рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

НАПРЯМКИ І ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

НАПРЯМКИ І ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ - раздел Торговля, До виконання курсової роботи з курсу «Товарознавство»   Студенти Денної Форми Навчання Під Час Вивчення Курсу «Дослід...

 

Студенти денної форми навчання під час вивчення курсу «Дослідна робота» обирають тематику науково-дослідної роботи, яка стає темою курсової роботи.

До виконання курсових робіт студент повинен себе готувати у процесі проходження навчального курсу, в лабораторіях кафедри товарознавства та експертизи товарів, привчаючи себе до самостійної роботи, науковому експерименту, висновкам і узагальненням. Активна участь у роботі студентського наукового товариства, починаючи з першого курсу, допоможе студенту у виборі теми, оволодінні методом наукового дослідження.

Тема курсової роботи повинна відповідати профілю майбутнього фаху студента, враховувати можливості виконання її практичної і експериментальної частини. Рекомендується, щоб вона відповідала напрямку майбутньої дипломної роботи. Отримані при виконанні курсової роботи теоретичні і експериментальні матеріали можуть бути основою подальшого огляду літератури і експериментальної частини наступних курсових робіт і дипломної роботи.

Студент може запропонувати свою тему курсової роботи, обґрунтовуючи її актуальність, або вибрати з числа вказаних в приведеній нижче тематиці курсових робіт з товарознавства продовольчих та непродовольчих товарів. Остаточне формулювання теми курсової роботи здійснює керівник. Не дозволяється обирання двох однакових тем (у даний період часу або на даному курсі).

Тематика курсових робіт повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку науки і техніки. Курсова робота повинна передбачати аналіз асортименту окремих товарних груп, вивчення змін його структури в залежності від засобу обробки і ґатунку товару, дослідження його якості і споживчих властивостей.

Нижче наведено перелік приблизних тем курсових робіт:

1. Формування споживчих властивостей ….* товарів.

2. Оцінка асортименту та якості…* товарів.

3. Управління асортиментом та якістю …* товарів.

4. Порівняльна характеристика асортименту та якості…* товарів вітчизняного та зарубіжного виробництва.

5. Товарознавча оцінка…*товарів вітчизняних товаровиробників.

6. Товарознавча оцінка якості нових…*товарів.

7. Дослідження споживних властивостей…*товарів.

8. Вивчення якості і споживних властивостей …* товарів.

9. Вивчення особливостей якості, складу і зберігаємості …* товарів.

10. Ринок…* товарів, які виробляють підприємства даного міста, регіону та виявлення їх споживчих переваг.

11. Вплив умов і термінів зберігання на харчову і біологічну цінність…*товарів.

12. Дослідження асортименту і харчової цінності нових видів…* товарів, що виробляються на Україні.

13. Дослідження асортименту і харчової цінності …* товарів, що надходить в торговельну мережу міста.

14. Якість та стійкість до зберігання нових видів…* товарів.

15. Тенденції розвитку асортименту окремих товарних груп і Україні та за її межами.

16. Технологія товаропросування…* товарів та Ії вплив на якість.

17. Шляхи удосконалення технології виробництва і товаропросування окремих…* товарів

18. Вплив стандартизації на якість і споживчі властивості…* товарів.

19. Контроль якості продукції та його значення в загальній системі управління якістю.

20. Якість та конкурентоспроможність…* товарів, що реалізується на ринку України.

21. Фактори, що формують споживні властивості…* товарів.

22. Прогнозування та керування якістю…* товарів при зберіганні.

23. Товарознавчі складові розробки тари і упакування для…* товарів.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До виконання курсової роботи з курсу «Товарознавство»

Одеська національна академія харчових.. технологій.. кафедра товарознавства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: НАПРЯМКИ І ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Одеса ОНАХТ 2012
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Товарознавство” для студентів, які навчаються за навчальними планами бакалаврів напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне

Мета викладання дисципліни
Система навчання у вищій школі - багатогранний процес, який складається з цілого ряду взаємопов'язаних елементів. Серед них важливе місце посідає самостійна робота студентів. Одним із найв

КЕРІВНИЦТВО КУРСОВИМИ РОБОТАМИ
Для керівництва курсовими роботами кафедра товарознавства та експертизи товарів назначає керівників - викладачів кафедри. Обов'язки наукового керівника: - розроби

Вимоги до оформлення змісту курсової роботи
Зміст розташовують безпосередньо після титульного аркуша та листа завдання починаючи з нової сторінки. До змісту включають: - перелік умовних скорочень, ключових

Основні частини курсової роботи
Суть основної частина курсової роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на підрозділи, пункти, підпункти. Кожний пункт і підпункт повинен містити закінчену інформ

Висновки та рекомендації
Висновки є логічним продовженням аналізу теоретичного і експериментального матеріалу попередніх розділів. Вони повинні бути конкретними, короткими, у вигляді пунктів і викладені обов’язково на осно

Список використаних джерел
  До списку літературних джерел включають усі використані джерела (15-20 найменувань). Перелік джерел, на які є посилання в курсової роботі наводять у кінці тексту роботи, по

Додатки
За необхідності до додатків може бути включений допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи: - додаткові ілюстрації або таблиці; - матеріали, які через великий о

Тема. Товарознавча оцінка якості ковбасних виробів
ЗМІСТ Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1 Аналітичний огляд літератури «Формування споживних властивостей та асортимент ковбасних виробів» 1.1 Формування сп

Тема. Формування асортименту та якість кави, що реалізується в роздрібній торговельній мережі
ЗМІСТ Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1 Аналітичний огляд літератури «Аналіз ринку та факторів формування споживних властивостей кави» 1.1 Ринок кави та к

Загальні вимоги
  Курсова робота має бути виконана рукописним або комп'ютерним способом. Робота оформляється на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5 інтервали із розрахунку не більше 40 рядків

Нумерація
  Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, і таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою роботи с титульний арку

Рисунки
Кожен рисунок має відповідати тексту, а текст - рисунку. Назви рисунків розміщують після їхніх номерів. При необхідності рисунки доповнюють пояснювальними даними. В тексті повинне бути посилання на

Таблиці
  Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назва і слово «Т

Формули
При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил. Формули розміщують на окремих рядках. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати

Джерела
При написанні роботи автор повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі. Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим н

Оформлення списку використаних джерел
  Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Бібліографічний опис

Додатки
  Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторонках, розмішую їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі

ПІДГОТОВКА КУРСОВОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ ТА ЇЇ ЗАХИСТ
Виконана курсова робота у встановлений термін, передбачений календарним графіком виконання курсових робіт, подається на кафедру товарознавства та експертизи товарів. Не допускається порушення графі

КУРСОВА РОБОТА
на тему: «___________________________________________________________»   Студента ІV курсу факультету ……… _____________________ ________________ (п

Тема. Характеристика асортименту і оцінка якості булочних виробів, що реалізуються в роздрібній торговельній мережі м. Одеси
ЗМІСТ Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1. Аналітичний огляд літератури «Асортимент та споживні властивості булочних виробів» 1.1 Товарні ресурси хлібобулоч

Тема. Формування асортименту та споживних властивостей борошна
ЗМІСТ Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1. Аналітичний огляд літератури «Асортимент та споживні властивості борошна» 1.1 Стан ринку борошна в Україні і світ

Тема. Структура асортименту, якість, умови зберігання цукру, що реалізуються роздрібною торговельною мережею м. Одеси
ЗМІСТ Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1 Аналітичний огляд літератури «Асортимент та характеристика цукру» 1.1 Стан виробництва, експорту та імпорту цукру

Додаток В
ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ СЛІВ   Харчова цінність, споживчі властивість, асортимент, якість, товарознавча оцінка, експертиза, сертифікат, експерт, товарна експертиза, товар та інші

Додаток Д
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводиться у наукових роботах. Джерело Приклад оформлення Мо

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги