рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Тема. Товарознавча оцінка якості ковбасних виробів

Тема. Товарознавча оцінка якості ковбасних виробів - раздел Торговля, До виконання курсової роботи з курсу «ТОВАРОЗНАВСТВО» Зміст Перелік Умовних Скорочень Вступ Розділ 1 Ана...

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1 Аналітичний огляд літератури «Формування споживних властивостей та асортимент ковбасних виробів»

1.1 Формування споживних властивостей ковбасних виробів у процесі виробництва.

1.2 Характеристика нових видів ковбасних виробів

1 3 Сучасний асортимент ковбас та шляхи його розвитку

Розділ 2 Експериментальна частина «Дослідження якості ковбасних виробів»

2.1 Характеристика об'єкта та методів дослідження

2.2 Структура асортименту ковбасних виробів, що реалізуються в торговельній мережі

2.3 Оцінка якості ковбасних виробів за органолептичними та фізико-хімічними показниками

2.4 Умови зберігання ковбасних виробів в торговельній мережі

Висновки та рекомендації

Список використаних джерел

Додатки

 

Вступ присвячується висвітленню актуальності теми. В питанні 1.1 з розділу «Аналітичний огляд літератури» необхідно визначити та охарактеризувати всі чинники, що впливають на формування споживних властивостей ковбасних виробів, особливості технологій виробництва ковбасних виробів, висвітлити взаємозв'язок між якісними характеристиками сировини та готової продукції. Питання 1.2 присвячується аналізу нових видів ковбасних виробів. Обов'язковим є висвітлення та характеристика нових видів сировини (нетрадиційної сировини, поліпшувачів, біологічно активних добавок та ін.), що використовується при виробництві та рецептур. Сучасний асортимент ковбас та шляхи його розвитку (питання 1.3) передбачає визначення особливостей формування асортименту, факторів попиту на ковбасні вироби та характеристику шляхів розширення та удосконалення асортименту.

У другому розділі студент дає характеристику видів ковбасних виробів, які були обрані для проведення товарознавчої оцінки якості (склад, вид ковбасних виробів, дата виробництва, підприємство - виробник та ін.), умов і термінів зберігання даного товару, перелічує показники якості та методики, за якими вони визначаються (питання 2.1). У питанні 2.2 описується асортимент ковбасних виробів на конкретному торговельному підприємстві, аналізується його структура та динаміка, відповідність попиту споживачів. В питанні 2.3 описуються вимоги до показників якості, характеризуються можливі дефекти, наводяться результати та аналіз оцінки якості ковбасних виробів за органолептичними і фізико-хімічними показниками та їх математичної обробки, робить висновки про відповідність конкретного товару нормативній документації. В питанні 2.4 студент наводить характеристику необхідних умов для зберігання ковбасних виробів, їх обґрунтування та зазначає оптимальні терміни зберігання для кожного з видів ковбасних виробів. За результатами проведення оцінки якості обраного об'єкта студент робить висновки і дає пропозиції щодо поліпшення якості, розширення асортименту, вдосконалення нормативної документації та ін. Перелік використаної літератури оформляється згідно розділу 6.7.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До виконання курсової роботи з курсу «ТОВАРОЗНАВСТВО»

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ... ТЕХНОЛОГІЙ... Кафедра товарознавства...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Тема. Товарознавча оцінка якості ковбасних виробів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Одеса ОНАХТ 2012
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Товарознавство” для студентів, які навчаються за навчальними планами бакалаврів напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне

Мета викладання дисципліни
Система навчання у вищій школі - багатогранний процес, який складається з цілого ряду взаємопов'язаних елементів. Серед них важливе місце посідає самостійна робота студентів. Одним із найв

КЕРІВНИЦТВО КУРСОВИМИ РОБОТАМИ
Для керівництва курсовими роботами кафедра товарознавства та експертизи товарів назначає керівників - викладачів кафедри. Обов'язки наукового керівника: - розроби

НАПРЯМКИ І ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
  Студенти денної форми навчання під час вивчення курсу «Дослідна робота» обирають тематику науково-дослідної роботи, яка стає темою курсової роботи. До виконання курсових ро

Вимоги до оформлення змісту курсової роботи
Зміст розташовують безпосередньо після титульного аркуша та листа завдання починаючи з нової сторінки. До змісту включають: - перелік умовних скорочень, ключових

Основні частини курсової роботи
Суть основної частина курсової роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на підрозділи, пункти, підпункти. Кожний пункт і підпункт повинен містити закінчену інформ

Висновки та рекомендації
Висновки є логічним продовженням аналізу теоретичного і експериментального матеріалу попередніх розділів. Вони повинні бути конкретними, короткими, у вигляді пунктів і викладені обов’язково на осно

Список використаних джерел
  До списку літературних джерел включають усі використані джерела (15-20 найменувань). Перелік джерел, на які є посилання в курсової роботі наводять у кінці тексту роботи, по

Додатки
За необхідності до додатків може бути включений допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи: - додаткові ілюстрації або таблиці; - матеріали, які через великий о

Тема. Формування асортименту та якість кави, що реалізується в роздрібній торговельній мережі
ЗМІСТ Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1 Аналітичний огляд літератури «Аналіз ринку та факторів формування споживних властивостей кави» 1.1 Ринок кави та к

Загальні вимоги
  Курсова робота має бути виконана рукописним або комп'ютерним способом. Робота оформляється на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5 інтервали із розрахунку не більше 40 рядків

Нумерація
  Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, і таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою роботи с титульний арку

Рисунки
Кожен рисунок має відповідати тексту, а текст - рисунку. Назви рисунків розміщують після їхніх номерів. При необхідності рисунки доповнюють пояснювальними даними. В тексті повинне бути посилання на

Таблиці
  Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назва і слово «Т

Формули
При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил. Формули розміщують на окремих рядках. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати

Джерела
При написанні роботи автор повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі. Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим н

Оформлення списку використаних джерел
  Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Бібліографічний опис

Додатки
  Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторонках, розмішую їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі

ПІДГОТОВКА КУРСОВОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ ТА ЇЇ ЗАХИСТ
Виконана курсова робота у встановлений термін, передбачений календарним графіком виконання курсових робіт, подається на кафедру товарознавства та експертизи товарів. Не допускається порушення графі

КУРСОВА РОБОТА
на тему: «___________________________________________________________»   Студента ІV курсу факультету ……… _____________________ ________________ (п

Тема. Характеристика асортименту і оцінка якості булочних виробів, що реалізуються в роздрібній торговельній мережі м. Одеси
ЗМІСТ Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1. Аналітичний огляд літератури «Асортимент та споживні властивості булочних виробів» 1.1 Товарні ресурси хлібобулоч

Тема. Формування асортименту та споживних властивостей борошна
ЗМІСТ Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1. Аналітичний огляд літератури «Асортимент та споживні властивості борошна» 1.1 Стан ринку борошна в Україні і світ

Тема. Структура асортименту, якість, умови зберігання цукру, що реалізуються роздрібною торговельною мережею м. Одеси
ЗМІСТ Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1 Аналітичний огляд літератури «Асортимент та характеристика цукру» 1.1 Стан виробництва, експорту та імпорту цукру

Додаток В
ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ СЛІВ   Харчова цінність, споживчі властивість, асортимент, якість, товарознавча оцінка, експертиза, сертифікат, експерт, товарна експертиза, товар та інші

Додаток Д
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводиться у наукових роботах. Джерело Приклад оформлення Мо

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги