рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

До виконання курсової роботи з курсу «Товарознавство»

До виконання курсової роботи з курсу «Товарознавство» - раздел Торговля, Міністерство Освіти І Науки, Молоді Та Спорту України ...

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ

ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра товарознавства

Та експертизи товарів

 

М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И

до виконання курсової роботи з курсу

«ТОВАРОЗНАВСТВО»

для студентів, які навчаються за навчальними планами

бакалаврів напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» денної форми навчання

 

 

Затверджено

Радою спеціальностей

7.03051001, 7. 03051002

прот. № від . . р.

 

Одеса ОНАХТ 2012

    Укладачі М.Р. Мардар, канд. техн. наук, доцент

Вступ

Мета викладання дисципліни

Одним із найважливіших видів самостійної роботи являється курсова робота. Відповідно до чинних навчальних планів для студентів, які навчаються за… Мета курсової роботи: - розвинення елементів наукової творчості, необхідної для підвищення рівня підготовки фахівців в умовах…

КЕРІВНИЦТВО КУРСОВИМИ РОБОТАМИ

Обов'язки наукового керівника: - розробити завдання на контрольну роботу; - надання допомоги в розробці точного змісту курсової роботи, у підборі літератури і нормативної документації, у…

НАПРЯМКИ І ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

Студенти денної форми навчання під час вивчення курсу «Дослідна робота» обирають тематику науково-дослідної роботи, яка стає темою курсової… До виконання курсових робіт студент повинен себе готувати у процесі… Тема курсової роботи повинна відповідати профілю майбутнього фаху студента, враховувати можливості виконання її…

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсові роботи є самостійними науковими роботами студентів, виконані па основі глибокого вивчення питань теми та їх творчої розробки.

Курсові роботи виконуються в установлені навчальним графіком строки під керівництвом наукового керівника.

До структури і змісту курсових робіт ставляться вимоги як до наукової праці (ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення. Держстандарт України, 1995р.).

Структура курсової роботи

Курсова робота складається з декількох структурних елементів:

- титульний аркуш (додаток А)

- лист завдання

- перелік умовних скорочень (за необхідністю)

- зміст

- вступ

- основна частина

- висновки та рекомендації

- список використаних джерел

- додатки

Вимоги до оформлення змісту курсової роботи

До змісту включають: - перелік умовних скорочень, ключових слів, маловідомих скорочень, нових… - вступ;

ВИМОГИ ДО ВИЗНАЧАЛЬНИХ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

 

Вступ

Коротко розкривається сутність і сучасний стан проблеми, перспективи її подальшого розвитку, обґрунтовується актуальність (доцільність) виконання теми, надається стисла характеристика майбутньому об'єкту дослідження. Обсяг вступу до 2-х аркушів тексту. Вступ розташовують на окремій сторінці.

 

Основні частини курсової роботи

Аналітичний огляд літератури – аналіз наукової літератури з обраної теми. Структура огляду літератури визначається темою роботи і включає 3-4… Використані літературні джерела повинні бути занесені до списку літератури, що… Працюючи над оглядом літератури з теми курсової роботи, студент вивчає:

Висновки та рекомендації

Список використаних джерел

До списку літературних джерел включають усі використані джерела (15-20 найменувань). Перелік джерел, на які є посилання в курсової роботі наводять у кінці тексту… Список використаних джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ ГОСТ…

Додатки

- додаткові ілюстрації або таблиці; - матеріали, які через великий обсяг не можуть бути внесені до основної… - протоколи та акти дегустації, випробувань, впровадження;

Методичні рекомендації для виконання курсової роботи

Студенти виконують курсову роботу згідно календарного плану, затвердженого кафедрою та змістом роботи затвердженим науковим керівником.

Нижче наведено зразки планів курсових робіт з визначених тем та розкрито вимоги до написання кожного з пунктів плану.

Тема. Товарознавча оцінка якості ковбасних виробів

Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1 Аналітичний огляд літератури «Формування споживних властивостей та асортимент ковбасних виробів»

Тема. Формування асортименту та якість кави, що реалізується в роздрібній торговельній мережі

Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1 Аналітичний огляд літератури «Аналіз ринку та факторів формування споживних властивостей кави»

ПРАВІЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

 

Загальні вимоги

Курсова робота має бути виконана рукописним або комп'ютерним способом. Робота оформляється на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5 інтервали… Обсяг основного тексту орієнтовно має складати 55-65 сторінок рукописного або… Окремі слова та формули, які вписуються до надрукованого тексту, мають бути чорного кольору та мати близьку до…

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, і таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою роботи с титульний аркуш, який включають до загальної… Такі структурні частини роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не…

Рисунки

Приклад оформлення рисунку: Для порівняння якості дослідних зразків між собою застосовують загальну профілограму (рис. 2.4). Рис. 2.4 – Загальна профілограма консервів «Огірки мариновані»

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують… Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб… Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками. Якщо з двох…

Формули

Формули розміщують на окремих рядках. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій… Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче… Порядкові номери формул позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого берега сторінки без крапок від…

Загальні правила цитування та посилання на використані

Джерела

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками. Приклад: Загалом, експерти плодоовочевої галузі України відзначають, що сировинної і продуктової допомоги нам чекати нізвідки,…

Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після… Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або… Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку посилань у тексті (найбільш зручний для користування і…

Додатки

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторонках, розмішую їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої… Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь,…

ПІДГОТОВКА КУРСОВОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ ТА ЇЇ ЗАХИСТ

Захист курсової роботи відбувається за графіком захисту робіт затвердженим кафедрою. Захист курсової роботи за межами графіку без поважних причин… Захист курсових робіт відбувається усно, в призначені строки, перед комісією в… Виконані на високому науковому рівні курсові роботи можуть бути винесені для обговорення на студентській науковій…

Додаток А

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра товарознавства

Та експертизи товарів

 

КУРСОВА РОБОТА

  Студента ІV курсу факультету ………

Одеса, 200__ р.


Додаток Б

Тема. Характеристика асортименту і оцінка якості булочних виробів, що реалізуються в роздрібній торговельній мережі м. Одеси

Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1. Аналітичний огляд літератури «Асортимент та споживні властивості булочних виробів»

Тема. Формування асортименту та споживних властивостей борошна

Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1. Аналітичний огляд літератури «Асортимент та споживні властивості борошна»

Тема. Структура асортименту, якість, умови зберігання цукру, що реалізуються роздрібною торговельною мережею м. Одеси

Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1 Аналітичний огляд літератури «Асортимент та характеристика цукру»

Додаток В

  Харчова цінність, споживчі властивість, асортимент, якість, товарознавча…  

Додаток Д

   

– Конец работы –

Используемые теги: виконання, курсової, роботи, курсу, Товарознавство0.087

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: До виконання курсової роботи з курсу «Товарознавство»

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Курс екологія курс екологія курс екологія практична робота
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу.. курс екологія практична робота..

Рекомендації щодо виконання та оформлення розрахунково-графічної роботи. Зміст розрахунково-графічної роботи. 3 порядок захисту роботи
Вступ.. рекомендації щодо виконання та оформлення розрахунково графічної роботи.. завдання до роботи організаційні вказівки..

Краткий курс механики в качестве программы и методических указаний по изучению курса физика краткий курс механики: программа и методические указания по изучению курса физика / с
Федеральное агентство железнодорожного транспорта.. омский государственный университет путей сообщения..

Курсова робота з дисципліни операційні системи завдання на виконання курсової роботи розробка додатків з використанням різних бібліотек та технологій
Інститут інформаційно діагностичних систем.. кафедра безпеки інформаційних технологій.. курсова робота пояснювальна записка..

До виконання курсової роботи транспортні технології
Львівський державний університет безпеки.. життєдіяльності.. кафедра пожежної та..

Командний рядок. Робота з файлами. Командний рядок. Робота з пакетними (bat, batch) файлами. Командний рядок. Робота з командами set, if goto. Windows xp. Створення файлу відповідей
Лабораторна робота командний рядок робота з файлами лабораторна робота командний рядок робота з пакетними.. загальні методичні вказівки..

Економічне обґрунтування діяльності підприємства
Національний університет львівська політехніка.. Методичні вказівки до виконання курсової роботи..

До виконання розрахунково-графічної роботи з курсу „Технічна реконструкція будівель”
Харківська національна академія міського господарства.. методичні вказівки..

Менеджмент персоналу. Методичні вказівки. До виконання курсової роботи для студентів галузі знань 0305 - “економіка і підприємництво”, спеціальність 7. 030505 „управління персоналом і економіка праці”
Менеджмент персоналу методичні вказівки до виконання курсової роботи укл кондиріна а г чернігів чдту с.. зміст..

0.045
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам