рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теоретичні відомості

Теоретичні відомості - раздел Сельское хозяйство, АГРОЕКОЛОГІЯ 1. Нормативне Забезпечення Якості Природного Середовища Визначає Правомірніст...

1. Нормативне забезпечення якості природного середовища визначає правомірність поведінки суб'єктів екологічних правовідносин та ступінь ефективності виконання екологічних і правових наказів. Від показників якості об'єктів навколишнього природного середовища за- лежить реалізація екологічних прав людини.

Нормативи якості об'єктів навколишнього природного середовища мають відображати вимоги до нього різних споживачів і забезпечувати збереження екологічної рівноваги у природних екосистемах та в межах їх саморегуляції. Відповідно до природоохоронного законодавства України нормуються гранично допустимі норми антропогенних впливів, що гарантують екологічну безпеку населення, збереження генофонду, забезпечують раціональне використання і відтворення природних ресурсів в умовах постійного розвитку господарської діяльності. Під впливом розуміють антропогенну діяльність, пов'язану з реалізацією економічних, рекреаційних, культурних інтересів і таку антропогенну діяльність, яка вносить фізичні, хімічні та біологічні зміни в природне середовище.

Кінцева мета нормування - забезпечення науково обгрунтованого поєднання економічних та екологічних інтересів як основного суспільного процесу. Визначена таким чином мета нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище передбачає наявність граничних нормативів як на сам вплив, так і на фактори середовища, що відображають вплив і відгуки на нього екосистем. Принцип антропоцентризму був вирішальним щодо історії розвитку нормування, тобто насамперед було встановлено нормативи припустимих для людини умов середовища (у першу чергу - виробничого середовища). Однак людина не є найчутливішою ланкою біосфери, а тому принцип «Захищена людина -захищена біосфера» неправильний. Нормативи якості складників навколишнього природного середовища мають відображати вимоги до нього різних споживачів і забезпечувати збереження екологічної рівноваги в природних екосистемах у межах їх саморегуляції.

 

2. Нормування якості навколишнього природного середовища - це встановлення гранично допустимих впливів людини на природу. Забруднення, виробництво ресурсів, знищення природних екосистем - усе це результат перевищення навантаження на довкілля.

Якість навколишнього природного середовища - визначення стану природних і перетворених людиною екосистем та збереження їх здатності до постійного обміну речовин і енергії в природних екосистемах.

Система екологічних норм - сукупність взаємопов'язаних екологічних нормативів, регламентів, правил та вимог.

Природоохоронні норми - система нормативів, регламентів, правил і вимог для забезпечення екологічної безпеки населення, охорони навколишнього природного середовища (ОНПС) і раціонального використання природних ресурсів. До системи природоохоронних норм входять:

- екологічні нормативи - науково обгрунтовані критерії максимально допустимих змін природних властивостей об'єктів нормування. Нормування антропогенного навантаження на складові і максимального допустимого рівня впливу на навколишнє природне середовище (НПС) господарської та іншої діяльності;

- нормативи екологічної безпеки - науково обгрунтовані критерії безпеки та нешкідливості факторів НПС для людини та інших живих організмів;

- екологічний норматив антропогенного навантаження - науково обгрунтований гранично допустимий вплив антропогенних факторів, який не змінює якості НПС або змінює його в допустимих межах та гарантує екологічну безпеку для людини та інших живих організмів;

- екологічний норматив якості об'єктів НПС - науково обґрунтовані критерії (загально фізичні, біологічні, хімічні, радіаційні) екологічного благополуччя екосистем;

- ресурсогосподарські нормативи - науково обгрунтовані критерії раціонального природокористування, спрямовані на досягнення максимуму соціально-економічного ефекту господарської діяльності при дотриманні екологічних нормативів ОНПС.

Екологічна норма - обов'язкова межа збереження екологічного благополуччя системи в цілому і її складників; обмеження рівнів впливу господарської та іншої діяльності відповідно до законодавства та спрямованість на раціональне природокористування й охорону НПС.

Сучасні питання екологічного нормування полягають у створенні науково-методичної та матеріально-технічної основи для розробки НД та їх упровадження у практику.

Екологічному нормуванню підлягають:

- стан природних об'єктів;

- характер використання природних ресурсів;

- вплив антропогенних джерел.

Методика екологічного нормування включає такий комплекс робіт:

- проведення експериментів у лабораторних та натурних умовах (мікросистеми);

- дослідження на ізольованих ділянках природних екосистем;

- виконання робіт на експериментальних еталонних полігонах, пристосованих для проведення експерименту в природних умовах;

- стаціонарні ландшафтні геохімічні та геофізичні дослідження;

- використання теоретичних та розрахункових аналітичних методів;

- проведення експертних процедур;

- узагальнення даних спостереження для різних станів екосистем надзвичайні ситуації, екологічне лихо, деградаційні процеси і екстремально високе антропогенне навантаження. Нормативна база охорони НПС має бути збудована за ієрархічним принципом і включати три блоки.

1. Еколого-технічні та еколого-технологічні норми. Основною метою їх упровадження є обмеження на використання техніки та технологій.

2. Природоохоронні норми. Основною метою їх застосування є врахування всієї сукупності факторів екологічного ризику. До складу цього комплексу норм входять:

2.1. Нормативи і правила екологічної безпеки:

- гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у атмосферному повітрі, водах, ґрунтах;

- гранично допустимі рівні (ГДР) акустичного, електромагнітного, шкідливого впливу фізичного і біологічного характеру;

- гранично допустимий вплив (ГДВ) на основі ГДК;

- тимчасові погоджені викиди (ТПВ);

- гранично допустимі скиди (ГДС);

- тимчасово погоджені скиди (ТПС);

2.2. Екологічні норми:

- екологічні нормативи якості для різних рівнів екосистем (нормативи збереження видового та ландшафтного різноманіття);

- нормативи забезпечення стійкості загального екологічного балансу, гранично допустимі зміни структурно-функціональних показників в екосистемах;

- нормативи збереження генофонду;

- вимоги до збереження унікальних природних об'єктів, ландшафтів, правила вилучення зон екологічного лиха, відновлення якісного стану екосистем (нормативи якості води, повітря і т. д.);

- екологічні нормативи та правила охорони природних ресурсів (ГДР регулювання природних процесів, правила охорони умов відтворення природних ресурсів, нормативи охорони природно-ресурсного потенціалу регіону);

- екологічні нормативи антропогенного навантаження (допустимі рівні навантаження на одиницю території, нормативи розміщення відходів на одиницю території);

- ГДВ за одиницю часу;

- сумарні гранично допустимі екологічні навантаження (ГДЕН);

- ГДР біологічного та фізичного впливу;

- нормативи на інфраструктуру території. Ці нормативи, у свою чергу, поділяють на:

- індивідуальні та типові;

- для сучасного стану та перспективні; •потенційно можливі;

- особлива група - екологічні нормативи для зон надзвичайної ситуації, зон екологічного лиха і об'єктів особливої охорони.

2.3. Ресурсогосподарські нормативи і правила:

- нормативи використання природних ресурсів (регіональні по-ресурсні нормативи в межах ПТК);

- галузеві поресурсні нормативи (в межах виробництва):

- нормативи споживання природних ресурсів;

- нормативи використання вторинних ресурсів;

- нормативи утилізації відходів виробництва.

3. Еколого-економічні та соціально-екологічні норми. Основною метою їх є розробка і застосування нормативів, правил, вимог до управління у галузі ОНПС та раціонального використання природних ресурсів (РВПР). До складу цього блоку природоохоронних норм включено такі нормативи:

- нормативи плати і розміри платежів за використання природних ресурсів;

- нормативи плати і розміри платежів за викиди і скиди;

- нормативи розташування відходів з урахуванням їх екологічної небезпеки;

- нормативи компенсаційних витрат щодо зниження екологічної шкоди;

- правила участі громадськості у проведенні екологічної експертизи природоохоронних норм;

- обов'язкові вимоги для укладення угод у галузі ОНПС та РВПР;

- правила урахування природоохоронної діяльності;

- правила стимулювання за дотримання вимог екологічних нормативів та правил, санкції за їх порушення.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

АГРОЕКОЛОГІЯ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ... Кафедра Селекції та насінництва сільськогосподарських культур... АГРОЕКОЛОГІЯ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теоретичні відомості

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ВІННИЦЯ - 2012
УДК: 504:371.214.114 Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Агроекологія. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Агроекологія» для студентів агрономічного факультету денної форми нав

Теоретичні відомості
1. Для підвищення врожайності застосовують передову агротехніку, систематично вносять мінеральні та органічні добрива, вапнують підзолисті грунти, гіпсують солончаки. Проте цих заходів не можна зас

Теоретичні відомості
Ландшафт- це природно-територіальні комплекси (ПТК) з одним геологічним фундаментом та близьким генетичним типом рельєфу. Під агроландшафтами (АЛ)за Г.І.Швебсом ро

Розрахунок коефіцієнта екологічної стабільності земельних ресурсів.
Структура і екологічна незбалансованість земельного фонду України погіршує ефективність використання та охорони земель, природну здатність ґрунтового покриву до самовідновлення, призводить до збідн

Теоретичні відомості
Реальна модель інтенсифікації агроекосистем вказує на істотне збільшенням ефективності використання сонячної енергії. Даний показник збільшився від 0,3% (початок 50-х років) до 0,5

Теоретичні відомості
Грунт - це верхній шар земної кори, який утворився і змінюється під впливом природних факторів (клімату, материнської породи, рельєфу, рослинного й тваринного світу) та діяльності

Теоретичні відомості
Деградація грунтів від латинського (dеgгаdасіо (погіршення)– це поступове погіршення їх властивостей, яке відбувається головним чином під впливом антропогенної діяльності та призво

Контрольні запитання і завдання
1. Що називають деградацією ґрунтів? 2. Які види деградації ґрунтів існують? 3. За якою оцінкою визначають ступінь деградації ґрунтів? 4. Що таке дегуміфікація і я

Теоретичні відомості
В Україні водна ерозія проявляється на площі 13,5 млн. га. Це руйнування поверхні ґрунту під впливом падаючих крапель дощу або стікаючої води із схилів. Інтенсивність ерозії залежить від певних фак

Агротехнічні заходи, які використовують для поліпшення екологічної ситуації шляхом зменшення проявів водної ерозії
Польова гідрографічна мережа - це система природних та штучно створених заходів у полях сівозмін із безпечного відведення, скидання, утримання або транспортування (переміщення) сто

Теоретичні відомості
Рівень родючості ґрунту визначається комплексом їх властивостей (агрофізичних, агрохімічних, біологічних), які характеризуються такими показниками як щільність складення, структурно-агрегатний скла

Список літератури
1.Агроекологія. Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін.. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с. 2. Комплексне окультурення грунтів / Під ред. О.О. Созінов. – К.: НАУ, 1

Теоретичні відомості
Характерною особливістю агроекосистемиє те, що вона функціонує протягом вегетаційного періоду рослин - від появи сходів до збирання урожаю. її основна мета- отрима

Відмінності за рівнем забруднення між пестицидами і мінеральними добривами
1. Кількість хімічних сполук, що надходять з добривами на 1 га у десятки разів вища, ніж та, яка надходить з пестицидами; 2. Контроль за пестицидами проводиться за діючою речовиною та мета

Теоретичні відомості
Нітрати - це солі азотної (HN03), а нітрити - азотистої (HNО2) кислот. Нітрати та молекулярний азот (N2) присутн

Список літератури
1. Фурдичко О.І. та ін. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посіб / Київ: Основа, 2008. - 360 с   Таблиця 1 Максимально д

Теоретичні відомості
Еколого-агрохімічну оцінку грунтупроводять шляхом внесення в агрохімічну оцінку поправки на забруднення його радіонуклідами, важкими металами та пестицидами з урахуванням кліматичн

Проведення агрохімічної оцінки ґрунту поля або земельної ділянки
Агрохімічну оцінку ґрунту поля в балах визначають за показниками вмісту в орному шарі азоту, фосфору, калію, а також рухомих форм мікроелементів. Оцінку проводять окремо за кожним із показників за

Теоретичні відомості
Пестициди - біологічно-активні речовини, які застосовують для знищення шкідливих організмів сільськогосподарських культур у період вегетації та зберігання продукції урожаю. Оскільк

Контрольні запитання і завдання
1. Які хімічні сполуки називають пестицидами? 2. Яка властивість пестицидів називається фітотоксичністю? 3. Які види фітотоксичності існують? 4. Розкажіть про ступінь про

Теоретичні відомості
Моніторинг фунтів України проводять шляхом обстеження землеволодінь із використанням комплексу наземних пересувних, стаціонарних і дистанційних (аерокосмічних) методів спостереження за проявом проц

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги