рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Лабораторних досліджень та експертної роботи

Лабораторних досліджень та експертної роботи - раздел Торговля, ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ   Перелік Основних Завдань Та Функції Центрального Митного Упра...

 

Перелік основних завдань та функції Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи визначено наказом ДМСУ від 29.03.2004 р. № 220 [10].

Згідно з цим документом на Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи покладено виконання таких завдань:

— проведення лабораторних досліджень, експертиз, прийняття рішень про класифікацію товарів згідно з УКТ ЗЕД для забезпечення здійснення митного контролю;

— проведення науково-дослідних робіт у сфері експертного забезпечення діяльності митних органів у межах питань, віднесених до компетенції митної служби;

— керівництво діяльністю експертних підрозділів;

— забезпечення організації підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації експертів за напрямами досліджень;

— проведення робіт з оснащення експертних підрозділів технічними засобами й аналітичними приладами;

— здійснення централізованої закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб експертних підрозділів на підставі затвердженого кошторису, контролю за виконанням умов укладених договорів на централізовану закупівлю з питань, що відносяться до компетенції ЦМУЛДЕР, їх правове супроводження;

— здійснення організаційних заходів щодо проведення тендерів (торгів), підготовка документів з питань закупівлі товарів, послуг, виконання робіт за державні кошти для забезпечення діяльності експертних підрозділів.

Деталізуючи функції Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи залежно від їх значення, можна виокремити основні та допоміжні функції. Основні функції установи розкривають сутність управлінської діяльності установи та їх суспільне призначення, тобто це функції, для виконання яких власне, й створене Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи. Відповідно до покладених на нього завдань, ЦМУЛДЕР виконує такі основні функції:

— проведення в межах своєї компетенції за запитами митних органів експертиз і досліджень товарів та предметів;

— розроблення методичних рекомендацій, довідкових посібників та інших інформаційних матеріалів для методичного забезпечення експертної діяльності;

— проведення науково-дослідної роботи і впровадження її результатів у діяльність експертних підрозділів;

— розроблення й унесення керівництву Державної митної служби України пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази, необхідної для забезпечення експертної діяльності в митній службі;

— виконання робіт з ідентифікації товарів з метою виявлення наркотиків, отруйних і вибухових речовин, товарів подвійного призначення тощо;

— забезпечення проведення сертифікаційних досліджень відповідно до галузі акредитації;

— проведення експертної оцінки вартості транспортних засобів, матеріалів, речовин і виробів;

— участь у розробленні експертного обладнання й забезпечення його використання в практичній діяльності експертних підрозділів;

— метрологічне забезпечення приладної бази експертних підрозділів;

— організація роботи Експертно-кваліфікаційної комісії Державної митної служби України з надання або позбавлення експертів ЦМУЛДЕР дозволу на проведення певних видів експертиз, а також підтвердження їх кваліфікації;

— ведення Реєстру атестованих експертів Державної митної служби України;

— ведення в установленому порядку обліку результатів експертиз, проведення аналізу експертної практики, упровадження в експертну діяльність автоматизованих інформаційних систем, складання в межах своєї компетенції статистичної звітності;

— підготовка пропозицій керівництву Державної митної служби України щодо використання бюджетних асигнувань, необхідних для придбання технічних засобів, та організація їх постачання для забезпечення діяльності експертних підрозділів;

— експертне забезпечення проведення заходів Державної митної служби України з профілактики та припинення контрабанди й порушень митних правил;

— укладання договорів з іншими експертними організаціями про проведення досліджень за напрямами, дослідження за якими не проводяться ЦМУЛДЕР або не належать до його компетенції;

— виконання на договірних засадах дослідних, навчальних, консультаційних та інших робіт, а також надання юридичним і фізичним особам платних консультацій (додаток Е);

— розгляд звернень, скарг, запитів, пропозицій громадян, установ та організацій з питань, що входять до компетенції ЦМУЛДЕР;

— забезпечення організації підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації особового складу, проведення атестації працівників ЦМУЛДЕР та формування кадрового резерву;

— проведення заходів щодо забезпечення виконання положень угод про співробітництво в галузі митної справи;

— розробка проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції ЦМУЛДЕР;

— здійснення навчально-методологічної роботи, проведення семінарів та нарад з питань класифікації товарів з фахівцями структурних підрозділів митних органів з метою вдосконалення класифікації товарів в митних органах;

— вжиття заходів щодо впровадження та функціонування в Центральному митному управлінні лабораторних досліджень та експертної роботи програмно-інформаційного комплексу з ведення реєстру попередніх рішень про класифікацію товарів згідно з УКТ ЗЕД та ін.

До допоміжних функцій Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи належать усі види діяльності внутрішньо-організаційного та фінансово-господарського характеру, а саме:

— здійснення кадрового забезпечення діяльності ЦМУЛДЕР, у тому числі й підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів;

— здійснення фінансово-господарської діяльності;

— забезпечення правового та соціального захисту працівників ЦМУЛДЕР;

— здійснення матеріально-технічного забезпечення;

— забезпечення митної інфраструктури тощо.

Всі вищезазначені функції, що виконує Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи рівнозначні, взаємопов’язані та взаємообумовлені, адже в сукупності вони становлять узагальнюючу характеристику призначення й направленості дій цієї установи, спрямованих на досягнення об’єктивно обумовлених цілей та завдань у сфері митного регулювання суспільних відносин. Вони реалізуються безперервно, взаємодіючи між собою, становлять органічну єдність, закріплюються в нормативно-правових актах, об’єктивно необхідні і внаслідок цього визначають структуру ЦМУЛДЕР. На практиці досить важко провести чітку межу між функціями. Ізольоване існування кожної з функцій, про які йшлося окремо, можливо лише в процесі наукового аналізу, а не в практичній діяльності.

Як спеціалізований митний орган з питань експертного забезпечення Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи має такі права:

— одержання в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів митних органів України, інших державних і недержавних органів, фізичних та юридичних осіб необхідної інформації та довідкових матеріалів для виконання завдань, покладених на ЦМУЛДЕР;

— залучення за згодою керівництва Державної митної служби України необхідних фахівців митних органів для вирішення покладених на ЦМУЛДЕР завдань;

— участь у перевірках діяльності митних органів;

— користування в установленому порядку базами даних Державної митної служби України, створення та використання з метою виконання завдань, покладених на ЦМУЛДЕР, власних інформаційних баз даних;

— розробка проектів законодавчих і нормативно-правових актів;

— внесення на розгляд керівництва Державної митної служби України пропозицій щодо застосування заходів заохочення або стягнення до особового складу ЦМУЛДЕР;

— надання митним органам роз'яснення нормативно-правових актів Державної митної служби України з питань, що належать до компетенції ЦМУЛДЕР;

— проведення заходів щодо забезпечення виконання положень угод про співробітництво в галузі митної справи;

— видання наказів і розпорядження з питань організації експертної та дослідної діяльності;

— отримання від суб'єктів підприємницької діяльності проб та зразків товарів і відомостей, необхідних для прийняття попереднього рішення про класифікацію товарів згідно з УКТ ЗЕД (детальний опис товару, фотографії, рисунки, креслення, комерційні, технічні та інші документи, які містять необхідні відомості про товар, технічні умови, технологічні схеми виготовлення, висновки експертних організацій з результатами досліджень проб та зразків товару, сертифікати контрольних органів, специфікації, каталоги і паспортні дані на товар фірми-виробника, дозволи, маркувальні етикетки тощо).

Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом Державної митної служби України. До його обов’язків входить:

— загальне керівництво роботою ЦМУЛДЕР;

— забезпечення виконання завдань, покладених на ЦМУЛДЕР;

— внесення пропозицій керівництву Державної митної служби України про призначення на посади, звільнення з посад, заохочення працівників Управління, віднесених до номенклатури посад, що призначаються та звільняються Головою Служби, а також про накладення на них стягнень;

— забезпечення взаємодії ЦМУЛДЕР з іншими підрозділами Державної митної служби України, організаціями та установами;

— в межах своєї компетенції надання доручень, вказівок, надіслання запитів митним органам з питань, що належать до компетенції ЦМУЛДЕР; контроль за їх виконанням;

— контроль за виконанням працівниками ЦМУЛДЕР вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативних актів з питань охорони державної таємниці;

— контроль за дотриманням законності працівниками ЦМУЛДЕР при виконанні ними функціональних обов'язків;

— здійснення згідно з вимогами нормативних актів списання матеріальних цінностей, їх передання в установленому порядку митним органам, навчальним закладам;

— за дорученням Голови Державної митної служби України представлення її інтереси з питань експертної діяльності в органах державної влади, координаційних радах, технічних комітетах, засобах масової інформації та міжнародних організаціях;

— забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

— виконання інших функцій, передбачених законодавством України й актами Державної митної служби України.

При виконанні своїх обов’язків начальник Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи має право на:

— запитування і одержання в установленому порядку від структурних підрозділів митних органів України, фізичних та юридичних осіб потрібну інформацію й довідкові матеріали для виконання завдань, покладених на ЦМУЛДЕР;

— надання відповідно до своєї компетенції відомостей, пропозицій, зауважень, службової інформації структурним підрозділам митних органів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, установам, організаціям, підприємствам та громадянам;

— участь у роботі комісій, делегацій, експертних і робочих груп з питань, віднесених до компетенції ЦМУЛДЕР;

— підписання листів на бланку ЦМУЛДЕР, візування документів в межах компетенції ЦМУЛДЕР.

Користуючись своїми правами, начальник Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи несе персональну відповідальність за:

— неякісне та несвоєчасне виконання покладених на ЦМУЛДЕР завдань і функцій;

— належну організацію діяльності ЦМУЛДЕР, дотримання законності в службовій діяльності посадовими особами ЦМУЛДЕР;

— незадовільний стан трудової та виконавської дисципліни в ЦМУЛДЕР;

— наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно прийнятих рішень, а також бездіяльності під час виконання службових обов'язків;

— стан професійної підготовки особового складу ЦМУЛДЕР та проведення виховної роботи з ним;

— невиконання працівниками ЦМУЛДЕР правил техніки безпеки.

 

 

Питання для самоконтролю:

1. Порядок взаємодії митних органів iз Центральним митним управлiнням лабораторних дослiджень та експертної роботи при проведенні митного контролю та митного оформлення товарiв

2. Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи та його структура

3. Завдання Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи

4. Функції Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи

5. Права Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи

6. Експертні пiдроздiли Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, зони їх дiяльностi та спеціалізація

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ... Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган Барановського...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Лабораторних досліджень та експертної роботи

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Осипенко Н. І.
О- Основи експертизи товарів в митній справі: навч. посіб. для студ. спец. 6.03051002 ден. та заоч. форм навчання / Н. І. Осипенко, Т. П. Писаренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 200

Передмова
Становлення ринкових відносин, їх подальший розвиток та вдосконалення вимагають чіткого підходу до характеристик товару як основного об’єкту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Тому проблема все

Експертизи товарів
Експертиза як вид професійної діяльності широко застосовується в різних сферах народного господарства. Відомості про практику проведення експертиз можна відшукати в часи глибокої давнини. Проте, ме

Мета і завдання експертизи товарів
  Метою проведення експертизи товарів є задоволення потреб та очікувань замовника шляхом надання йому достовірної інформації щодо досліджуваного об’єкту експертизи зг

В митній справі
Нормативно-правовими актами, що регламентують здійснення експертної діяльності в Україні, є: — Конституція України; — Кодекси України; — Закони України; — підзак

Засоби експертизи товарів в митній справі
  Всі засоби, що застосовуються під час експертизи товарів, за призначенням можна поділити на: — інформаційно-аналітичні (навчальна, наукова та довідкова література, технічні

Об’єкти експертизи товарів та їх характеристика
  Об’єкт експертизи – це матеріальний носій інформації про факти, які складають зміст дослідження щодо експертизи. Класифікацію об’єктів експертизи наведено

Суб’єкти експертизи товарів в митній справі
  Суб’єктами експертизи товарів в митній справі можуть бути: — юридичні особи (спеціалізовані митні органи з питань експертного забезпечення митної системи У

Методи експертизи товарів в митній справі
  Метод товарної експертизи– спосіб досягнення кінцевих результатів теоретичного дослідження або практичного здійснення експертизи товарів. Методи товарної е

Класифікація експертиз товарів
  Сучасна експертна діяльність передбачає здійснення експертиз у таких організаційних формах: — обов’язкова – що здійснюється за наявністю конфліктної

Цілях, та їх характеристика
  Митна експертиза товарів – це дослідження, що проводиться експертом (групою експертів) з метою вирішення завдань митної справи в умовах невизначеності або конфлікті

Досліджень та експертної роботи та його структура
  Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботистворене наказом ДМСУ від 04.02.2004 р. № 78 на базі Центральної митної лабораторії та експе

В митних цілях
Чинне законодавство передбачає проведення експертизи товарів в митній справі, якщо виникає потреба в спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні с

Порядок взяття проб і зразків для експертизи товарів
Порядок взяття проб і зразків товарів, необхідних для проведення експертних досліджень в митній справі регламентує стаття 356 Митного кодексу України, згідно з якою: — взяття проб (зразків

Основні етапи проведення експертизи товарів
Експертиза товарів проводиться у три етапи: 1. Підготовчий 2. Основний 3. Заключний На підготовчому етапі експертизи одержують заявку на проведення експертизи, я

З експертизи товарів та вимоги, що до них висуваються
Згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів [9, 12], за результатами проведеного дослідження спеціаліст експертного підрозділу ЦМУЛДЕР готує висновок за чітко визначеною формою (додаток Ж)[3

В митній справі
  Результати експертизи оформлюються на підставі записів, зроблених експертом у робочому зошиті в процесі проведення експертизи. Висновок за результатами експертизи складаєть

Знаки догляду за одягом
  П Р А Н Н Я Можли

Юридичним і фізичним особам
1. Почеркознавчі та авторознавчі консультації: = почерків і підписів; = авторознавчі. 2. Технічне дослідження документів: = рек

ВИСНОВОК № 568
  Складено 30.09.2012 року 1. Замовник:Східна митниця. Запит № 68-89/247 від 25.09.2012 р. _____________________________________________________________

МАРКУВАЛЬНА етикетка
1. Найменування товару __________________________________________________________________________ 2. Кількість взятої проби (зразка) _____________________________________________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Нормативи
взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) № з/п Найменування товару й товарна група, позиція згідно з УКТ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги