рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

З експертизи товарів та вимоги, що до них висуваються

З експертизи товарів та вимоги, що до них висуваються - раздел Торговля, ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ Згідно З Вимогами Чинних Нормативно-Правових Актів [9, 12], За Результатами П...

Згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів [9, 12], за результатами проведеного дослідження спеціаліст експертного підрозділу ЦМУЛДЕР готує висновок за чітко визначеною формою (додаток Ж)[3].

При оформленні висновку за результатами експертизи товарів в митній справі, особливо, за результатами класифікаційної експертизи, відомості наводяться із застосуванням термінології Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Оригінальний екземпляр висновку з експертизи складається експертом власноруч або на друкувальному пристрої чітко, без помарок і скорочень слів (за винятком загальноприйнятих).

Висновок і додатки до нього складають у двох екземплярах, перший з яких направляють органу, що призначив експертизу, а другий залишають в експертній організації.

При проведенні комісійних або комплексних експертиз висновок складається в кількості екземплярів, достатній для напряму діяльності органу, що призначив експертизу, і кожної експертної організації (експертній установі або структурному підрозділу), що брав участь у проведенні експертизи.

Бланки актів експертиз повинні мати захисну сітку, яка зробить видимими будь-які виправлення або підробки, і захистить документ від фальсифікації (підробки).

Висновок (оригінальний екземпляр) доставляється до митного органу посадовою особою митного органу, яка отримує його в Центральному митному управлінні лабораторних досліджень та експертної роботи, з обов’язковою відміткою в реєстрі висновків, виданих на запити митних органів. Форму реєстру наведено у додатку З.

Після реєстрації висновку у чинному порядку виправлення помилок, виявлених експертом або зацікавленими сторонами, допускається лише з дозволу керівництва експертної організації. Підставою для такого дозволу є письмове повідомлення організації, що виявила помилку, або письмова заяву експерта. У цих документах повинна бути надана аргументація причин, що викликають необхідність внесення змін і доповнень. Самовільне виправлення в зареєстрованих актах не допускається.

Копія висновку може надсилатися до митного органу поштою, засобами електронного або факсимільного зв’язку або іншими засобами сучасних інформаційних технологій.

Згідно зі статтею 356 Митного кодексу України декларанти або уповноважені ними особи також повинні бути ознайомлені з результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів і отримати від митного органу, який призначив таке дослідження (аналіз, експертизу), примірники цих результатів не пізніше наступного робочого дня після проведення дослідження (аналізу, експертизи) митним органом або отримання ним примірників результатів такого дослідження (аналізу, експертизи) від інших державних органів [9].

Висновок експерта, складений за результатами офіційно проведеної експертизи, має певний правовий статус. Результати експертизи товарів, оформлені у вигляді зареєстрованого висновку експертизи, з урахуванням зазначених вище правил є остаточними для зацікавлених сторін, якщо вони згодні з висновком експерта. У разі виникнення розбіжностей між експертом і зацікавленими сторонами висновок може бути оскаржений в експертній організації, до якої належить експерт (Центральному митному управлінні лабораторних досліджень та експертної роботи).

При проведенні експертизи товарів за рішенням митних або судових органів висновок експерта служить одним з підстав для ухвалення рішення з даного питання. Висновок експерта може бути і скасовано. Підставою для відміни висновку служать:

— невірогідність, неповнота і нечіткість відомостей, зазначених в загальній і констатуючій частинах акту;

— посилання в заключній частині на думки або результати оцінки, зроблені не експертом, а іншими особами;

— доведення, що під час експертизи використовувалися несправні або неповірені засоби вимірювання;

— застосування неприйнятих методик досліджень і/або таких, що припускаються значних похибок, що може привести до отримання недостовірних відомостей;

— необ'єктивність, недовідність, сумнівність висновку експерта;

— використання під час проведення експертизи і під час складання висновку норм, викладених у скасованих документах;

— недотримання методик, зазначених у чинних нормативних документах і положеннях, що регламентують правила проведення експертизи товарів в митній справі.

Згідно зі статтею 527 Митного кодексу України у випадку недостатньої ясності або повноти висновку експерта митним органом України (посадовою особою), судом (суддею) може бути призначена додаткова експертиза для уточнення процесу дослідження і отримування висновків, а також для більше повної аргументації даного висновку. При цьому перед експертом можуть бути поставлені питання або нові, або запропоновані раніше, але не вирішені експертом у повному обсязі, які не можна вирішити шляхом допиту експерта. Повторна експертиза може бути призначена як у випадку сумнівів у правильності висновку, так і у випадку його необґрунтованості.

Експертиза нових об'єктів, які не були предметом дослідження попередньої експертизи, наприклад знову взятих зразків, призначається за загальними правилами як нова експертиза і не вважається ані додатковою, ані повторною.

При проведенні експертизи декількома експертами вони до складання висновку радяться між собою. Якщо експерти прийдуть до загального висновку, останнє підписується всіма експертами. У випадку розбіжності кожний експерт дає свій висновок окремо. Якщо з метою всебічного дослідження обставин справи потрібне залучення експертів, що спеціалізуються в різних областях знань, для формулювання загального висновку (висновків) на основі спільного узагальнення і оцінки результатів проведених ними досліджень, організується виробництво комплексної експертизи.

При проведенні в ЕО комісійної або комплексної експертизи керівник ЕО (структурного підрозділу) призначає провідного експерта, що забезпечує організацію і координацію діяльності комісії експертів.

Провідний експерт або керівник комісії (групи) експертів має ті ж процесуальні права і обов'язки, що і будь-який експерт у справа про ПМП, у карному і цивільному судочинстві, і не користується ніякими перевагами при вирішенні питань по суті. Завдання провідного експерта – організація найбільш ефективного використання досвіду і знань колективу експертів з метою науково обґрунтованого і повного рішення поставлених перед комісійною або комплексною експертизою питань.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ОСНОВИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ... Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган Барановського...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: З експертизи товарів та вимоги, що до них висуваються

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Осипенко Н. І.
О- Основи експертизи товарів в митній справі: навч. посіб. для студ. спец. 6.03051002 ден. та заоч. форм навчання / Н. І. Осипенко, Т. П. Писаренко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 200

Передмова
Становлення ринкових відносин, їх подальший розвиток та вдосконалення вимагають чіткого підходу до характеристик товару як основного об’єкту зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Тому проблема все

Експертизи товарів
Експертиза як вид професійної діяльності широко застосовується в різних сферах народного господарства. Відомості про практику проведення експертиз можна відшукати в часи глибокої давнини. Проте, ме

Мета і завдання експертизи товарів
  Метою проведення експертизи товарів є задоволення потреб та очікувань замовника шляхом надання йому достовірної інформації щодо досліджуваного об’єкту експертизи зг

В митній справі
Нормативно-правовими актами, що регламентують здійснення експертної діяльності в Україні, є: — Конституція України; — Кодекси України; — Закони України; — підзак

Засоби експертизи товарів в митній справі
  Всі засоби, що застосовуються під час експертизи товарів, за призначенням можна поділити на: — інформаційно-аналітичні (навчальна, наукова та довідкова література, технічні

Об’єкти експертизи товарів та їх характеристика
  Об’єкт експертизи – це матеріальний носій інформації про факти, які складають зміст дослідження щодо експертизи. Класифікацію об’єктів експертизи наведено

Суб’єкти експертизи товарів в митній справі
  Суб’єктами експертизи товарів в митній справі можуть бути: — юридичні особи (спеціалізовані митні органи з питань експертного забезпечення митної системи У

Методи експертизи товарів в митній справі
  Метод товарної експертизи– спосіб досягнення кінцевих результатів теоретичного дослідження або практичного здійснення експертизи товарів. Методи товарної е

Класифікація експертиз товарів
  Сучасна експертна діяльність передбачає здійснення експертиз у таких організаційних формах: — обов’язкова – що здійснюється за наявністю конфліктної

Цілях, та їх характеристика
  Митна експертиза товарів – це дослідження, що проводиться експертом (групою експертів) з метою вирішення завдань митної справи в умовах невизначеності або конфлікті

Досліджень та експертної роботи та його структура
  Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботистворене наказом ДМСУ від 04.02.2004 р. № 78 на базі Центральної митної лабораторії та експе

Лабораторних досліджень та експертної роботи
  Перелік основних завдань та функції Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи визначено наказом ДМСУ від 29.03.2004 р. № 220 [10]. Згідно

В митних цілях
Чинне законодавство передбачає проведення експертизи товарів в митній справі, якщо виникає потреба в спеціальних знаннях з різних галузей науки, техніки, мистецтвознавства тощо або у використанні с

Порядок взяття проб і зразків для експертизи товарів
Порядок взяття проб і зразків товарів, необхідних для проведення експертних досліджень в митній справі регламентує стаття 356 Митного кодексу України, згідно з якою: — взяття проб (зразків

Основні етапи проведення експертизи товарів
Експертиза товарів проводиться у три етапи: 1. Підготовчий 2. Основний 3. Заключний На підготовчому етапі експертизи одержують заявку на проведення експертизи, я

В митній справі
  Результати експертизи оформлюються на підставі записів, зроблених експертом у робочому зошиті в процесі проведення експертизи. Висновок за результатами експертизи складаєть

Знаки догляду за одягом
  П Р А Н Н Я Можли

Юридичним і фізичним особам
1. Почеркознавчі та авторознавчі консультації: = почерків і підписів; = авторознавчі. 2. Технічне дослідження документів: = рек

ВИСНОВОК № 568
  Складено 30.09.2012 року 1. Замовник:Східна митниця. Запит № 68-89/247 від 25.09.2012 р. _____________________________________________________________

МАРКУВАЛЬНА етикетка
1. Найменування товару __________________________________________________________________________ 2. Кількість взятої проби (зразка) _____________________________________________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Записано правильно.
Підписи понятих: 1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ Підписи експертів: 1. ________

Нормативи
взяття проб (зразків) товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи) № з/п Найменування товару й товарна група, позиція згідно з УКТ

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги