рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теоретичні відомості

Теоретичні відомості - раздел Сельское хозяйство, Агроекологія Грунт - Це Верхній Шар Земної Кори, Який Утворився І Змінюєт...

Грунт - це верхній шар земної кори, який утворився і змінюється під впливом природних факторів (клімату, материнської породи, рельєфу, рослинного й тваринного світу) та діяльності людини і набув у процесі розвитку основної своєї ознаки - родючості. Під родючістю грунту розуміють здатність його забезпечувати потребу рослин в елементах кореневого живлення та воді за відповідних повітряного та теплового режимів і створювати врожай сільськогосподарських культур. В.В.Докучаєв розглядав грунт як самостійне природне тіло, яке має своє життя, як живий організм, що безперервно змінюється.

Грунт є одним з основних об'єктів праці в сільському господарстві. Завдяки обробіткові грунту в землеробстві або відповідному використанню його в луківництві, лісівництві основну продукцію цих галузей дають рослини, вирощені на грунтах, хоч уже відомі й інші способи їх вирощування (гідропоніка, аеропоніка, культура тканин).

Грунт - основний засіб виробництва в сільському господарстві. На відміну від інших засобів (будівлі, машини), які старіють і зношуються в процесі виробництва, грунт при правильному використанні, навпаки, поліпшується, а родючість його підвищується.

В умовах індустріалізації землеробства грунт повинен не тільки забезпечувати рослини в достатній кількості поживними речовинами і водою, а й мати відповідні трансформаційні властивості - тобто вбирати, акумулювати та рівномірно передавати рослинам воду, поживні речовини, повітря, тепло; забезпечувати потрібний окислювально-відновний режим; бути технологічно придатним для застосування сучасної сільськогосподарської техніки. Родючий грунт, крім того, виконує також фітосанітарну функцію, тобто за правильного використання він самозвільняється від мікроорганізмів, які викликають захворювання рослин ("ґрунтовтому" тощо).

Виділяють природну родючість,якої набувають грунти в процесі свого утворення під впливом природних факторів (загальні запаси поживних елементів, гумусу, певні гранулометричний склад та фізико-хімічні властивості). Природна родючість значною мірою є родючістю потенційно можливою, або потенційною. Вона залежить від кліматичних умов, хімічних, фізичних і біологічних властивостей, а також від вмісту елементів живлення рослин, тобто від факторів, які можуть змінюватися. Людина в процесі цілеспрямованої діяльності - внесенням добрив, вапнуванням, гіпсуванням,

зрошенням або осушенням, обробітком грунту - створює його штучну родючість.Вона характерна для орних грунтів та грунтів інших угідь, на які людина впливає у процесі виробничої діяльності.

Природна і штучна родючість грунту за використання його в сільському господарстві проявляється як дійсна, або ефективна родючість,що визначається високими врожаями культурних рослин.

Грунти утворилися на верхніх шарах гірських порід, які внаслідок вивітрювання стали материнськими породами. Утворення грунту є складним і тривалим процесом, який залежить від материнської породи, рельєфу місцевості, клімату, рослинності, віку грунту. Крім цих п'яти факторів, на ґрунтоутворювальні процеси значною мірою впливає діяльність людини. Гірські породи внаслідок вивітрювання стають материнськими, які в свою чергу перетворюються на грунт. Процеси вивітрювання та ґрунтоутворення невіддільні один від одного (для зручності вивчення їх звичайно відокремлюють). Однією з найперших і обов'язкових умов ґрунтоутворення є розвиток на гірській породі живих організмів. Взаємодія їх з породою є біологічним процесом. Важливими елементами утворення грунту є виникнення органічної речовини, синтез органо-мінеральних сполук та руйнування їх, нагромадження органічних, неорганічних і органо-мінеральних речовин, винесення їх та інші процеси.

Через те, що утворення, нагромадження та розклад речовин відбуваються за участю живих організмів - переважно зелених рослин і мікроорганізмів, - усі ці процеси називають малим, або біологічним кругообігом речовин. Під біологічним кругообігом речовин розуміють надходження хімічних елементів у живі організми з грунту (породи) та атмосфери, синтез органічної речовини, розклад та повернення хімічних елементів у грунт і атмосферу.

Крім малого (біологічного), є ще великий (геологічний) кругообіг речовин, у процесі якого хімічні сполуки виносяться в моря, океани та безстічні області. Там вони відкладаються, нагромаджуються, а в наступні геологічні епохи знову потрапляють на поверхню та утворюють сушу.

При утворенні грунтів відбуваються одночасно два протилежних процеси: утворення і розклад органічної речовини. Якщо не було б руйнування нагромадженої органіки, то рухомі поживні речовини через деякий час були б зв'язані Сучасна класифікаційна схема грунтується на генезисі грунтів, враховує їх агровиробничі властивості та є творчим продовженням класифікації В.В. Докучаєва і Н.М. Сибірцева. Вона побудована на науковій системі таксономічних одиниць, що враховує також ознаки і характеристики, яких набули грунти внаслідок господарської діяльності людини, розкриває виробничі можливості та сприяє раціональному використанню грунтів у сільському господарстві.

За класифікацією грунти поділяють на типи, підтипи, роди, види, відміни, розряди.

Під типомрозуміють групу грунтів, які утворилися в однакових природних умовах, під впливом одних і тих самих процесів, що мають профіль з однотипних взаємозв'язаних генетичних горизонтів. Наприклад, можна назвати такі типи, як дерново-підзолисті грунти, чорноземи, солончаки тощо.

Підтипивиділяються у межах типу. Під ними розуміють групи грунтів, які відрізняються одна від одної проявленням основного і другорядного (накладного) ґрунтоутворювальних процесів, що є перехідними ступенями між типами. Прикладом підтипів можуть бути дерново-підзолисті та дерново-підзолисті глейові грунти, чорноземи опідзолені, чорноземи вилугувані, чорноземи типові та ін.

Родигрунтів виділяють у межах підтипу, враховуючи їх якісні особливості, зумовлені впливом місцевих умов, складом ґрунтоутворювальних порід, хімізмом підґрунтових вод тощо (наприклад, чорнозем вилугуваний на легких породах, чорнозем південний солонцювато-солончаковий та їн).

Видгрунту виділяється в межах роду і відрізняється за ступенем вираженості ґрунтоутворювального процесу - ступенем підзолистості, глибини і ступенем гумусованості (наприклад, дерново-, слабо-, середньо- та сильнопідзолисті грунти; чорноземи середньо- і малоґумусні).

Різновидність(ґрунтова відміна) визначається гранулометричним складом переважно верхнього шару грунту (піщані, супіщані, суглинкові, глинисті та ін.).

Розрядгрунту відображає походження і властивості материнської породи, на якій утворився грунт (флювіогляціальні, моренні відклади, леси тощо).

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Агроекологія

Вінницький національний аграрний університет.. Кафедра Селекції та насінництва сільськогосподарських культур.. Агроекологія..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теоретичні відомості

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

ВІННИЦЯ - 2012
УДК: 504:371.214.114 Шкатула Ю.М., Шерепітко В.В. Агроекологія. Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Агроекологія» для студентів агрономічного факультету денної форми нав

Теоретичні відомості
1. Для підвищення врожайності застосовують передову агротехніку, систематично вносять мінеральні та органічні добрива, вапнують підзолисті грунти, гіпсують солончаки. Проте цих заходів не можна зас

Теоретичні відомості
1. Нормативне забезпечення якості природного середовища визначає правомірність поведінки суб'єктів екологічних правовідносин та ступінь ефективності виконання екологічних і правових наказів. Від по

Теоретичні відомості
Ландшафт- це природно-територіальні комплекси (ПТК) з одним геологічним фундаментом та близьким генетичним типом рельєфу. Під агроландшафтами (АЛ)за Г.І.Швебсом ро

Розрахунок коефіцієнта екологічної стабільності земельних ресурсів.
Структура і екологічна незбалансованість земельного фонду України погіршує ефективність використання та охорони земель, природну здатність ґрунтового покриву до самовідновлення, призводить до збідн

Теоретичні відомості
Реальна модель інтенсифікації агроекосистем вказує на істотне збільшенням ефективності використання сонячної енергії. Даний показник збільшився від 0,3% (початок 50-х років) до 0,5

Теоретичні відомості
Деградація грунтів від латинського (dеgгаdасіо (погіршення)– це поступове погіршення їх властивостей, яке відбувається головним чином під впливом антропогенної діяльності та призво

Контрольні запитання і завдання
1. Що називають деградацією ґрунтів? 2. Які види деградації ґрунтів існують? 3. За якою оцінкою визначають ступінь деградації ґрунтів? 4. Що таке дегуміфікація і я

Теоретичні відомості
В Україні водна ерозія проявляється на площі 13,5 млн. га. Це руйнування поверхні ґрунту під впливом падаючих крапель дощу або стікаючої води із схилів. Інтенсивність ерозії залежить від певних фак

Агротехнічні заходи, які використовують для поліпшення екологічної ситуації шляхом зменшення проявів водної ерозії
Польова гідрографічна мережа - це система природних та штучно створених заходів у полях сівозмін із безпечного відведення, скидання, утримання або транспортування (переміщення) сто

Теоретичні відомості
Рівень родючості ґрунту визначається комплексом їх властивостей (агрофізичних, агрохімічних, біологічних), які характеризуються такими показниками як щільність складення, структурно-агрегатний скла

Список літератури
1.Агроекологія. Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін.. – К.: Вища освіта, 2006. – 671 с. 2. Комплексне окультурення грунтів / Під ред. О.О. Созінов. – К.: НАУ, 1

Теоретичні відомості
Характерною особливістю агроекосистемиє те, що вона функціонує протягом вегетаційного періоду рослин - від появи сходів до збирання урожаю. її основна мета- отрима

Відмінності за рівнем забруднення між пестицидами і мінеральними добривами
1. Кількість хімічних сполук, що надходять з добривами на 1 га у десятки разів вища, ніж та, яка надходить з пестицидами; 2. Контроль за пестицидами проводиться за діючою речовиною та мета

Теоретичні відомості
Нітрати - це солі азотної (HN03), а нітрити - азотистої (HNО2) кислот. Нітрати та молекулярний азот (N2) присутн

Список літератури
1. Фурдичко О.І. та ін. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Навч. посіб / Київ: Основа, 2008. - 360 с   Таблиця 1 Максимально д

Теоретичні відомості
Еколого-агрохімічну оцінку грунтупроводять шляхом внесення в агрохімічну оцінку поправки на забруднення його радіонуклідами, важкими металами та пестицидами з урахуванням кліматичн

Проведення агрохімічної оцінки ґрунту поля або земельної ділянки
Агрохімічну оцінку ґрунту поля в балах визначають за показниками вмісту в орному шарі азоту, фосфору, калію, а також рухомих форм мікроелементів. Оцінку проводять окремо за кожним із показників за

Теоретичні відомості
Пестициди - біологічно-активні речовини, які застосовують для знищення шкідливих організмів сільськогосподарських культур у період вегетації та зберігання продукції урожаю. Оскільк

Контрольні запитання і завдання
1. Які хімічні сполуки називають пестицидами? 2. Яка властивість пестицидів називається фітотоксичністю? 3. Які види фітотоксичності існують? 4. Розкажіть про ступінь про

Теоретичні відомості
Моніторинг фунтів України проводять шляхом обстеження землеволодінь із використанням комплексу наземних пересувних, стаціонарних і дистанційних (аерокосмічних) методів спостереження за проявом проц

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги