, фосфору, калію, а також рухомих форм мікроелементів. Оцінку проводять окремо за кожним із показників за 100-бальною шкалою, де за 100 балів приймають агрохімічний показник еталонного ґрунту.

Ґрунти з більш високим вмістом гумусу, поживних елементів і вологи отримують оцінку 100 балів, а з меншим, ніж еталон - <100 балів. Вона визначається за формулою:

де Б - бал ґрунту за вмістом гумусу чи поживних елементів; а - фактичний вміст гумусу (%) або поживних елементів (мг/кг ґрунту); в - вміст гумусу (%) або поживних елементів (мг/кг ґрунту) в еталонному ґрунті.

 

Оцінка якості ґрунту з урахуванням рівня забруднення та його властивостей. Поправочні коефіцієнти на забруднення ґрунтів радіонуклідами. В зоні Полісся за рівня забруднення 1-5 Кі/км2 поправочний коефіцієнт знижують на 2 % на кожну одиницю Кі за зростання ступеня забруднення. Наприклад: за забруднення поля 2 Кі/км2 поправочний коефіцієнт становить:

 

0,96 (2Кі ×2 % = 4; 100 - 4 : 100 = 0,96)

У зоні Полісся за рівня забруднення 5-10 Кі/км2 поправочний коефіцієнт знижують на 3 % на кожну одиницю Кі за зростання ступеня забрудненості. Наприклад за забруднення поля 8 Кі/км2 поправочний коефіцієнт становить:

 

0,76 (8 К і - 3 % = 24; 100-24: 300 = 0,76)

У зонах Лісостепу і Степу для всіх рівнів забруднення поправочний коефіцієнт знижують на 1,6 % на кожну одиницю Кі за зростання ступеня забрудненості. Наприклад, за забруднення поля 7 Кі/км2 поправочний коефіцієнт становить:

 

0,89 ( 7Кі ×1,6%= 11,2; 100×11,2: 100 = 0,89).

Поправочні коефіцієнти на забруднення ґрунту радіоцезієм наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Поправочні коефіцієнти на забруднення ґрунту радіо цезієм

 

 

Рівень забруднення, Кі/км2 Зони
Полісся Лісостеп
до 1,0 1,00 до 1,0
1,1-5,0 0,96-0,90 1,1-5,0
5,1-10,0 0,85-0,70 5,1-10,0
10,1-15,3 0,69-0,50 10,1-15,3

За рівня забруднення радіонуклідами понад 15 Кі/км землі виводять із сільськогосподарського використання.

Поправочні коефіцієнти на забруднення ґрунтів важкими металами враховують у загальну агрохімічну оцінку через ГДК забруднювача. За одинарного збільшення рівня забруднення на величину ГДК агрохімічну оцінку знижують на 4%, за збільшення рівня забрудненості в 2 і більше разів агрохімічну оцінку знижують на 8 %, 12 % і т.д. Рівні ГДК важких металів в грунті наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Гранично допустимі кількості (ГДК) важких металів та елементів

забруднювачів у ґрунтах, мг/кг

Елементи Рухомі форми Валовий вміст
Миш'як - 2,00
Кадмій - 3,00
Мідь 3,00 35,0
Ртуть - 2,10
Свинець 20,0 20,0
Цинк 23,0 50,0
Нікель 4,00 45,0
Марганець -
Хром - 0,05
Ванадій -

 

Поправочний коефіцієнт на забруднення ґрунту залишками пестицидів вносять у загальну агрохімічну оцінку за ГДК забруднювача. Насамперед це стосується ДДТ І ГХЦГ, оскільки інші пестициди дуже швидко розкладаються і тому не враховуються. За одинарного збільшення рівня забруднення на величину ГДК агрохімічну оцінку знижують на 4 %, за збільшення рівня забрудненості в 2 і більше разів агрохімічну оцінку знижують на 8%, 12% і т.д. Гранично допустимі кількості залишків пестицидів у ґрунті для ДДТ і його метаболітів становлять 0,1 мг/кг, ГХЦГ (сума ізомерів) - 0,1 мг/кг.

Поправочні коефіцієнти за негативними властивостями ґрунтів представлено у таблиці 3.

Таблиця 3

Поправочні коефіцієнти на засоленість та солонцюватість ґрунтів

 

Грунти за ступенем солонцюватості та засолення Поправочний коефіцієнт
Середньосолонцюваті 0,70
Сильносолонцюваті 0,60
Середньозасолені 0,70
Сильнозасолені 0,50

Поправочні коефіцієнти на болотні, торфово болотні ґрунти та торфовища неосушені представлено у таблиці 4.

 

Таблиця 4

Поправочні коефіцієнти для визначення еколого-агрохімічного стану з урахуванням кліматичних умов і зрошення

 

 

Зони, області Коефіцієнти на
кліматичні умови зрошення
Полісся
Волинська 0,93 1,00
Житомирська 0,93 1,00
Рівненська 0,93 1,00
Лісостеп
Волинська 0,93 1,00
Житомирська 0,92 1,06
Рівненська 0,93 1,00
Хмельницька 0,96 1,03

 

Таблиця 5

Поправочні коефіцієнти на кислотність ґрунтів

 

 

Ґрунти за ступенем кислотності рН сольової витяжки Поправочні коефіцієнти для зон
мінеральних ґрунтів торфовищ Полісся Лісостеп
Близькі до нейтральних 5,6 - 6,0 4,8 1,00 0,96
Слабкокислі 5,1-5,5 4,2-4,8 0,92 0,89
Середньокислі 4,6-5,0 3,5 - 4,2 0,85 0,81
Сильнокислі 4,5 3,5 0,74 0,71

 

Всі отримані дані оформлюють згідно з еколого-агрохімічним паспортом поля (табл. 6).

Таблиця 6

Еколого-агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки

Область__________________________ Район__________________________

Населений пункт ____________________ Землекористувач__________________

Сівозміна _______________________ Поле_____________________________

Назва грунту, площа, га________________

 

 

         
Показник стану грунтів Методи визна­чення Середньозважені величини за роками обстеження
200... р. 200... р. 200... р. 200... р.
1. Агрофізичний          
Щільність ґрунту, г/см3          
Продуктивна волога (ММЗПВ) в 0-100 см, мм          
2. Фізико-хімічні та агрохімічний          
Кислотність, мг-екв/100 г:          
гідролітична            
обмінна          
Показники рН:            
сольовий          
водний          
Сума увібраних основ (Са+Мg), мг-екв/100 г          
Тип засолення          
Вміст в орному шарі грунту: гумусу, %          
елементів живлення, мг/кг:          
азоту, що легко гідролізується          
рухомого фосфору          
обмінного калію          
бору          
молібдену          
марганцю          
кобальту          
міді            
цинку            
Агрохімічна оцінка в балах            
З. Забруднення Вміст рухомих форм, мг/кг:            
кадмію            
свинцю            
ртуті            
Залишки пестицидів, мг/кг:            
гексахлоран (сума ізомерів)            
2,4-Д змінна сіль            
Щільність забруднення, Кі/км2            
цезієм -137            
стронцієм - 90            
Еколого-агрохімічна оцінка в балах            
Виконавець  
(назва організації, підпис, посада  
               

 

Таким чином, цей паспорт складається з адресної частини, переліку показників та їх середньозважених величин у динаміці. Як видно з таблиці 26, його набір критеріїв - мінімальний, але цілком достатній, щоб об'єктивно оцінити агроекологічний стан ґрунтового покриву полів і земельних ділянок. Назва "Еколого-агрохімічний паспорт..." свідчить про те, що в ньому містяться відомості, які характеризують рівень родючості, види та ступінь забруднення, а відтак і екологічний стан грунту.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

АГРОЕКОЛОГІЯ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... Кафедра Селекції та насінництва сільськогосподарських культур... АГРОЕКОЛОГІЯ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Проведення агрохімічної оцінки ґрунту поля або земельної ділянки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ВІННИЦЯ - 2012
УДК: 504:371.214.114 Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Агроекологія. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Агроекологія» для студентів агрономічного факультету денної форми нав

Теоретичні відомості
1. Для підвищення врожайності застосовують передову агротехніку, систематично вносять мінеральні та органічні добрива, вапнують підзолисті грунти, гіпсують солончаки. Проте цих заходів не можна зас

Теоретичні відомості
1. Нормативне забезпечення якості природного середовища визначає правомірність поведінки суб'єктів екологічних правовідносин та ступінь ефективності виконання екологічних і правових наказів. Від по

Теоретичні відомості
Ландшафт- це природно-територіальні комплекси (ПТК) з одним геологічним фундаментом та близьким генетичним типом рельєфу. Під агроландшафтами (АЛ)за Г.І.Швебсом ро

Розрахунок коефіцієнта екологічної стабільності земельних ресурсів.
Структура і екологічна незбалансованість земельного фонду України погіршує ефективність використання та охорони земель, природну здатність ґрунтового покриву до самовідновлення, призводить до збідн

Теоретичні відомості
Реальна модель інтенсифікації агроекосистем вказує на істотне збільшенням ефективності використання сонячної енергії. Даний показник збільшився від 0,3% (початок 50-х років) до 0,5

Теоретичні відомості
Грунт - це верхній шар земної кори, який утворився і змінюється під впливом природних факторів (клімату, материнської породи, рельєфу, рослинного й тваринного світу) та діяльності

Теоретичні відомості
Деградація грунтів від латинського (dеgгаdасіо (погіршення)– це поступове погіршення їх властивостей, яке відбувається головним чином під впливом антропогенної діяльності та призво

Контрольні запитання і завдання
1. Що називають деградацією ґрунтів? 2. Які види деградації ґрунтів існують? 3. За якою оцінкою визначають ступінь деградації ґрунтів? 4. Що таке дегуміфікація і я

Теоретичні відомості
В Україні водна ерозія проявляється на площі 13,5 млн. га. Це руйнування поверхні ґрунту під впливом падаючих крапель дощу або стікаючої води із схилів. Інтенсивність ерозії залежить від певних фак

Агротехнічні заходи, які використовують для поліпшення екологічної ситуації шляхом зменшення проявів водної ерозії
Польова гідрографічна мережа - це система природних та штучно створених заходів у полях сівозмін із безпечного відведення, скидання, утримання або транспортування (переміщення) сто

Теоретичні відомості
Рівень родючості ґрунту визначається комплексом їх властивостей (агрофізичних, агрохімічних, біологічних), які характеризуються такими показниками як щільність складення, структурно-агрегатний скла

Список літератури
1.Агроекологія. Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін.. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с. 2. Комплексне окультурення грунтів / Під ред. О.О. Созінов. – К.: НАУ, 1

Теоретичні відомості
Характерною особливістю агроекосистемиє те, що вона функціонує протягом вегетаційного періоду рослин - від появи сходів до збирання урожаю. її основна мета- отрима

Відмінності за рівнем забруднення між пестицидами і мінеральними добривами
1. Кількість хімічних сполук, що надходять з добривами на 1 га у десятки разів вища, ніж та, яка надходить з пестицидами; 2. Контроль за пестицидами проводиться за діючою речовиною та мета

Теоретичні відомості
Нітрати - це солі азотної (HN03), а нітрити - азотистої (HNО2) кислот. Нітрати та молекулярний азот (N2) присутн

Список літератури
1. Фурдичко О.І. та ін. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посіб / Київ: Основа, 2008. - 360 с   Таблиця 1 Максимально д

Теоретичні відомості
Еколого-агрохімічну оцінку грунтупроводять шляхом внесення в агрохімічну оцінку поправки на забруднення його радіонуклідами, важкими металами та пестицидами з урахуванням кліматичн

Теоретичні відомості
Пестициди - біологічно-активні речовини, які застосовують для знищення шкідливих організмів сільськогосподарських культур у період вегетації та зберігання продукції урожаю. Оскільк

Контрольні запитання і завдання
1. Які хімічні сполуки називають пестицидами? 2. Яка властивість пестицидів називається фітотоксичністю? 3. Які види фітотоксичності існують? 4. Розкажіть про ступінь про

Теоретичні відомості
Моніторинг фунтів України проводять шляхом обстеження землеволодінь із використанням комплексу наземних пересувних, стаціонарних і дистанційних (аерокосмічних) методів спостереження за проявом проц

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги