рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основні частини курсової роботи

Основні частини курсової роботи - раздел Торговля, До виконання курсової роботи з курсу «Товарознавство» Суть Основної Частина Курсової Роботи Викладають, Поділяючи Матеріал На Розді...

Суть основної частина курсової роботи викладають, поділяючи матеріал на розділи. Розділи можуть поділятися на підрозділи, пункти, підпункти. Кожний пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію.

Аналітичний огляд літератури – аналіз наукової літератури з обраної теми. Структура огляду літератури визначається темою роботи і включає 3-4 питання з характеристики поживних якостей продукту; факторів, які формують ці якості (якість сировини, процеси виробництва, зберіганні, товаропросування та ін.). На основі аналізу наведених даних обґрунтовується необхідність власних досліджень. Аналітичний огляд літератури необхідно ілюструвати схемами або графіками, або діаграмами, або фотографіями.

Використані літературні джерела повинні бути занесені до списку літератури, що дозволяє оцінити науковий рівень курсової роботи, правильність вибору шляхів та засобів висвітлення поставленої мети.

Працюючи над оглядом літератури з теми курсової роботи, студент вивчає:

- спеціальну літературу: законодавчі державні матеріали, монографії, статті у періодичних виданнях (журналах відповідних галузей промисловості; реферативних збірниках; збірниках наукових праці, вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів; газетах);

- науково-виробничу літературу закордонних авторів у перекладі, з експрес-інформації відповідних галузей промисловості;

- патентну літературу, реферативний журнал;

- інструкції і документи нормативного характеру, відомчі джерела, накази, циркулярні листи відповідних міністерств України;

- стандарти, технічні умови, технологічні інструкції на вітчизняні та закордонні товари;

- довідкову літературу.

Аналізуючи дані літератури, необхідно намагатись висловлювати своє ставлення до проблеми.

Обсяг розділу має складати 15-20 сторінок.

Експериментальна частина. Цей розділ складається з кількох підрозділів. Кожний підрозділ може мати пункти (підпункти).

В підрозділі "Об'єкт та методи досліджень" надасться перелік об’єктів , які досліджуються в курсовій роботі, описуються методи дослідження якості. Загальновідомі методики не описуються, а тільки роблять посилання на джерела, в яких вони надруковані. Джерела обов'язково наводять у списку використаних джерел. Нові методики досліджень описуються більш детально. Особливо детально описують методики, розроблені самим автором.

Удругому підрозділіузагальнюються результати самостійно виконаних експериментальних досліджень з визначенням властивостей і якості продуктів, змін їх залежно від умов і термінів зберігання, вивченням хімічного складу та його змін тощо. Не слід обмежуватись лише констатацією тих чи інших результатів аналізу, необхідно прокоментувати отримані результати, порівняти їх з показниками стандартів, літературними даними; а також простежити, встановити і пояснити закономірності змін, які відбуваються при зберіганні залежно від якості сировини, технологічних процесів виробництва, умів і термінів зберігання тощо.

Експериментальні дані необхідно ілюструвати схемами, графіками, таблицями, фотографіями та інше. Для обробки результатів, що отримані в процесі експерименту, автор повинен користуватися методами статистико-математичного аналізу експериментальних даних у товарознавстві, використовуючи для цього ЕОМ, комп'ютери та обчислювальний центр академії. В курсовій роботі треба використовувати одиниці системи СІ.

Відповідність за достовірність усіх даних, наведених у курсовій роботі, несе її автор.

Орієнтований обсяг – 20-25 сторінок.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

До виконання курсової роботи з курсу «Товарознавство»

Одеська національна академія харчових.. технологій.. кафедра товарознавства..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основні частини курсової роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Одеса ОНАХТ 2012
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу “Товарознавство” для студентів, які навчаються за навчальними планами бакалаврів напряму підготовки 030510 «Товарознавство і торговельне

Мета викладання дисципліни
Система навчання у вищій школі - багатогранний процес, який складається з цілого ряду взаємопов'язаних елементів. Серед них важливе місце посідає самостійна робота студентів. Одним із найв

КЕРІВНИЦТВО КУРСОВИМИ РОБОТАМИ
Для керівництва курсовими роботами кафедра товарознавства та експертизи товарів назначає керівників - викладачів кафедри. Обов'язки наукового керівника: - розроби

НАПРЯМКИ І ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
  Студенти денної форми навчання під час вивчення курсу «Дослідна робота» обирають тематику науково-дослідної роботи, яка стає темою курсової роботи. До виконання курсових ро

Вимоги до оформлення змісту курсової роботи
Зміст розташовують безпосередньо після титульного аркуша та листа завдання починаючи з нової сторінки. До змісту включають: - перелік умовних скорочень, ключових

Висновки та рекомендації
Висновки є логічним продовженням аналізу теоретичного і експериментального матеріалу попередніх розділів. Вони повинні бути конкретними, короткими, у вигляді пунктів і викладені обов’язково на осно

Список використаних джерел
  До списку літературних джерел включають усі використані джерела (15-20 найменувань). Перелік джерел, на які є посилання в курсової роботі наводять у кінці тексту роботи, по

Додатки
За необхідності до додатків може бути включений допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи: - додаткові ілюстрації або таблиці; - матеріали, які через великий о

Тема. Товарознавча оцінка якості ковбасних виробів
ЗМІСТ Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1 Аналітичний огляд літератури «Формування споживних властивостей та асортимент ковбасних виробів» 1.1 Формування сп

Тема. Формування асортименту та якість кави, що реалізується в роздрібній торговельній мережі
ЗМІСТ Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1 Аналітичний огляд літератури «Аналіз ринку та факторів формування споживних властивостей кави» 1.1 Ринок кави та к

Загальні вимоги
  Курсова робота має бути виконана рукописним або комп'ютерним способом. Робота оформляється на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5 інтервали із розрахунку не більше 40 рядків

Нумерація
  Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, і таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою роботи с титульний арку

Рисунки
Кожен рисунок має відповідати тексту, а текст - рисунку. Назви рисунків розміщують після їхніх номерів. При необхідності рисунки доповнюють пояснювальними даними. В тексті повинне бути посилання на

Таблиці
  Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назва і слово «Т

Формули
При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил. Формули розміщують на окремих рядках. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати

Джерела
При написанні роботи автор повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі. Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим н

Оформлення списку використаних джерел
  Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Бібліографічний опис

Додатки
  Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторонках, розмішую їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі

ПІДГОТОВКА КУРСОВОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ ТА ЇЇ ЗАХИСТ
Виконана курсова робота у встановлений термін, передбачений календарним графіком виконання курсових робіт, подається на кафедру товарознавства та експертизи товарів. Не допускається порушення графі

КУРСОВА РОБОТА
на тему: «___________________________________________________________»   Студента ІV курсу факультету ……… _____________________ ________________ (п

Тема. Характеристика асортименту і оцінка якості булочних виробів, що реалізуються в роздрібній торговельній мережі м. Одеси
ЗМІСТ Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1. Аналітичний огляд літератури «Асортимент та споживні властивості булочних виробів» 1.1 Товарні ресурси хлібобулоч

Тема. Формування асортименту та споживних властивостей борошна
ЗМІСТ Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1. Аналітичний огляд літератури «Асортимент та споживні властивості борошна» 1.1 Стан ринку борошна в Україні і світ

Тема. Структура асортименту, якість, умови зберігання цукру, що реалізуються роздрібною торговельною мережею м. Одеси
ЗМІСТ Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1 Аналітичний огляд літератури «Асортимент та характеристика цукру» 1.1 Стан виробництва, експорту та імпорту цукру

Додаток В
ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ СЛІВ   Харчова цінність, споживчі властивість, асортимент, якість, товарознавча оцінка, експертиза, сертифікат, експерт, товарна експертиза, товар та інші

Додаток Д
Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводиться у наукових роботах. Джерело Приклад оформлення Мо

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги