рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Основні етапи проведення експертизи товарів

Основні етапи проведення експертизи товарів - раздел Торговля, Основи експертизи товарів Експертиза Товарів Проводиться У Три Етапи: 1. Підготовчий ...

Експертиза товарів проводиться у три етапи:

1. Підготовчий

2. Основний

3. Заключний

На підготовчому етапі експертизи одержують заявку на проведення експертизи, яка оформлюється замовником та наряд на проведення експертизи.

У заявці мають бути необхідні дані, на підставі яких правильно ідентифікується товар, а також його виробник, постачальник, одержувач, посередник, дати відправки та одержання, номери супроводжувальних документів. Крім того, замовник повинен визначити мету та завдання, які ставляться перед експертом.

Незалежно від форми передачі заявки експерт не повинен розпочинати експертизу, якщо немає письмової заявки чи письмового підтвердження на проведення експертизи, а також коли наявні в них дані недостатні для проведення експертної оцінки. Це пояснюється тим, що на завершальному етапі можуть бути помилки через неправильно передану і сприйняту експертом інформацію, а також конфліктів між замовниками та експертами. У цьому випадку вирішити спір чи передбачити помилки допоможуть дані, зазначені у письмовій заявці.

Другим документом про призначення експертизи є наряд напроведення експертизи. Наряд видається експертові і є документом, який підтверджує право експерта на проведення експертизи. Наряд видається керівником експертної організації, чи його заступником, чи уповноваженою особою. Наряд оформлюється на спеціальному бланкові та підписується керівником експертної організації. Підпис повинен бути завірений печаткою.

У наряді зазначається номер, дата надходження заявки, дата початку експертизи, організація-замовник, її адреса, телефон, прізвище та посада представників, які беруть участь у проведенні експертизи, його постачальник, а також завдання експертові, яке визначається метою та завданням експертизи. Наряду присвоюється номер, відповідний номеру в “Журналі реєстрації заяв ”.

На підготовчому етапі може бути проведений за необхідності інструктаж експертів. Особливо необхідний такий інструктаж перед проведенням експертизи товарів органолептичним, комплексним чи іншими експертними методами. При проведенні інструктажу вказуються мета та завдання конкретної експертизи, особливості засобів і методів, що застосовуються.

Експерт на підготовчому етапі повинен ознайомитися з нормативними документам (стандартами, ТУ, інструкціями тощо), згідно з якими повинна здійснюватися експертиза.

Початком основного етапу вважають прибуття експерта до замовника експертизи чи збір робочої групи для проведення експертної оцінки (наприклад, дегустації чи експертизи нових товарів).

При проведенні кількісної та/чи якісної експертизи товарів замовник повинен подати експертові такі технічні документи:

 товаросупровідні документи: товарно-транспортні накладні, сертифікати, свідоцтва про якість, рахунок-фактури та інші документи, що мають інформацію про товар, який підлягає товарній експертизі;

 акти первинної експертизи (при проведенні повторної чи контрольної експертизи);

 комерційні акти; акти відбору проб; висновки чи протоколи випробувань зразків товарів;

 договір купівлі-продажу чи постачання; інші необхідні технічні чи нормативні документи.

Експерт повинен уважно вивчити усі подані документи, проаналізувавши й оцінивши вірогідність інформації, що в них є. Одним із способів установлення достовірності інформації є зіставлення інформації, яка є в різних документах, а також на маркуванні. Така перевірка та зіставлення різних документів називається перехресною перевіркою.

Для перевірки дійсності документів експерт повинен установити наявність усіх необхідних реквізитів, які ідентифікуватимуть якість, кількість, асортиментну приналежність, країну походження, а також виробника та/чи постачальника товару.

Відсутність необхідних документів, недійсність інформації, вказаної в них, можуть бути підставою для відмови щодо проведення експертизи.

Іншими підставами для відмови щодо проведення експертизи можуть бути:

 відсутність товару при порушенні строків його надходження замовнику;

 відсутність належних умов для проведення експертизи;

 відсутність забезпечення зберігання товарів;

 недотримання техніки безпеки та особистої безпеки експертів.

У всіх вказаних випадках експерт повинен звернутися до керівника підрозділу експертної організації для одержання подальших вказівок.

Експертна оцінка - найважливіша складова частина основного етапу. При проведенні експертизи експерт керується інструкцією про проведення експертизи та іншими нормативними документами.

Експертиза проводиться особисто експертом чи групою експертів. При проведенні експертизи всі результати експертної оцінки та інша інформація, необхідна для складання акта експертизи, записується експертом у робочий зошит. Якщо експерту пред’явлено товар, пошкоджений при транспортуванні чи в неробочому вигляді, то вся інформація про нього фіксується окремо в робочому зошиті.

Зазвичай, при експертній оцінці застосовується номенклатура показників, регламентованих нормативними документами. Тому після визначення дійсних значень показників якості експерт установлює їхню відповідність регламентованим значенням чи зразкам, еталонам.

Експертне дослідження проводиться суцільним чи вибірковим методом. При необхідності визначення фізико-хімічних і/чи мікробіологічних показників експерт повинен відібрати зразки для досліджу-вальної лабораторії. Відбір зразків відбувається з об’єднаної (середньої) проби чи вибірки експертом або групою експертів у присутності осіб, які беруть участь в експертизі. Відмова замовника від проведення лабораторних досліджень у випадках, які експерт вважає необхідними, є підставою для анулювання заявки. Правило відбору зразків для лабораторних досліджень наведено раніше.

Після відбору проб та дотриманні всіх правил, які гарантують їхнє зберігання, складається акт відбору зразків (проб).

Від правильності складання акта відбору зразків залежить визнання дійсності не лише його, але й результатів досліджень, а також і кінцевих результатів експертизи. Тому при неправильному оформленні акта відбору зразків може бути завдано збитків замовнику та піддана сумніву компетентність експерта.

Акт відбору зразків (проб) разом із відібраним зразком (пробою) експерт передає замовнику експертизи для надсилання на дослідження чи для зберігання як арбітражний зразок (проба).

Після проведення експертної оцінки та одержання протоколу досліджень відібраних зразків починається третій заключний етап експертизи.

Заключний етап – це один із найбільш відповідальних етапів, у якому роблять підсумки всієї раніше проведеної роботи. Метою цього етапу є аналіз і оцінка одержаних результатів, а також їхнє документальне оформлення. Недостатність, недостовірність результатів і нечіткість їхньої аргументації можуть призвести до сумнівів щодо правильності проведення експертної оцінки. Результати експертизи можуть бути оформлені як акт експертизи чи висновок експерта.

Правила організації проведення експертизи товарів має велике значення для отримання достовірних і об'єктивних результатів.

При плануванні проведення товарної експертизи виділяють три етапи:

 підготовчий;

 основний;

 завершальний.

Кожному етапу характерні специфічні особливості, засоби, методи і способи, раціональний вибір, її кінцевий результат.

Підготовчий етап.Експертні організації надають послуги з товарної експертизи по заявках організації на підставі:

 договори встановленої форми;

 письмової заяви з гарантією замовника щодо створення умов для проведення експертиз і оплати витрат за надані послуги.

Перед початком проведення експертизи розглядаються підстави для її проведення, які і визначають мету і завдання експертизи. Після цього вибираються необхідні засоби і методи проведення експертизи.

На підготовчому етапі експерти отримують документи про призначення товарної експертизи:

 заявку на проведення експертизи, яка оформляється замовником;

 наряд на проведення експертизи;

Заявка на проведення експертизи подається постачальником, одержувачем товарів, транспортною організацією або призначається вирішенням арбітражу, який розглядає позов по певній товарній партії. У заявці повинні бути необхідні дані, на підставі яких правильно ідентифікується товар, а також його виробник, постачальник, одержувач, посередник, дата відправки і отримання, номери супровідних документів. Крім того, замовник повинен визначити мету і завдання, які ставляться перед експертом. У заявці позначається дата і номер виклику експерта, а також дані про виклик постачальника, об'єм товарної партії і методи дослідження. Якщо при проведенні експертизи необхідно використовувати метод руйнівного контролю, то в заявці повинна бути згода замовника на руйнування зразка товару в кількості, передбаченою нормативною документацією. Доцільно, щоб замовник в заявці визначив найбільш зручні для нього дні і годинник явки експерта, а також дав гарантію і вказав форму оплати всіх витрат на експертизу, включаючи витрати на переїзд, якщо експертизи відбувається в іншому населеному пункті. При безготівковій оплаті указуються банківські реквізити.

Заява повинна бути підписане керівником і головним бухгалтером. Підписи завіряються друком, що діє. Заявка може бути передана в письмовій і/або усній формі. Письмова заява може бути послане кур'єром, поштою, телеграмою або за допомогою електронного зв'язку. Усна заявка передається телефоном як разова заява з вказівкою конкретній меті завдання експертизи.

Обидві форми заявок можуть використовуватися для всіх видів товарів, але для швидкопсувних продуктів доцільніше передавати заявку телефоном, оскільки при такій формі передачі скорочується час між викликом і прибуттям експерта.

Незалежно від форми передачі заявки експерт не повинен починати експертизу, якщо немає письмової заявки або письмового підтвердження на проведення експертизи, а також коли наявні в них дані недостатні для проведення експертної оцінки. Іншим документом про призначення експертизи є наряд на проведення експертизи, який видається експертові і є документом, підтверджуючим право експерта на проведення експертизи. Наряд видається керівництвом експертної організації, або його заступником, або уповноваженим ним особою. Оформляється на спеціальному бланку і підписується керівництвом експертної організації. Підпис повинен бути завірений друком. У наряді указується номер, дата надходження заявки, дата почала експертизи, організація-замовник, її адреса, телефон, прізвище і посада представників, а також завдання експерта, яке визначається цілями і завданням експертизи. Наряду привласнюється номер, відповідний номеру в «Журналі реєстрації заявок».

Після закінчення експертизи на зворотному боці наряду проставляється години роботи експерта згідно умові оплати за експертні послуги. Зворотна сторона завіряється представником замовника. Оформлений таким чином наряд експерт здає в експертну організацію.

Призначенням експерта керівництво експертної організації здійснює з урахуванням кваліфікації і компетентності експерта; його незалежності від замовника; наявність у нього достатнього часу для ретельного проведення експертизи.

На підготовчому етапі при необхідності може бути проведений інструктаж експертів.

Замовник експертизи на підготовчому етапі винен:

— призначити для участі в експертизі своїх представників (не менше 2), компетентних щодо експертизи товарів і уповноважених підписувати констатуючу частину акту експертизи;

— якщо товар підлягає огляду митною службою, то повинна бути забезпечене присутність представників виробництва або постачальника;

— подати при необхідності зразки-еталони, з яким експерт повинен ознайомитися, перевіряючи його оформлення;

— підготувати робоче місце для експерта;

— забезпечити дотримання техніки безпеки при проведенні експертизи і особистої безпеки експерта.

— експерт на підготовчому етапі повинен ознайомитися з нормативними документами, згідно яких повинна здійснюватися експертиза.

Основний етап.Початком основного етапу вважають прибуття експерта до замовника експертизи. При проведенні кількісної і/або якісної експертизи товарів замовник повинен надати такі технічні документи:

— товаросупровідні документи: товаротранспортные накладні, сертифікати, свідоцтво про якість, рахунок і інші документи, що мають інформацію про товар, який полежить товарній експертизі;

— комерційні акти (акти відбору проб; виводи або протокольні випробування зразків товарів;

— договір купівлі-продажу або постачання;

— інші необхідні технічні документи на товар.

На всіх наданих документах експерт робить запис «пред'явлено експертові», ставити підпис і номер наряду. Відсутність необхідної документації, недійсність інформації, вказаної в них, можуть бути підставою для відмови від проведення експертизи. Експерт в цьому випадку повинен здати наряд в експертну організацію з вказівкою причини відмови від проведення експертизи і фактично згаяний час.

Експертна оцінка – найважливіша складова частина основного етапу. Якщо експертна оцінка проводиться вимірювальним методом, експерт повинен періодично контролювати правильність вимірювань. При проведенні експертизи всі результати експертної оцінки записуються в робочий зошит. При необхідності визначення физико-хімічних показників експерт повинен провести відбір зразків згідно нормативної документації. Після цього складається акт відбору зразків, в якому указується

— ФІО, посада осіб, що беруть участь у відборі зразків;

— час (дата, для швидкопсувних товарів – годинник) і місце складання акту;

— найменування товару, його сорт або інші градації якості;

— найменування одержувача і відправника або одержувача товару, а для імпортних товарів – країна походження;

— дата надходження товару на склад одержувача;

— найменування товаросупровідних документів, їх номери, дата оформлення; кількість місць і маса товарної партії;

— кількість місць, з яких зроблений відбір зразків;

— вид упаковки;

— загальна кількість відібраних зразків;

— етикетки, пломба, якою запломбовані зразки, їх відтиснення;

— мета відбору зразків;

— показники, по яких повинні бути проведені дослідження;

— інші ідентифікуючі ознаки товару і зразка.

Акт відбору проб підписується представниками, їх підписи завіряються друком організації-замовника (див. додаток А). Акт може оформлятися на спеціальному бланку, при його відсутності складається в довільній формі в декількох екземплярах. Один акт додається до акту експертизи, інший залишається у замовника, інші додаються до доповнень. Одночасно з актом відбору проб може бути оформлена витратна експертиза, підписана керівником і головним бухгалтером, для обліку товарних запасів. Всі витрати несе замовник. Після проведення експертної оцінки і отримання протоколу досліджень відібраних зразків, починається третій завершальний етап експертизи.

Завершальний етап –один з найбільш відповідальних етапів, в якому підводять підсумки по раніше проведеній роботі. Метою етапу є аналіз і оцінка отриманих результатів, а також їх документальне оформлення. Недостатність, невірогідність результатів і нечіткість їх аргументації можуть привести до сумнівів щодо правильності проведення експертної оцінки. Результати експертизи можуть бути оформлені як акт експертизи або як протокол дегустацій, або в іншій формі, згідно записів, зроблених експертів в робочому зошиті під час проведення експертизи. Акт експертизи складається на бланках єдиної форми (див. додаток Би) з додатком (див. додаток В) або на бланках Палати в довільній формі. Бланки актів експертиз повинні мати захисну сітку, яка зробить видимими будь-які виправлення або підробки, і захистити документ від фальсифікації. Екземпляр акт-оригінал експертизи повинен бути складений експертом власноручно або надрукований чітко, без виправлень і скорочень (за винятком загальноприйнятих).

За узгодженням із замовником акт експертизи може бути складений українським, російським мовами, або будь-якими іншими.

Акт експертизи або висновок складається з 3 основних частин:

— загальною (протокольною);

— констатуючою;

— завершальною.

У констатуючій частині також слід зазначити: описаних хід вивчення пред'явлених документів; аргументовано піднесені методи і фактично встановлені результати експертизи, зроблених розрахунків і ін. Дана частина підписується експертами і представниками організацій, які беруть участь в проведенні експертизи. У разі незгоди представників підписати акт експертизи, експерт має право оформити акт без їх підписів, зробивши відповідний запис в акті.

Далі експерт не має внести зміни без згоди цих осіб в загальну і констатуючу частини.

Висновокза наслідками експертизи експерт оформляє самостійно, при цьому зацікавлені особи не повинні бути присутніми, щоб не впливати на об'єктивність експерта. Експерт повинен проаналізувати і об'єктивно оцінити результати експертизи, аргументувати дану оцінку, що і обуславливает достовірність виводів. У виводі експерт повинен відповісти на поставлене питання, сформулювати вивід.

При оформленні виводу експерт повинен вказати найменування документів, дату і номер їх твердження, якщо під час експертизи ці документи були використані. У завершенні враховуються як результати проведених експертом досліджень, таки результати, отримані в дослідницькій лабораторії. При цьому експерт повинен перевірити достовірність проведених досліджень в лабораторії арбітражними або іншими прийнятими методами.

Протокол досліджень, якщо вони приводилися, є невід'ємною частиною акту експертизи. Якщо протокол досліджень оформлений неправильно або порушена методика, то експерт має право зробити запит в дослідницьку лабораторію на відомості, які його цікавлять. Експерт має право уклонить результати досліджень як неправильні, якщо дані лабораторії не задовольняють його. В цьому випадку або відбираються нові зразки, і віддають на повторне дослідження, або в акті експертизи указуються причини, по яких неможливо здійснити дані лабораторні дослідження.

Оформлений експертом акт прямують в експертну організацію для реєстрації не пізніше наступного дня після цього оформлення.

 

Питання для самоконтролю:

 

1. Нормативно-правові акти щодо взяття проб та зразків для митної експертизи

2. Підстави та цілі направлення запитiв митних органів до експертних пiдроздiлiв при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв

3. Взяття проб та зразкiв товарiв для експертизи в митній справі

4. Документальне оформлення взяття проб та зразкiв товарiв для митної експертизи

5. Процедура відбору проб та зразків для експертизи товарів в митній справі

6. Нормативи відбору проб та зразкiв товарiв для митної експертизи

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Основи експертизи товарів

Молоді та спорту України.. донецький національний університет економіки і торгівлі імені михайла туган барановського..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Основні етапи проведення експертизи товарів

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Осипенко Н. І.
О- Основи експертизи товарів в митній справі: навч. посіб. для студ. спец. 6.03051002 ден. та заоч. форм навчання / Н. І. Осипенко, Т. П. Писаренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 200

Передмова
Становлення ринкових відносин, їх подальший розвиток та вдосконалення вимагають чіткого підходу до характеристик товару як основного об’єкту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Тому проблема все

Експертизи товарів
Експертиза як вид професійної діяльності широко застосовується в різних сферах народного господарства. Відомості про практику проведення експертиз можна відшукати в часи глибокої давнини. Проте, ме

Мета і завдання експертизи товарів
  Метою проведення експертизи товарів є задоволення потреб та очікувань замовника шляхом надання йому достовірної інформації щодо досліджуваного об’єкту експертизи зг

В митній справі
Нормативно-правовими актами, що регламентують здійснення експертної діяльності в Україні, є: — Конституція України; — Кодекси України; — Закони України; — підзак

Засоби експертизи товарів в митній справі
  Всі засоби, що застосовуються під час експертизи товарів, за призначенням можна поділити на: — інформаційно-аналітичні (навчальна, наукова та довідкова література, технічні

Об’єкти експертизи товарів та їх характеристика
  Об’єкт експертизи – це матеріальний носій інформації про факти, які складають зміст дослідження щодо експертизи. Класифікацію об’єктів експертизи наведено

Суб’єкти експертизи товарів в митній справі
  Суб’єктами експертизи товарів в митній справі можуть бути: — юридичні особи (спеціалізовані митні органи з питань експертного забезпечення митної системи У

Методи експертизи товарів в митній справі
  Метод товарної експертизи– спосіб досягнення кінцевих результатів теоретичного дослідження або практичного здійснення експертизи товарів. Методи товарної е

Класифікація експертиз товарів
  Сучасна експертна діяльність передбачає здійснення експертиз у таких організаційних формах: — обов’язкова – що здійснюється за наявністю конфліктної

Цілях, та їх характеристика
  Митна експертиза товарів – це дослідження, що проводиться експертом (групою експертів) з метою вирішення завдань митної справи в умовах невизначеності або конфлікті

Досліджень та експертної роботи та його структура
  Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботистворене наказом ДМСУ від 04.02.2004 р. № 78 на базі Центральної митної лабораторії та експе

Лабораторних досліджень та експертної роботи
  Перелік основних завдань та функції Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи визначено наказом ДМСУ від 29.03.2004 р. № 220 [10]. Згідно

В митних цілях
Чинне законодавство передбачає проведення експертизи товарів в митній справі, якщо виникає потреба в спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні с

Порядок взяття проб і зразків для експертизи товарів
Порядок взяття проб і зразків товарів, необхідних для проведення експертних досліджень в митній справі регламентує стаття 356 Митного кодексу України, згідно з якою: — взяття проб (зразків

З експертизи товарів та вимоги, що до них висуваються
Згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів [9, 12], за результатами проведеного дослідження спеціаліст експертного підрозділу ЦМУЛДЕР готує висновок за чітко визначеною формою (додаток Ж)[3

В митній справі
  Результати експертизи оформлюються на підставі записів, зроблених експертом у робочому зошиті в процесі проведення експертизи. Висновок за результатами експертизи складаєть

Знаки догляду за одягом
  П Р А Н Н Я Можли

Юридичним і фізичним особам
1. Почеркознавчі та авторознавчі консультації: = почерків і підписів; = авторознавчі. 2. Технічне дослідження документів: = рек

ВИСНОВОК № 568
  Складено 30.09.2012 року 1. Замовник:Східна митниця. Запит № 68-89/247 від 25.09.2012 р. _____________________________________________________________

МАРКУВАЛЬНА етикетка
1. Найменування товару __________________________________________________________________________ 2. Кількість взятої проби (зразка) _____________________________________________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Нормативи
взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) № з/п Найменування товару й товарна група, позиція згідно з УКТ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги