рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теоретичні відомості

Теоретичні відомості - раздел Сельское хозяйство, Агроекологія Моніторинг Фунтів України Проводять Шляхом Обстеження Землеволодінь Із Викори...

Моніторинг фунтів України проводять шляхом обстеження землеволодінь із використанням комплексу наземних пересувних, стаціонарних і дистанційних (аерокосмічних) методів спостереження за проявом процесів ерозії, дегуміфікації, засолення, підкислення, заболочення, перезволоження.

Метою агроекологічного моніторингує збереження і відтворення природно-ресурсної бази в аграрному секторі, ефективна екологізація всіх галузей сільськогосподарського виробництва, забезпечення сталого виробництва якісної біологічної продукції.

Таблиця 1

Структурна схема агроекологічного моніторингу

 

Агроекологічний моніторинг
Об'єкти
Ґрунт   Рослинність Водні джерела   Приземний шар атмосфери
Територіальні рівні
  Національний   Регіональний   Локальний
Порядок
Наукове забезпечення Виробниче забезпечення

Завданням агроекологічного моніторингує спостереження за станом агроекосистем, отримання систематичної об'єктивної інформації щодо їх функціонування, оцінка отриманої інформації та прогноз можливих змін стану агроценозів на перспективу, розробка рішень і рекомендацій, спрямованих на ефективне керування агроекосистемами. Агроекологічний моніторинг ґрунтується на принципах комплексності та систематичності спостережень за компонентами агроекосистеми: атмосфера - вода - ґрунт -рослина - тварина - людина.

Завданням моніторингу грунтового покривує забезпечення систематичного нагляду за використанням земель згідно з їх природним і виробничим потенціалами, ерозійними процесами, заболоченням, засоленням та іншими негативними процесами. До завдань входить також періодичний контроль за динамікою основних ґрунтотворних процесів (фізичних, хімічних, біологічних) у природних умовах і за антропогенного навантаження.

 

Таблиця 2

Основні види робіт при проведенні моніторингу ґрунтів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольований процес Показник
Зміна структури фунтового покриву І контроль землекористування Зміна структури ґрунтового покриву
Трансформування земельних угідь
Контроль оптимальності землекористування
Контроль оптимальності технологій
Контроль комплексної охорони ґрунтів
Оцінка темпів зміни основних процесів ґрунтоутворення Гумусний стан
Реакція ґрунтового розчину
Ємність вбирання
Водний режим
Поживний режим
Забрудненість ґрунтових вод
Агрофізичні властивості
Біологічна активність
Оцінка інтенсивності виявлення процесів ерозії Площі угідь, пошкоджених водною і вітровою ерозією
Кількість та інтенсивність зливових опадів
Швидкість вітру
Площі вкриті рослинністю чи її рештками, %
Зміна глибини гумусових горизонтів
Зміна властивостей ґрунтів, що зазнають ерозії
Іригаційна ерозія
Додаткові показники контролю якості ґрунтів меліоративного фонду Якість зрошуваних вод
Рівень і склад підґрунтових вод
Засоленість ґрунтів у зоні аерації
Оцінка темпів спрацювання осушених торфовищ
Трансформування органічної речовини
Вторинне озалізнення
Оцінка ефективної родючості ґрунтів Якість рослинницької продукції

 

Для вірогідної діагностики стану агроекосистем необхідна інформація про зміну структури ґрунтового покриву, трансформацію земельних угідь, основні види забруднень навколишнього середовища, інтенсивність прояву процесів ерозії.

Методологічна база агроекологічного моніторингу агроекосистем має включати:

1. Методику визначення ґрунтового районування (крупномасштабне картографування);

2. Методику визначення основних показників якості ґрунтів (вологозабезпечення, уміст гумусу та ін.);

3. Методику визначення деградаційних ґрунтових процесів (ерозія, дефляція, забруднення);

4. Методику визначення площ під культурами та їх ідентифікацію;

5. Методику оцінки стану сільськогосподарських культур у процесі вегетації;

6. Методику оцінки площ сільськогосподарських культур, пошкоджених весняними приморозками;

7. Методику оцінки прогнозування ураження культур шкідниками;

8. Методику прогнозування урожайності основних сільськогосподарських культур.

 

Агроекологічний моніторинг, що здійснюють за допомогою аерокосмічних методів стану агроландшафтів повинен відображати:

 

1. Результати гідрологічних досліджень (гідрологічне моделювання, прогноз талого стоку, контроль за ходом весняної повені;

2. Результати геоморфологічних досліджень - екзогенні процеси (зсуви, карстоутворення), берегові процеси (бокову ерозію річок);

3. Результати ґрунтознавчих досліджень - вміст гумусу, вологість ґрунтів, їх структурний стан, весняне просихання ґрунтів та готовність їх до обробітку, ґрунтове районування, деградаційні процеси (еродованість, засоленість, заболоченість);

4. Результати геоботанічних досліджень - антропогенний вплив на рослинність, сучасний стан і структура рослинності, оцінка біомаси ("зелена" і "коричнева" хвилі);

5. Стан сільського господарства - організацію сільсько­господарських територій, стан посівів, ідентифікацію культур, визначення площ під культурами, прогноз урожаю, оцінку ураження культур шкідниками, оцінку стану озимих посівів після перезимівлі.

 

Таким чином, можливості використання космічної інформації зметою здійснення моніторингу агроландшафтів, ґрунтового та агроекологічного обстеження досить широкі. Але для їх реалізації потрібно мати відповідно відпрацьовану методологію та матеріально-технічне забезпечення.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Агроекологія

Вінницький національний аграрний університет.. Кафедра Селекції та насінництва сільськогосподарських культур.. Агроекологія..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теоретичні відомості

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ВІННИЦЯ - 2012
УДК: 504:371.214.114 Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Агроекологія. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Агроекологія» для студентів агрономічного факультету денної форми нав

Теоретичні відомості
1. Для підвищення врожайності застосовують передову агротехніку, систематично вносять мінеральні та органічні добрива, вапнують підзолисті грунти, гіпсують солончаки. Проте цих заходів не можна зас

Теоретичні відомості
1. Нормативне забезпечення якості природного середовища визначає правомірність поведінки суб'єктів екологічних правовідносин та ступінь ефективності виконання екологічних і правових наказів. Від по

Теоретичні відомості
Ландшафт- це природно-територіальні комплекси (ПТК) з одним геологічним фундаментом та близьким генетичним типом рельєфу. Під агроландшафтами (АЛ)за Г.І.Швебсом ро

Розрахунок коефіцієнта екологічної стабільності земельних ресурсів.
Структура і екологічна незбалансованість земельного фонду України погіршує ефективність використання та охорони земель, природну здатність ґрунтового покриву до самовідновлення, призводить до збідн

Теоретичні відомості
Реальна модель інтенсифікації агроекосистем вказує на істотне збільшенням ефективності використання сонячної енергії. Даний показник збільшився від 0,3% (початок 50-х років) до 0,5

Теоретичні відомості
Грунт - це верхній шар земної кори, який утворився і змінюється під впливом природних факторів (клімату, материнської породи, рельєфу, рослинного й тваринного світу) та діяльності

Теоретичні відомості
Деградація грунтів від латинського (dеgгаdасіо (погіршення)– це поступове погіршення їх властивостей, яке відбувається головним чином під впливом антропогенної діяльності та призво

Контрольні запитання і завдання
1. Що називають деградацією ґрунтів? 2. Які види деградації ґрунтів існують? 3. За якою оцінкою визначають ступінь деградації ґрунтів? 4. Що таке дегуміфікація і я

Теоретичні відомості
В Україні водна ерозія проявляється на площі 13,5 млн. га. Це руйнування поверхні ґрунту під впливом падаючих крапель дощу або стікаючої води із схилів. Інтенсивність ерозії залежить від певних фак

Агротехнічні заходи, які використовують для поліпшення екологічної ситуації шляхом зменшення проявів водної ерозії
Польова гідрографічна мережа - це система природних та штучно створених заходів у полях сівозмін із безпечного відведення, скидання, утримання або транспортування (переміщення) сто

Теоретичні відомості
Рівень родючості ґрунту визначається комплексом їх властивостей (агрофізичних, агрохімічних, біологічних), які характеризуються такими показниками як щільність складення, структурно-агрегатний скла

Список літератури
1.Агроекологія. Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін.. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с. 2. Комплексне окультурення грунтів / Під ред. О.О. Созінов. – К.: НАУ, 1

Теоретичні відомості
Характерною особливістю агроекосистемиє те, що вона функціонує протягом вегетаційного періоду рослин - від появи сходів до збирання урожаю. її основна мета- отрима

Відмінності за рівнем забруднення між пестицидами і мінеральними добривами
1. Кількість хімічних сполук, що надходять з добривами на 1 га у десятки разів вища, ніж та, яка надходить з пестицидами; 2. Контроль за пестицидами проводиться за діючою речовиною та мета

Теоретичні відомості
Нітрати - це солі азотної (HN03), а нітрити - азотистої (HNО2) кислот. Нітрати та молекулярний азот (N2) присутн

Список літератури
1. Фурдичко О.І. та ін. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посіб / Київ: Основа, 2008. - 360 с   Таблиця 1 Максимально д

Теоретичні відомості
Еколого-агрохімічну оцінку грунтупроводять шляхом внесення в агрохімічну оцінку поправки на забруднення його радіонуклідами, важкими металами та пестицидами з урахуванням кліматичн

Проведення агрохімічної оцінки ґрунту поля або земельної ділянки
Агрохімічну оцінку ґрунту поля в балах визначають за показниками вмісту в орному шарі азоту, фосфору, калію, а також рухомих форм мікроелементів. Оцінку проводять окремо за кожним із показників за

Теоретичні відомості
Пестициди - біологічно-активні речовини, які застосовують для знищення шкідливих організмів сільськогосподарських культур у період вегетації та зберігання продукції урожаю. Оскільк

Контрольні запитання і завдання
1. Які хімічні сполуки називають пестицидами? 2. Яка властивість пестицидів називається фітотоксичністю? 3. Які види фітотоксичності існують? 4. Розкажіть про ступінь про

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги