рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Класифікація експертиз товарів

Класифікація експертиз товарів - раздел Торговля, Основи експертизи товарів   Сучасна Експертна Діяльність Передбачає Здійснення Експертиз ...

 

Сучасна експертна діяльність передбачає здійснення експертиз у таких організаційних формах:

обов’язкова – що здійснюється за наявністю конфліктної ситуації, та на основі якої виносять рішення посадові особи;

добровільна – спрямована на розв’язання невизначеності, виконувана в ініціативному порядку на основі договорів.

Експертні дослідження за будь-якою із зазначених форм передбачають наявність підстав для їх здійснення. В залежності від підстав для проведення експертизи поділяють на:

первинна (підстава для проведення: заявка замовника);

додаткова (підстава для проведення: виявлення неповної або недостовірної інформації про об’єкт експертизи; експертиза за додатковими показниками);

повторна (підстава для проведення: виявлення додаткової інформації);

контрольна (підстава для проведення: виявлення необ’єктивності експертів; недостовірність, сумнівність результатів).

В залежності від характеру, часу та обсягів дослідження виділяють комплексні та оперативні експертизи.

Комплексна експертизапроводиться для всебічного вивчення і оцінки показників властивостей досліджуваного об’єкту. Проведення такої експертизи орієнтує експертів на системний, комплексний підхід до аналізу об'єкту оцінки. Оцінюваний об'єкт розглядається в складних і численних взаємозв'язках з людиною і його оточенням. В процесі експертизи формуються критерії оцінки, відбираються базові зразки і показники властивостей об’єкту. Тому комплексні експертизи дозволяють отримати не тільки науковий, пізнавальний, але і певний методичний і нормативний матеріал, необхідний для проведення інших видів експертизи.

Оперативна експертизаґрунтується на результатах заздалегідь проведених комплексних експертиз, що дозволяє експертам різко скоротити терміни експертних робіт при збереженні необхідної глибини і обґрунтованості експертних висновків.

Оперативна експертиза передбачає:

— використання (за можливістю) зібраних раніше даних про певні об’єкти;

— скорочені терміни проведення;

— можливість використання колективної думки експертів про властивості досліджуваного об’єкту.

Експертизи товарів в залежності від об’єкту, що підлягає експертному дослідженню, поділяють на експертизу продовольчих та непродовольчих товарів; експертизу товарів вітчизняного та закордонного виробництва; експертизи сировини, обладнання, напівфабрикатів, комплектуючих, готових виробів тощо. Джерелом інформації при цьому є первинні документи (контракти, угоди, специфікації); нормативні документи (стандарти, технічні умови, технічні завдання щодо виробництва, упакування, маркування, зберігання, транспортування продукції); законодавчі акти (Закон України « Про Митний тариф України»).

В залежності від мети та характеру знань, що необхідно отримати, експертизи товарів можна класифікувати таким чином:

економічні (встановлення фактичного стану справ і обставин для правильного вирішення питання, що виникає в процесі правовідносин):

= визначення фактичної собівартості продукції (послуг, робіт);

= визначення загальної суми приписок до виконаних завдань щодо випуску товарної продукції (надання послуг, виконання робі) на підприємстві і в його підрозділах; використовується під час розслідування справ про фальсифікацію товарів, виконання планів виробництва товарної продукції за видами, кількістю та якістю, дотримання умов збереження, транспортування, реалізації тощо;

контрактні (встановлення ступеню дотримання умов контракту/договору):

= передвідвантажувальний контроль вантажів;

= фіксація стану транспортних і пакувальних засобів;

= оцінка відповідності зразків товарів встановленим вимогам;

= оцінка відповідності товарів в партії, що поступила, умовам контракту/договору щодо кількості, упаковки, маркування тощо;

страхові:

= оцінка заподіяного страхувальникові збитку у вартісному виразі з урахуванням втрати якості і/або фактичної кількості при настанні страхової події (страхового випадку), стихійного лиха, пожежі, аварії систем опалювання, розкрадання майна або його пошкодження та ін.;

банківські:

= визначення кількості, якості і орієнтовної вартості майна, що передається під заставу, з урахуванням рівня якості, сезонності, терміну служби (придатності) та ін.;

митні (встановлення ступеню дотримання чинного митного законодавства):

= ідентифікація товару;

= визначення країни походження;

= уточнення характеристики товару і визначення його коду згідно з УКТ ЗЕД;

= фіксація стану товару, характеристики товару, упаковки, кількості у момент передачі (отримання) на склад(і) тимчасового зберігання на митній території;

= розрахунки норм витрачання сировини і виходу продукту переробки та його ідентифікація;

судово-правові:

= дослідження, що проводиться експертом в порядку, передбаченому процесуальним законодавством для встановлення за матеріалами кримінальної або цивільної справи фактичних даних і обставин.

консультаційні:

= констатація причин виникнення дефектів товару, пошкодженого під час маркування, транспортування зберігання, експлуатації тощо;

споживчі:

= визначення якості товару, вживаного за призначенням, виявлення причин виникнення дефектів і/або відсотка зниження якості за наявністю дефектів;

= оцінка кількості, якості і ціни товару з урахуванням фактичних властивостей, гарантійного терміну його служби (придатності); ступеню зносу і технічного стану;

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи експертизи товарів

Молоді та спорту України.. донецький національний університет економіки і торгівлі імені михайла туган барановського..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Класифікація експертиз товарів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Осипенко Н. І.
О- Основи експертизи товарів в митній справі: навч. посіб. для студ. спец. 6.03051002 ден. та заоч. форм навчання / Н. І. Осипенко, Т. П. Писаренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 200

Передмова
Становлення ринкових відносин, їх подальший розвиток та вдосконалення вимагають чіткого підходу до характеристик товару як основного об’єкту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Тому проблема все

Експертизи товарів
Експертиза як вид професійної діяльності широко застосовується в різних сферах народного господарства. Відомості про практику проведення експертиз можна відшукати в часи глибокої давнини. Проте, ме

Мета і завдання експертизи товарів
  Метою проведення експертизи товарів є задоволення потреб та очікувань замовника шляхом надання йому достовірної інформації щодо досліджуваного об’єкту експертизи зг

В митній справі
Нормативно-правовими актами, що регламентують здійснення експертної діяльності в Україні, є: — Конституція України; — Кодекси України; — Закони України; — підзак

Засоби експертизи товарів в митній справі
  Всі засоби, що застосовуються під час експертизи товарів, за призначенням можна поділити на: — інформаційно-аналітичні (навчальна, наукова та довідкова література, технічні

Об’єкти експертизи товарів та їх характеристика
  Об’єкт експертизи – це матеріальний носій інформації про факти, які складають зміст дослідження щодо експертизи. Класифікацію об’єктів експертизи наведено

Суб’єкти експертизи товарів в митній справі
  Суб’єктами експертизи товарів в митній справі можуть бути: — юридичні особи (спеціалізовані митні органи з питань експертного забезпечення митної системи У

Методи експертизи товарів в митній справі
  Метод товарної експертизи– спосіб досягнення кінцевих результатів теоретичного дослідження або практичного здійснення експертизи товарів. Методи товарної е

Цілях, та їх характеристика
  Митна експертиза товарів – це дослідження, що проводиться експертом (групою експертів) з метою вирішення завдань митної справи в умовах невизначеності або конфлікті

Досліджень та експертної роботи та його структура
  Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботистворене наказом ДМСУ від 04.02.2004 р. № 78 на базі Центральної митної лабораторії та експе

Лабораторних досліджень та експертної роботи
  Перелік основних завдань та функції Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи визначено наказом ДМСУ від 29.03.2004 р. № 220 [10]. Згідно

В митних цілях
Чинне законодавство передбачає проведення експертизи товарів в митній справі, якщо виникає потреба в спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні с

Порядок взяття проб і зразків для експертизи товарів
Порядок взяття проб і зразків товарів, необхідних для проведення експертних досліджень в митній справі регламентує стаття 356 Митного кодексу України, згідно з якою: — взяття проб (зразків

Основні етапи проведення експертизи товарів
Експертиза товарів проводиться у три етапи: 1. Підготовчий 2. Основний 3. Заключний На підготовчому етапі експертизи одержують заявку на проведення експертизи, я

З експертизи товарів та вимоги, що до них висуваються
Згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів [9, 12], за результатами проведеного дослідження спеціаліст експертного підрозділу ЦМУЛДЕР готує висновок за чітко визначеною формою (додаток Ж)[3

В митній справі
  Результати експертизи оформлюються на підставі записів, зроблених експертом у робочому зошиті в процесі проведення експертизи. Висновок за результатами експертизи складаєть

Знаки догляду за одягом
  П Р А Н Н Я Можли

Юридичним і фізичним особам
1. Почеркознавчі та авторознавчі консультації: = почерків і підписів; = авторознавчі. 2. Технічне дослідження документів: = рек

ВИСНОВОК № 568
  Складено 30.09.2012 року 1. Замовник:Східна митниця. Запит № 68-89/247 від 25.09.2012 р. _____________________________________________________________

МАРКУВАЛЬНА етикетка
1. Найменування товару __________________________________________________________________________ 2. Кількість взятої проби (зразка) _____________________________________________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Нормативи
взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) № з/п Найменування товару й товарна група, позиція згідно з УКТ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги