рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теоретичні відомості

Теоретичні відомості - раздел Сельское хозяйство, Агроекологія Пестициди - Біологічно-Активні Речовини, Які Застосовують Дл...

Пестициди - біологічно-активні речовини, які застосовують для знищення шкідливих організмів сільськогосподарських культур у період вегетації та зберігання продукції урожаю. Оскільки стан популяцій шкідливих організмів, їх активність, інтенсивність розмноження, стійкість щодо дії негативних чинників залежить від цілої низки екологічних факторів, які прямо чи опосередковано впливають на токсичність та тривалість захисної дії пестицидів, звідси і ефективної дії препаратів.

За токсичністю пестициди поділяють на високотоксичні - ЛД50 від 50 до 200 мг/кг; середньотоксичні - ЛД5о від 300 до 1000 мг/кг; малотоксичні - ЛД5о понад 1000 мг/кг. За ступенем стійкості пестициди поділяють на дуже стійкі - період розпаду до нетоксичної речовини більше 2 років; стійкі - від 0,5 до 2 років, помірно-стійкі - від 1 до 6 міс, малостійкі - 1 міс.

Фітотоксичність - негативна дія пестицидів, які застосовують для захисту рослин від шкідливих організмів і пригнічують їх ріст та розвиток, при опіках вегетативних і генеративних органів, зниженні їх продуктивності. Дія пестицидів може бути як позитивною (стимулюючою), так і негативною (фітотоксичною). Тому обов'язковою вимогою є оцінка негативного впливу дії пестицидів на ріст і розвиток рослин (пригнічення сходів та росту, зміна забарвлення рослин, наявність опіків, надання присмаку і запаху продукції врожаю).

Розрізняють гостру і хронічну фітотоксичність. Гострапроявляється у вигляді некрозів, опіків, деформування та пожовтіння листкової пластинки, стебел, бруньок, опаданням та засиханням листків, квіток або в цілому рослини через певний період після застосування препарату. Хронічна- зумовлена впливом пестициду на процеси обміну речовин у рослині, що обробляється. Вона проявляється постійно і виражається у зниженні інтенсивності асиміляційних процесів (накопиченні цукру, білків), пригніченні росту, зниженні обсягу врожаю, погіршенні його якості чи загибелі рослин. Всі ці ознаки встановлюють за допомогою біохімічних і агрохімічних аналізів у період вегетації культур чи за показниками врожайності та якості продуктів урожаю.

Фітотоксичність препаратів, що застосовують для обробки насіння, визначають за їх впливом на польову схожість, енергію проростання. Наприклад, для обробки насіння цукрових буряків інсектицидами визначають початок появи сходів та повну польову схожість, густоту рослин на 1 м рядка, масу 100 проростків у фазу добре розвинутих сім'ядолей. Також визначають наявність опіків, наростів на корінцях і підземної частини стебла.

Для зернових колосових культур визначають густоту рослин на обліковій ділянці 50x50 см контрольного і дослідного варіантів не менше двох разів. Перший облік проводять при появі перших сходів, що дає змогу оцінити енергію проростання; другий - через 5-8 днів для визначення польової схожості насіння. При цьому визначають загальну і пригнічену кількість рослин.

Фітотоксичність при обприскуванні рослин частіше проявляється як гостра, переважно через добу і може тривати до 15 діб. Для її визначення на 2-3-й день після обприскування оглядають рослини і відмічають кількість листків з опіками та візуально оцінюють ступінь опіків за шкалою. Через тиждень обліки повторюють.

Таблиця 1

Шкала визначення прояву фітотоксичності пестицидів для рослин

Бал Ступінь прояву фітотоксичності Площа листкової пластинки охоплена опіком, %
Відсутній
Ледь помітний до 10
Слабкий 1-25
Середній 26-50
Сильний 51-75
Дуже сильний > 75 та опале листя

Пошкодження листя опіками визначають за формулою:

де А — загальна кількість листків у досліді, шт.;

а - кількість листків з опіками, шт.

Інтенсивність фітотоксичної дії препарату визначають за формулою:

де Іф - інтенсивність прояву фітотоксичності, %; А - загальна кількість листків в обліку, шт.; а×Ь - добуток кількості пошкоджень листків на відповідний бал.

Таблиця 2

Форма 6.5. Результати оцінки фітотоксичності препарат

Препарат, норма витрати, кг(л)/га Повтор­ність Загальна кількість листків в обліку, шт Кількість пошкоджень листків за балами, шт Листя з опіками, шт Сума частот балів Інтенсивність прояву фіто­токсичності, %
                       
    А а Іф
                     

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Агроекологія

Вінницький національний аграрний університет.. Кафедра Селекції та насінництва сільськогосподарських культур.. Агроекологія..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теоретичні відомості

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ВІННИЦЯ - 2012
УДК: 504:371.214.114 Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Агроекологія. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Агроекологія» для студентів агрономічного факультету денної форми нав

Теоретичні відомості
1. Для підвищення врожайності застосовують передову агротехніку, систематично вносять мінеральні та органічні добрива, вапнують підзолисті грунти, гіпсують солончаки. Проте цих заходів не можна зас

Теоретичні відомості
1. Нормативне забезпечення якості природного середовища визначає правомірність поведінки суб'єктів екологічних правовідносин та ступінь ефективності виконання екологічних і правових наказів. Від по

Теоретичні відомості
Ландшафт- це природно-територіальні комплекси (ПТК) з одним геологічним фундаментом та близьким генетичним типом рельєфу. Під агроландшафтами (АЛ)за Г.І.Швебсом ро

Розрахунок коефіцієнта екологічної стабільності земельних ресурсів.
Структура і екологічна незбалансованість земельного фонду України погіршує ефективність використання та охорони земель, природну здатність ґрунтового покриву до самовідновлення, призводить до збідн

Теоретичні відомості
Реальна модель інтенсифікації агроекосистем вказує на істотне збільшенням ефективності використання сонячної енергії. Даний показник збільшився від 0,3% (початок 50-х років) до 0,5

Теоретичні відомості
Грунт - це верхній шар земної кори, який утворився і змінюється під впливом природних факторів (клімату, материнської породи, рельєфу, рослинного й тваринного світу) та діяльності

Теоретичні відомості
Деградація грунтів від латинського (dеgгаdасіо (погіршення)– це поступове погіршення їх властивостей, яке відбувається головним чином під впливом антропогенної діяльності та призво

Контрольні запитання і завдання
1. Що називають деградацією ґрунтів? 2. Які види деградації ґрунтів існують? 3. За якою оцінкою визначають ступінь деградації ґрунтів? 4. Що таке дегуміфікація і я

Теоретичні відомості
В Україні водна ерозія проявляється на площі 13,5 млн. га. Це руйнування поверхні ґрунту під впливом падаючих крапель дощу або стікаючої води із схилів. Інтенсивність ерозії залежить від певних фак

Агротехнічні заходи, які використовують для поліпшення екологічної ситуації шляхом зменшення проявів водної ерозії
Польова гідрографічна мережа - це система природних та штучно створених заходів у полях сівозмін із безпечного відведення, скидання, утримання або транспортування (переміщення) сто

Теоретичні відомості
Рівень родючості ґрунту визначається комплексом їх властивостей (агрофізичних, агрохімічних, біологічних), які характеризуються такими показниками як щільність складення, структурно-агрегатний скла

Список літератури
1.Агроекологія. Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін.. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с. 2. Комплексне окультурення грунтів / Під ред. О.О. Созінов. – К.: НАУ, 1

Теоретичні відомості
Характерною особливістю агроекосистемиє те, що вона функціонує протягом вегетаційного періоду рослин - від появи сходів до збирання урожаю. її основна мета- отрима

Відмінності за рівнем забруднення між пестицидами і мінеральними добривами
1. Кількість хімічних сполук, що надходять з добривами на 1 га у десятки разів вища, ніж та, яка надходить з пестицидами; 2. Контроль за пестицидами проводиться за діючою речовиною та мета

Теоретичні відомості
Нітрати - це солі азотної (HN03), а нітрити - азотистої (HNО2) кислот. Нітрати та молекулярний азот (N2) присутн

Список літератури
1. Фурдичко О.І. та ін. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посіб / Київ: Основа, 2008. - 360 с   Таблиця 1 Максимально д

Теоретичні відомості
Еколого-агрохімічну оцінку грунтупроводять шляхом внесення в агрохімічну оцінку поправки на забруднення його радіонуклідами, важкими металами та пестицидами з урахуванням кліматичн

Проведення агрохімічної оцінки ґрунту поля або земельної ділянки
Агрохімічну оцінку ґрунту поля в балах визначають за показниками вмісту в орному шарі азоту, фосфору, калію, а також рухомих форм мікроелементів. Оцінку проводять окремо за кожним із показників за

Контрольні запитання і завдання
1. Які хімічні сполуки називають пестицидами? 2. Яка властивість пестицидів називається фітотоксичністю? 3. Які види фітотоксичності існують? 4. Розкажіть про ступінь про

Теоретичні відомості
Моніторинг фунтів України проводять шляхом обстеження землеволодінь із використанням комплексу наземних пересувних, стаціонарних і дистанційних (аерокосмічних) методів спостереження за проявом проц

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги